Versionsnoter

 

Version 157

Note Program Type
Vi har bygget grundstenene til honorardisponeringsmodulet op på ny og optimeret alle funktioner.
Alle kunder vil opleve en mærkbar forbedret hastighed i åbning og øvrig betjening af modulet.
Modulet er endvidere udvidet til også at vise forventet slutøkonomi for alle delsager.
De enkelte delsagers honorardisponering er således efterfulgt af delsagernes nuværende forbrug og færdiggørelsesbudget samt prognosen for delsagernes slutøkonomi.

Vi har bygget grundstenene til kapacitetsmodulet op på ny og optimeret alle funktioner.
Alle kunder vil opleve en mærkbar forbedret hastighed i åbning, udfoldning af medarbejdere og i øvrig betjening af modulet.
Endvidere er grafik og grafer forbedret.
Kapacitetsgrafen viser nu kapacitet i forhold til budget, hvor budget er opdelt i debiterbart arbejde, udebiterbart arbejde, fravær samt arbejde i pipeline.

AL, DIR, PL Nyhed
Kapacitetsmodulet: Eksport og Preview er nu samlet i højrekliksmenuen som punktet Eksport.
Dette punkt dækker de gamle muligheder og nogle nye. Blandt andet eksport til Excel.
AL, DIR, PL, TS Ændring
Kapacitetsmodulet: Antallet af perioder, der vises er nu automatisk samtlige perioder med kapacitet og eller budget.
Samtidigt er indført en mulighed for opsplitning, således at medarbejderlisten har en fast plads til venstre, samtidig med at man til højre kan scrolle frem og tilbage i perioderne. Opsplitning skal slås fra, hvis man ønsker at eksportere/printe samtlige perioder.
AL, DIR, PL, TS Ændring
Kapacitetsmodulet: Budgetmedarbejdere findes som sædvantligt nederst i listen. Dette er nu suppleret med en sumlinie for delsager, hvor budgettet ligger på delsagsniveau og en sumlinie for delsager, hvor budgettet ligger på aktivitetsniveau. Begge sumlinier kan udfoldes i detaljer.
Desuden er lånemedarbejdere inkluderet nederst i listen.
AL, DIR, PL Nyhed
Kapacitetsmodulet: Grafen der viser kapacitet versus budget. Her er budgettet nu opdelt i debiterbart, udebiterbart, fravær og arbejde i pipeline. AL, DIR, PL, TS Ændring
Kapacitetsassistent planlægning.
Assistenten viser nu såvel fremmødekapacitet som budget fordelt på debiterbart arbejde, udebiterbart arbejde og fravær
AL, DIR, PL Ændring
Faktureringsnotat på kundekort.
Det er nu muligt på kundekortet at notere, hvad man altid skal huske, når den givne kunde faktureres
Basis Nyhed
Dannelse af fakturaforslag.
Hvis der på fakturaforslagets kunde er oprettet et “husk ved fakturering” – notat på kundekortet, så vises det her.
Admin, PL Nyhed
Bogføring af faktura.
Hvis der på fakturaens kunde er oprettet et “husk ved fakturering” – notat på kundekortet, så vises det her.
Admin Nyhed
Faktureringskladder:
Information om, hvem der har dannet det bagvedliggende fakturaforslag, fremføres nu til oversigten over fakturakladder.
Admin Nyhed
Faktureriaarkiv:
Information om, hvem der har dannet det bagvedliggende fakturaforslag, fremføres nu til arkivets oversigt over fakturaer.
Admin Nyhed
Oprettelse af aktivitetsplaner. Brug af faglig afdeling
Det er nu ikke længere muligt at indvælge en afdeling, der er markeret lukket
Basis Bugfix
Ved sagsoprettelse:
Hvis der ikke laves honorarspecifikationer på tilhørende delsager, oprettes der ikke længere en “tom” honorarpostering på disse.
DIR, PL Ændring
Forbrugs statistik timer:
Det er nu muligt at gruppere timer efter samarbejdspartner.
Admin Nyhed
Omsætningskorrektion eget arbejde.
For kontrakter i fremmed valuta kan systemet nu sættes op til at danne en finanspostering – omsætningskorrektion for eget arbejde – ved bogføring af debitor fakturaer indeholdende eget arbejde.
Omsætningskorrektionen beregnes på grundlag af differencen i valutakurs mellem datoen for kontraktindgåelse og dags dato.
Admin Nyhed
Forbrugskorrektion fremmed arbejde.
For kontrakter i fremmed valuta kan systemet nu sættes op til at danne en finanspostering – forbrugskorrektion fremmed arbejde – ved bogføring af debitor fakturaer indeholdende fremmed arbejde.
Forbrugskorrektionen beregnes på grundlag af differencen i valutakurs mellem datoen for kontraktindgåelse og dags dato.
Admin Nyhed
Fiksere konto for “omsætningskorrektion eget arbejde”
Dette aktiverer dannelsen af finansposteringen – omsætningskorrektion eget arbejde – ved bogføring af debitor fakturaer indeholdende eget arbejde – dette på delsager med kontrakt i fremmed valuta
Basis Nyhed
Fiksere konto for “forbrugskorrektion fremmed arbejde”
Dette aktiverer dannelsen af finansposteringen – forbrugskorrektion fremmed arbejde – ved bogføring af debitor fakturaer indeholdende fremmed arbejde – dette på delsager med kontrakt i fremmed valuta
Basis Nyhed

Version 156

Note Program Type
Vi har bygget grundstenene til planlægningsmodulet op på ny og optimeret alle funktioner.
Alle kunder vil opleve en mærkbar forbedret hastighed i åbning, udfoldelse af projektplaner, udfoldelse af bemandingsplaner og øvrig betjening af modulet
AL, DIR, PL Nyhed
Worst of all worst cases.
Det opdaterede planlægningsmodul indregner på en delsag alle uforbrugte budgetter såvel som enhver budgetoverskridelse i den forventede slutøkonomien.
AutoPilot viser således den værst mulige slutøkonomi for delsagen og gør sig eksempelvis ikke længere forestillinger om, at overskridelser i indeværende periode udlignes af fremtidige budgetter.
Ved at vise den værst mulige slutøkonomi, giver det projektledelsens mulighed for så tidligt som muligt at udvise rettidig omhu ved at revidere delsagens færdiggørelsesbudget.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet indholder nu et samlet område, der giver et tydeligt overblik over delsagens forventede slutøkonomi.
Området består af kolonnerne: Honorar, Forbrug, Nuværende rest, Pris for færdiggørelse samt Prognose for delsagens slutøkonomi.
Data for honorar og forbrug kommer som hidtil automatisk fra honorarmodulet og medarbejdernes timesedler.
Kolonneområet er udtryk for almindelig købmandsregning: Hvor stort et honorar har vi, Hvad har vi brugt til nu, Hvad er der så tilbage til færdiggørelsen, Hvad koster den planlagte færdiggørelse og rækker de resterende penge til denne.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Ny kolonne: Honorar %.
Har I fordelt honoraret til delsagens aktiviteter, viser den nye kolonne den procentvise fordeling.
AL, DIR, PL Nyhed
Udvidet mulighed for delsagsfiltrering i planlægningsmodulet:
Der kan nu filtreres på:
Den markerede sag
Den markerede delsag
Debiterbare delsager
Udebiterbare delsager
Akkvisitions delsager
Sandsynligheds delsager
Delsager med færdiggørelsesbudgetter
Favoritter
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: 2 nye genveje:
Alt-t: Filtrer til markeret delsag
F5: Genopfrisk
Home: Første periode i planlægning
End: Sidste periode i planlægning
Ctrl-Home: Første medarbejder i listen
Ctrl-End: Sidste medarbejder i listen
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Antal af fortidskolonner og antal af fremtidskolonner:
Nu kan man indtaste det antal kolonner, man ønsker at få vist.
AL, DIR, PL Nyhed
Favoritter i planlægning:
Man kan nu i valg af favoritter markere og afmarkere alle.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Ny differencekolonne.
Den nye differencekolonne er en aflivning af det princip, der af nogen er kaldt ‘sneploven’.
Kolonnen tydeliggør, hvor mange af de timer I havde planlagt at bruge frem til indeværende periode, I ikke har nået at bruge.
Den viser også hvis der er brugt flere timer end planlagt.
Differencen er dokumenteret ved 2 andre kolonner:
Samlet budget frem til indeværende periode.
Forbrugt frem til indeværende periode.
AL, DIR, PL Nyhed
Redigeringsvalg i planlægningsmodulet.
Der er nu afhængig af den enkelte kundes opsætning flere redigeringsvalg vedrørende inddatering af færdiggørelsesbudgetter.
Den bestående og klassiske, hvor inddatering i færdiggørelseskalenderen opdaterer færdiggørelsesbudgettet.
3 nye redigeringsindstillinger som alle har det til fælles at de flytter budgetter:
Fra den nye difference kolonne ind i kalenderen
Frem og tilbage mellem budgetmedarbejder og medarbejder
Frem og tilbage mellem ikke fordelt og kalender
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Inddatering af et budget der skal gælde i mange perioder:
Det er nu via en genvej muligt at gøre dette direkte i planlægningskalenderen: Indtast antal perioder og det ønskede budget.
Funtionen spiller sammen med alle redigeringsvalg.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Begræns efter kapacitet:
Funktionen aktiveres ved at sætte et flueben.
Er funktionen aktiv, vil programmet under indtastningen automatisk reducere budgetter, der overskrider den givne medarbejders ledige kapacitet.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Ny funktion der kan slette alle budgetter.
Der er nu en genvej, som kan slette alle de budgetter, der måtte være på det planlægningsniveau man konkret arbejder på. Eksempelvis slette alle budgetter for samtlige medarbejdere bemandet på en given aktivitet.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningmodulet: Flytning af budgetområde.
Flytning fra sumbudget til kalenderfodelt budget aktiveres nu ved at trykke på en venstrepil. Budgettet placeres i kolonnen “ikke fordelt”.
Tilsvarende den anden vej på ved at trykke på en højrepil.
Flytning fra aktivitetsbudget til medarbejderbudget aktiveres på tilsvarende vis ved at trykke på en nedpil.
Budgettet placeres som hidtil på en gul hjælpelinje.
Som noget nyt tælles budgetterne her ned efterhånden som de placeres på medarbejderne.
Tilsvarende fra delsagsniveau til aktivitetsniveau.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Fremskynd og udskyd budgetter.
Ny funktion, hvor bruger med udgangspunkt i en periode kan vælge den dato som budgetter skal rykkes frem til/udskydes til.
Den nye funktion kan også – under visse betingelser – udskyde budgetter, der måtte ligge i fortiden.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Ny funktion, hvis start af budgetlægning falder efter forbrugsstart.
Programmet udbalancerer automatisk alle indleverede timer med tilsvarende budgetter for samtlige medarbejdere på den givne aktivitet. Selvbemandede medarbejdere vil altid optræde med et overforbrug og give en advarsel.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Ny funktion som for en budgetrække enten kan tillægge et givet antal timer eller fratrække et givet antal timer.
Hvis “begræns til medarbejders ledig kapacitet” er slået til, vil funktionen spille sammen med denne.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Forbedret graf for virksomhedskapacitet og budget.
Grafen viser nu de samlede budgetter opdelt efter debiterbar, udebiterbar og pipeline.
Desuden vender grafen tilbage for de kunder, der benytter lånemedarbejdere.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Ny grafisk markering af om delsagen har primotal.
Hvis delsagen har primotal, er der en særlig grafisk markering i kolonnen forbrugt. Et tooltip viser størrelsen af primo forbrugt.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Ny grafisk markering af om delsagen har lånemedarbejdere.
Hvis delsagen har lånemedarbejdere, er der en særlig grafisk markering i kolonnen “forventet slutfaktor”.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Farvning af medarbejdere i bemandingsplaner:
Baggrundsfarven varierer nu afhængig af:
Budgetmedarbejder
Egen medarbejder
Lånemedarbejder
Fratrådt egen medarbejder
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Udråbstegn for overforbrug er nu opdelt i 3:
Overforbrug frem til indeværende periode
Overforbrug i indeværende periode
Overforbrug for sumbudgetter (ikke kalenderfordelte budgetter)
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Ny højrekliksfunktion: Print forventet slutfaktor for aktuel sag:
Funktionen danner en udskrift, der indeholder alle delsager – åbne som lukkede – for den givne sag.
Udskriften kan på vanlig vis grupperes efter ønskede dimmensioner.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet: Ny funktion til Preview funktionen.
Man kan nu gemme planlægningsbilledets opsætning hvad angår valg af synlige kolonner samt bredder på disse.
På denne måde kan I genbruge den opsætning, der passer jer.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet:
Hvis I bruger lånemedarbejdere.
Økonomikolonnerne hvad angår forbrugt og færdiggørelsesbudget:
Det er nu valgfrit muligt:
At få dem vist samlet for egne medarbejdere og lånemedarbejdere.
At få dem vist opdelt efter egne medarbejdere og lånemedarbejdere.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningsmodulet:
Pipeline delsager står nu sammen med eventuelle andre delsager på samme sag
AL, DIR, PL Ændring
Planlægningsmodulet: Ny filtreringsfunktion, der er afhængig af hvorledes aktivitetslinjer er konfigureret.
I sin yderste konsekvens gør funktionen det muligt at styre et vilkårligt stort sagskompleks med 1 delsag.
Dette skyldes at aktiviteter kan sættes op til at indeholde en fase dimmension og en afdelingsdimmension (for kunder der har afdelinger).
Filtreringsmuligheden gør at planlægningsbilledet kan arbejde med en given fases andel af en delsag, ligesom den for kunder med afdelinger kan arbejde med en given afdelings andel af delsagen.
AL, DIR, PL Nyhed
Administration – behandling af fakturaforslag.
Listen over fakturaforslag indeholder nu information om, hvem der har dannet fakturaforslaget og hvem, der har fremsendt det til endelig fakturering
Admin Nyhed
Administration – Fakturaarkivet.
Listen over fakturaer indeholder nu information om, hvem der har bogført fakturaen
Admin Nyhed
Afleveringsstatus.
Lånemedarbejdere, der er markeret “Lukket”, vises ikke mere
AL, DIR, PL Nyhed
Delsag – U mærkat.
Det er nu muligt, at låse en delsags U-mærkat, så det kun er givne medarbejdere -der sættes ind på en liste – der kan ændre det.
Dette kan eksempelvis anvendes til at projektledelsen i første omgang bestemmer en delsags U mærkat, hvorefter en controller kan kvalitetssikre opmærkningen og låse af for, at projektledelsen kan ændre værdien
AL, DIR, Konfig, PL Nyhed
Fakturaforslag.
Loader nu hurtigere
Admin Nyhed
Sagskortet.
Loader nu hurtigere
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Efteruddannelsesmodul.
Rapporten viser nu valutasymbol for systemets basisvaluta
Admin Bugfix
Specifikation af notatpligt.
Det er nu muligt at specificere notatpligt pr aktivitet
AL, DIR, PL Nyhed
Startdato for ny prislister for lånemedarbejdere.
Det er nu muligt at oprette en vilkårlig startdato
Basis Nyhed
Maintenance.
Programmet indeholder nu en oversigt over hvilken version af de enkelte AutoPilot moduler, I har i drift
Maintenance Nyhed
Performance timeaflevering.
Grafisk overblik til brug for controllere.
Samlet overblik over middet antal dage mellem forbrug og aflevering for de enkelte medarbejdere.
Web employee Nyhed
Adgange
Grafisk overblik til brug for controllere.
Samlet overblik over tildelte programadgange til de enkelte medarbejdere.
Web employee Nyhed
Projektleder arbejdsopgaver
Grafisk overblik til brug for controllere.
Samlet overblik over de enkelte projektlederes tildelte arbejdsopgaver:
Sagsoprettelse
Honorardisponering
Palnlægning
Fakturaforslag
Web employee Nyhed
Nyt cloud service controller system:
Systemet udfærdiger en to do og opmærksomhedsliste til projektledere og controllere.
Listen opbygges for den enkelte kunde som et udpluk af en lang række forskellige kontroller, servicen kan udføre på sagsstyringsgrundlaget.
Alt afhængig af den enkelte kundes behov.
Web project Nyhed
Nyt web baseret grafisk overbliksbillede, der for en given delsag viser den tidslige udvikling i en række nøgleparametre: Aftalegrundlaget, forbrug og færdiggørelsesbudget for eget arbejde, forbrug og restbudget for underrådgivere, forbrug af omkostninger, samt den tidslige udvikling i delsagens forventede slutfaktor.
Hvilke delsager, der er adgang til, er bestemt af brugerens rolle – controller, afdelingsleder eller projektleder.
Web project Nyhed
Business performance.
Grafisk forretningsoverblik til brug for direktion afdelingsledelse og bestyrelse.
Overblikket viser udviklingen over tid af centrale økonomiske nøgletal, herunder:
Forbrugt medarbejder kostpris – pr periode og akkumuleret til dato.
Skabt værdi – pr periode og akkumuleret til dato.
Udvikling i dækningbidrag – pr periode og akkumuleret til dato.
Udvikling i produktionsfaktor – pr periode og akkumuleret til dato
Web Company Nyhed
Performance timeaflevering.
Grafisk overblik til brug for direktion afdelingsledelse og bestyrelse.
Overblikket viser udviklingen over tid af middel antal dage mellem forbrug og aflevering – dette for den samlede medarbejderstab.
Web Company Nyhed
Udvikling i ferie/afspadsering
Grafisk overblik til brug for direktion afdelingsledelse og bestyrelse.
Overblikket viser udviklingen over tid af medarbejderstabens samlede ret til ferie og afspadsering
Web Company Nyhed
Kapacitet i forhold til planlægning.
Grafisk forretningsoverblik til brug for direktion, afdelingsledelse og bestyrelse.
Overblikket viser udviklingen over tid af den fremtidige kapacitet holdt op mod den fremtidige planlægning,
Desuden viser overblikket pipeline delsagers indflydelse på kapacitetssituationen, alt afhængig af deres sandsynlighed.
Overblikket viser en liste over de gældende sandsynligheder for de enkelte pipeline delsager.
Web Company Nyhed

Version 155

Note Program Type
Der er nu muligt på den enkelte delsag at specificere, om den er debiterbar eller udebiterbar.
Ved opdatering til version 155 af AutoPilot indstilles alle eksisterende delsager af opdateringssystemet svarende til den indstilling, de tilhørende sager har.
På en ny delsag, som I opretter, indstilles Debiterbar/Udebiterbar svarende til indstillingen af Debiterbar/Udebiterbar på den tilhørende sag.
Indstillingen på delsagen kan I så ændre, hvis der er behov for det.
Admin, AL, DIR, PL, TS Ændring
Delsager kan nu henføres til lokation Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Notatpligt kan nu indføres på den enkelte aktivitet.
Der kan således på samme tid være aktiviteter med notatpligt og aktiviteter uden notatpligt på en given delsag.
Notatpligt kan som hidtil specificeres på delsagskortet, hvorved alle delsagens aktiviteter får notatpligt.
Notatpligt på aktivitet specifieceres på aktivitetsplanen. Denne aktiveres i højrekliksmenuen i planlægning.
TS Nyhed
Diverse forbedringer vedrørende den nye funktionalitet omkring special prislister. Basis Ændring
Igangværende arbejde kan nu vise forandring i værdi og kost år til dato.
I forbindelse med at du danner årets første opgørelse af igangværende arbejde, skal du trykke på en knap, som afstedkommer aflæsning af foregående opgørelses ultimo værdier for værdi og kostpris af eget arbejde.
Admin Nyhed
I forbindelse med at I kan opfylde persondataforordningens krav vedrørende mulighed for at slette personhenførbare data for medarbejdere, der ikke længere er ansat, har vi på lukkede medarbejdere gjort det muligt at slette ansættelsesforhold for medarbejdere, der er fratrådt for mere end 5 år siden. Basis Nyhed
Det er nu muligt at tilknytte en E-mail signatur til de e-mails, som AutoPilot sender fra hhv. farktureringssystemet og fraværsplanen. Admin Nyhed
Diverse forbedringer i det rykkersystem, der tilbydes i forbindelse med integration til cloudbaserede finanssystemer. Admin Nyhed
Mulighed for at lave værdiopgørelser på aktivitetsniveau.
Funktionen skal slås til i konfiguration.
Anvendelse af funktionen fordrer, at delsagernes aftaler konsekvent fordeles på delsagens aktiviteter.
DIR Nyhed
Diverse layout og formulerings forbedringer Admin, AL, Basis, DIR, PL, TS Ændring
Rettet fejl i tildeling af efteruddannelse vedrørende fratrådte medarbejdere Admin Bugfix

Version 154

Note Program Type
Du har seneste version af AutoPilot hvis programmerne har følgende versionsnumre:

Program                Version    Seneste patch dato    Fil

Basis                  154.8      2018.01.25            Structure.exe
Administration         154.7      2018.01.24            Staff.exe
Projektleder           154.13     2018.01.23            PL.exe
Afdelingsleder         154.10     2018.01.23            DL.exe
Direktion              154.10     2018.01.23            Dir.exe
Timeseddel             154.2      2018.01.15            Hour.exe
Pallette               154.2      2018.01.08            Pallete.exe
Fraværsplan            154.1      2017.12.18            Absence.exe
Maintenance            154.0      2017.11.29            Maintenance.exe
Konfiguration          154.0      2017.11.29            Config.exe

Maintenance Nyhed
Ny brugerflade til oprettelse og vedligeholdelse af specialprislister.
Ved specialprislister forstås kundeprislister, sagsprislister og delsagsprislister.
Brugerfladen giver en samlet oversigt over eksisterende specialprislister.
Det er muligt at komplettere prislister. Det er muligt at regulere prislister i tid.
Det er muligt at lukke en given specialprisliste fra en given dato.
Basis Nyhed
Nyt layout på lånemedarbejder prislister.
Med det nye layout er det effektivt at vedligeholde priser.
Du kan i en arbejdsgang vedligeholde prislister for alle samarbejdspartnere, der deltager i en given delsag.
Eller du kan i en arbejdsgang vedligeholde prislister for samtlige delsager, som en given samarbejdspartner deltager i.
Basis Nyhed
Kapacitetsassistent i planlægning.

Med version 154 af AutoPilot får du i planlægningen et nyt værktøj, der giver dig overblik over dine medarbejderes ledige kapacitet. Mens du planlægger kan du se hver enkelt medarbejders ledige kapacitet måned for måned eller du kan vælge at se ledig kapacitet for én måned for alle tilknyttede medarbejdere. Dette gør det let at bemande jeres aktiviteter og planlægge på medarbejderniveau. Du har løbende overblik over, hvilke medarbejdere, der har ledig kapacitet og hvilke, der har nok at lave. Du har således overblik over, hvem der har ledig kapacitet til at udføre de nye opgaver, I tager ind og hvornår.

AL, DIR, PL Nyhed
Opsplitning i planlægning.
Fortidskalender, identifikationsområde, fremtidskalender samt område for økonomiberegning og early warnings er nu placeret i fire uafhængige splits.
Dette giver et langt bedre overblik og en bedre betjening ved et højt antal perioder i planlægningskalenderen.
AL, DIR, PL Nyhed
Mulighed i planlægning. Det er nu muligt at se ambitionsfaktor og forventet slutfaktor i identifikationsområdet. På denne måde er disse essentieelle informationer kommer tættere på den planlægning, der indtastes.
AF og SF kan fortsat ses yderst til højre sammen med øvrige økonomital.
De to sæt af AF og SF kan individuelt slås til og fra.
AL, DIR, PL Nyhed
Forbedret overblik i fordeling af honorar på aktiviteter.
Man kan nu vælge, at kun kolonnerne til den aktuelle aftaleregulering samt kolonnerne til sum af alle aftalereguleringer er synlige. Det forbedrer overblikket i forhold til, at samtlige honorarreguleringers kolonner er synlige. Det sidste kan man dog fortsat vælge.
AL, DIR, PL Nyhed
Ny funktionalitet til godkendelse af fremtidige fraværsplaner.
Den nye funktionalitet kan konfigurativt slås til.
Givne medarbejdere kan på medarbejderkortet tildeles retten til at udføre godkendelse.
Godkendelsen foregår på fraværsplanen, hvor alle planlagte fravær står.
På timesedlen kan medarbejderen se om de fravær vedkommende har planlagt – om der er taget stilling til dem og i givet fald, om de er godkendt eller afvist.
Admin, TS Nyhed
Graf i kapacitet.
Oversigten over ledig kapacitet for medarbejdere har nu fået en ny graf, der viser fremmødekapacitet og budget for den givne filtrering af medarbejdere.
AL, DIR, PL Nyhed
Nye kolonner i Værdianalyse -> Faktorer i nyt snapshot: Delsagens afdeling og delsagsnotat AL, DIR Nyhed
Visning i timeseddel.
Timesedlen viser nu med en farvekode, om man registrerer på en akkvisitions delsag. Ligeledes vises det med en farvekode, om man registrerer på en sandsynligheds delsag (pipeline)
TS Nyhed
Filtrering af lister i projektleder.

Honorardisponering, planlægning, økonomikalender samt fakturaforslag kan nu filtreres med hensyn til hvilke delsager, der bliver vist.
Filtreringsmulighederne er:
Kun delsager hvor din rolle er delsagsprojektleder
Kun delsager hvor din rolle er sagsprojektleder
Kombinationen af ovennævnte.

PL Nyhed
Hent opdaterede adresseoplysninger fra CVR.dk via en knap på kundekortet. Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Kontaktstyring, PL Nyhed
Ny grupperingsmulighed i Print forventede slutfaktorer: Der kan nu grupperes efter delsagens afdeling. AL, DIR, PL Nyhed
Mulighed for at filtrere på medarbejderstatistik 1 og 2 i kapacitet AL, DIR, PL Nyhed
Ny funktion i afleveringsstatus for en given delsag.
Afleveringsstatus viser nu per medarbejder hvorledes salgsprisen er fremkommet.
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt at indsætte danske, norske og svenske helligdage for 2018 i Basis->Diverse->Helligdage Basis Nyhed
I timesedlen kan medarbejderen nu se på baggrundsfarven af kolonnen for honorarprincip om det er en akkvisitions- eller sandsynlighedsag TS Nyhed

Version 153

Note Program Type
PLD i timeseddel
Der er rettet en fejl der gjorde at PLD ikke altid blev vist korrekt i timesedlen.
TS Bugfix
Ny fraværsplan
I den nye fraværsplan er det valgfrit, hvor mange uger man ønsker at se.
Man kan vælge at se fra 1 til 15 uger.
Herudover kan man vælge startuge for oversigten.
Admin, AL, PL Nyhed
Ny visning i fraværsplan.
I administrationsmodulet kan man nu bagud i tid se medarbejdernes realiserede fravær.
Fremad i tid kan man som sædvanligt se medarbejdernes planer for fravær.
Skilledato for visning af realiseret og planlagt fravær er naturligvis seneste afleveringsdato for hver medarbejder.
Admin Nyhed
Fraværsplanen kan nu vises i planlægning.
Her viser den de fremtidige fraværsplaner for de medarbejdere, der er bemandet på den givne delsag.
Man aktiverer den via højrekliksmenuen i planlægning
AL, DIR, PL Nyhed
Skrivning af fakturaer, der ikke er knyttet til nogen sag:
Såfremt fakturaen ikke vedrører nogen sag benyttes standard-faktura-email-adresse fra kunden nu.
Admin Nyhed
Mulighed for aflevering af timeseddel fremad i tid for medarbejdere der fratræder med udgangen af indeværende måned. Det er en betingelse at samtlige registreringer er fravær. Web employee Nyhed
Automatisk aflevering af timesedler for medarbejdere der er på ferie eller er borte på andre typer af fravær. Web employee Nyhed
Automatisk opmærksomheds mail til medarbejdere, der ikke har afleveret timseddel de sidste X dage. X kan sættes valgfrit – eksempelvis til 2. Web employee Nyhed
Default værdi for “Delsagsnavn på faktura”
I konfiguration – faktura – kan man nu angive om fakturaopsætningen på en ny delsag automatisk skal stå til “Delsagsnavn vises på faktura” eller ej.
Admin, PL Nyhed
API baseret link til cloud baserede finanssystemer: Automatisk opdatering af betalingsstatus på fakturaer i AutoPilot baseret på betalingsstatus i finansen Web Company Nyhed
API baseret link til cloud baserede finanssystemer: Automatisk overførsel af kreditor fakturaer fra finansen til AutoPilot Web Company Nyhed
API baseret link til cloud baserede finanssystemer: Automatisk overførsel af debitor fakturaer fra AutoPilot til finansen Web Company Nyhed
Hastighedsforbedring ved opdatering af alle typer af stamdata.

Vi har forbedret databasens procedurer for opretholdelse af integritet i databasen.
Dette bevirker en markant hastighedsforbedring ved opdatering i alle typer af stamdata.

Admin, Basis Nyhed
Ny visning i planlægning

Ved udfoldning af en delsag i aktiviteter og videre i bemandingsplaner står aktivitetsnavne og medarbejdernavne nu i samme kolonne som delsagsnavnet.
Dette giver et bedre og mere roligt overblik over delsagens opbygning i aktiviteter og bemanding af aktiviteter.
Endvidere er visning af den sidste mulige udfoldning – udfoldning i hvad medarbejderen i øvrigt er budgetteret på – stærkt forbedret i sit udtryk.

AL, DIR, PL Nyhed
Mulighed for visning af salgspriser i timebilaget.

Det er nu muligt at vise salgspriser i timebilaget.
Muligheden skal generelt slås til i konfiguration – diverse 1 under rammen timebilag.
Herefter aktiveres muligheden under fakturaopsætning for den enkelte delsag.

Admin, PL Nyhed
Kostpris i fremmed valuta, Valutakode og Kurs er tilføjet til visningen i bilagslisten Admin Nyhed
Mulighed for at vælge notatpligt på ny delsag ved flytning af timer. Admin Nyhed
Forenklet fejlmeddelelser ved “Fjern medarbejder” i planlægning AL, DIR, PL Nyhed
Planlægning: Delsagsnotat-kolonne er tilføjet AL, DIR, PL Nyhed

Version 152

Note Program Type
Forbedring vedrørende timeseddel for medarbejdere der genansættes. Timesedlen er nu automatisk afleveret frem til dagen før genansættelsen. TS Nyhed
Linjenumre er nu vist ved vedligeholdelse af produkter Basis Nyhed
Værdianalyse: Visning af dimensioner er nu betinget af at disse er aktiveret i konfiguration AL, DIR Bugfix
Det er nu muligt at slette en procentfordeling (på aktiviteter) samtidig med at man sletter en aftale. DIR, PL Nyhed
Forbrugsstatistik: Filtrene “Kun fremmøderegistreringer”, “Kun fraværsregistreringer” og “rådighedstimer” vises nu ikke længere som overskrifter ved rapporter vedr. fremmed arbejde. Admin Bugfix
Det er nu muligt at ændre kontaktperson (att.) på en fakturakladde (kreditnota) med tilbageføring. Admin Nyhed
Planlægning: Salgspriser opdateres nu når ambitionsfaktor ændres på delsagskortet. DIR, PL Bugfix

Version 151

Note Program Type
Værdianalyse skal være låst før fakturering i analysens periode bliver låst.
Med andre ord: Tidligste dato for fakturering bestemmes ikke længere af dato for seneste værdianalyse men af dato for seneste LUKKEDE værdianalyse.
Admin Nyhed
Fakturaforslag: Det er nu muligt at få vist advarsler i form af røde udråbstegn hvis der er oprettet fakturaforslag på en delsag men disse ikke er sendt videre til fakturering. Admin, PL Nyhed
Fakturaforslag: Det er nu muligt at få vist advarsler i form af lilla udråbstegn hvis der på en given fastpris-delsag er forskel på beløb i aftale og rateplan. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Priskategorier: Det er nu muligt for udvalgte medarbejdere at angive en anden priskategori end deres default på kunde, sags- og delsagsprislister. Basis Nyhed
Aftalegrundlaget: Intern overførsel mellem delsager.
Det er nu muligt at vedligeholde den fulde aftale og fakturere den fulde aftale på en given fast pris delsag, samtidig med at dele af honoraret kan planlægges og forbruges på andre delsager.
AL, DIR, PL Nyhed
Medarbejderkortet: Angivelsen af om en given projektleder har adgang til honorar disponering tages nu rent faktisk i betragtning af projektlederprogrammet. PL Bugfix
Brug af finansenheder.
Det er nu muligt at fakturabilag fra en given finansenhed er påtrykt finansenheds specifikke informationer.
Admin Nyhed
Link til E-conomic.
AutoPilot understøtter nu link til E-conomic uden brug af filer.
Det nye link indeholder link af debitorer og kreditorer samt link af køb og salg – alt sammen fra AutoPilot til E-conomic.
Desuden indeholder det nye link en synkronisering fra E-conomic til AutoPilot af om givne fakturaer er betalt.
Brug af det nye link kræver tilmelding til vores AutoPilot Community samt køb af en mentorpakke til igangsætning.
Admin Nyhed
Udbetalingskladde afspadsering. Kan nu i forbindelse med selvbetalt afspadsering anvendes til at indsætte et antal timer på en given medarbejders afspadseringskonto. Admin Nyhed
Email af fakturaer: Det er nu i al almindelighed muligt at vedhæfte filer Admin Nyhed
Registrering af udlæg på efteruddannelsessagen:
Der advares nu ved registrering af et udlæg på efteruddannelsessagen som ikke er henført til en medarbejder.
Admin Nyhed
Hvis I bruger finansenheder i AutoPilot:
Registrering af udlæg og fremmed arbejde. Registreringskladden kan nu indstilles til at bogføre udgifterne i en given forvalgt finansenhed.
Admin Nyhed
Registrering af fremmed arbejde. Ved indvalg af budgetposter kunne en post under særlige omstændigheder stå der flere gange. Nu står alle poster kun 1 gang Admin Bugfix
Ny frontend til forbrugs statistik. Mængden af data, der kan afrapporteres bliver herved forøget med 300% Admin Nyhed
Controller rapport vedrørende fremmed arbejde afsat i honoraraftaler. DIR Nyhed
Controller rapport vedrørende honorar aftalers fordeling på aktiviteter/faser DIR Nyhed
Hvis delsagen afvikles i fremmed valuta Indtastes delsagens eventuelle prisliste nu i valuta Basis Nyhed
Delsagsprognose i valuta

Delsagsprognosen kan nu valgfrit vises i basis valuta eller i den fremmede valuta der eventuelt gælder for delsagen.

Admin, AL, DIR, PL Nyhed

Version 150

Note Program Type
Kontrol om notat feltet er udfyldt når dette er et krav, inden timer bliver afleveret Web timesheet Nyhed
Muligt at indtaste notater på samme popupfane som timerne tastes på Web timesheet Nyhed
Forbedret tastaturet på mobile enheder ved indtastning af timer Web timesheet Nyhed
Ved opdatering, integrity, counters og safety – de kommer alle med et sort vindue som ender med at have en hvid kommandoprompt. Herudover kan der – hvis det ikke går godt – komme diverse fejlmeddelelser i det sorte vindue Maintenance Nyhed
Tildeling af efteruddannelse: Bruger gøres opmærksom på at startdato for eft.udd. regnskab skal fastsættes – hvis dette ikke er gjort Admin Nyhed
Bug fix – sumfelter i fakturaforslag står nu igen korrekt under de kolonner de hører til Admin Bugfix
Forbrugsstatistik i sagslister – datalisten viser nu kun dimensioner der er konfigureret AL, DIR, PL Nyhed
AutoPilot Community er nu indført som tekst på medarbejderkort Basis Nyhed
Bug fix vedr. suppression i forbrugsstatistiker – ved et uheld var det slået fra og der blev vist alt for mange datalinier ved gruppering. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Norske helligdag for 2016 og 2017 kan nu indsættes i helligdagskema via knap i basis diverse Basis Nyhed
Underrådgiverstyring registrerer nu hvem og hvornår en bruger knytter en kreditorrate til en debitorrate AL, DIR, PL Nyhed
Fordeling af aftale – hvis beløbet var fordelt korrekt kunne programmet påstå at sum af procenter ikke var 100. Dette er rettet AL, DIR, PL Nyhed
Fordeling af aftale – er nu lidt mere tolerant og der kommer ikke fejl a’la sum er 100 – det skal være 100 AL, DIR, PL Nyhed
Synlighed af pdf-knap – den er nu altid synlig i fakturaforslag og fakturakladde – den nye funktionalitet er kun aktiv i faktura arkiv. Admin Nyhed
I fakturaarkiv sag/delsag kan man nu bruge F9 og F12 til filtrering og aflysning af samme AL, DIR, PL Nyhed
Man kan nu godt gemme en medarbejder uden ansættelsesforhold, hvis bare medarbejderen er markeret som lukket Basis Nyhed
Bug fix – print forventede slutfaktorer. Delsagsnavnet på rapporten blev ved en fejltagelse ikke trykt – det gør det nu (igen) AL, DIR, PL Nyhed
I afleveringsbilledet er der nu en tydelig markering, hvis brugeren har indtastet timer på fridage. TS Nyhed
På kundekortet findes nu et felt til kundens standard e-mail adresse for modtagelse af fakturaer. Basis Nyhed
Fakturaarkiv – kopi – afsendelse af faktura som e-mail. Hvis delsagen har en modtager e-mail adresse bruges denne. Hvis ikke anvendes kundens standard faktura e-mail-adresse – som nu findes på kundekortet. Admin Nyhed
Ferie/afspadsering – statusudskrift. Udskriften medtager nu ALLE medarbejdere der er ansat pr statusdagen. Admin Nyhed
Efteruddannelse – statusudskrift. Som udgangspunkt er nu dags dato valgt – når man åbner. Desuden bug fix vedr. visning af datoknapper afhængig af om det er status eller periode. Ved status vises nu kun 1 datoknap og ved periode 2. Admin Nyhed
Bug fix – oprettelse af ny aftaleregulering – kunne gå ned med OverFlow fejl AL, DIR, PL Nyhed
Bug fix – udlæsning af kunder – eksistens af debitor fil var omvendt – fandtes den så gjorde den som om den ikke fandtes og omvendt Admin, Basis Nyhed
Det kan nu ikke længere lade sig gøre hverken at rette eller slette en budgetpost for fr. arbejde, hvor den tilhørende indtægstreservering ER faktureret eller ER på et fakturaforslag AL, DIR, PL Nyhed
Medarbejder profil statisk – lagkagediagram – sygdom er nu medtaget under den debiterbare andel TS Nyhed
Bug fix – vis detaljer under efteruddannelse print i timeseddel vises nu igen. TS Nyhed
Bug fix – registrering af udlæg. Efter indvalg af budgetpost kunne det lade sig gøre at vælge en aktivitet fra en ANDEN delsag via aktivitetslisten. Nu bliver såvel sagslisten som aktivitetslisten filtreret til budgetpostens delsag – så det er ikke længere muligt – dejligt. Admin Nyhed
Bug fix – ved oprettelse af fakturalinier direkte i fakturakladde blev tilhørende honorarprincip fra delsag ikke registreret – hvilket havde indflydelse på fakturaens udseedne. Dette er nu rettet Admin Nyhed
Bug fix – aftalestatistik – gruppering efter delsagsdato eller aftaledato – månederne er nu sorteret kronologisk (og ikke længere alfabetisk) Admin Nyhed
Bug fix: Økonomikalender/resultat/likviditet – budget for fr. arbejde – hvis der var decimaler i budget beløb – så blev det tilknyttede beløb på en evt. tilknytning til debitorrate en faktor 100 forkert Admin Nyhed
Viser ikke fraværsttype når den kaldes fra palletten. Andre steder er den uændret Pallette Nyhed
Bug fix: Ferie/afspad statusrapport pr given dato. Hvis medarbejder havde et fratrædelsesforhold dagen før AutoPilot start – kom de fejlagtigt med. Admin Nyhed
“Funktionen: Ved opdatering: Formularen oplyser nu fildato på den sql fil som hver enkelt knap vil afvikle når brugeren trykker på dem.
For nuværende skal disse datoer være: 28-06-2016; 28-04-2015; 01-07-2009. Desuden viser tooltipteksten på datoerne sti og filnavn på sql-script-filen”
Konfig Nyhed
Planlægning – kolonnen eget honorar yderst til højre – omkostning afsat i aftalen er nu tillagt aftalen hvis delsagen er medgået tid eller medgået tid med loft AL, DIR, PL Nyhed
Kompromis: Medarbejdere der ikke har afleveret i 1,5 år medtages ikke i statusudskrift ferie/afspadsering – heller ikke hvis de ifølge ansættelsesforhold stadig er ansat (hvad de givetvis ikke er) Admin Nyhed
Bug fix: Primotal sager – farvemarkering af honorarprincip i ctrl-f søgeliste var notorisk orange – nu følger den delsagernes honorarprincipper Basis Nyhed
Bug fix – Planlægning: faktorberegning fast pris sager hvor der er et lånemedarbejder forbrug og eller budget. AL, DIR, PL Nyhed
Bug fix – Planlægning: Kostprisberegning fungerede ikke ved planlægning på lånemedarbejdere der NETOP var valgt ind AL, DIR, PL Nyhed
Afleveringsstatus: Priser vises nu som udgangspunkt i valuta hvis delsagen da har en særlig valuta. Bruger kan stadig se priserne i basisvaluta – ved tryk på en option AL, DIR, PL Nyhed
Oprettelse af primotal. Bug fix – efter oprettelse stod de oprettede tal en kolonne forskudt i den underliggende hovedoversigt. Dette er rettet. Basis Nyhed
Bug fix – brugernavn smtp under fakturaopsætning – ved genåbning af formular blev det altid forkortet til længde 20 Konfig Nyhed
Bug fix – Oprettelse af fratrædelsesforhold: mindste akceptable dato for fratrædelsesforhold stod 1 for højt. Fratrædelsesdato er jo til og med – en tiltrædelse er fra og med. Derfor. Basis Nyhed
Ved gemning af gruppering i faktureringsstatistik kunne det ske at gruppering sprang til “Ingen” lige efter oprettelse (gemning) af aktuelt grupperingsvalg vha gemme knappen Admin Nyhed
Det er nu muligt at få danske helligdage for 2017 ind ved tryk på knappen under helligdage. Basis Nyhed
Forbrugsstatisk – fremmed arbejder – visse kolonner (herunder a-grupperingskolonne) var fejlagtigt ikke synlig selv om statistikmærket var i brug Admin Nyhed
Det kan ikke længere lade sig gøre at specificere straksafskrivning på kørsel og øvrige udlæg på delsagskortet, hvis delsagen tilhører efteruddannelsessagen. Admin Nyhed
Det kan ikke længere lade sig gøre at straksafskrive omkostninger i fr. Arb./udlægskladden, hvis de registreres på efteruddannelsessagen. Admin Nyhed
Forbedring af farvning af liste for budgetposter. Det er nu tydeligt hvis en tilknyttet debitorrate ER faktureret. AL, DIR, PL Nyhed
Link til AutoPilots side på LinkedIn Pallette Nyhed
Bug fix – delsagsprognose kunne gå ned med invalid use of null, hvis max dato var sat tilbage til udgang af sidste måned AL, DIR, PL Nyhed
Budgetfordeling: Hvis medarbejder er joblønner blev (jobløns) kostprisen fejlagtigt ikke beregnet AL, DIR, PL Nyhed
AutoPilot udfører nu selve data registreringen vedr. logning af ændring i AF Admin Nyhed
Efteruddannelse – det er nu ikke længere muligt at angive en FREMTIDIG transaktiionsdato ved multible fordelinger på flere medarbejdere Admin Nyhed
Nu undersøges om DB og applikation har samme “version” – hvis ikke nægtes programmet at køre. DIR Nyhed
Debiteringsgradsrapport indeholder nu tal og procenter for alle begreber i medarbejder profil: Akkvisition, Udebiterbart, Sygdom, Debiterbart DIR Nyhed
Flere kolonner i “lille” forbrugsstatistik datalister – hvor visning er afhængig af konfigurative ting er nu er korrekt sat op. AL, DIR, PL Nyhed
Fixet et problem som visse kunders it system kunne have med at aflæse program version i programfilerne. Basis Nyhed
Desuden – drop downs har fået en tooltip tekst Admin Nyhed
Status udskrift ferie – filtrerings drop downs viser nu nøgleværdierne for afdelinger og lokationer – ikke beskrivelsen Admin Nyhed
PDF knap står nu korrekt ved visning af fakturaforslag Admin Nyhed
Ved sletning af aftaler hvor aftalen er fordelt på aktiviteter – der får man nu en tydelig anvisning af at denne fordeling først skal slettes AL, DIR, PL Nyhed
Efteruddannelse: En fratrådt medarbejder anses nu i programmet for at tilhøre den uddannelsesgruppe han havde da han senest var ansat – Før havde han gruppen Ingen Admin Nyhed
Afleveringsstatus: Pengekolonner har nu symbol for basisvaluta hhv. udenlansk valuta – hvis delsagen da ellers har en anden valuta. Det nye er at basisvalutaen vises i kolonne overskrifter hvis basisvaluta visning er valgt AL, DIR, PL Nyhed
Afleveringsstatus: Kostpriskolonne vises nu kun hvis bruger har ret til at se kostpriser. AL, DIR, PL Nyhed
Redigering af fr. arbejde: Bug fix: programmet gik ned i flyttekladden hvis bruger gik ind i valglisten for ny aktivitet mere end 1 gang Admin Nyhed
Timeopgørelser: Der manglede differentiering af overskrifter afhængig af månedslønnet/timelønnet samt Fravær/fremmøde Admin Nyhed
Debiteringsgrad: Bug fix: Sygdom var talt med under udebiterbar også – ud over at have sin egen kolonne DIR Nyhed
Afskrevne udlægs omkostninger i omkostningsregnskab indholdt ikke afskrevne udlæg fra eventuelle primo tal- det gør det nu AL, DIR, PL Nyhed
Ugenumre kunne stå forkert på tilvalg af medarbejder i planlægning – det er nu rettet. AL, DIR, PL Nyhed
Bug fix – værdianalyse – faktorer i ny opgørelse – højrekliks menu – enabling/disabling af lås/lås op virkede ikke korrekt AL, DIR Nyhed
Bug fix – Ferie afspadserings status – efter ændring af filter kunne bruger ikke trykke på vis – for at se resultatet. Det kan brugeren nu Admin Nyhed
Ved udarbejdelse af fakturaer kan der ikke længere skiftes kategori på en fakturalinie hvis fakturaen er på en delsag i fremmed valuta Admin Nyhed
Lånemedarbejder: Lidt mere profilerede informationer vedr. manglende mulighed for sletning af samarbejdspartner er indført. AL, DIR, PL Nyhed
Lånemedarbejder: Ved sletning af samarbejdspartner hos køber kunne der opstå en forkert afkobling hos sælger AL, DIR, PL Nyhed
Ved faktura uden bagvedliggende fakturaforslag: Nu aflæses delsagens indstilling vedr. aftale historik og hononrar historik og fakturaen vises derefter. Admin Nyhed
Lånemedarbejdere vises nu ikke længere i debiteringsgrads- og effektivitetsgrads rapporter DIR Nyhed
Bug fix medgået tid med loft – faktor beregning – skiftet mellem medgået tid bergning og fast pris beregningsmetode blev foretaget ved et forkert beløb AL, DIR, PL Nyhed
Mulighed for på delsagskort at markere med Danske Ark transaktions ID AL, DIR, PL Nyhed
Aftalestatistik – gruppering efter pl støttefunktion nu mulig Admin Nyhed
Mulighed for at slå delsagsID til som kolonne i Igangværende arbejde Admin Nyhed
Genberegning af budgetter afspejlede ikke fremtidige ændringer i prislisten. Basis Nyhed
Det er nu muligt at sende faktura e-mail direkte i forbindelse med bogføring af faktura. Samtidig er det nu blevet muligt at vedhæfte time og udlæsgsbilæg i samme moment Admin Nyhed

Version 149

Note Program Type
Lånemedarbejderlicens: I Administration > Afleveringsstatus > Medarbejdere er det nu muligt at se en afleveringsstatus for lånemedarbejdere Admin Nyhed
Fakturaarkiv -> Kopi/bilag: Knappen “PDF kopi” er nu kun til rådighed, hvis den viste faktura ikke i forvejen har en PDF-kopi liggende i arkivet. Admin Nyhed
Genvejstaster til forbrugsstatistik. Der er nu genvejstaster til forbrugsstatisk i honorardisponering, planlægning, resultat og likviditet samt kapacitet. AL, DIR, PL Nyhed
Mulighed for oprettelse af standarddelsager. Der kan etableres en liste over standard navne på delsager. Listen kan underinddeles efter hononrarprincip. Basis, DIR, PL Nyhed
Debiterings- og effektivitetsrapport opgraderet i forhold til ny rådighedsprofil. Kolonnerne i debiterings- og effektivitetsgrads rapporterne er nu kompletteret således at rådighedsprofil slår fuldt igennem. DIR Nyhed
Forbedret hastighed i planlægning på visning af medarbejder graf for ledig kapacitet. AL, DIR, PL Nyhed
Ny kolonne PL støttefunktion (SA) kan ses i Administration > Fakturering > Fakturering. Der kan nu filtreres så man kan klare faktureringen SA-vis. Admin Nyhed
Farvning af trykknapper i direktion, projektleder og afdelingsleder. Det er nu blevet let at se hvilken knap der er trykket ned i knappanelet. AL, DIR, PL Nyhed
Medarbejderstatistik i højrekliksmenuen i kapacitet. Giver adgang til en forbrugsstatistik hvor samtlige timeregistreringer for den pågældende medarbejder er til stede. AL, DIR, PL Nyhed
Ikke afdækket fast pris fakturering – ny kolonne i fakturaforslag. Den nye kolonne viser salgsprisværdien af de timer der er kommet til på fastpris delsager siden sidste faktura. Admin Nyhed
Hastighedsforbedring oprettelse af prislister. Der foregik en række unødvendige beregninger ved oprettelse af ny prisliste. Disse er fjernet med en betragtlig hastighedsforbedring til følge. Basis Nyhed
Procentfordeling af aftaleposteringer på aktiviteter. Det er nu muligt individuelt at procentfordele enhver aftaleregulering ud på delsagens aktiviteter. AL, DIR, PL Nyhed

Version 147

Note Program Type
Planlægning: Det er nu muligt at indskifte en anden medarbejder på et eksisterende budget. Det er en forudsætning at der endnu ikke er et forbrug. AL, DIR, PL Nyhed
I planlægning er det nu muligt via højrekliksmenu at registrere en stribe budgettal fordelt i tid, hvor man indtaster størrelse og antal perioder, hvorefter tallene oprettes i det ønskede antal perioder (måneder/uger) AL, DIR, PL Nyhed
En ny søgefunktion (kaldes med Ctrl-F) er indført følgende steder: Timeseddel, Timeseddel tilvalg af sager, Honoradisponering, Planlægning, Resultat og likviditet, Fakturaforslag, Igangværende arbejder samt primotal sager. Admin, AL, Basis, DIR, PL, TS Nyhed
Delsagsprognose. Rapporten er nu tydeligt afmærket hvis det er en akkvisitionsdelsag eller hvis det er en sandsynlighedsdelsag. AL, DIR, PL Nyhed
Værdianalyse: Ny mulighed fo gruppering: Delsags navn AL, DIR Nyhed
Ny mulighed for grupperng i rapporten forventede slutfaktorer: Delsags navn AL, DIR, PL Nyhed
Ny grupperingsmulighed i fakturerings statistik: Delsags navn Admin Nyhed
Ny grupperingsmulighed i forbrugs statistik: Delsags navn Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Administration > redigering > Timer > “Flytning mellem aktiviteter” og “flytning til ny delsag”: Der er indsat en sletteknap, der kan slette en enkelt af linjerne i flytningskladden. Admin Nyhed
Igangværende arbejde: Finansenhed og kundegruppe er nye mulige kolonner. Der kan sorteres efter begge kolonner. Admin Nyhed
PL: Adgang til honorardisponering kan nu reguleres via medarbejderkortet. Basis Nyhed
Administration > registrering> Bilagsnumre>
Ny kolonne “Delsagens afdeling” indsat før honorarprincip.
Admin Nyhed
Delsagens afdeling er indsat i diverse lister. Admin Nyhed

Version 146

Note Program Type
Vedr. tilknytning til sager hos samarbejdspartner. En delsag kan nu kun knyttes til en delsag hos samarbejdspartner på samme sag som andre delsager på egen sag allerede har tilknytning til. AL, DIR, PL Nyhed
Den engelske udgave er stærkt forbedret vedrørende korrekt anvendelse af faglige udtryk. Admin, AL, Basis, DIR, Konfig, PL, TS Nyhed
Timesedlen har fået en søgefunktion hvor du lynhurtigt kan finde den sag og aktivitet, du vil føre timer på. Aktiveres i højrekliksmenu eller ved Ctrl-F. TS Nyhed
Ved dannelse af en automatisk kreditnota for en faktura i udenlandsk valuta kunne systemet finde på at indskifte aktuel kurs på valutaen som omregning mellem basisvalutaen og fakturaens valutabeløb. Denne fejl er nu rettet og den automatiske kreditnota bogføres nu altid med den kurs der var på den oprindelige faktura. Admin, PL Nyhed
Vi har i version 145 indført at ved gruppering efter delsag i grupperingsniveau 2 eller 3 i værdianalysen – ja så viste afrapporteringen kun selve delsagens navn. Vi har nu indført at denne forkortede udgave kun anvendes hvis grupperingen i niveauet lige over er sag. Ellers vises (som det var før) delsagens navn i sammenhæng med øvrig sagsinfo, herunder sagens navn. AL, DIR Nyhed
Vi har i version 145 lavet et mere enkelt interface til forbrugsstatistik i projektleder, afdelingsleder og direktion. Lidt for enkelt. Vi har nu genindført at man kan sub-filtrere i en dataliste og på den måde genindført den fleksibilitet med hensyn til datafiltrering, der altid har været. AL, DIR, PL Nyhed
Ved oprettelse af delsager i forbindelse med sagsoprettelse kan man nu straks tilknytte delsagen til en afdeling (hvis dette da er konfigureret) DIR, PL Nyhed

Version 145

Note Program Type
For omkostninger der oprindeligt er registreret i et eksternt system (finans system) og derefter overført i kopi til AutoPilot: Det er nu muligt i redigering af udlæg og fremmed arbejde at flytte sådanne omkostninger til en anden sag. Admin Nyhed
I planlægning er der nu en ny formular, man kan anvende, hvis man skal lægge det samme timetal ind i flere perioder. Formularen aktiveres via højrekliksmenuen og der skal angives antal perioder og timetal. Startperioden er den man højreklikkede i – men den kan også ændres direkte i formularen. AL, DIR, PL Nyhed
Ny front til forbrugsstatistik når den aktiveres på grundlag af en sags eller medarbejder liste. Statistiken er automatisk begrænsset til den pågældende sag, delsag eller medarbejder og rapporten vises med det samme. Rapporten har fået en ny knap – valgmuligheder, der giver mulighed for diverse sekundære filtreringer. AL, DIR, PL Nyhed
Under licens er der nu en knap der bevirker at puljetimer m.v. beregnes med tilbagevirkende kraft fra og med 01. april 2015. Konfig Nyhed
Danske Ark Overenskomt. De nye regler vedr. puljetimer er indarbejdet i programmet. Admin, TS Nyhed
Under aftalereguleringer ses nu et regnskab der viser differencen mellem afsat til omkostninger og realiserede omkostninger. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt at angive brugernavn og password for den smtp server, der ekspederer faktura e-mails.
Dette er der brug for hvis Office 365 anvendes som mail ekspedient.
Konfig Nyhed
Resultat og likviditet.Alle valgfrie dimmensioner er nu tilgængelige som mulige kolonner i resultat og likviditet. Brug vis-menuen for at få dem frem. AL, DIR, PL Nyhed
Resultat og likviditet.Flere sorteringsmuligheder AL, DIR, PL Nyhed
Diverse småforbedringer og smårettelser Admin, PL Nyhed

Version 144

Note Program Type
I de fleste statistiker kan man nu gemme sine favorit grupperinger inklussiv valg af grafisk visning. Ved fornyet visning af statistiker kan man herefter vælge mellem sine favorit grupperinger, eller med andre ord sine favorit visninger Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Alle statistiker har fået en grafisk overbygning. Grupperinger i 1 niveau kan således vises i form af lagkage diagram eller histogram. Grupperinger i 2 niveauer kan vises i 3D histogram eller som en krydstabulering Admin, AL, DIR, PL Nyhed

Version 143

Note Program Type
Forbrugsstatistik> Gruppér/print
Det er nu muligt at fravælge visning af salgspriser.
Admin, AL, PL Nyhed
Adm> Fakturering> Fakturaarkiv>
“F.incl. moms” indsat.
AL, DIR, PL Nyhed
Adm> Fakturering> Fakturaarkiv>
“F.incl. moms” indsat.
Admin Nyhed
Der er nu adgang til budget statistik fra direktion. DIR Nyhed
Honorardisponering> Ny kolonne sagsnotat, indsat efter delsagsnotat AL, DIR, PL Nyhed
PL> Godkend udlæg> Kun PL har hidtil kunnet godkende udlæg, men det er PLD’erne, der kender til sagens forløb : Derfor hvis PLD er udfyldt på delsagen, så er det PLD’en, der får udlæggene ind i sin liste. Hvis der ikke er nogen PLD på delsagen, vises de hos PL. PL Nyhed
Honorardisponering, Rediger aftale : Det er muligt at rette ’Linie’ og ’Beskrivelse’, selvom Konfig> Diverse2> Tillad at redigere og slette i aftaler ikke er slået til. AL, DIR, PL Nyhed
Forbrugsstatistik: Der er kommet en ny grupperingsmulighed :’Delsagens honorarprincip’. Admin, AL, PL Nyhed
Planlægning: “Print SF” og “Print SF+” . “Kontraktstatus” indsat.
Synlighed afhænger af Konfig> Statistik aktivering> Kontraktstatus.
AL, DIR, PL Nyhed
Vedr. Forbrugsstatistik og Budgetstatistik: Der er indført en ny bullit : Rådighed (=fremmøde registreringer plus sygdoms registreringer) Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Hvis Konfig> Timeseddel> “Mulighed for notat om aktivitet som tooltiptekst” er slået til, kan der skrives notat indefra timesedlen. Kaldes fra højrekliksmenu : Aktivitetsnotat (Alt-n) TS Nyhed
Vedr. Fakturaarkiv : Det er ikke muligt at anvende knappen kreditnota udligning, hvis den aktuelle faktura ligger på en delsag efter medgået tid eller medgået tid m. loft. Admin Nyhed
Vedr. Fakturaarkiv : Det er ikke muligt at anvende knapperne under kreditnota og ny faktura, hvis den aktuelle faktura ligger på en lukket delsag. Admin Nyhed
Vedr. Fakturaarkiv : Der er kommet en ny kolonne der viser om den tilhørende delsag er åben / lukket. Admin Nyhed
Fakturerings statistik kan nu grupperes efter Månedsnummer. Admin Nyhed
Basis> Priser meda.> Lånemedarbejdere> Muligt at oprette og slette regul.dato.
Ved oprettelse indsættes medarbejdere som kopi af foregående liste.
Sletning er ikke mulig, hvis der kun er 1 regul. dato.
Basis Nyhed
Værdianalyse> mulighed for gruppering efter Akkvisitionsdelsag. AL, DIR Nyhed
Tildeling af efteruddannelse – Autofudfyld kladde
Hvis ansættelsesforholdet for en medarbejder ændres midt i en måned, og hvis medarbejderens normtider ændres, så justeres tildelingen nu også, således at den svarer til de normtider, der er gældende før og efter ændringen i ansættelsesforholdet.
Admin Nyhed
Rateplan:
Kursen på rater låses fast ved bogføring, dvs. prisen på allerede bogførte rater, ændres ikke.
Admin Nyhed
Akkvisitionsdelsag indsat flg. steder :
– Forbrugsstatistik, Timer, Fremmed arbejde, Udlæg og Fremmed arbejde og udlæg, Varer
– Budgetstatistik
– Planlægning> Print SF og Print SF+
– Aftalestatistik
– Dækningsbidrag
– Værdianalyse
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Efteruddannelse, Statusudskrift :
Ved valg af sideskift, laves der sideskift pr. person.
Teksten ‘Ingen’ er lavet om til ‘Medarbejder’.
‘Fuld skærm’ er ny.
Admin Nyhed
Aftalestatistik, Værdianalyse og Planlægning> “Print SF” og “Print SF+”:
Nye grupperingsmuligheder.
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Honorar dispoonering> Aftalereguleringer> Rediger aftale>
Muligt at ændre ‘Eget honorar’ til 0, så udråbstegn kan forsvinde.
AL, DIR, PL Nyhed
Igangværende arbejde> Selvom delsagsnavn og honorarprincip er ens på 2 sager, klappes cellerne ikke længere sammen. Admin Nyhed
Igangværende arbejde> “Opret ny dato”
Dato må højest være dags dato.
Admin Nyhed
Menu-strukturen er ændret i Planlægning, Resultat Likviditet og Medarbejder kapacitet. Print menupunkter er flyttet til de Nye menuer : “Eksport” og “Preview”. AL, DIR, PL Nyhed
Nyt felt, CRMkundenr. i
Basis> Organisation> Kunder og leverandører> “Kundekort”
Feltet gør CRM kundenr. obligatorisk ved oprettelse af nye kunder.
CRMkundenr. kan vælges på kundelisten (står ved siden af KundeCVR).
Opsætning i Konfig> Diverse 1> “CRM kundenummer”
Basis Nyhed
Planlægning : Print menuerne og

er flyttet til og
AL, DIR, PL Nyhed
Adm> Fakturering> Fakturaforslag> “Fakturaarkiv” : Visning af kolonnerne : KundeID og Betaler,
som i Adm> Fakturering> Fakturaarkiv.
Admin Nyhed
Ved genberegning af priser for alle medarbejdere i aktive prislister bliver lånemedarbejderpriser nu beregnet korrekt. Basis Nyhed
Fakturaforslag : Det interne notat vises altid både under Fakturaforslag og i Fakturakladde. Admin, PL Nyhed
Fakturering> Fakturaforslag>
Ny kolonne Delsagsnotat, kan vælges i Vis.
Kolonnen viser Notat fra delsagskortet.
Admin, PL Nyhed
Akkvisitionsdelsager er markeret med grøn farve i Delsager aftaler,’Resultat og likviditet’, Igangværende arbejde og Værdianalyse. AL, DIR, PL Nyhed
Medarbejderkort: Effektivitetsprofil er ny, indeholder 4 felter, der skal give 100% i alt. Debiterbar pct., Udebiterbar pct, Akkvisition pct samt sygdoms pct. Basis Nyhed
Adm> Fakturering> Fakturering>
Ny kolonne : KundeCVR
Admin Nyhed
Adm> Finans> Kørselsarkiv> “Udskriv finanstransaktioner” Bilagsnummer er indsat. Admin Nyhed
Forsøger man at redigere sagsnummeret på en sag, der er fixeret, så bliver man bedt om at bekræfte, at det er det, man vil, og der mindes om genfixering af sagen. Basis Nyhed

Version 142

Note Program Type
I delsager og aftaler er der indført 2 grafiske visninger:

Den ene viser hvorledes en delsags samlede aftale er disponeret.

Den anden viser tilbageværende honorar til eget arbejde på delsagen.

Den samlede disponering af alle delsager og det samlede beløb der er tilbage til eget arbejde vises nu også.

AL, DIR, PL Nyhed
I PL/DIR > “Delsager aftaler” kan du nu se risikopuljen udtrykt i % af det samlede eget honorar. Der er indsat en ny kolonne: “Risikopulje i % “, som aktiveres i Vis-menuen. Du kan sortere efter kolonnen.
Det kræver, at risikopuljen er aktivieret i Konfig> Diverse 1> “Ved oprettelse af sager” > “Anvend risikopulje i aftalen”
AL, DIR, PL Nyhed
Risikopulje indført i ADM > Igv arb. Der er to nye kolonner, som viser beløbet i risikopuljen, og hvor stor en del af det samlede eget honorar risikopuljen udgør. Det kræver at risikopuljen er aktiveret i Konfig > Diverse 1 > “Ved oprettelse af sager” > “Anvend risikopulje i aftalen” Admin Nyhed
Budgetters ajourføringsdato kan nu ses i “Delsager aftaler”.
For at se kolonnen skal du først aktivere den i Vis-menuen. Du kan sortere efter ajourføringsdato.
AL, DIR, PL Nyhed
Budgetmedarbejdere kan nu fjernes fra tilvalgslisten, hvor man tilføjer medarbejdere til en aktivitet. Gå i Basis> Organisation> Medarbejdere> dobbeltklik på budgetmedarbejderen og fjern fluebenet “Valgbar ved budgettering af sager”. Basis Nyhed
I delsagens fakturaarkiv kan du nu se fakturabeløbene i valuta. Adm > Fakturering > Fakturaforslag > Højreklik og vælg Fakturaarkiv.
Øverst findes en ny dropdown til valg af valuta.
Admin Nyhed
Hvis du vil redigere et timenotat inden fakturering, kan du nu se både orginalteksten og den rettede tekst. Fakturering > Fakturaforslag > Timer > “Rediger notat”.

Admin, PL Nyhed
Igangværende arbejde: Nu kan du aktivere en ny kolonne i Vis-menuen, som angiver om delsagen er en akkvisitionsdelsag eller ej. Admin Nyhed
Efteruddannelse : Der er kommet en ny knap i ADM > Efterudd.> Tildeling. Nu kan du både gå frem og tilbage i tid en måned ad gangen.
Det er kun muligt at tildele efteruddannelse for indeværende måned og tidligere.
Admin Nyhed
Forbrugsstatistikken for “Fremmed arbejde” og “Fremmed arbejde og udlæg” har fået nye kolonner:
“FikID” og “Forfald”. Kolonnerne vises kun hvis købsidentifikationer i forbindelse med registreringer er aktiveret i konfigurationen: Konfig> Valgmuligheder> “Muligt at registrere bet.ident.nr. i forb. med købsregistreringer?”.
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Forbrugsstatistikkens rapport har fået en ny funktion. Nu kan du gemme et sæt grupperinger ved at trykke på knappen “Gem gruppering”. Du kan herefter fremover vælge blandt de gemte grupperinger. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Når du skal godkende fremmed arbejde til fakturering, kan du nu se hvad det har kostet i valuta, hvis det er købt i udlandet. Fakturering > Fakturaforslag > “Fremmed arbejde”
Nye kolonner : “Valutakode”, “Valutakurs”, “Kost i Valuta”.
Admin, PL Nyhed
Det er nu muligt at kalde aktivitetsplanen fra højrekliksmenuen i “Delsager aftaler”. AL, DIR, PL Nyhed
Igangværende arbejde model 4 har fået et nyt summeringsfelt i bunden: “Værdi eget i alt”. Admin Nyhed
Værdianalyse kan nu grupperes efter om aktiviteten er en akkvisitionsaktivitet eller ej. AL, DIR Nyhed
Forbrugsstatistik og Budgetstatistik :
Der er kommet en ny kolonne, som viser, om en aktivitet er en akkvisitionsaktivitet. Findes også som grupperingsmulighed i rapporten.
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
I højrekliksmenuens punkt “Rediger Aktivitetsplan” kan du nu markere en aktivitet som en akkvisitionsaktivitet. AL, DIR, PL Nyhed
Statusudskriften i ADM > Ferie afsp > Statusudskrift har fået en ny funktion, så du kan vælge datoen og trykke “Vis” før rapporten bliver hentet. Admin Nyhed

Version 141

Note Program Type
Administration > Fakturering > Fakturakladde > Delsagsnavn er indsat Admin, PL Nyhed
Administration > Fakturering > Fakturaarkiv >
Kunde rettet til betaler
Admin, PL Nyhed
Delsager og aftaler samt Delsager og aftaler > Opret delsag:
Synlighed af “Delsagens afdeling”(=ALD) bestemmes af Konfig > Valgmuligheder > “Anvend ALD”
AL, DIR, PL Nyhed
“Delsager og aftaler”
kolonnen “Samarb. partn.” ændret til “Antal Samarb. partn.”
AL, DIR, PL Nyhed
Konfiguration > Valgmuligheder > “Anvend ALD” indsat. (ALD = afdeling delsag) . Konfig Nyhed
Det er nu muligt at lukke varer, der ikke længere skal anvendes. Se Basis > Varer > “Lukket”. Basis Nyhed
Delsager og aftaler : Hidtil har man kunnet vælge mellem en oversigt over åbne delsager og en oversigt over lukkede delsager. Nu kan man også vælge “Alle delsager” AL, DIR, PL Nyhed
Fakturering > Fakturaforslag > Aktuelle fakturaforslag >
Ny kolonne : “Afventende”
Admin, PL Nyhed
Betalingsbetingelser kan nu anføres særskilt på den enkelte delsag. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Ny konfiguration, der giver mulighed for at vælge om timenotater skal vises på timebilag eller ej. Admin, PL Nyhed
Fakturering > Fakturaforslag >
Rateplan, Valuta indsat, hvis beløb ikke er i basisvaluta.
Admin, PL Nyhed
Fakturering > Fakturaforslag >
Kontraktstatus indsat efter V gruppering. Kan vælges i Vis.
Admin, PL Nyhed
Timeseddel > Ny kolonne, der indeholder en blyant, hvis PL på den givne delsag har stillet krav om udfyldelse af timenotat.

TS Nyhed
Administration > Ferie/Afsp. > Kontroludskrifter >
Ny funktionalitet : Først trykkes på indstillinger og derefter knappen : “Dan rapport”
Admin Nyhed
“Fraværsplan” : Det er nu muligt at sende en “e-mail rykker” til alle, der ikke har afleveret timeseddel frem til given dato – månedslønnede så vel som timelønnede. Admin, AL, PL Nyhed
Administration > Fakturering > Fakturaarkiv > “Kopi/bilag”
Vedrørende “E-mail faktura” :
Hvis fakturaen allerede er blevet fremsendt som mail og der trykkes på send, kommer advarsel, at fakturaen allerede er sendt pr. email.
“Ønsker du at sende igen ?”
Admin Nyhed
Forbrugsstatistik fremmed arbejde og udlæg kan nu også grupperes efter Medarbejdernavn Admin Nyhed
Medarbejderkortet. Privat adresse > Nyt felt “Land”. Basis Nyhed
Forbrugsstatistik : De forskellige statistiker kan nu også grupperes efter Kunde Id. Admin Nyhed

Version 140

Note Program Type
Timeseddel : FerieFridage kan bruges på alle dage med normtid, også på helligdage. TS Nyhed
“Sagsadresse” er ny kolonne i “Planlægning”,indsat efter kunde og kan vælges i Vis. AL, DIR, PL Nyhed
FakturastatistikGruppering efter fakturaernes faktuelle betaler er nu en mulighed Admin Nyhed
Delsagskort > Tilknyt samarbejdspartner > “Sag til oprettelse”
Indstilling af “Timenotat skal udfyldes” følger nu med på sagen i Sagsoprettelse hos samarbejdspartner.
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Forbrugsstatistik timer:Muligt at vælge dimZ i vis menu Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt pr delsag at specificerer følgende:Timenotat skal udfyldesSelvbemanding tilladt Dette betyder at projektlederen pr delsag kan bestemme om selvbemanding er tilladt og hvorvidt timeregistreringer på delsagen kun accepteres hvis de følges af et notat AL, DIR, PL Nyhed
Igangværende arbejde:Ny knap: “Hent notat”, der kopierer notater fra forrige opgørelse.
Dog ikke på delsager hvor der allerede er lavet et notat på den aktuelle opgørelse.
Admin Nyhed
Delsager og aftaler > Det er nu muligt at sortere på samarbejdspartner AL, DIR, PL Nyhed

Version 139

Note Program Type
Et hastighedsproblem i planlægning – introduceret i version 138 – er løst. Først og fremmest kunder hvor databasen er en access database var berørt. AL, DIR, PL Nyhed
Igangværende arbejde:
Ny højrekliksmenu, kald af:
– Delsagskort (Alt X)
– Delsagsplan
– Sagskort (Alt-Z)
– Fakturaarkiv
– Vis forbrugsstatistik sag
– Vis forbrugsstatistik delsag
– Vis delsagsstatus
Admin Nyhed
Planlægning:Tooltiptekst på “!”
“Færdiggørelsesbudgettet er overskredet”
AL, DIR, PL Nyhed
Vedrørende delsagskortet:
Tekst i bunden med hvem, der sidst har ændret AF og hvornår.
AL, DIR, PL Nyhed
Værdianalyse – nye kolonner :”AF sidst ændret af” “AF sidst ændret” DIR Nyhed
Adm> Fakturering> Fakturaforslag>:
“Internt notat vedr. fakturering af dette fakturaforslag”
Flere linjer er mulig + scrollbar indsat.
Admin Nyhed
Belastningsoversigt:
Der er indført en særskilt kolonne til visning af “Afleveringsdato”.
Desuden er Kunde indsat i identifikationslinje.
AL, DIR, PL Nyhed
Dækningsbidrag:Det er nu muligt at gruppere rapporten efter Sandsynlighedssag. AL, DIR, PL Nyhed
Faktureringsgraf i fakturaarkiv vises nu sprogversioneret Admin, PL Nyhed
Grupperingsniveau 3 er nu indført i print forventede slutfaktorer AL, DIR, PL Nyhed
Rettet en fejl i genberegining af priser under priser medarbejdere – lånemedarbejdere. Jobløns costpris blev ikke opdateret. Basis Nyhed
Rettet fejl der havde sneget sig ind, der fik konfigurationsprogrammet til at gå ned ved redigering af bilags nummerserie Konfig Nyhed
Timebilag og udlægsbilag vises nu i samme sprog som selve fakturaen. Admin, PL Nyhed

Version 138

Note Program Type
Jobløn: Funktionaliteten vedr. jobløn går i korte træk ud på at man bagudrettet pr. måned kan genberegne timernes kostpriser for medarbejdere, der har overtidsmodellen ‘Jobløn’.
Deres timers kostpris vil blive genberegnet, så kostprisen afspejler forholdet mellem månedslønnen og det præsterede antal timer.
Det betyder at medarbejdere, der arbejder rigtig meget på sagerne i en periode går ind med en anden kostpris end den, der ligger i prislistens debiterbare kostpris. Det vil alt andet lige betyde, at sagsøkonomien belastes relativt mindre, når medarbejderne i perioder overarbejder meget. Antallet af forbrugte timer vil fremgå af delsagerne, men timernes kostpris kan variere.
Derfor har vi indført en overtidsmodel, der indikerer at medarbejderens timekostpris kan genberegnes.
Admin, AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Igangværende arbejde: Beregningen af SF baserer sig nu på den allernyeste viden om delsagens restbudget og fakturering, selvom opgørelsesdatoen ligger før vi havde denne viden. Herved opnåes at SF er overenstemmende med den SF der fremgår af planlægningsbilledet og værdianalysen og den er således altid baseret på den nyeste viden om delsagen. Admin Nyhed
Igangværende arbejde: Introduceret ny kolonne der for alle honorarprincipper viser værdi af fremmed arb. svarende til kostpris af fremmed arb. regningerne på delsager efter fast pris og salgspris af ikke afskrevne fremmed arb. regninger på medgået tid og medgået tid med loft. Samtidig er beregningsmetode for hvordan igangværende fremmed arb. beregnes på medgået tid med loft ændret, så den beregnes på samme måde som på medgået tid. Admin Nyhed
Graf for virksomhedskapacitet er genindført i planlægningsbilledet AL, DIR, PL Nyhed
Delsager aftaler:
DIR, SA, SAD, PL, PLD er som default IKKE synlige.
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Notat og udlæg
Overskrifter rettet:
Notat er erstattet af “Distance (fra og til)”
Erhvervsmæssigt formål er erstattet af “Formål (erhvervsmæssigt)”
TS Nyhed
Forbrugsstatistik:
“Faktureret” er ny kolonne vedrørende statistik for fremmed arbejde.
Admin, AL, DIR, PL Nyhed

Version 137

Note Program Type
Det er nu muligt for en given bruger at angive en specifik mappe, hvor “file-dumps” fra AutoPilot placeres. Admin, AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Nyt godkendelsessystem for kørselsudlæg. For kørselsudlæg med skattefri godtgørelse er det nu muligt at konfigurere systemet således at hhv. PL og administration skal godkende udlæg af nævnte type før udbetaling kan finde sted. Admin, PL Nyhed
Ny licens – lånemedarbejdere:
Lånemedarbejdersystemet gør det muligt i faktureringssammenhæng og i planlægningssammenhæng at håndtere arbejde udført af medarbejdere ansat i et andet firma som eget arbejde.
Udført arbejde og planlagt arbejde registreres i AutoPilot på lige fod med udført og planlagt arbejde for egne medarbejdere.
Samtidigt med dette registreres regninger for det eksterne arbejde på sædvanlig vis i AutoPilot.Systemet eliminerer typisk en del manuel administration og dobbeltindtastninger.
Systemet imødekommer følgende behov:
Egne medarbejderes og lånemedarbejders timer inklussiv timenotater kan faktureres og dokumenteres samlet til slutkunden på sædvanlig vis.
Egne medarbejdere og lånemedarbejderes fremtidige arbejde kan planlægges samlet i AutoPilots planlægningsbillede.
Lånemedarbejdernes økonomiske belastning af sagen bestemmes i sidste ende af de regninger som lånemedarbejdernes firma fremsender for udført arbejde.I hele processen har AutoPilot styr på forventet slutfaktor på eget arbejde.
Lånemedarbejderes timer kan komme ind i AutoPilot på 3 forskellige måder:
Lånemedarbejderne får en AutoPilot timeseddel i samme AutoPilot system som egne medarbejdere.
Lånemedarbejderne har en AutoPilot timeseddel i deres eget moderfirma.Denne AutoPilot er herefter i stand til maskinelt at overføre en kopi af disse registreringer til AutoPilot’en i det firma, der køber timerne.
Lånemedarbejderne har en timeseddel i et andet system end AutoPilot og deres moderfirma uploader timerne til AutoPilot i det firma der køber timerne, ved hjælp af et upload program som vi stiller til rådighed.Systemet er velegnet for:Virksomheder som betaler eksterne konsulenter efter regning, men som gerne vil føre og viderefakturere timerne på linje med egne medarbejderes timer.Virksomheder som har et løbende samarbejde.Virksomheder som er koncernforbundne.Konsortier som i et joint venture udfører et projekt i fællesskab.
Admin, AL, Basis, DIR, PL, TS Nyhed
Dækningbidragsrapporten kan nu vises i fuldskærm. AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt på medarbejderkortet at angive registreringsnummeret på medarbejderens bil. Kørselsudlæg med skattefri godtgørelse mærkes herefter op med dette nummer. Admin, Basis Nyhed
Medarbejder lokation og medarbejder afdeling. Systemet gør det nu muligt, at man vedligeholder disse 2 størrelser i tid. Det vil sige at man kan angive fra og med hvilken dato medarbejderen var på en given lokation eller sad i en given afdeling. Basis Nyhed
Det er nu muligt at lukke momskoder, der ikke længere skal anvendes. Basis Nyhed
I forbindelse med reverse link, hvor sagsreleveante kreditorregninger overføres til AutoPilot går deres momskode nu igennem en moms-switch. På denne måde behøver man ikke i AutoPilot at oprette momskoder, som er uden relevans i AutoPilot. Basis Nyhed
Dækningsbidragsrapporten :
Gruppering på “Kundegruppe” mulig.
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægning: “Tilføj aktivitet”
Hvis der allerede findes en aktivitet med samme navn, spørges om der ønskes oprettet en til.

AL, DIR, PL Nyhed
Medarbejder navn og omkostnings navn er nye grupperingsmuligheder vedrørende statistik for udlæg og fremmed arbejde Admin Nyhed
Afdeling delsag er ny mulig kolonne i planlægningsbilledet AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt for en given medarbejder at vælge om vedkommende må se kostpriser i planlægning m.v. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Att. og e-mail adresse er nye mulige kolonner i delsager og aftaler. AL, DIR, PL Nyhed
Delsagens afdeling er ny grupperingsmulighed i budgetstatistik Admin Nyhed
Delsagens afdeling er ny grupperingsmulighed i faktureringsstatistik Admin Nyhed

Version 135

Note Program Type
Det er nu muligt i planlægning at udelukke en medarbejder fra at registrere timer på en given aktivitet. Funktionen fungerer på samme måde som hvis selve aktiviteten lukkes blot er det kun den valgte medarbejder der udelukkes fra timeregistrering. AL, DIR, PL Nyhed
Print forventede slutfaktorer har nu mulighed for gruppering i 2 niveauer AL, DIR, PL Nyhed
Rapporterne i værdianalyse kan nu foruden afdeling præ-filtreres på A, B, C, S, T, U og V dimmensionerne. AL, DIR Nyhed
Igangværende arbejde: Flg. kolonner er indsat : “Lukkefaktor”, “lukket/åben” med tooltip på lukkede delsager, hvornår delsagen sidst er lukket. Admin Nyhed
Statistik -> Eksport af tal for indtægter og udgift. “Lukkefaktor” indsat Admin Nyhed
Opmærkning af favoritter i planlægningsbilledet er nu separat for den enkelte bruger. Favoritlisten er desuden separat for projektleder-, sagsadministrator-, afdelingsleder- og direktions rollen. AL, DIR, PL Nyhed
Timesedlens månedsrapport: Tekst vedrørende sammentælling af overtid, viser nu Puljetimer, hvis medarbejderen er sat op med overtidsmodellen SR1. Ellers er teksten Overarbejde. TS Nyhed
Vedligeholdelse af prislistesystem er nu blevet mere effektivt. Prislister vises straks man aktiverer funktionen. Ved redigering af prislister har programmet brug for at beregne, hvilke medarbejdere, der er relevante for den pågældende reguleringsdato og prisliste og denne beregning foretages nu først, når denne liste rent faktisk skal anvendes. Basis Nyhed
Tildeling af efteruddannelsesmidler tager nu højde for den reduktion af tildelingen, der følger af at medarbejderen kun har været ansat en del af tildelingsmåneden eller er fratrådt inden en måneds udgang. Admin Nyhed
Statistik for fakturaer. Mulighed for at vise rapporten i fuldskærm. Admin Nyhed
Faktureringsstatistik. Det er nu muligt at vælge startmåned for den graf, der viser akkumuleret fakturering i løbet af 1 år = 12 kalendermåneder. Admin Nyhed
Filplacering. For link til nye debitorer og link til finanstransaktioner kan man nu vælge en særlig tegnkombination som skilletegn i linkfilen. Konfig Nyhed
Generelt. For statistikgrupperinger vises nu i alle skærmbilleder, de betegnelser, som den enkelte virksomhed har knyttet til en given gruppering. Dette betyder, at der ikke længere står A, B, C, S, T, U, V-gruppering men derimod virksomhedens valgte betegnelse. I det enkelte felts tooltip kan man se hvilken gruppering (A, B, C, S, T, U, V) der er tale om, hvilket kan være rart at vide for vores hotline. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Generelt. Hvis en vis-menu, der anvendes til tænd og sluk af kolonner i en liste, er tilstrækkelig stor, vises den nu automatisk i bredformat. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Administration > Igangværende arbejde > Ny kolonne der viser projektlederes dato for seneste ajourføring af delsagens færdiggørelsesbudget. Kan opdateres ved tryk på “Dan/revider sagslisten” Admin Nyhed
Sagsliste og Delsagsliste på paletten.

– Rækkefølge ændret i billede
– Sagsliste har fået 2 nye kolonner:SA og oprettelsesdato sag
– Delsagsliste har fået 7 nye kolonner: Sagsafdeling, Sagsadministrator, SAD, V-gruppering, Oprettelsesdato sag, Delsagsnotat, Betaler

TS Nyhed
Delsager aftaler.
Rækkefølge er ændret i liste og tilsvarende i Vis-menu
Listen er kompletteret med følgende kolonner: Delsagsnotat, Direktion, SAD, A-gruppering, B-gruppering, C-gruppering, samt Bygherre

De nye kolonner kan til- og fravælges i Vis-menuen.

AL, DIR, PL Nyhed
Fakturakladde > Knappen Bogfør fakturakladde, er nu ikke længere synlig hvis “Tilbud” eller “Ordrebekræftelse” er valgt.
Ved valg af “Faktura/kreditnota” er “Bogfør fakturakladde” naturligvis fortsat synlig.
Admin Nyhed

Version 134

Note Program Type
Adm> Statistik> “Export af tal for indt. og udg. til regneark”:
Skærmbilledet indeholder nu også kolonne med beløb for afskrevet eget arbejde.
Admin Nyhed
Dir/PL > Belastning > Print > Udskrift med sideskift: Identifikationsfeltet, kan nu vokse med op til 3 linier. AL, DIR, PL Nyhed
Opgørelser > Timeopgørelse – hvis der anvendes Lessor fraværsstatistik er det nu muligt at udskrive en rapport der viser de timer vedrørende fravær, der overføres til Lessor. Udskrivningsmuligheden findes nederst i dropdown “Vælg udskrift” Admin Nyhed
Opgørelser > Timeopgørelse – her vælges rapport vedr. Timelønnede, ferie u. løn, Ferie m. løn m.v. nu i en dropdown: “Vælg udskrift” Admin Nyhed
Direktion/Projektleder/Afdelingsleder> Delsager aftaler> “Delsagsplan”
Delsagsnavn på faktura er ny kolonne
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Nyt ansættelsesforhold : Indført overtidsmodel 1:1 Akkumuleret overtid.
Fungerer ligesom 1:1 – men teksten over medarbejderens pulje på timesedlen er ikke afspadsering – men akkumuleret overtid.
Basis Nyhed
Direktion/Projektleder/Afdelingsleder> Delsager aftaler> “Opret delsag”
Bruger-initialer opdateres ved oprettelse. Se Aftale, “Hvem”
AL, DIR, PL Nyhed
Administration> Statistik> Export af tal for indt. og udg. til regneark:
PL-støttefunktion(SA,PC,PS) , V-gruppering, Ambitionsfaktor og Lukkedato er nye kolonner
Admin Nyhed
Ny kolonne “Kontraktstatus” i Planlægning. Kan vælges i Vis. AL, DIR, PL Nyhed
Administration> Igangværende arbejde> Nye kolonner : S, T, U, V Admin Nyhed
Delsagskort, Salgsprisberegning. Visningsfejl rettet. Det der bestemmer om en delsag afregnes efter en kundeprisliste er om der findes en prisliste på sagens kunde ikke delsagens betaler. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Delsager aftaler
Synlighed af kolonnen “Afsat til varer” er konfigurationsafhængig, se Konfig> Diverse> “Varer i aftaler?”
AL, DIR, PL Nyhed
Planlægning
Muligt at vælge kunde i Vis.
AL, DIR, PL Nyhed
Budgetstatistik
Visning af S%
Kolonnerne S.sag og S% er flyttet til efter “Salg i alt”.
Admin Nyhed

Version 133

Note Program Type
Timeseddel> Print> Timer og udlæg>
Liste efter dato. Rettet fejl der bevirkede at Sagsnummer blev vist istedetfor dato.
TS Nyhed
For kunder, som planlægger i uger: Dato for ugestart vises nederst i ugekolonnen i Planlægning AL, DIR, PL Nyhed
Opgørelser > Udlægsopgørelse – her bliver lønnummeret vist på rapporten, hvis det er skrevet på medarbejderkortet Admin Nyhed
Det er nu muligt selv at ændre bankinfo i fakturalayout.
Kræver at det er konfigureret i Konfiguration > Faktura > Anvend særlig bankinfo til trykte fakturaer.
Basis > Finans > Bankinfo eller Basis > Diverse > Bankinfo, her kan redigeres i kontonumre på layoutet.
Derudover skal fakturalayoutet ændres til at rumme de nye felter.
Admin, Basis, PL Nyhed
Delsager aftaler > Oprettelse af ny delsag. Her kan der ved oprettelse af ny delsag sættes EAN.nr på med det samme AL, DIR, PL Nyhed
Fraværsplanen kan vises via Palette > Vis > Fraværsplan. Kræver at der på medarbejdermedarbejderkortet (Basis > Org. > Medarbejder) er flueben i Fraværsplan? Basis Nyhed
Belastning > ny Vis-menu med mulighed for at indvælge kolonnerne PLD og Sandsynlighed AL, DIR, PL Nyhed
Belastning > muligt at fravælge budgetmedarbejdere. AL, DIR, PL Nyhed
Belastning > nye linjer nedest: Ledig kapacitet i % og Debiterbar tid i % af kapaciteten AL, DIR, PL Nyhed
PL > Planlægning > Højre klik Godkend færdiggørelsesbudget (Alt+D). Her kan PL tilkendegive, at budgettet er gennemgået og godkendt. Kolonnen Dato kan vises ved flueben i Vis > Dato PL Nyhed
Konfiguration > Valgmuligheder > Planlægning > Bemandingsplan farvelægning – her kan det fra- eller tilvælges om der skal være farveskift i planlægningen pr bemandingsgruppe AL, DIR, Konfig, PL Nyhed
Konfiguration > Valgmuligheder > Grupperinger > Inddeling af medarbejdere i bemandingsgrupper – ved valg af 1 pr medarb. kan man i planlægning benytte genvejstasten CTRL+H og få en sum pr bemandingsgruppe AL, DIR, Konfig, PL Nyhed
Konfiguration > Diverse > Supplerende delsagsidentifikationer – mulighed for at få ekstra nøgler og tekstfelter på delsagskortet AL, DIR, Konfig, PL Nyhed
Konfiguration > Diverse > Det er nu muligt at konfigurere at Sagsadministratio/Partner> Projetchef/ Projektansvarlig har mulighed for at ændre AF Konfig, PL Nyhed
Konfiguration > Filplacering – nye muligheder for at sætte Sti- og filnavne op (specielt i forbinelse med Reverse link) Konfig, TS Nyhed
Muligt i konfiguration at indtaste en webadresse, hvor brugeren af timesedlen kan hente kørselsafstande. Konfig, TS Nyhed
Muligt at konfigurere at Formål SKAL udfyldes ved registrering af kørselsudlæg. Det eri kke muligt at registrere kørsel på timesedlen uden at angive det erhvervsmæssige formål. Konfig, TS Nyhed
Mulighed for at konfigurere timesedlen så delsagsnavn og sagsnavn står sammen i en kolonne. Konfig, TS Nyhed
Mulighed for at angive ønske om udbetaling af afspadsering via timesedlen Konfig, TS Nyhed
Ved kald af Konfiguration : Konfiguration kan nu kun startes hvis brugeren er tildelt ret til dette. Retten tildeles i Basis > Organisation > Medarbejdere. Konfig Nyhed
Økonomikalender > Rateplan >
Højreklik + Print er nu muligt.
AL, DIR, PL Nyhed
Delsager aftaler > “Kun lukkede sager”.
Det er nu muligt at aktivere delsagskortet fra højrekliksmenuen. Da delsagen er lukket er alle felter som udgangspunkt låst. Felterne kan låses op ved hjælp af knappen “Tillad redigering”.
AL, DIR, PL Nyhed
Debiteringsgrad, Det er nu muligt at filtrere rapporterne til kun at indeholde medarbejderne fra en bestemt afdeling. DIR Nyhed
Belastning > PLD (hvis konfigureret) kan nu vises i belastningssoversigten. AL, DIR, PL Nyhed
Delsager og aftaler >
Afsættelse i aftalen af et beløb til varer er nu kun muligt, hvis det er konfigureret.Slås til i Konfig > Diverse > Registrering af aftaler > “Varer i aftaler?”
AL, DIR, PL Nyhed
Værdianalyse. Værdianalysen kan nu låses så den kun viser data for den givne afdeling.Funktionen slås til i Konfig > Diverse > Værdianalyse > “Lås værdianalyse til aktuel afdeling”. AL Nyhed
Statistik > Budget > Det er nu muligt at vælge om statistiken skal være vægtet med delsagernes sandsynlighed eller ej. Admin Nyhed
Delsager og aftaler > Aftale : Det er nu som udgangspunkt ikke længere muligt at redigere eller slette en aftale. Dette gælder dog ikke for aftaler på sager af typen sandsynlighedssag. Ønskes der mulighed for fortsat at kunne slette og redigere aftaler kan dette slås til i Konfiguration > Diverse > “Registrering af aftaler” : “Tilladt at redigere og slette i aftaler” AL, DIR, PL Nyhed
Priser udlæg. Knappen for antalsafhængige udlæg findes kun hvis det er konfigureret.Slås til i Konfiguration > Valgmuligheder > “Diverse” > “Anvend antalsafhængige udlægspriser?” Basis Nyhed
Delsager aftaler > Opret delsag.
Nyt felt : “Husk ved fakturering”
AL, DIR, PL Nyhed
Sagskortet: Det er nu muligt at skjule feltet “Direktion”.Aktiveres i konfiguration > Valgmuligheder > “Diverse” > “Slå direktion fra”. Admin, AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Sagsoprettelse: Det er nu muligt at bestemme hvilken type fast pris sag og hvilken type medgået tid sag, systemet som udgangspunk skal foreslå når brugeren tilvælger delsag.Indstilles i Konfiguration > Standardværdier >
Nye drop down bokse:
Default princip, medg. tid
Default princip, fastpris
DIR Nyhed
Fakturering > Fakturaforslag > Det er nu muligt at få vist “Sagsafdeling” (hvis konfigureret) og “Ordrereference”. Admin, PL Nyhed
Forbrugsstatistik: Nye kolonner: “Med.stat1” og “Med.stat2”.De nye kolonner er placeret foran kolonnen “Priskategori”. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Dækningsbidrag : Det er nu muligt at gruppere rapporten efter sagsadministrator. AL, DIR, PL Nyhed
Dimensioner > Medarbejder > Bemandingsgruppe : Der er kommet en ny kolonne. “Rækkefølge”. Værdien bestemmer i hvilken rækkefølge medarbejdere nævnes i bemandingslister afhængig af deres bemandingsgruppetilhørsforhold. Basis Nyhed
Delsager og aftaler : Der er nu mulighed for at vise “Lokation” (hvis konfigureret), “Afdeling” (hvis konfigureret), “Arkiv” (hvis konfigureret) og “Afregningsfaktor”. AL, DIR, PL Nyhed
“Fraværsplan”. Initialer vises nu i fraværsplanen.Desuden kan timelønnede nu vises i fraværsplanen ved at de registrerer 0 timers fravær på relevante dage. Admin, PL Nyhed

Version 132

Note Program Type
Konfigurering> Diverse>
Ny ramme :”Arkivfelt” ( Sag, Delsag ) Flg. steder er “Arkiv” afhængig af konfig. 1) Ny delsag, 2) Delsagskort, 3) Sagskort
AL, DIR, Konfig, PL Nyhed

Version 131

Note Program Type
Sagens lokation er nu en grupperingsmulighed i dækningsbidragsrapporten. AL, DIR Nyhed
Sagens lokation er nu en grupperingsmulighed i print forventede slutfaktorer. AL, DIR, PL Nyhed
Ny konfiguration: Tillad alternativ faktureringsadresse på kundekort. Konfig Nyhed
Basis > organisation > kunder og leverandører: Kundes EAN-nummer vises nu i listen. Basis Nyhed
Administration > fakturering: Valg af om delsagsnavn skal vises på faktura kan nu også ændres direkte i fakturakladden. Admin Nyhed
Administration > fakturering: Nu vises såvel projektleder som delsagsprojektleder i listen over fakturakladder. Admin Nyhed
Administration > fakturering: Det er nu muligt direkte at inddatere/rette EAN-nummeret på en fakturakladde. Admin Nyhed
Basis > prislister > delsagsprislister: Delsagens projektleder vises nu i listen. Basis Nyhed
PL/DIR > Delsager og aftaler > oprettelse af aftaler: Der er to nye kolonner der viser hvem og hvornår. AL, DIR, PL Nyhed
Basis > organisation > sager: Sagsserie vises nu i listen. Basis Nyhed
Oplysning om autoafskrivning af kørselsudlæg og oplysning om autoafskrivning af øvrige udlæg er nu flyttet fra sagsniveau ned på delsagsniveau. AL, DIR, PL Nyhed
Forbrugsstatistik: Sandsynlighedssag er indført som ny kolonne i alle lister. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Administration: Faktureringsstatistik kan nu grupperes på kundegruppe. Admin Nyhed
Basis > organisation > kunder: Kunde-CVR vises nu i listen. Basis Nyhed
Basis > organisation > medarbejdere: Medarbejderens eventuelle afdelingstilhørsforhold vises nu i listen. Basis Nyhed
For de kunder hvor såvel medarbejdere som aktiviteter er henført til en faglig afdeling: Ved tilvalg af aktiviteter på timeseddelen kan brugeren vælge kun at se de aktiviteter som har samme afdeling som brugeren selv. TS Nyhed
Standardaktivitetsplan: Der kan oprettes flere alternative planer, som tager deres udgangspunkt i den samme samling af aktiviteter. AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Bemanding: formularen for tilføjelse af medarbejdere til en given aktivitet. Grafen for medarbejderens ledige kapacitet og grafen for virksomhedens/gruppens ledige kapacitet kan nu hver især slåes til og fra. AL, DIR, PL Nyhed
Bemanding: formularen for tilføjelse af medarbejdere til en given aktivitet. Det er muligt at bevæge sig mellem de givne aktiviteter på den givne delsag uden at lukke formularen. AL, DIR, PL Nyhed
I forbindelse med konfigurering af anvendelse af afdelingsdimension ved registrering og budgettering af timer, kan angivelse af afdeling nu gøres obligatorisk. Konfig Nyhed
Ved oprettelse af ansættelsesforhold der følger SR1 (Danske Ark) er 1,5 ferie fridage pr kvartal nu default-værdi. I en drop down kan man i givet fald vælge 1,75. Basis Nyhed
For de kunder der trykker projektlederens navn på fakturaen: Det er muligt på en given faktura at indvælge en anden projektleder end den der permanent er projektleder på den givne delsag. Admin, Konfig Nyhed
Ved redigering af afleverede udlæg og fremmed arbejde vises nu de eksisterende bilags bilagsnumre. Admin Nyhed
Sagsadministratorfunktionen er nu ændret til PL støttefunktion, hvor tituleringen kan konfigureres: Der kan vælges mellem sagsadministrator, projektchef eller partner. Konfig, PL Nyhed
Vedrørende delsagsstatistikdimensionerne S, T, U og V: Der er nu indført en ny kolonne (“Lukket”) så uaktuelle mærker kan lukkes. Admin, AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Medarbejderkortet. Det anvendte helligdagsskema for medarbejderens aktuelle ansættelsesforhold er nu trukket frem så det kan ses på selve medarbejderkortet. Basis Nyhed
Ved særskilt mærkning af aktiviteter med faglig afdeling er følgende forbedret: Ved indvalg af medarbejdere til aktiviteten vises forlods kun de medarbejdere, der er ansat i den afdeling aktiviteten tilhører. Denne filtrering kan brugeren fjerne hvis der skal bruges en medarbejder fra en anden afdeling. AL, DIR, PL Nyhed
Ny konfiguration vedr. bemandingsgrupper: – Bruges ikke- Bruges men hver medarbedjer kan kun tilhøre 1 bemandingsgruppe- Bruges og hver medarbejder kan tilhøre 1 eller flere bemandingsgrupper. I det tilfælde, hvor medarbejder kun kan tilhøre 1 bemandingsgruppe er bemandingslisten i planlægning nu opdelt således at medarbejdere står bemandingsgruppevis. AL, DIR, PL Nyhed
Oprettelse af delsager: Man kan nu direkte ved delsagsoprettelsen angive om der er tale om en sandsynlighedssag. AL, DIR, PL Nyhed
Vedrørende fakturakladder i valuta: Fakturalinier udfyldes nu med beløb i den givne valuta. Admin Nyhed
Vedrørende budgetter for fremmed arbejde. Budgetformularen har nu fået en ramme der for en given leverandør viser såvel modtaget i alt, restbudget i alt samt aftalt i alt. AL, DIR, PL Nyhed
Oplysningen om at en sag skal afregnes efter kostpris tillagt et givet dækningsbidrag er nu flyttet fra sagsniveau ned på delsagsniveau. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Nyt felt på delsagerne: Delsagsnavn på faktura. På linie med sagsnavn på faktura får delsagerne nu også et særskilt felt til delsagsnavn på faktura. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Ny statistik: Budgetstatistik. Viser en statistik over de fremtidigt planlagte timer inkl. kost- og salgspris. Statistikken kan grupperes efter samtlige kunde-, sags- og medarbejderdimensioner samt i tid. Admin Nyhed

Version 129

Note Program Type
Vedrørende igangværende arbejder. Der er kommet en menu, hvor man kan afgøre hvilke kolonner der skal vises i listen over igangværende arbejde. Admin Nyhed
Vedrørende pdf-kopier af faktuaer: Det er nu muligt at konfigurere systemet således at man fra fakturaarkivet kan maile kunden en pdf-udgave af en given faktura. Det kræver at man har adgang til en smtp-server. Admin Nyhed
Vedrørende delsagskortet: Man kan nu på delsagskortet redigere de samme informationer som på delsagsplanen. AL, DIR, PL Nyhed
Ny licens Reverse Link: Dette modul gør følgende: Hvis man registrerer sine kreditorfakturaer i sit finanssystem og ved registreringen mærker dem med et sagsnummer. Så kan de med modulet automatisk indlæses til AutoPilot, hvor de så belaster de pågældende sager. Modulet findes kun til Navision og til Fakturaboks Admin Nyhed
Vedr. efteruddannelsesmodul: Ved print kan man nu vælge mellem en statusrapport og en perioderapport Admin Nyhed
Vedrørende SR1 overtidsmodel: Kladder til flytning mellem puljetimer og udbetalingspulje er nu forfinet. Desuden er kladde for flytning af timebank til udbetalingspulje genindført af hensyn til afvikling af timebank. Admin Nyhed
Vedrørende SR1 overtidsmodel: Status på puljetimer vises nu på medarbejderens print af timeseddel TS Nyhed
Vedrørende fakturerings statistik: Statistikken kan nu grupperes i op til 3 niveauer mod før 2. Admin Nyhed
Vedrørende elektronisk fakturering: Den nye standard OIOubl er nu implementeret. Admin Nyhed

Version 128

Note Program Type
Vi har fra Danske Ark modtaget diverse præciseringer vedrørende tolkning af arkitekternes nye overenskomst,
Vi har nu implementeret disse præciseringer i AutoPilots SR1 overtidsmodel.

Du skal således opdatere til version 128 for at få en SR1 overtidsmodel, der er i overensstemmelse med den nye overenskomst pr. 1. maj 2011.

Admin, TS Nyhed
Det er nu muligt at fixere en debitor som “Diverse debitorer”. Denne debitor vælges automatisk ved skrivning af en faktura, hvor man bare taster adressen ind. Admin, PL Nyhed
Medarbejder statistik 2. Medarbejderne har fået endnu en valgfri dimension. Den virker på samme måde som medarbejder statistik 1. Admin, Basis, DIR Nyhed
V-gruppering. Delsagerne har fået endnu en valgfri dimension. Den virker på samme måde som S, T og U grupperingerne. Admin, AL, Basis, DIR, PL Nyhed

Version 127

Note Program Type
Administration Ferie/afspadsering: Statusrapporten har nu pr. 01. maj 2011 fået en ny kolonne, der viser status af puljetimer. Admin Nyhed
Konfiguration licens: Der er kommet en ny knap der aktiverer en genberegning af ferie/afspadseringsregnskabet fra og med 1. maj 2011 og fremefter. Knappen er relevant for de kunder der ikke inden 08. maj 2011 fik installeret særlig opdatering af timeseddel. Konfig Nyhed
Resultat og likviditet: Eksport til fil. Kode for delsagens honorarprincip kommer nu med i html-filen. AL, DIR, PL Nyhed
Planlægning: Eksport til fil. Kode for delsagens honorarprincip kommer nu med i html-filen. AL, DIR, PL Nyhed
Delsager og aftaler: Eksport til fil. Kode for delsagens honorarprincip kommer nu med i html-filen. AL, DIR, PL Nyhed
Dækningsbidragsrapporten kan konfigureres til at kunne vise ændringer i en given periode. Konfig Nyhed
Dækningsbidragsrapporten kan konfigureres til også at kunne medtage åbne sager. Konfig Nyhed
Dækningsbidragsrapporten har nu ikke længere mulighed for at blive vist i en periode. Den er nu en ren statusrapport. AL, DIR, PL Nyhed
Dækningsbidragsrapporten viser nu kun lukkede sager. AL, DIR, PL Nyhed
Danske postnumre for Århus rettes nu til at hedde Aarhus i stedet. Basis Nyhed
Basis organisation medarbejdere: Hver enkelt medarbejder kan nu tilknyttes en værdi af statistik 2. Basis Nyhed
Værdianalyser kan nu grupperes efter medarbejder statistik 2. AL, DIR Nyhed
Forbrugs statistiker kan nu grupperes efter medarbejder statistik 2. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Basis dimmensioner: Medarbejder statistik 2 er nu en mulighed hvis den er slået til i konfiguration. Basis Nyhed
Medarbejder statistik 1 og medarbejder statistik 2 kan nu hver især tilknyttes en valgfri betegnelse. Konfig Nyhed
Statistik og Bussiness Inteligence har nu fået mulighed for anvendelse af endnu en valgfri medarbejderdimmension: Statistik 2. Admin, AL, DIR, Konfig, PL Nyhed
Administration: Kladde til flytning af udbetalingstimer til timebank er fjernet. Admin Nyhed
Administration: 1 ny kladder der flytter afspadsering ud over puljetimer fra afspadsering til udbetaling. Admin Nyhed
Administration: 2 nye kladder vedr. udbetaling af puljetimer. En kladde der pr en given opgørelsesdato flytter puljetimer over 50 til udbetaling samt en kladder der pr en given opgørelsesdato flytter puljetimer under 50 til udbetaling. Admin Nyhed
Timeseddel. Nyt status felt: Heraf puljetimer. Feltet viser præsteret arbejdstid der ugevis ligger ud over 37 timer. TS Nyhed
SR1: Modellen er nu tilrettet således at den i alt væsentligt kan administrere de nye regler der inden for arkitektområet er fastsat i ny overenskomst pr. 01. maj 2011. Admin, TS Nyhed

Version 126

Note Program Type
Administration – ferie/afspadsering. Der er kommet en række grafer, der i tid viser udviklingen af de forskellige puljer. Admin Nyhed
Delsagslister. Alle delsagslister giver nu i højrekliksmenuen adgang til at se afleveringsstatus for de medarbejdere der er bemandet på den givne delsag. Dette er bla.a. nyttigt, når man som PL skriver fakturaforslag eller når man som PL skal vurdere en statusrapport for delsagen. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Delsager og aftaler. Der er nu kommet 2 advarselskolonner (udråbstegn). Det ene udråbstegn betyder at der ikke er oprettet en aftale. Det andet udråbstegn betyder at aftalens beløb for eget arbejde er overskredet. AL, DIR, PL Nyhed
Prislistesystemet. Ved automatisk indsættelse af alle medarbejdere på en ny prisliste medtages nu alle almindelige medarbejdere, der har et aktivt ansættelsesforhold på den givne dato. Desuden medtages budgetgrupper som har markeringen aktiv. Alle andre medarbejdere og budgetgrupper medtages ikke. Basis Nyhed
Prislistesystemet. Der er nu mulighed for pr kalenderår at udpege en given prisreguleringsdato som hovedreguleringsdato. Ved oprettele af nye medarbejdere i organisation, medarbejdere kan den nye medarbejders prisdata indsættes direkte på hovereguleringsdatoens generelle prisliste. Basis Nyhed
Prislistesystemet. Ved redigering af salgspriser på en delsagsprisliste er der nu kommet en knap, der kan genberegne salgsprisen på alle timeregistreringer på den pågældende delsag. Basis Nyhed
Prislistesystemet. Ved redigering af salgspriser på en sagsprisliste er der nu kommet en knap, der kan genberegne salgsprisen på alle timeregistreringer på den pågældende sag. Basis Nyhed
Prislistesystemet. Ved redigering af salgspriser på en kundeprisliste er der nu kommet en knap, der kan genberegne salgsprisen på alle timeregistreringer på den pågældende kunde. Basis Nyhed

Version 125

Note Program Type
Fakturaforslag -> Godkendelse af timer: Kostprisen for summen af timerne i listen vises nu også. Admin, PL Nyhed
Registrering af udlæg:
Man kan altid vælge momskode for køb kolonnen har tidligere været skjult under visse omstændigheder.
Admin Nyhed
Vareregistrering
Man kan nu vælge medarbejder.
Admin Nyhed
Det er nu muligt at flytte timer på fratrådte medarbejdere op til et år efter de er fratrådt. Admin Nyhed
Medarbejderkortet: Det er nu muligt at oprette og prissætte en nyansat medarbejder på den gældende generelle prisliste i en arbejdsgang. Basis Nyhed
Medarbejderkortet:
En medarbejders første ansættelsesdato kan ikke ændres, hvis medarbejderen allerede har et ansættelsesforhold.
Basis Nyhed
Generelt:
Faneblade er blevet erstattet af option bullits.
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Rediger delsagsplan:
Her kan man ved op og ned pile skifte til næste sag.
AL, DIR, PL Nyhed
Rediger aktivitetsplan:
Her kan man ved op og ned pile skifte til næste delsag.
AL, DIR, PL Nyhed
Minusknapper i toolbar f.eks. på delsagsplanen er blevet erstattet af en hkliksmenu hvor man kan fjerne eller tilføje et valg. AL, DIR, PL Nyhed
Planlægning: Mulighed for at søge på sagsnr., kunde og identifikation ved hjælp at ctrl+F eller højreklik og søg (allernederst). AL, DIR, PL Nyhed
Planlægning.
Kolonnen Identifikation der før bestod af kunde + identifikation er nu delt i to
1.Kunde 2. Identifikation.
AL, DIR, PL Nyhed
Der er nu adgang til forbrugsstatistik for den givne delsag og den givne sag
– fra højrekliksmenuen i Delsager og aftaler.
AL, DIR, PL Nyhed
PLD er indført som kolonne i listen Aktuelle fakturaforslag. Admin, PL Nyhed
Sagsadministrator er indført som kolonne i Delsager og Aftaler og i listen Aktuelle fakturaforslag. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Statistik – Forbrug og Statistik – fakturering:
Ved print via højrekliksmenuen er det nu listens aktuelle indhold der printes
Admin Nyhed
Statistik – Forbrug:
Gruppering på PLD er nu muligt. Ligesom det er muligt at filtrere på PLD i den foranliggende liste.
Admin Nyhed
Statistik – Forbrug:
Gruppering på ugedag er nu muligt.
Admin Nyhed
Flytning af timer: I
Konfiguration -> Diverse konfigureres begrænsning mht flytning af timer.
Der kan flyttes timer fra en aktivitet til en anden aktivitet:
1. indenfor samme delsag
2. indenfor samme sag
3. sag og delsag indenfor samme kunde
4. alle sager

Admin Nyhed
Fakturalinier på medgået tid sager kan nu indstilles til automatisk at indeholde kombinationen medarbejdernavn suppleret med medarbejder priskategori. Admin, PL Nyhed
For arkitekter: AutoPilot kan nu administrere en timebank, hvor den enkelte medarbejder efter nærmere regler kan parkere afspadseringstimer, der ellers skulle have været udbetalt. Admin, TS Nyhed
For dem der har medarbejdere siddende i flere lande: Den enkelte medarbejders timeseddel kan nu via ansættelsesforholdet underlægges alternative helligdagsskemaer. Basis, TS Nyhed
Dækningsbidragsrapporten kan nu grupperes efter finansenhed. AL, DIR, PL Nyhed

Version 124

Note Program Type
Igangværende arbejde: Der er kommet en ny kolonne, der viser beløb i aftalen afsat til ikke fakturerbare udlæg. Kolonnen findes lige før “Kost udlæg”. Admin Nyhed
Det skal nu konfigureres hvem der må ændre ambitionsfaktorer. Må projektlederne gøre det? Må afdelingslederne gøre det? Må direktionen gøre det? Opsætningen udføres i Konfiguration -> Diverse. AL, DIR, PL Nyhed
Delsagens realiserede faktor vises nu på delsagsstatusrapporten for lukkede delsager. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Ved dannelse af en automatisk kreditnota i fakturaarkivet tildeles kreditnotaen nu dags dato som fakturadato. Admin Nyhed
I resultatoversigten er indeværende måneds månedsløn nu opdelt i den del der er brugt og i den del der mangler at blive brugt. DIR Nyhed
Vedrørende avanceret efterbehandling af udgiftsposter for efteruddannelse: Man kan nu lave en samlet behandling af en vilkårlig brugervalgt samling af udgiftsposter. Admin Nyhed
Resultat- og likviditets oversigten medtager nu også indtægter fra fakturaer uden sagsnummer. Indtægtsbilledet er hermed komplet. DIR Nyhed
Der var en fejl i betalingsbetingelsen løbende måned + x dage. Dette er rettet. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Statusrapporten for en delsag dokumenterer nu hvorledes delsagens ambitionsfaktor har ændret sig igennem de enkelte værdiopgørelser. Dokumentationen forudsætter naturligvis, at I med jævne mellemrum danner en værdiopgørelse på jeres sagsportefølje. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Færdiggørelsesbudgettet på statusrapporten for en delsag kan nu på samme måde som det forbrugte foldes ud efter aktivitetsplan, medarbejder eller måned, samt i kombinationer af disse. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt at registrere udlæg og fremmed arbejde inklusiv moms. Muligheden aktiveres i Konfiguration -> Diverse Admin Nyhed
Ratebeløb der er en kombination af eget og fremmed arbejde vises nu – på linie med fakturalayoutet – samlet i OIO-udgaven af fakturaen. Admin Nyhed
Det kan nu sættes op, at medarbejderne afkræves et timenotat til timer forbrugt på medgået tid sager. Aktiverer I denne option, så nægtes medarbejderen at aflevere timesedlen, så længe der findes medgået tid registreringer uden notat. Muligheden aktiveres i Konfiguration -> Timeseddel TS Nyhed
Efteruddannelsesregnskab: Statusudskriften medtager nu kun medarbejdere hvis efteruddannelsessaldo er forskellig fra nul. Desuden medtages medarbejdere hvis saldo godt nok er nul men som var ansat på opgørelsesdatoen. Admin Nyhed
Ved indtastning af ean numre kontrollerer programmet nu om nummeret er et gyldigt ean nummer. Admin, AL, Basis, DIR, PL Nyhed
AutoPilot opdateringsprogrammet og AutoPilot maintenance programmet. Ved tilpasning af databasen vises nu løbende en række informationer, der fortæller hvad der foregår. Konfig Nyhed
Faktureringsmodulet viser nu den samlede salgsprisværdi af fakturaforslag, der er oprettet, men som ikke endnu er fremsendt af projektlederne. Admin Nyhed
Budget for fremmed arbejde på en delsag. Formularen har nu fået en liste, hvor man angiver tidsplanen for modtagelse af regninger på fremmed arbejde. Desuden vises nu en række nøgletal vedr. aftalesum for fr. arbejde, tidsplanens sum samt allerede modtaget i alt. Endelig vises allerede modtagne fremmed arbejdsregninger i en liste. AL, DIR, PL Nyhed
Planlægningskalenderen har nu fået en særlig kolonne til angivelse af et antal timer, hvor der ikke er taget stilling til hvilken kalenderperiode timeforbruget forventes at falde. AL, DIR, PL Nyhed
Ved redigering af timer, kan det nu lade sig gøre at flytte timer beliggende i et lukket produktionsår – bare de ikke ligger på en lukket delsag. Admin Nyhed
Værdianalysen kan nu også grupperes efter finansenhed og efter om sagerne er lukket. DIR Nyhed
Det er nu ikke længere muligt at inddatere timetal på samme dag, medarbejder og aktivitet ved samtidig brug af 2 udgaver af timesedlen – typisk ved samtidig brug af 2 PC TS Nyhed
Ved fakturering: Det er nu muligt at rette forfaldsdato til en tidligere dato end den dato der gælder jævnfør kundens betalingsbetingelser. Admin Nyhed
I listen aktuelle fakturaforslag vises nu fakturadato og forfaldsdato i 2 nye kolonner. Admin, PL Nyhed
Sagsadministrator er nu en mulig kolonne i fakturaforslagsbilledet. Admin, PL Nyhed
Budgetter for fr. arbejde mærkes nu med momskode – i første række ud fra leverandørens standard momskode. AL, DIR, PL Nyhed
Ved lukning af aktivitet: Udvidet sæt af meddelelser, der klargør årsagen hvis lukning ikke er muligt. AL, DIR, PL Nyhed
Formular for rediger aktivitetsplan har nu fået op- og nedpil, således at der kan skiftes til andre delsager direkte. AL, DIR, PL Nyhed
Prislister: Det er nu muligt at printe en eventuel liste over priskategorier. Basis Nyhed
Resultat og likviditet: Realiseret og forventet lønudgift til timelønnede medarbejdere opgøres nu måned for måned i en særskilt udgiftsrække. DIR Nyhed
Leverandøroplysninger: En leverandør kan nu tildeles en default momskode. Basis Nyhed
Aftalestatistik: Tilføjet følgende nye grupperingsfelter: Kundegruppe, Sagsserie, Akkvisition, Delsag og Honorarprincip Admin Nyhed
Tilføjelse af medarbejder i planlægning: Graf for ledig kapacitet kan nu permanent slås fra eller til. AL, DIR, PL Nyhed

Version 123

Note Program Type
Rater og Likviditet: vedr. Medgået tid med loft, der er indført en sumlinie, der særskilt viser fakturering på medgået tid med loft. På delsager efter medgået tid med loft, hvor loftet er overskredet indgår værdien af ikke faktureret timeforbrug og værdien af færdiggørelsesbudgettet ikke længere som fremtidig likviditet. AL, DIR, PL Nyhed
Efteruddannelseregnskab: Det er nu muligt at lave manuelle tildelinger til fratrådte medarbejderes efteruddannelsespuljer ved at taste deres navn i initialefeltet i tildelingskladden, og sige [Ja] til at man vil bruge disse initialer. Initialer på fratrådte medarbejdere optræder ikke i medarbejderlisten. Admin Nyhed
Ved forsøg på fakturering på en udebiterbar sag er fejlmeldingen ændret til: Du kan ikke bogføre på sagen. Den er enten lukket eller udebiterbar. Admin Nyhed
Autooprettelse af aktiviteter ved udtagning af sagsnummer virker nu sådan, at på udebiterbare delsager autooprettes kun de aktiviteter, der er markeret som udebiterbare OG autoopret. Tilsvarende ved oprettelse af debiterbare sager autooprettes kun debiterbare autoopret-aktiviteter. AL, DIR, PL Nyhed
Fremskrivning af fakturadato er nu rettet så forfaldsdatoen ikke kan komme til at ligge før fakturadatoen. Admin Nyhed
Hornorar- og størrelsesintervaller på delsagerne. Det er nu muligt at få vist værdiopgørelsen grupperet på de honorarintervaller sagerne falder indenfor. Anvendelsen af honorarintervaller aktiveres i Konfiguration > Statistik aktivering > Honorarintervaller. Honorarintervallerne er defineret i Basis > Dimensioner > Delsag. Basis, DIR Nyhed
Vedrørende elektronisk fakturering: momsbeløb er nu sat til kun at indeholde 2 decimaler Admin Nyhed
Man kan nu i Finans > Finansenheder knytte sagsserie til finansenhed, så når man på sagskortet vælger finansenhed, vil programmet finde den tilsvarende sagsserie. Admin, Basis, PL Nyhed
At man kan oprette og føre timeseddel for materiel i AutoPilot er nu blevet til en konfigurationsmulighed. Sæt flueben i Konfiguration > Timeseddel > Mulighed for materieltimesedler Basis, Konfig Nyhed
Rettet fejl der bestod i at det kunne lade sig gøre at oprette en aftale med et aftalebeløb i fremmed valuta uden at aftalebeløbet blev regnet om til basisvalutaen. AL, DIR, PL Nyhed
Rettet fejl der betød at forfaldsdato på et fakturaforslag ikke blev ændret når man ændrede fakturadato. Admin Nyhed
Det er nu muligt at sætte programmet op til at tillade automatisk afskrivning af timer på givne aktiviteter. Dette er praktisk, hvis I har aftaler efter medgået tid, hvor timeforbrug på bestemte aktiviteter ikke honoreres. Eksempelvis hvis I ikke fakturerer transportid. Tilladelsen aktiveres i Konfiguration > Timeseddel > Mulighed for autoafskrivning af timer på aktivitet. I standardaktivitetsplanen kan transport-aktiviteten så sættes til automatisk afskrivning. På de kørende sager skal aktiviteten sættes til autoafskrivning på aktivitetsplanen. Selve markeringen af timerne som afskrevet sker ved aflevering af timesedlen. AL, Basis, DIR, PL, TS Nyhed
Timeredigering: Det er nu muligt at flytte flere timeregistreringer mellem aktiviteter, der tilhører den samme delsag eller sag i en arbejdsgang. Admin Nyhed
Brugerfladen i timeredigering er fornyet. Admin Nyhed
Brugerfladen i udlægsredigering er forbedret. Admin Nyhed
Redigering: Der er indført mulighed for at redigere fremmed arbejde. Admin Nyhed
Værdianalyse: Formularens udseende er forbedret så opgørelsesdatoen vises som første kolonne og de enkelte produktionsår adskilles fra hinanden i listen ved en rød markering. DIR Nyhed
Brugerfladen vedrørende sagslukning er forbedret. Bla. præsenteres sagens realiserede faktor, som gemmes i forbindelse med lukningen. Den realiserede faktor anvendes i værdianalysen til opgørelse af en lukket delsags værdi, hvad angår eget arbejde. Admin Nyhed
Delsager Aftaler: Listen kan nu sorteres efter oprettelsesdato. AL, DIR, PL Nyhed
Delsager Aftaler: Listen kan nu som noget nyt vise lukkede delsager. Dette giver PL mulighed for at oprette nye delsager på en sag, der ellers er lukket. Endvidere giver det PL mulighed for at få en delsagsstatus på de delsager, der er lukkede. Som udgangspunkt vises de åbne delsager. De lukkede vælges ved hjælp af et nyt faneblad. AL, DIR, PL Nyhed
Timesedlen kan nu sorteres efter delsagens navn TS Nyhed
I Listen Bilagsnumre i Administration > Registrering > Bilagsnumre er købsmomskode indsat efter Kost i alt. Delsag er indsat efter sagsnavn og Afskrevet er indsat efter AFD. Admin Nyhed
Faktureringsstatistik indeholder nu også kundens cvr-nummer Admin Nyhed
Print forventede slutfaktorer kan nu også grupperes efter sagsadministrator AL, DIR, PL Nyhed
Forbrugsstatistik timer, fremmedarbejde, udlæg samt fremmedarbejde & udlæg kan nu også grupperes efter sagsadministrator. Admin Nyhed
Der er tilføjet et faneblad mere i forbrugsstatistik så det nu er muligt at lave en fælles forbrugsstatisik for udlæg og fremmed arbejde Admin Nyhed
Faktureringsstatistik kan nu også grupperes efter kundens landekode Admin Nyhed
Forbrugsstatistik fremmedarbejde, udlæg samt fremmedarbejde & udlæg kan nu også grupperes efter leverandørens landekode Admin Nyhed
Redigering: Der er indført mulighed for redigering af registrerede varer Admin Nyhed
Forbrugsstatistik udlæg kan nu også grupperes efter købsmomskode Admin Nyhed
Forbrugsstatistik fremmed arbejde kan nu også grupperes efter købsmomskode Admin Nyhed
Faktureringsstatistik kan nu også grupperes efter salgsmomskode Admin Nyhed

Version 122

Note Program Type
En delsag kan nu indstilles således, at accept af en leverandørfaktura (fremmed arbejde) på delsagen er betinget af fakturering af en en given kundefaktura. Admin Nyhed
Budget for fremmed arbejde indgår nu i likviditetsrapporten. DIR Nyhed
Budget for fremmed arbejde vises nu i rate- og likviditetsbilledet i fremtidskalenderen. AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt for hver enkelt delsag at udarbejde et budget for fr. arbejde fordelt på leverandører og fordelt i tid. Ved registrering af en given leverandørfaktura i kladden for fremmed arbejde kan en budgetpost plukkes fra en liste. Ved bogføring slettes budgetposten og erstattes med realiseret fr. arbejde. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
At Bygherre feltet vises på sagskortet er nu afhængigt af konfigureringen af AutoPilot. Det slåes til i Konfiguration > Diverse > Anvend bygherre Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Sagslisten: Eksport til CSV fil.
I sagslisten kan man markere sager og få dem eksporteret til en fil ved at klikke på ‘Eksport af sagsliste’. Der medtages kun de kolonner, som er vist på sagslisten.
I delsagslisten kan man markere delsager og få dem eksporteret til en fil ved at klikke på ‘Eksport af delsagsliste’. Der kan vælges mellem standard eksport og eksport til Océ plotter. Ved standard eksport medtages kun de kolonner, som er vist på delsagslisten.
Eksportfilens sti-og filnavn angives i Konfiguration > Filplacering under ‘Linkfil til eksport af delsagsliste’.
Basis Nyhed
Sagslisten: Der er tilføjet en kolonne (1 og 5 års eftersyn) til sagslisten. Basis Nyhed
Medgået tid med loft: Det er nu muligt at oprette delsager i AutoPilot med honorarprincip medgået tid med loft.
Beregningen af slutfaktoren på en delsag efter dette honorarprincip adskiller sig fra de andre honorarprincipper ved at skifte beregningsmetode i det øjeblik forbrug plus planlagt rammer loftet. Indtil loftet nås beregnes slutfaktoren som på en almindelig medgået tid delsag.
Herefter beregnes slutfaktoren som på en fastpris delsag, hvilket betyder, at slutfaktoren falder ved yderligere forhøjelse af færdiggørelsesbudget. Farvekoden for det nye honorarprincip er pink.
AL, DIR, PL Nyhed
Basis > Organisation > Medarbejdere: Der er indført validering ved indtastning af CPR – nummer på medarbejder. Basis Nyhed
Maintenance: ‘Program opdatering’ har fået en selvstændig knap i stedet for et menu-punkt. Konfig Nyhed
Opgørelse af igangværende arbejde: Ambitionsfaktoren (AF) vises nu også udfor delsagen i opgørelse af igangværende arbejde. I model 3 er det som noget nyt muligt at få vist forventet slutfaktor (SF). For model 4 er det også muligt at anvende ambitionsfaktoren som opgørelsesfaktor. Admin Nyhed
Aftalestatistik: Lukkestatus for delsagen er nu med i listen, så aftaler på lukkede delsager kan undtages. Admin Nyhed
Mappe/filstyring: Rettet fejl i Mappe/filstyring, så ikke-Word dokumenter også kopieres korrekt. Mappe Nyhed
Administration > Fakturaforslag > Faktureringsopsætning: Der er indført et forstørrelsesglas på feltet Husk ved fakturering. Forstørrelsesglaset giver et større tekstfelt til indtastning/redigering. Admin, PL Nyhed
Administration > Fakturaforslag : Der er indført et forstørrelsesglas på felterne indledende og afsluttende fakturatekst. Forstørrelsesglaset giver et større tekstfelt til indtastning/redigering. Admin, PL Nyhed
Timeseddel> Registrer fraværsplaner (i budgetsystemet) > De nye fraværssager: Orlov med løn, Orlov uden løn samt sygdom 2 er med her. TS Nyhed
Basis> Organisation> Fixering>
Sygdom 2, orlov, orlov uden løn, diverse intern tid er nye mulighedeer for at fiksere udebiterbare sager. De bruges alle i den nye effektivitetsgradsrapport. Sygdom 2 giver desuden mulighed for at fiksere en fraværssag, som ikke er omfattet af den normtidsrestriktion, der normalt gælder for fraværssager. De nye fraværssager indgår i fraværsplanen.
Basis Nyhed
Administration> Registrering> Udlæg og fr. arb.>
Ved tryk på “Aktivitet”, fåes “Vælg delsag – og aktivitet”.
Denne liste er nu som udgangspunkt sorteret efter “Nr.”(Fra aktivitetsplanen). Der er kommet 2 nye kolonner med i listen yderst til højre: “Lukket” og Lukkedato”, det er således muligt at afgøre om en aktivitet er åben, lukket eller forhåndslukket. Er en aktivitet lukket er der flueben i “Lukket” og “Lukkedatoen” er udfyldt. Er en aktivitet forhåndslukket, er der flueben i “Lukket” og “Lukkedatoen” er blank.
Admin Nyhed
Administration> Fakturering> Fakturaforslag>
Man kan nu kopiere “indledende tekst” og “afsluttende tekst” fra tidligere faktura fra 2 forskellige lister. En liste der indeholder samtlige fakturaer på sagen og en liste der kun indeholder samtlige fakturaer på delsagen.
Admin, PL Nyhed
Administration> Fakturering> Fakturering>
Man kan nu kopiere “indledende tekst” og “afsluttende tekst” fra tidligere faktura fra 2 forskellige lister. En liste der indeholder samtlige fakturaer på sagen og en liste der kun indeholder samtlige fakturaer på delsagen.
Admin, PL Nyhed
Dir> Planlægning> Rediger aktivitetsplan>
Ved fordeling af aftalen på aktiviteter, er det nu valgfrit om man vil indtaste procenter eller beløb.
AL, DIR, PL Nyhed
Basis> Organisation> Kunder og leverandører>
Hvis AutoPilot er konfigureret til opdeling af kunder i kundegrupper kan ‘Kundegruppe’ nu vises som kolonne.
Basis Nyhed
Elektronisk fakturering:
Fortegnsproblem vedr. elektroniske kreditnotaer er nu løst.
Admin Nyhed
Delsagsstatusrapport:
– Sektion 7, varer: Overskriften ‘Faktureret varer ændret til ‘Faktureret beløb’
Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Maintenance:
Funktionalitet: Valg af database og ændring af stier er ikke længere muligt. Alle felter er nu skrivebeskyttede. Der henvises til det særlige program ApSystemInit.
Konfig Nyhed
Maintenance:
Design: Nye ikoner og ændringer af størrelse og udseende på tekstfelterne.
Konfig Nyhed
Adm > Ferie/Afsp > Kontroludskrifter > Kontroludskrift Ferie:
Her er tilføjet en rapport for hhv. feriefridage og feriefritimer.
Admin Nyhed
Udlægsopgørelsen er tilføjet adresse og CPR nummer efter navnet. Admin Nyhed
Ny Medarbejderrapport: Effektivitetsgrad: I denne rapport opdeles både debiterbar og udebiterbar tid i akkvisitionssager og ordresager. Der opereres med rådighedstid som begreb og i modsætning til debiteringsgradsrapporten opgøres efteruddannelse, sygdom og ferie/afspadsering i egne kolonner, og indgår i beregningen af en effektivitetsgrad. DIR Nyhed
Forbrugsrapport for Udlæg :

Kolonnen ‘Formål’ kan nu vise tekst på flere linier.

Admin Nyhed
Summering af de fremtidige budgetter i planlægningsbilledet er nu opdelt i sum for debiterbare sager, sum for udebiterbare sager samt sum for akkvisitionssager. AL, DIR, PL Nyhed
Tilpasning af en slq server database kunne ikke gennemføres fra en Vista-PC. Det kan den nu. Det gælder også Windows 7. Konfig Nyhed
Programmet kunne gå ned ved aktivering af en sagsprisliste på en fremtidig reguleringsdato. Fejlen er rettet. Basis Nyhed
Forbrugsstatistik kan nu også grupperes så den giver en statistik pr dag. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Forbrugsstatistik kan nu også grupperes efter kundenavn, kundeId og kundegruppe. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Rate/likviditetsbilledet kan nu sorteres efter PL og PLD. DIR Nyhed
Timesedlen kan nu sorteres efter aktivitet. TS Nyhed
Program kunne gå ned ved udblankning af aftaleprocent i aktivitetslisten under planlægning. Fejlen er rettet. AL, DIR, PL Nyhed
Medarbejder statistik1: I forbrugstatistik er det nu muligt at gruppere på statistik1 mærket på medarbejderen. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Belastningsoversigten: Det kunne forekomme i Projektlederprogrammet at kun en delmængde af medarbejderne blev vist i belastningsoversigten. Fejlen opstod, hvis AutoPilot tidligere har været sat op til at køre med afdelingsopdeling af medarbejderne, så var det kun de medarbejdere med samme afdelingstilhørsforhold som den aktuelle projektleder, der blev vist. Fejlen er rettet så alle medarbejder vises i listen, når medarbejderafdeling er slået fra i Konfigurationen. PL Nyhed
Forbrugsstatistik: På rapporten for fremmed arbejde blev antalskolonnen fejlagtigt afrundet til hele tal. Fejlen er rettet. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Fakturering: Tidligere var det muligt via fakturaarkivet at danne en kopi af en faktura eller danne en kreditnota på en lukket delsag og bogføre disse. Det er nu ikke længere muligt at bogføre på en lukket delsag. Der er også lukket af for at endnu ikke bogførte fakturaer/kreditnotaer på lukkede delsager kan markeres klar til massefakturering. Admin Nyhed
Fakturering: Rettet fejl der bevirkede at idet man rettede datoen på en kreditnota på en sag med aftalekurs ændrede kreditnotaens valutakurs sig til dagskursen. Fejlen er rettet. Admin Nyhed
Kontraktstatus: Det er nu muligt selv at opsætte hvilken betegnelse “Kontraktstatus” skal have i brugerfladen. Betegnelsen angives i Konfiguration > Statistikaktivering. AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt at oprette en standardtekst til delsagsnotatet. I Basis > Diverse > Standard tekster vælges fanebladet “Standard notattekst”. Når der efterfølgende oprettes en ny delsag, kopieres standard notatteksten ind i delsagens notatfelt. AL, DIR, PL Nyhed
Sagsadresser: Udfyldelse af feltet Sagsadresse på sagskortet kan nu konfigureres til at være obligatorisk: Konfiguration > Diverse > der sættes flueben i forbindelse med valg af sagsadresser. AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Sagsafdeling: Udfyldelse af feltet afdeling på sagskortet kan nu konfigureres til at være obligatorisk: Konfiguration > Valgmuligheder > der sættes flueben i Obligatorisk-kolonnen ud for “Tillad tilknytning af sager til afdelinger”. AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Efteruddannelse: Efteruddannelsessagen medtages nu også i fraværsplanen. Admin, AL, PL Nyhed
Internt faktureringsnotat på det aktuelle fakturaforslag bevares nu ved opdatering af fakturaforslaget. Admin, PL Nyhed
Debiteringsgradsrapporten kan nu grupperes efter medarbejderafdeling, efter medarbejderlokation, efter medarbejder valgfri dimension samt i kombinationer af disse. DIR Nyhed
Ved sletning af et fakturaforslag kunne programmet gå ned, hvis der var apostrof i fakturaforslagets indledende eller afsluttende tekst. Fejlen er rettet. Admin, PL Nyhed

Version 121

Note Program Type
Faktureringshorisont dagsdato blev ved med at huske den dato,
man sidst havde indstillet faktureringshorisonten til at følge dagsdato.
Fejlen er rettet.
Admin, PL Nyhed
Værdianalyse. Hvis AutoPilot start dato ligger i indeværende år var det ikke muligt at oprette det første produktionsår. Det er det nu. DIR Nyhed
Vedrørende rate og likviditetsbilledet. Hvis delsager er ordnet med lininumre med decimaler var der visningsproblemer. Det er der ikke mere. AL, DIR, PL Nyhed
Vedrørende planlægningsbilledet havde der sneget sig en visningsfejl ind vedr. sumbudgetter på medarbejderniveau. Den er nu elimineret. AL, DIR, PL Nyhed
Vedrørende brug af ambitionsfaktor til beregning af nominel salgsprisværdi af fast pris sager var der visse visningsfejl. Disse er nu elimineret. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Timeopgørelse.
Knap til print af ferie uden løn virkede ikke der blev stående et timeglas på skærmen.
Fejlen er rettet så begge printknapper nu virker.
Admin Nyhed
Basis – priser medarbejdere – aktive prislister:
Knappen genberegn budgetter kunne fejlagtigt blive usynlig når bruger vælger
mellem prisliste datoer.
Nu er – som det er korrekt – knappen altid synlig.
Knappen har hele tiden fungeret korrekt – d.v.s genberegnet pris på alle budgetter.
Basis Nyhed
Der er nu adgang til delsagskort i højrekliksmenuen i fakturaforslag Admin, PL Nyhed
Der er nu adgang til delsagskort i højrekliksmenuen i rater og likviditet. AL, DIR, PL Nyhed
Der er nu adgang til delsagskort i højrekliksmenuen i delsager og aftaler. AL, DIR, PL Nyhed

Version 120

Note Program Type
Det kan nu konfigureres, at den nominelle salgspris på fast pris delsagers timer nu i alle sammenhænge beregnes som kostprisen på timerne gange den pågældende delsags ambitionsfaktor. AL, Basis, DIR, PL, TS Nyhed
I værdianalysen får man 3 valgmuligheder vedrørende akkvisitionssager:
1 Akkvisitionssager medtages ikke.
2. Samtlige akkvisitionssager indregnes i værdien for indeværende og fremtidige år men med en værdi, der er vægtet med den enkelte sags sandsynlighedsprocent.
3. Akkvisitionssager med sandsynlighed større end eller lige med en specificeret procentsats indregnes i værdien for indeværende og fremtidige år med den enkelte sags fulde værdi.
AL, DIR Nyhed
Der er kommet et nyt databasevedligeholdelsesprogram.I dette program findes funktionalitet flyttet fra andre programmer, men også ny funktionalitet.

Følgende er flyttet fra andre programmer:
– AutoPilot opdatering er flyttet fra Konfiguration
– Tilpasning af database er flyttet fra Konfiguration
– Genberegn kapacitet er flyttet fra Direktion – Planlægning
– Genberegn lønudgifter er flyttet fra Direktion – Rater og likviditet
– Integritetsanalyse for budgetter og Fix af disintegriteter i budgetter er flyttet fra Direktion – Planlægning.

Nye funktioner:
Opdatering af postnumre med nye postnumre og med grønlandske bynavne.
Anvendes MS SQL Server, kan man bruge programmet til at installere databasefunktionalitet vedrørende integritet, tælleværker og sikkerhed.

Anvendes MS SQL Server kan der foretages kontrol af tællerværker mht timer, budget og fakturaer, og om nødvendigt kan tælleværkerne opdateres.

Konfig Nyhed
Værdianalysen har nu fået en fremtidsdel.Redskabet kan nu også analysere fremtidig planlagt produktion. Desuden kan redskabet præsentere en prognose for den samlede produktion i indværende produktionsår. Prognosen kan dannes med eller uden den værdi som akkvisitionssager vil give, hvis de kommer i ordre. Redskabet kan også beregne produktionsværdien hvor den kun medtager de akkvisitionssager, der har en sandsynlighed over en bruger defineret størrelse. Desuden præsenterer prognosen kostprisen på årets resterende fremmøde summeret på tværs af alle medarbejdere. AL, DIR Nyhed
Timeopgørelse: Det er nu muligt at få en rapport over afleverede timer på sagen ‘Ferie med løn’ Admin Nyhed
Afleverings/fraværsplanen: Det er nu muligt at afsende email rykker for aflevering af timesedler direkte fra afleverings/fraværsplanen. Admin, AL, PL Nyhed
Sagslisten på AutoPilot paletten. Man kan nu valgfrit se en samlet liste over sager eller en samlet liste over delsager. TS Nyhed
Delsagens aftaler summeres nu og summen vises til højre foroven på formularen: Projektleder/Afdelingsleder/Direktion >Delsager aftaler> Højreklik + Reguler aftale. AL, DIR, PL Nyhed
Projektleder/Administration > Fakturering > Fakturaforslag > Rateplan.Raterne summeres nu og sumtallet vises for neden. Her vises også en sum af “heraf godkendt”, som derfor er fjernet fra højre side af billedet. Admin, PL Nyhed
Summering af aktuelle fakturaforslag er opgivet nederst i højre hjørne på formularen: Projektleder/Administration > Fakturering > Fakturaforslag > Aktuelle fakturaforslag. Admin, PL Nyhed
Rettet fejl der betød at i Projektleder/Afdelingsleder/Direktion > Planlægning > Tilføj medarbejdere kunne programmet melde fejl ved valg af bemandingsgruppe uden medarbejdere. AL, DIR, PL Nyhed
I fraværsplanen var genansatte medarbejdere markeret med lyserødt, fejlen er nu rettet. Admin Nyhed
Informationstekst vedr. opgørelsesmodel 3 igangværende arbejde er tilrettet og udvidet med visning af formel for beregning af igangværende i alt. DIR Nyhed
Ved oprettelse af en medarbejder kan der tages stilling til om vedkommende skal overføres til Lessor Løn. Ønskes medarbejderen ikke linket sættes flueben i “Linkes ikke”. Basis Nyhed
I Fakturering kan fakturadato ændres på alle faktura i listen på en gang til en valgfri dato, som indstilles ved at spole datoen frem eller tilbage i forhold til dags dato. Admin Nyhed
Faktureringshorisonten kan nu indstilles til en valgfri dato ved at spole datoen én dag tilbage ad gangen i forhold til den dato, der står til at være faktureringshorisont. Admin, PL Nyhed
Overførsel til SAP: Forbrugsstatistik kan nu vise en oversigt over timeforbrug der endnu ikke er overført til SAP. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
S, T og U gruppering er nu muligt på rapporten forventede slutfaktorer. AL, DIR, PL Nyhed
S, T og U gruppering er nu muligt på dækningsbidragsrapporten. AL, DIR, PL Nyhed
Link til Finans: Det er nu muligt at overføre lokation istedet for afdeling ved overførsel af salgs- og købsregistreringer til finansprogrammet. Admin Nyhed
For projektlederen vises belastningsoversigten som udgangspunkt for de medarbejdere, der er tilknyttet den afdeling projektlederen er ansat i. Som noget nyt kan filtreringen ændres til at vise andre afdelingers medarbejdere eller alle medarbejdere. PL Nyhed
For afdelingslederen vises belastningsoversigten som udgangspunkt for de medarbejdere, der er tilknyttet afdelingen. Som noget nyt kan filtreringen ændres til at vise andre afdelingers medarbejdere eller alle medarbejdere. AL Nyhed
Belastningsoversigten kan nu filtreres efter hhv. medarbejder afdeling, medarbejder lokation og medarbejder bemandingsgrupper samt i kombination. AL, DIR, PL Nyhed
Vedr. SR1. Ved genansættelse var puljen timer før tillæg ikke nulstillet. Det er den nu. Admin, TS Nyhed
Vedr. automatisk tildeling af feriefridage. Ved genansættelse blev den kvartalsmæssige tildeling foretaget ud fra den oprindelige ansættelsesdato. Nu foretages tildelingen i forhold til genansættelsesdatoen. Admin, TS Nyhed

Version 119

Note Program Type
Planlægning: I Aktivitetsplanen er der kommet et nyt felt “Aftale % i alt”, der løbende opdateres med summen af rækkernes værdi i feltet “Aftale %”. Det er kun muligt at låse vha. knappen “Låst”, hvis tallet i “Aftale % i alt” enten er lig 100 eller blankt.
Hvis der i en række tastes en værdi i “Aftale %”, så summen giver mere end 100, nedsættes tallet, så summen giver 100 i alt.
AL, DIR, PL Nyhed
Vedr. Efteruddannelse: Administration> Efterudd.> Fordeling af forbrug: Tidligere var der i billedet for “Fælles behandling” en linje, der hed “Egen %”. Denne linje er fjernet, da den altid har samme værdi som feltet “Egen % sats”. Admin Nyhed
Vedr. Efteruddannelse: Administration> Efterudd.> Fordeling af forbrug>
Vælg “Fælles behandling”
Der findes nu et tekstfelt, “Tekst”, der er forudfyldt med dags dato + aktivitet. Det er muligt at rette teksten. Den samlede tekst gemmes, når der trykkes på Aflever og vises på statusudskriften i Administration> Efterudd.> Statusudskrift.
Datofeltet er til angivelse af den dato forbruget skal trække fra i efteruddannelsesregnskabet. Udfyldes datoen ikke anvendes dagsdato.
Admin Nyhed
Elektronisk fakturering: Tilføjet delsagsnavn i den elektroniske fakturas notatfelt. Admin Nyhed
Elektronisk fakturering: OIO-filen gemmes nu i format UTF-8. Admin Nyhed
Vedr. statusudskrift for ferie/afspadsering: Rettet en fejl, der i visse tilfælde gjorde, at pris på ikke afholdt ferie og afspadsering blev beregnet efter den videredebiterbare kostpris i stedet for – som rigtigt er – efter den nøgne kostpris. Admin Nyhed
Faktureringsstatistik kan nu grupperes på såvel sagens kunde som på faktura betaler. Admin Nyhed
Faktureringsstatistik kan nu grupperes på udlægs-ID og/eller udlægsbeskrivelse. Admin Nyhed
Rettet en fejl i likviditetsmodulet, der gjorde at indtægtssummen vedrørende viderefaktureret fremmed arbejde var forkert i skærmbilledet. I den tilhørende rapport for resultatprognose og den tilhørende rapport for likviditetsprognose er og var tallene korrekte. DIR Nyhed
Afspadseringsmodel SR1. I overgangsperioden fra 8 ugers opgørelse til 4 måneders opgørelse (januar-april 2009) kan der stå en forkert startuge i rubrikken afventer 50% på timesedlen. Dette er nu rettet. TS Nyhed
Værdianalyse er nu også tilgængelig i afdelingslederprogrammet. Analyseredskabet er som udgangspunkt filtreret til den givne afdelings sager, men filteret kan ændres til andre afdelingers produktionstal eller alle produktionstal. AL, DIR Nyhed
Værdianalysen kan nu filtreres til kun at vise produktionen for sager, der tilhører en given afdeling. Den videre værdianalyse kan derfor koncentrere sig om den givne afdeling. AL, DIR Nyhed

Version 118

Note Program Type
Elektronisk fakturering: Sagsnavn, fakturaens indledende tekst og afsluttende tekst placeres nu i fakturanotefeltet i den elektroniske faktura. Admin Nyhed
Elektronisk fakturering: Fakturalinier er nu mærket enten VAT (med moms) eller ZERO RATED (uden moms). Det betyder at fakturaer der tidligere blev afvist pgra. manglende momskode på beløbslinierne, nu ikke afvises længere. Admin Nyhed
Elektronisk fakturering: Der er nu tilføjet sælger oplysninger: Tlf. nr, Fax. Nr,
Kontaktperson (den aktuelle sags projektleder),
Banknavn.
Oplysningerne udfyldes i Konfiguration -> Faktura.
Admin Nyhed
Administration: Eksport af indtægter og udgifter – der er indført en ny kolonne med salgspris af egne timer. Kolonnen står ved siden af kolonnen med kostpris egne timer. Admin Nyhed
Opgørelse af igangværende arbejde der er kommet overskrift foran sumfelt i bunden af opgørelsen. Summerne angår enten igv. eget eller igv. ialt afhængig af opgørelsesmodel. DIR Nyhed
Opgørelse af igangværende arbejde model 3: det er nu muligt at anvende den reduktionsmetode, hvor man reducerer med et beløb også i model 3. Reduktionsmetode vælges i Konfiguration -> Valgmuligheder og der vælges ml. 0 og 1, hvor metode 0 er reduktion efter procentsats og 1 er reduktion ved et beløb. DIR Nyhed
Opgørelse af Igangværende arbejde model 4 udfylder nu igv. eget, igv. fremmed arbejde og igv. udlæg på fast pris sager som værdi minus faktureret for igv. eget´s vedkommende og omkostning minus faktureret for igv. fremmed arbejdes vedkommende og omkostning minus faktureret for udlægs vedkommende. DIR Nyhed
Markering af en udlægstype som værende kørsel er nu delt i to. Den ene markering giver adgang til kørselsafstandslisten samt adgang til automatisk afskrivning af udlægget. Den anden markering bevirker at registreringer af den givne type medtages på opgørelsen over kørselsgodtgørelse. Admin, TS Nyhed
Oversigten over medarbejdere er nu opdelt i hhv. aktive og lukkede. Basis Nyhed
Hvis systemet er sat op til automatisk at droppe en PDF-kopi af en bogført faktura:
Før bogføring undersøger programmet nu, om der teknisk er adgang til arkiv med PDF-kopier. Hvis der ikke er det afvises bogøring.
Admin Nyhed
Før bogføring af en faktura med EAN nummer undersøger programmet nu, om der teknisk er adgang til arkiv med elektroniske fakturaer. Hvis der ikke er det afvises bogføring. Admin Nyhed
Rettet en fejl i værdianalysesystemet. Fejlen bevirkede, at forrige periodes produktion fejlagtigt blev trukket fra den aktuelle periodes produktion – fra og med den 3. opgørelse. DIR Nyhed
Vedr. placering af en sags dokumenter: Det er nu muligt at inkludere et sagsbestemt årstal i den sti, der bestemmer dokumenternes placering. Adresse, AL, DIR, Mappe, PL, TS Nyhed
Nu muligt at anføre en særskilt betaler på en given delsag. Admin, AL, DIR, PL, TS Nyhed

Version 117

Note Program Type
Valg af terminologi for afdelingsbegrebet. Vi har indført muligheden for at vælge mellem 4 alternative betegnelser for afdelingsbegrebet i AutoPilot. De 4 muligheder er Afdeling, Jobmanager, Funktionsområde og Gruppe. Valget af terminologi slår igennem i alle skærmbilleder og på alle rapporter. Admin, AL, Basis, DIR, PL, TS Nyhed
Vi kan nu tilbyde mulighed for at få sagens/delsagensafdeling med på fakturaen. Admin, PL Nyhed
Afdeling på delsag. Det er nu muligt at indvælge en anden afdeling end sagens afdeling på den enkelte delsag. Det betyder at en delsag med afdeling på delsagsniveau optræder i sagslisterne både hos afdelingslederen på sagsniveau og hos afdelingslederen på delsagsniveau. AL Nyhed
Projektleder på delsag. Det har længe været muligt at have en særskilt projektleder på delsagsniveau, nu kan initialer på projektlederen på delsagsniveau vises i en kolonne i de relevante skærmbilleder. Overskriften på kolonnen er PLD. Admin, AL, DIR, PL, TS Nyhed
Værdianalyse.
AutoPilot tilbyder et nyt system til opgørelse af værdien af eget arbejde.
Systemet baserer sig på produktionsprincippet.
Systemet indeholder en rapport, der på et givet tidspunkt i et regnskabsår opgør den i regnskabsåret producerede værdi af eget arbejde.
Værdien opgøres ved at udregne forskellen mellem den værdi som sagerne blev vurderet til ved regnskabsårets
start og den værdi som sagerne vurderes til på opgørelsestidspunktet.
Begge disse værdier er for fast pris sagers vedkommende udregnet som den afholdte kostpris gange den ambitionsfaktor, der var gældende på opgørelsestidspunktet.
For medgået tid sager er værdierne opgjort som salgsprisværdien af ikke afskrevne timer.
Forandring af tidligere års produktionsværdi (gennem ændring af ambitionsfaktor/afskrivning af timer)
indregnes således løbende i det aktuelle regnskabsårs produktionsværdi.
Systemet tilbyder at gruppere værdien efter samtlige indbyggede nøgler – i op til 3 niveauer.
Dette betyder at virksomhedens produktion kan analyseres efter samtlige nøgler på kunde, sags, delsags, aktivitets og medarbejderniveau og i kombination.
DIR Nyhed
SR1 overtidsmodellen. Ændringen af normperioden fra 8 uger til 4 måneder er nu indarbejdet i programmet med virkning fra 1. januar 2009. Overgangen til den nye normperiode er udformet således, at hvis den sidste 8 ugers periode i 2008 først udløber i 2009 forlænges perioden til udløb af den første 4 måneders periode i 2009. I øvrigt er modellen bygget op således at opgørelse af overtidstillæg fortsat udføres ved udgang af en uge. Datoerne for de 3 årlige opgørelser er de uge-slut datoer, der ligger tættest på 30. april, 31. august og 31. december. Admin, TS Nyhed
Sagsadresser.
Hidtil har sagsadresse været et fritekst felt.
Dette kan man forsætte med, men der er kommet et alternativ.
Nu kan du vælge at stedfæste en sag ved hjælp af et hierarki af 3 opslagslister.
Betydningen af hver af de 3 niveauer er valgfri, men kan eksempelvis være
Land, Område og Bygning.
På denne måde kan hver enkelt sag stedfæstes ud fra valg i listerne.
AutoPilot tilbyder med dette som grundlag en sikker metode til at identificere
hvilke sager virksomheden tidligere har haft på et bestemt sted.
AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt at indvælge et selvdefineret statistikmærke på den enkelte medarbejder. Statistik1-mærket anvendes udelukkende i statistiske sammenhænge som grupperingsmulighed i forskellige rapporter. Admin, Basis Nyhed
Det er nu muligt at indvælge et lokationsmærkat på den enkelte medarbejder. Lokation anvendes udelukkende i statistiske sammenhænge som grupperingsmulighed i forskellige rapporter. Admin, Basis Nyhed
Ved oprettelse af medarbejder ved nyansættelse er det muligt at indvælge medarbejderens priskategori. For eksisterende medarbejders vedkommende vedligeholdes priskategori som hidtil i prisliste programmet. Basis Nyhed
I forbindelse med introduktionen af et efteruddannelsesregnskab i AutoPilot er det muligt på medarbejderens ansættelsesforhold at indvælge en uddannelsesgruppe. Admin, Basis Nyhed
Der er kommet 2 nye kostpriser pr. medarbejder. En kostpris som er den “nøgne” kostpris og en kostpris til timer afholdt på efteruddannelsessagen og som indgår i efteruddannelsesregnskabet. Basis Nyhed
Igangværende arbejde model 3 og 4 er modificeret således at der for fast pris sagernes vedkommende beregnes ET samlet igangværende beløb, det er igangværende i alt.

Igangværende ialt beregnes således: Værdi eget arbejde(Model 4 beregnet som faktor*kostpris egne timer/ Model 3 beregnet som Dir% * aftale eget honorar) + kostpris fremmed arbejde + kostpris udlæg minus faktureret i alt.

En forudsætning for at beregningen bliver rigtig er, at aftaler på fast-pris-sager vedligeholdes med beløb afsat til fremmed arbejde og beløb afsat til ikke fakturerbart udlæg. Afskrivning af timer/udlæg/fremmed arbejde har ingen betydning for beregningen.

DIR Nyhed
Periodetekst fra fakturaen vises nu i fakturalisten på formularen til dannelse af fakturaforslag. Admin, PL Nyhed
Vedrørende link af køb fra AutoPilot til finansprogram: Hvis finanstransaktioner komprimeres sættes leverandørnavnet ind som beskrivelsestekst på den komprimerede post, medmindre man har valgt “Specialtekst på kreditorposteringer”. Admin, Basis Nyhed
På sagskortet er attentionperson, ordrenummer og sprogkode genindført. Det vil sige at i det omfang disse felter IKKE er udfyldt på delsagsniveau, så anvendes værdierne fra sagskortet. Admin, Basis, DIR, PL Nyhed
Vedrørende print af status for flere delsager på en gang: Statusrapporterne printes nu sorteret efter sagsnummer. Admin, AL, DIR, PL Nyhed

Version 116

Note Program Type
Ordrenummer og attentionperson kunne ikke længere vedligeholdes på sagskortet, det kan de nu igen. Admin, AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Ved sagsoprettelse kan foretrukken indstilling vedr. aftalehistorik, fakturahistorik, faktureringsnotat, attentionperson m.m udfyldes. Denne indstilling overføres ved sagsoprettelse til den eller de to delsager der oprettes. DIR, PL Nyhed
Teksten “Alle beløb er ekskl. moms” er tilføjet til delsagsstatusrapporten. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
I fakturaarkivet er der kommet en kolonne, der fortæller om en given faktura har en elektronisk udgave i form af en oio-xml-fil. Admin Nyhed
Der er indført en mulighed for at programmet ved bogføring automatisk danner en oio-xml kopi af fakturaen og placerer filen i et forud defineret arkiv. Admin Nyhed
Vi introducerer nu et nyt koncept vedrørende den enkelte kundes registrering af udviklingsønsker til AutoPilot.
I får nu alle adgang til en web-side, hvor I kan registrere, redigere og prioritere behov for renovering/udvikling af AutoPilot.
Ved hjælp af dette værktøj kan I løbende selv registrere, redigere og prioritere de behov netop jeres virksomhed har for udviklinger.
Når vi frigiver en ny version af AutoPilot kan I bruge samme værktøj til at reducere eller opdatere jeres liste i det omfang punkter på jeres liste er løst.
Konceptet afløser det hidtidige system, hvor I har kunnet ringe ind til os og få os til at registrere udviklingsbehov.
Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Konfig, Kontaktstyring, PL, TS Nyhed
Udlægshistorik vises nu kun, hvis den konkrete faktura indeholder udlæg. Udlægshistorik skal stadig vælges til på faktureringsopsætningen for at blive vist. Admin, PL Nyhed
Aftale-og honorarhistorik vises nu kun, hvis den konkrete faktura indeholder honorar. Aftale- og honorarhistorik skal stadig vælges til på faktureringsopsætningen for at blive vist. Admin, PL Nyhed
Adresseformatet i AutoPilot er nu udviddet med 2 felter – hus nummer og supplerende stednavn. Udviddelsen er til brug for elektroniske fakturaer, der kræver et særkilt felt til husnummer. Udviddelsen er konfigurerbar. Aktivering af denne facilitet kræver en opdatering af jeres fakturalayout. Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Kontaktstyring, PL Nyhed
Fakturastatistik: finansenhed på fakturalinier hentes nu fra fakturaen fremfor fra sagen. Admin Nyhed
I fakturaarkivet er der nu indført en mulighed for at sende en e-mail vedhæftet en pdf-kopi af en faktura til en mail-adresse tilknyttet delsagen. Admin Nyhed
Der er indført en mulighed for at programmet i bogføringsøjeblikket automatisk arkiverer en pdf-kopi af fakturaer. Admin Nyhed
Det er nu muligt at have 10 alternative modkonti fikseret i Basis -> Finanslink -> Fiksering. Basis Nyhed
Efter filtrering af sagslisten til “udvalgte sager” gik programmet ned ved tilvalg af flere måneder i fremtidskalenderen. Dette er nu rettet. AL, DIR, PL Nyhed
Ved oprettelse af ansættelsesforhold for ny timelønnet medarbejder sættes den daglige normtid som udgangspunkt til 0. Basis Nyhed
Bruger nu den korte udgave af kundenavn i forbrugsstatistik timer. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Ny opgørelse, der udviser medarbejderopdelt forbrug af ferie uden løn siden sidste lønopgørelse. Admin Nyhed
Vedrørende fakturering af udlæg eller fr. arbejde. Ved delgodkendelse af en postering fik den nye “restpostering” fejlagtigt ikke det oprindelige bilagsnummer. Dette er nu rettet. Admin, PL Nyhed
Sagsnavn er nu en kolonne i kontaktoversigten. Kontaktstyring Nyhed
Overskriften på beløbskolonner i detaljeafsnittet for medgået tid timer på sagsstatusrapporten er nu ændret fra “beløb” til “salgspris” Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Samtlige tomme timesedler for timelønnede medarbejdere kan nu tvangsafleveres frem til en given dato ved tryk på en knap. Admin, AL Nyhed
Ved dannelse af linkfil for salg eller for køb for en given finansenhed kunne posteringer for andre finansenheder fejlagtigt blive flyttet over i kørselsarkivet. Dette er nu rettet. Admin Nyhed
Sagens afdeling er nu en mulig kolonne i planlægningsbilledet. AL, DIR, PL Nyhed
Grafen for fremtidig ledig medarbejderkapacitet i planlægningsbilledet er nu automatisk slået til eller fra afhængig af brugerens sidste valg. AL, DIR, PL Nyhed
Der kan nu knyttes en fakturerings husketekst til den enkelte delsag. Admin, PL Nyhed
Opsætningen af faktura hvad angår gruppering, valg af fakturahistorik samt sprog foregår nu på den enkelte delsag. Admin, PL Nyhed
Antal dage der ikke er afleveret står nu anført på den enkelte medarbejders timeseddel. TS Nyhed
Hvis et fakturaforslag slettes og dannes påny får det nye fakturaforslag en kopi af en eventuel indledende og afsluttende tekst indtastet på det oprindelige forslag. Admin, PL Nyhed
Rettelser og tilføjelser til en fakturas indledende og afsluttende tekst, der foretages af administrationen, bevares nu ved eventuel returnering af fakturaforslag til projektleder. Admin, PL Nyhed
Timelønnede medarbejdere kan nu i timesedlen udprinte en liste over timer, der er afregnet på en given lønopgørelse. TS Nyhed
Den enkelte medarbejder kan nu i timesedlen udprinte en liste over udlæg, der er afregnet på en given lønopgørelse. TS Nyhed
AdresseID er nu synlig som den første kolonne i alle valglister, hvorfra der kan vælges kunde/leverandør. Admin, AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Planlægning: “Fravalg af sager” er nu vendt om så man istedet for at fravælge nu tilvælger sager, man ønsker at få vist. AL, DIR, PL Nyhed
Belastningsknappen på timesedlen er nu kun en mulighed hvis medarbejderen er valgbar ved budgettering. TS Nyhed
Belastningsoversigten for en given afdeling kan nu – i lighed med belastningsoversigten for hele virksomheden – filtreres ned på bemandingsgrupper. AL, PL Nyhed
Muligheden for at opdele leverandører i leverandørgrupper og få den individuelle leverandørgruppe med i linkfil til finanssystem er nu en selvstændig konfigurationsmulighed. Konfiguration > Valgmuligheder > Tillad opdeling af leverandører i leverandørgrupper? Admin, Basis Nyhed
Listen med aktuelle fakturaforslag kan nu hentes frem via menupunkt øverst i skærmbilledet Faktureringsgrundlag. Admin, PL Nyhed

Version 115

Note Program Type
Man skal nu aktivt svare ja på et par spørgsmål, hvis man ønsker at komplettere en aktiv prisliste til at omfatte samtlige medarbejdere. Basis Nyhed
Restbudgetter kan nu kun ses på timesedlen, hvis timesedlen specifikt er konfigureret til dette. TS Nyhed
Aflevering af mere end 24 timer på en dag kan nu kun foregå, hvis timesedlen specifikt er konfigureret til dette. TS Nyhed
Ved dannelse af flere fakturaforslag på samme sag kunne periodefeltet være udfyldt forkert. Dette er nu rettet. Admin, PL Nyhed
Statusudskriften for ferie/afspadsering kan nu valgfrit forsynes med medarbejder navn eller kombinationen af medarbejdernummer og medarbejdernavn. Admin Nyhed
Belastningsoversigten. Totalsummen af budgetter på sagsniveau og totalsummen af budgetter på aktivitetsniveau blev ikke korrigeret for eventuelle sandsynlighedsprocenter. Dette er nu rettet. AL, DIR, PL Nyhed
Hvis en faktura har honorar fakturalinier uden moms virkede de fakturalayouts, der klapper honorarlinier sammen til een fælles tekst, ikke som forventet. Dette er nu rettet. Admin, PL Nyhed
Budgetter i belastningsoversigten summeres nu i debiterbare sager, udebiterbare sager og som det nye i akkvisitions sager. AL, DIR, PL Nyhed
En række muligheder på faktureringsbilledet er nu kun til stede hvis de aktiveres i konfiguration. Det drejer sig blandt andet om anvendelse af samlefakturaer og mulighed for massefakturering. Admin Nyhed
Renoveret ikonografi og øvrig brugerflade på det objekt der anvendes til bogføring af fakturaer. Admin Nyhed
Nu mulighed for at se en samlet fraværsplan for samtlige medarbejdere. Planen er månedsvis og kan filtreres ned til kun at vise medarbejdere i en bestemt afdeling eller medarbejdere i en bestemt bemandingsgruppe. Planen er også velegnet til at få overblik over afleveringsstatus for medarbejderne. Admin, AL Nyhed
Renoveret ikonografi og øvrig brugerflade på det objekt der anvendes til dannelse af fakturaforslag. Admin, PL Nyhed
Ved dannelse af fakturaforslag er det nu muligt at skrive en besked til den der skal bogføre den tilhørende faktura. Admin, PL Nyhed
Det er nu muligt at markere enhver sag i planlægningsbilledet som “uønsket på udskrifter”. Tidligere kunne man kun fravælge sager uden budget. AL, DIR, PL Nyhed
Ved anvendelse af funktionen “Indsæt alle medarbejdere” på en prisliste indsættes nu automatisk de priser, der er på den tilhørende priskategoriliste – også hvis denne allerede er lavet og udfyldt. Basis Nyhed
Delsagens honorarprincip er nu en filtreringsmulighed i faktureringsstatistik. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Delsagens honorarprincip er nu en filtreringsmulighed i forbrugsstatistik. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Faktureringsstatistik kan nu afgrænses til forrige måned ved valg af en option. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Forbrugsstatistik kan nu afgrænses til forrige måned ved valg af en option. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
I planlægningsbilledet summeres budget for ordre sager og budget for akkvisitionssager nu i 2 separate linier. AL, DIR, PL Nyhed
Statusudskrift ferie/afspadsering viser nu ferie uden løn med 2 decimaler på linie med alle øvrige tal på udskriften. Admin Nyhed
Rettet en fejl introduceret i release 114, der gjorde at månedssum for de enkelte sager var forsvundet fra månedskalenderen i timeseddel, print. TS Nyhed
Rettet en fejl, der gjorde at ved ÆNDRING af priskategori på en medarbejder blev der byttet om på lav og høj salgspris. Basis Nyhed

Version 114

Note Program Type
Rettet fejl vedr. forkert visning af de 2 uger der ligger henholdvis før og efter årsskiftet 2007/2008. Admin, AL, Basis, DIR, PL, TS Nyhed
Ved inddatering i købskladderne vises der 3 afstemningsfelter som indenfor samme bilag summere linierne og udfra momskoden beregnes et momsbeløb, der skal stemme overens med momsbeløbet på købsfakturaen. Admin Nyhed
Det er nu muligt at indtaste i købskladderne i udenlandsk valuta. Admin Nyhed
Er der angivet en valutakode og en kurs på en delsag, så kan rateplanen oprettes ved indtastning i delsagens valuta og beløbene i DKK omregnes udfra delsagens kurs. Admin, PL Nyhed
Man kan nu angive en valutakode og kurs på en delsag, hvorved fakturaforslag på den pågældende delsag bliver dannet med delsagens valuta og kurs. PL Nyhed
mulighed for at til- og fravælge visning af kolonner i udlægs/fremmedarbejdskladden Admin Nyhed
Medarbejderens udskrift af timeseddel (månedskalenderen) viser nu den daglige normtid samt optjent flex og/eller overarbejde dag for dag. TS Nyhed
Prgrammet kunne gå ned ved redigering af medarbejderpriser. Fejlen kunne opstå ved redigering af prisen på en medarbejder, der lige var tilføjet til prislisten. Fejlen er nu elimineret. Basis Nyhed
Der er nu kommet scrollbars på feltet “Husk ved fakturering” på fakturaforslagsformularen. Admin, PL Nyhed
Det er nu muligt at mærke en kunde med sprogkode. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt at straksafskrive udlæg og fremmedarbejde allerede ved registreringen i kladderne i Administration. Admin Nyhed
I belastningsoversigten er farveskalaen skiftet ud, så skalaen nu bevæger sig fra grøn til rød, fremfor tidligere fra blå til rød. AL, DIR, PL, TS Nyhed
I belastning får man ved udfoldning af medarbejdere nu mulighed for en grafisk visning af belastningens udstrækning i tid. DIR, PL, TS Nyhed
I planlægningsmodulet, når en aktivitet foldes ud og man ser listen med de medarbejdere, der arbejder på aktiviteten, så står der ud for den enkelte medarbejders navn også den dato vedkommende har afleveret sin timeseddel til og med. AL, DIR, PL Nyhed
Igangværende arbejde: det er nu muligt at angive reduceringsprocent = 0, således at delsagens værdi kan optages til 0 kr. DIR Nyhed
Faktureringsoversigten viser nu fakturerbart fremmed arbejde til salgsprisværdi i modsætning til tidligere hvor det var kostpris der blev vist. Admin Nyhed
Kunder der linker til Navision eller Axapta: Ændring af debitor eller kreditor-informationer i AutoPilot medfører nu at ændringerne automatisk medtages i synkroniseringen af Navision/Axapta. Admin, Basis Nyhed
Man skal nu ikke længere tage stilling til valg af printer og valg af antal kopier ved massefakturering. Admin Nyhed
Rettet en fejl, der gjorde at 0 i SR1-modellens udbetalingspulje kunne stå med et meget lille tal i videnskabelig notation. Eks 5,55179852E-17 TS Nyhed
Det kan nu på den enkelte medarbejder konfigureres at eksport filer fra AutoPilot automatisk placeres i den særlige “Windows my documents” mappe. Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Kontaktstyring, PL Nyhed
Login til AutoPilot kan nu – for den enkelte bruger – begrænses til at foregå med de initialer brugeren er logget ind til Windows med. Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Kalender, Konfig, Kontaktstyring, Mappe, PL, TS Nyhed
De enkelte medarbejderes status som værende månedslønnet eller timelønnet kan nu ses i den liste der viser hvor langt frem medarbejderne har afleveret deres timeseddel. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Notat kolonne vises nu i liste over forbrugt fremmed arbejde under forbrugs statistik. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Rettet en fejl introduceret i 7.201.113, der fejlagtigt låste antalskolonnen af ved opskriv/nedskriv funktionen i timeredigering. Admin Nyhed
Rettet en fejl der gjorde at virksomhedens ledige kapacitet i indeværende periode blev vist med et for lille tal i projektlederens planlægningsbillede. Fejlen optrådte, hvis projektlederen er pl på en delsag, hvor en anden er projektleder for sagen som sådan. PL Nyhed
Rettet en fejl i delsagsstatusrapporten, der gjorde at sumtekster kunne se mærkelige ud hvis aktivitetsplan var valgt som gruppering 2. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Ved tilvalg af aktiviteter i sagsplanlægningen kan man nu stave sig frem i listen. AL, DIR, PL Nyhed
Sagens arkivfelt er nu med i eksportlisten i Administration -> Statistik -> Eksport af tal for indt. og udgift. Admin Nyhed

Version 113

Note Program Type
Mulighed for at opsætte en medarbejder, så vedkommende kan registrere vareforbrug via timesedlen. Basis, TS Nyhed
Mlighed for at vise ordrenummer og EAN nummer i listen over delsager og aftaler. AL, DIR, PL Nyhed
Mulighed for at slå udvalgte kolonner fra i udlægsregistrering og i registrering af fremmed arbejde. Admin Nyhed
Sagens afdeling kan nu vises i pallettens sagsliste. Konfig Nyhed
Registrering af udlæg og fremmed arbejde i udenlandsk valuta kan nu foregå direkte i den pågældende valuta. Admin Nyhed
Fejl introduceret i 7.201.112, vedr. flytning af et udlæg til en anden sag/aktivitet er rettet. Admin Nyhed
Delsags statusrapporten kan nu ud over at vise sagens nuværende status vise sagens forandring i et valgfrit tidsinterval. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Kostpriser kan nu slås til og fra i forbrugsstatistik timer. Admin Nyhed
Mulighed for print af delsager og aftaler på en A3-printer. AL, DIR, PL Nyhed
Mere fleksible muligheder for til- og fravalg af kolonner, der vises i delsager og aftaler. AL, DIR, PL Nyhed
Mulighed for print af belastningsoversigten på en A3-printer. DIR Nyhed
Mulighed for print af planlægningsbilledet på en A3-printer. AL, DIR, PL Nyhed
Mulighed for print af likviditetsoversigten på en A3-printer. DIR Nyhed
Mere fleksible muligheder for til- og fravalg af kolonner, der vises i likviditetsbilledet. DIR Nyhed
Delsagsplan har nu op/ned-pil så man kan bladre alle sagers delsagsplaner igennem. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Fakturaforslagsbilledet indeholder nu summen af de beløb der er parat til fakturering. Admin, PL Nyhed
Rediger delsagsplan er nu en mulighed i fakturaforslagsbilledet. Admin Nyhed
Rediger delsagsplan er nu en mulighed i planlægningsbilledet. AL, DIR, PL Nyhed
Rediger delsagsplan er nu en mulighed i rate/likviditets billedet. AL, DIR, PL Nyhed
Ny udskrift der pr. en given dato viser samtlige eksisterende delsagsprislister. Hver enkelt prisliste indeholder de medarbejdere der var ansat på datoen. Basis Nyhed
Det er nu muligt at oprette en særlig prisliste for en given delsag. Admin, AL, Basis, DIR, PL, TS Nyhed
Sagskortet viser nu såvel type som dato på den prisliste der aktuelt er gældende for sagen. AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Indsæt alle medarbejdere på en prisliste virker nu også selv om prislisten allerede indeholder en eller flere medarbejdere. Basis Nyhed
Ny udskrift der pr. en given dato viser samtlige eksisterende sagsprislister. Hver enkelt prisliste indeholder de medarbejdere der var ansat på datoen. Basis Nyhed
Ny udskrift der pr. en given dato viser samtlige eksisterende kundeprislister. Hver enkelt prisliste indeholder de medarbejdere der var ansat på datoen. Basis Nyhed
Ny udskrift der pr. en given dato viser den generelle prisliste. Prislisten indeholder de medarbejdere der var ansat på datoen. Basis Nyhed
Rettet en fejl introduceret i 7.201.112, der bevirkede, at valg af layout i Administration Fakturering så mærkeligt ud. Admin Nyhed
Rettet en fejl introduceret i 7.201.112, der bevirkede at delsags statusrapporten ikke kunne vises uden kostpriser. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu kun muligt at ændre udebiterbar/debiterbar på sagskortet i Basis AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Sagens oprettelsesdato er nu med i eksportlisten i Administration -> Statistik -> Eksport af tal for indt. og udgift. Admin Nyhed
Ugenummer vises nu på fælles dagskalender. Kalender Nyhed
Kalender starter nu som den blev forladt. Enten vises den fælles dagskalender eller også vises de individuelle ugekalendere. Kalender Nyhed
Fakturaens timebilag viser nu en eventuel gruppering efter aktivitetsplan og en eventuel gruppering efter medarbejder priskategori Admin, AL, DIR, PL Nyhed
S,T,U grupperinger vises nu i listen Delsager & Aftaler AL, DIR, PL Nyhed
Afdeling kan nu linkes til C5 Admin Nyhed
Statusrapport for ferie/afspadsering sorteres nu primært efter medarbejderinitial og sekundært efter status dato. Admin Nyhed

Version 112

Note Program Type
Ny overtidsmodel: I ansættelsesforholdene er der nu mulighed for at vælge en overtidsmodel der giver medarbejderen 1:1 afspadsering af overtid kombineret med en vis procentdel udbetaling. Admin, TS Nyhed
Elimineret fejl introduceret i version 7.201.111 som bevirkede at samtidig print af status for flere delsager var holdt op med at virke. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Faktureringsstatistikken kan nu også grupperes efter kundernes land. Admin Nyhed
Hver delsag kan nu forsynes med en ambitionsfaktor. Denne udtrykker ved delsagens oprettelse hvilken forventning der er til sagens slutfaktor. Sagens forventede slutfaktor kan i planlægningsbilledet hele tiden måles op imod ambitionsfaktoren. AL, DIR, PL Nyhed
Formålskolonnen vises nu i fakturagrundlag for udlæg. Admin, PL Nyhed
Sagens sandsynlighedsprocent kan nu vises i likviditetsbilledet. DIR Nyhed

Version 111

Note Program Type
Rettet en fejl. Ved redigering af en rate i likviditetsbilledet blev sagens sandsynlighed ikke taget med i regning. Dette er nu rettet. AL, DIR, PL Nyhed
Eksport til html-fil af såvel listen med sager som listen med summer er nu en mulighed såvel i planlægningsbilledet som i rate/likviditetsbilledet. AL, DIR, PL Nyhed
Vedrørende igangværende arbejde: Delsager står nu i korrekt rækkefølge. DIR Nyhed
Det er nu muligt at konfigurere inddateringskladderne for udlæg og fremmedarbejde, så en særlig salgspris kan indtastes. Udfyldes salgsprisen ikke bliver den sat lig med kostprisen. Konfig Nyhed
Det er nu muligt at inddatere “Øvrige omkostninger” i likviditetsbilledet i et valgrfrit antal måneder bagud og et valgfrit antal måneder fremover. DIR Nyhed
Ud fra de enkelte ansættelsesforhold og eventuelle ændringer i disse samt månedslønningerne fra medarbejder prislisterne beregner programmet nu den samlede månedlige lønudgift for samtlige medarbejdere i et valgfrit antal måneder bagud og i et valgfrit antal måneder fremover. DIR Nyhed

Version 110

Note Program Type
Mulighed for at få delsagsstatusrapporten i en udgave uden kostpriser og forventet slutfaktor. Admin, AL, Basis, DIR, PL Nyhed
Mulighed for at åbne kundens web-side ved at taste Alt-W i faktureringsbilledet eller i fakturaarkivet. Admin Nyhed
Mulighed for at åbne kundens web-side ved at taste Alt-W i fakturaforslagsbilledet. Admin, PL Nyhed
Restfaktureringen på en %færdig sag kan nu fordeles i tid. Restfaktureringen kan således indgå på indtægtssiden i den fremtidige likviditetsoversigt. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Rettet en fejl vedr. inkludering af det interne sagsnavn i sagsmappenavnet. Hvis systemet konfigureres til at inkludere sagsnavnet i sagsmappenavnet – så sker det faktisk nu. Admin, Basis, DIR, PL, TS Nyhed
Mulighed for at starte en stifinder i sagens hovedmappe ved at taste Alt-E i faktureringsbilledet eller i fakturaarkivet. Admin Nyhed
Mulighed for at starte en stifinder i sagens hovedmappe ved at taste Alt-E i fakturaforslagsbilledet. Admin, PL Nyhed
Ved inddatering af kørselsudlæg i timesedlen kan bruger nu kun inddatere i kolonnerne antal, notat og formål. TS Nyhed
Rettet en fejl der betød at man ikke kunne oprette primotal på en sag, hvis kundens navn ikke var udfyldt. Basis Nyhed

Version 109

Note Program Type
Vedrørende afsendelse af multi emails: Det er nu valgfrit om programmet skal placere mail-adresser i Til, Cc eller Bcc feltet Adresse Nyhed
Renoveret ikonografi i programmets knap-panel Admin Nyhed
Renoveret ikonografi i programmets knap-panel Basis Nyhed
Udgivet ny manual til ferie/afspadsering TS Nyhed
Udgivet ny manual til timeseddel TS Nyhed
Rettet en fejl der betød at man ikke kunne oprette en ny delsag på en sag, hvis kundens navn ikke var udfyldt. AL, DIR, PL Nyhed
Belastningsoversigten indeholder nu et histogram der viser medarbejderens ledige kapacitet. TS Nyhed
Mulighed for grafisk visning af budget og forbrug på aktivitet og medarbejder. TS Nyhed
Mulighed for grafisk visning af indberettet tid i forhold til dagens normtid. TS Nyhed
Renoveret ikonografi og øvrig brugerflade. TS Nyhed
Muligt at filtrere listen over alle personer og adresser ned på et givet adressemærke. Adresse Nyhed
Det er nu muligt at ændre en debiterbar sag til at være udebiterbar eller omvendt uden at skulle skifte sagsserie. Basis Nyhed

Version 108

Note Program Type
Linkfil til kassekladde kunne indholde tal i en notation, som linket ikke kunne håndtere. Dette er nu rettet. Admin Nyhed
Renoveret ikonografi i programmets knap-panel. AL, DIR, PL Nyhed
I opgørelse af igangværende arbejde er kolonnen kostpris egne timer nu synlig. DIR Nyhed
Kontraktstatus kan nu vælges allerede ved sagsoprettelse, samt når der oprettes en ny delsag på en kørende sag. Derudover kan kontraktstatus vedligeholdes på delsagsplanen. AL, DIR, PL Nyhed
Kontraktstatus kan nu gøres obligatorisk at udfylde ved sagsoprettelse. Aktiveres i Konfiguration > Statistik aktivering. AL, DIR, PL Nyhed
AdresseID er nu synlig i opslagslisten ved indvælgelse af klient (bygherre/installationsnr.) på aktivitetsplanen, HVIS regelsæt for vedligehold af adresser er = 1. Sættes op i Konfiguration -> Valgmuligheder -> Diverse. AL, DIR, PL Nyhed
AdresseID vises nu i kolonne i aktivitetsplanen, hvis man anvender at mærke aktiviteter med klient (bygherre/installationsnr.). AL, DIR, PL Nyhed
Eksport af “Delsager & aftaler” til fil sker nu “unmerged” dvs. sagsidentifikation vises i alle linier. AL, DIR, PL Nyhed
Det er nu muligt at udføre link af kunder og leverandører samme sted som link af finanstransaktioner finder sted. Admin Nyhed
Det er nu muligt at få sorteret listen “Delsager & aftaler” efter aftalens størrelse. AL, DIR, PL Nyhed
Ny formular til vedligeholdelse af mærkater på adresser. Funktionaliteten er identisk med den funktionalitet, der allerede findes vedrørende vedligeholdelse af mærkater på personer. Adresse Nyhed
Ved registrering af udlæg og fremmedarbejde i kladderne i Administration er det nu muligt både at indtaste en kostpris og en salgspris. Udfyldes salgsprisen ikke bliver den sat lig med kostprisen. Admin Nyhed
Det er nu muligt at få grupperet udlægslinierne på en faktura efter udlægsfinansgruppen. Funktionen slås til i Konfiguration – Valgmuligheder – Sagsfakturaen – sæt flueben ved “Skal udlæg grupperes efter finansgruppe?” Admin, PL Nyhed
Hvis delsagsnavn ikke var udfyldt kunne det forekomme at der stod “0” som delsagnavn på fakturaen. Denne fejl er rettet. Admin, PL Nyhed
Funktion der kan forskyde en rateplan et valgfrit antal måneder frem eller tilbage i tiden. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Ved tilvalg af sager får man nu som udgangspunkt alle åbne sager at vælge imellem. TS Nyhed

Version 107

Note Program Type
Renoveret ikonografi og øvrig brugerflade i kontaktstyring. Kontaktstyring Nyhed
Renoveret ikonografi og øvrig brugerflade i adressestyring. Adresse Nyhed
Indstilling af datointerval for print af timelister og udlægslister for et datointerval virker nu korrekt. TS Nyhed
Det er nu muligt at konfigurere link til finans så sagsnummer føjes til debitorposteringens beskrivelsestekst. Konfigurationen foretages i Konfiguration > Valgmuligheder > Finans. Admin, Konfig Nyhed
Stabsprogrammet er omdøbt til Administration. Admin Nyhed
Strukturprogrammet er omdøbt til Basis. Basis Nyhed
Mulighed for at åbne web-side ved at højreklikke på en kunde eller taste Alt-W. TS Nyhed
Mulighed for at starte en stifinder i sagens hovedmappe ved at højreklikke på et sagsnummer eller ved at taste ALT-E. TS Nyhed
Fejl rettet der betød at antalsafhængigt udlæg fik forkert pris ved negativt antal. Admin Nyhed
Ved indvalg af en ydelse på en rate, blev totalen ikke beregnet, det gør den nu. Admin, PL Nyhed
Mest af interesse for kunder under opstart: Udbygget og renoveret systemet til inddatering af sagernes status pr skæringsdatoen. Basis Nyhed
Nu muligt at konfigurere om man tillader at fordele færdiggørelsesbudgetter i fremtidskalenderen eller om man kun tillader færdiggørelsesbudgetter som fremtidige summer. AL, DIR, Konfig, PL Nyhed
Implementeret 3 alternative udskrifter vedrørende sagernes status pr skæringsdatoen. Udskrifterne kan anvendes til kontrol af inddaterede statustal hhv. for eget arbejde, fremmedarbejde og udlæg. Hver udskrift kombinerer de faste statustal med løbende registreringer hvis datering ligger før AutoPilot start dato. Basis Nyhed
Fejl rettet vedrørende oprettelse af en kreditnota eller fakturakopi ved brug af knapperne i fakturaarkivet. Den nye kreditnota/faktura manglede CVR-nummeret på kunden som det stod på den originale faktura. Admin Nyhed
Registrering af planer for fravær via timesedlen kunne give forkerte tal i budgetsystemet. Dette er nu rettet. AL, DIR, PL, TS Nyhed
Fejl rettet vedrørende Finans link C5. Nu virker overførslen vedr. valuta korrekt. Afhængig af konfiguration overføres beløb i kr. sammen med valutakode DKK – eller beløb i valuta og fakturaens valutakode. Admin Nyhed
Linie nummer kan nu udfyldes med det samme, når man opretter en delsag. AL, DIR, PL Nyhed
En given medarbejders kapacitet genberegnes nu med det samme, hvis man ændrer medarbejderens kapacitets procent. AL, Basis, DIR, PL, TS Nyhed
Nu muligt at eksportere listen under delsager og aftaler til en html-fil. AL, DIR, PL Nyhed
Notat er nu tilføjet til listen bilagsnumre i Administration. Admin Nyhed
Vedrørende overtidsmodeller hvor overtid giver ret til et tillæg. Nu mulighed for i konfiguration at vælge om overtid som udgangspunkt opfattes som beordret overarbejde (tillægsberettiget) eller om overtid som udgangspunkt opfattes som forskudt arbejdstid (ikke tillægsberettiget). Konfig Nyhed
Vedrørende overtidsmodeller hvor overtid giver ret til et tillæg. Afhængig af konfiguration opfattes overtid som udgangspunkt enten som beordret overarbejde (tillægsberettiget) eller som forskudt arbejdstid (ikke tillægsberettiget). TS Nyhed
Rettet en fejl vedr. Bemandingsgrupper . Fejlen opstod hvis ny bemandingsgruppe var oprettet hvor der var opstået spring i id numrene. DIR Nyhed
Fakturaforslag, fakturering og fakturaarkiv findes nu i Administration (Stab). Fakturaforslag findes naturligvis fortsat også i Projektleder. Admin Nyhed
Fakturering og fakturaarkiv flyttet fra Direktion til Administration (stab). Admin, DIR Nyhed
Print af en fælles ugekalender er nu en mulighed. Kalender Nyhed
Delsager og aftaler er nu en mulighed også i afdelingslederprogrammet. AL Nyhed
Delsager og aftaler. Det er nu muligt at tilknytte en “Kontraktstatus” fra delsagsmærkatsamlingen “Kontraktstatus” til en delsag. Det er muligt at sortere delsagslisten efter denne status. Faciliteten aktiveres i Konfiguration > Statistik aktivering. AL, DIR, Konfig, PL Nyhed
Mærkater – delsag – har nu fået en samling benævnt kontraktstatus. Basis Nyhed
Nu muligt at konfigurere AutoPilot så periodefeltet på fakturaen efterlades uudfyldt ved dannelse af fakturaforslag. Konfig Nyhed
Nu mulighed for at programmet lader være med at udfylde periodefelt ved dannelse af fakturaforslag. Admin, PL Nyhed
Statistik > Forbrug > Udlæg. Der findes nu en kolonne, der viser om udlægget er faktureret eller ej. Der kan således nu filtreres ned på ikke fakturerede udlæg. Admin Nyhed
Ny knap under antalsafhængige priser, der kan forhøje samtlige priser i prislisten med 5 %. Basis Nyhed

Version 106

Note Program Type
Rettet fejl introduceret i 104, der gjorde at sager ikke kan lukkes. DIR Nyhed
Rettet fejl ved sletning af kontaktperson, som optrådte på en personlig adresseliste. Adresse Nyhed
Indført 2 nye kolonner i det nye statistik modul i Stab: AFD og PL. Admin Nyhed

Version 105

Note Program Type
Rettet fejl opstået i forbindelse med introduktion af mulighed for PL på delsag. Fejlen bevirkede at andre projektlederes budgetter ikke blev talt med i sum for andre projektlederes budgetter medmindre delsagen havde en PL der var en anden end den aktuelle. Alle delsager hvor der ingen PL var angivet på delsagsniveau kom ikke med. PL Nyhed

Version 104

Note Program Type
Forbrugs statistik – Nu muligt at gruppere på delsag. Grupperingen vises sorteres efter sagsnummer, delsagens linie nummer og hvis dette ikke har afgjort det – til sidst efter delsagens oprettelses nummer. Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Mulighed for i højrekliksmenu at vælge forbrugsdetaljer sag – på linie med det eksisterende forbrugsdetaljer delsag. Hent data henter så alt forbrug på samtlige delsager på sagen. AL, DIR, PL Nyhed
Der er kommet en ny knap i Statistik afsnittet: “Adm. status”. Her vises i en liste delsagernes økonomiske nøgletal . Listen kan sorteres og filtreres og endelige kan listens indhold eksporteres til Excel. Admin Nyhed
Man kan nu i timesedlen registrere planer om fravær. Dette gælder alle former for fravær, ferie, afspadsering, ferie fridage, fleks og sygdom. Man indtaster de fremtidige planer direkte i timesedlen. Herefter aktiverer man det nye rullegardin “Registrer ferieplaner”. Funktionaliteten skal slåes til i Konfiguration -> Timeseddel -> sæt flueben ved “Mulighed for at indberette ferieplaner via timesedlen”. TS Nyhed
Registrering af kørsel – antalskolonnen: Nu muligt at slå op i en liste over kørselsafstande. I listen kan man vælge mellem eksisterende afstande, man kan oprette nye, slette uaktuelle og rette i eksisterende. Kørselsafstande er knyttet til den aktuelle sag og er fælles for alle medarbejdere. TS Nyhed
Belastningsoversigten: delsagens sandsynlighed ganges nu på delsagens budget på medarbejderen. Et budget hvor sandsynligheden ikke er 100 vises med en mørkegul farve. AL, DIR, PL, TS Nyhed
Faktor på aktivitetsniveau beregnes nu korrekt – også for medgået tid sager. AL, DIR, PL Nyhed
Delsagsnavn vises nu som en del af sagsidentifikationerne på en udfoldet belastningsoversigt. AL, DIR, PL, TS Nyhed
Rettet en fejl, der gjorde at en farve for aflevering af en given dag var rød, hvor gul var det rigtige. TS Nyhed
Rettet en fejl, der afstedkom forvirring om dublering af sidst afleveret dag, hvis uge var den første uge i forhold til AutoPilot start dato. TS Nyhed
Ferie/afspadserings status vises nu også selvom timesedlen aldrig har været afleveret. TS Nyhed
Hvis en dag er splittet i 2 – så vises den originale normtid – som hidtil – nederst i den afleverede kolonne. I den ikke afleverede kolonne vises nu kun den normtid, der endnu ikke er gjort rede for. TS Nyhed
For de overtidsmodeller der har en fleks-mulighed: Vendt “Heraf fleks” om således at overtid som udgangspunkt er fleks. Databasen gemmer stadig “heraf fleks” records – det er kun i brugerfladen, at det opleves som “vendt om”. Derfor kan alle eksisterende kunder køre uændret videre. TS Nyhed
Rettet en fejl, der gjorde at delsager fejlagtigt kunne vise sig dubleret i primotal sager – sagsoversigten. Basis Nyhed
Ved overtidsmodel 1:X kan der nu differentieres på X afhængig af om overtiden falder på en hverdag eller om overtiden falder på en ikke hverdag. Differentieringen opsættes på den enkelte medarbejders ansættelsesforhold. TS Nyhed
Det er nu muligt at aflevere flere gange på den første endnu ikke afleverede dag. TS Nyhed
Ved lukning af aktiviteter slettes alle aktivitetens budgetter i databasen – nu vises det også korrekt på skærmen. AL, DIR, PL Nyhed
Nu udfyldes liniens faktureringstype ved oprettelse af fakturaforslag. PL Nyhed
Muligt at indsætte projektleder på delsagsniveau. I projektleder programmet vil en projektleder der er sat på en delsag kunne se delsagen i sine delsagslister. Muligheden aktiveres i Konfiguration -> Valgmuligheder. PL Nyhed
Fejl rettelse: Delsager og aftaler – programmet gik ned hvis man i rediger sagskort trykkede på ned eller op-pil. Dette er nu rettet. AL, DIR, PL Nyhed
Fejl rettelse: Hvis ferie uden løn var den eneste tildeling undervejs blev tildelingsvinduet fejlagtigt IKKE vist i timeseddel. Det er nu rettet. TS Nyhed
Delsager og aftaler. Nu muligt at sortere efter sagsnr., kunde eller sagsnavn. Nu muligt at stave sig frem igennem en af de nævnte 3 kolonner. AL, DIR, PL Nyhed
Fakturaarkiv: Fjernet en fejl, der gjorde at flere linier kunne være “oplyst” efter visning af faktura – hvor man så vælger en anden faktura direkte i visnings-billedet. DIR, PL Nyhed
Planlægning af fakturering. Nu muligt at sortere efter sagsnr., kunde eller sagsnavn. Nu muligt at stave sig frem igennem en af de nævnte 3 kolonner. AL, DIR, PL Nyhed
Det kan nu sættes op i konfiguration -> Diverse at delsagsnavn SKAL udfyldes ved oprettelse af delsag. Konfig Nyhed
Valgt layout bevares nu også ved opdatering af fakturaforslag i Projektleder. PL Nyhed
Indført kolonne lokation i Stab -> Forbrugsstatistik, herved er det muligt også at filtrere på lokation i listerne. Admin Nyhed
Sagslukning forhindres nu hvis der findes et fakturaforslag på delsagen. DIR Nyhed
Fakturastatistik kan nu grupperes efter faktura nummer. Admin Nyhed
Rettet en fejl i udskrift af kladde for regulering af DANSKE ARK-puljer der gjorde, at kun den sidst inddaterede record kom med i udskriften. Admin Nyhed
Viser nu den korte udgave af adressen i forbindelse med valg af bygherre på sagsoprettelseskortet. DIR, PL Nyhed
I “Valgmuligheder” er det muligt at vælge mellem to reducerings metoder vedr. opgørelse af igangværende arbejder. Metode 0=værdien for eget arbejde reduceres med en procentangivelse, metode1= igangværende eget arbejde reduceres med beløb som brugeren angiver. Metode 1 virker kun sammen med model 4 for opgørelse af igangværende arbejde. Det giver ingen mening at reducere igv. eget i model 3, da denne model ikke opgør igv. eget separat på fast pris sager. Model 1 og 2 giver mulighed for udskrivning på rapporter og disse rapporter skal tilpasses for at de kan udskrive det reducerede beløb. Konfig Nyhed
Det er ikke længere muligt at fakturere på en lukket delsag. DIR, PL Nyhed
Indført kolonne med special ressource (medarbejder=0, maskine=1) til filtrering i Stab -> Forbrugsstatistik. Admin Nyhed
Opgørelse af igangværende arbejde: Ny metode til at reducere igv. eget med et beløb som brugeren indtaster i selvstændig reduktionskolonne. Denne reduktionsmetode virker kun sammen med model 4 for opgørelse af igangværende arbejde. Det giver ingen mening at reducere igv. eget i model 3 da denne model ikke opgør igv. eget separat på fast pris sager. Model 1 og 2 giver mulighed for udskrivning på rapporter og disse rapporter skal tilpasses for at de kan udskrive det reducerede beløb. DIR Nyhed
Opgørelse af igangværende arbejde: Flueben i “Udelad” bevares ved revidering af opgørelsen. DIR Nyhed
Erstatningsansvar er ændret til at kaldes Ansvarsbegrænsning. AL, DIR, PL Nyhed
Fejlrettelse vedr. Bemandingsgrupper – fejl opstod hvis ny bemandingsgruppe var oprettet hvor der var opstået spring i id numrene. DIR Nyhed
Landekode kan skrives på den enkelte faktura i Direktion – Fakturering. DIR Nyhed
Nu muligt at konfigurere at et specialbilag skal være en mulighed ved visning af fakturaforslag/ordre/faktura. Konfig Nyhed
Vis fakturaforslag – implementeret mulighed for specialbilag vedr. timeforbrug. Hvis der indtastes et Crystal rapport navn i konfiguration faktura specialbilag så dukker en option op der viser specialbilaget. DIR, PL Nyhed
Ved sletning af adresse – Nu kan man få en liste, der viser hvilke adresselister adressen står på. Adresse Nyhed
Tilføjet et indeks til kontakttabellen, der gør at lukning af kontaktformularen holder op med at virke langsommelig. Kontaktstyring Nyhed
Rettet en fejl, der medførte at ikke alle nye index blev tilføjet til destinationsdatabasen ved tilpasning af database. Konfig Nyhed

Version 103

Note Program Type
Tildelingsdato låses ikke selvom der er linier i kladden. Admin Nyhed
Det er gennemført i alle kundelister overalt i programmet at det er søgenavn der vises. Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Kontaktstyring, PL, TS Nyhed
I opgørelse af igangværende arbejde er det medtages nu IGEN alle sager også sager med oprettelsesdato senere end opgørelsesdatoen, da det kunne bevirke at sager oprettet senere end afholdelsen af forbrug på sagen ikke kom med i opgørelsen af den grund alene at sagen er oprettet med en vis forsinkelse. DIR Nyhed
Igangværende arbejder ændret beregning af PL% så det er kostpriserne og ikke salgspriserne der ligger til grund for beregningen af færdiggørelsesprocenten=PL% DIR Nyhed
Muligt at opsætte systemet så der er krav om at erstatningsansvar og risikovurdering og kvalitetsplan og 1- og 5 års eftersyn tages stilling til. AL, DIR, PL Nyhed
Muligt at opsætte systemet så der er krav om at A,B,C,S,T,U altid udfyldes. Konfig Nyhed
Aktiveret den nye udgave af kalender så alle licensholdere får det nye program på banen. Kalender Nyhed
Det er muligt at sætte systemet op så det er et krav at totalhonorar udfyldes ved oprettelse af ny delsag efter fast pris. Konfig Nyhed
Muligt selv at bestemme tooltiptekst på A,B,C gruppering samt S,T,U gruppering. Tooltipteksterne vises når musen hviler på valgknapperne eller på labels. De vises også i Statistik i grupper/Print når musen hviler på grupperingsnøglerne. Konfig Nyhed
Rettet fejl i delsagsstatusrapport når der vælges sidste månedsslut som ultimodato blev faktorberegningen ikke rigtig fordi timer faktureret efter ultimodatoen ikke talte med som ikke fakturerede, de blev heller ikke vist i detaljesektionen – det er nu rettet i programmet. AL, DIR, PL Nyhed
Mulighed for at tilknytte et notat til hver aktivitet – Dette foregår under planlægning timer – rediger projektplan. Herefter vises notat som tooltiptekst når bruger hviler mus over aktivitet i timeseddel. Muligheden skal slåes til i konfiguration timeseddel. Konfig, TS Nyhed
Muligt at angive erstatningsansvarbeløb på delsagerne under sagsoprettelsen. Konfig Nyhed
Muligt at vælge s,t,u gruppering på delsagerne under sagsoprettelse. AL, DIR, PL Nyhed
Muligt at angive om der skal udføres 1års og 5 års eftersyn og om der skal udarbejdes kvalitetsplan på sagskortet under sagsoprettelse. Konfig Nyhed
Muligt at angive risikovurdering på sagskort under sagsoprettelse. Konfig Nyhed
Muligt at se erstatningsansvarsbeløb og redigere det, muligt at skifte s,t,u gruppering i delsagsplanen. AL, DIR, PL Nyhed
Muligt at udfylde delsagsnavn allerede ved sagsoprettelse. Det har samtidig den betydning at delsagsnavn ikke automatisk udfyldes med “Fast pris” eller “Medgået tid”. DIR, PL Nyhed
Muligt i Basis at oprette og vedligeholde adresse og kontaktmærker under mærkater-Adresser og Mærkater-kontakter. Adresse, Basis, Kontaktstyring Nyhed
Planlægning af fakturering (rater): denne facilitet er nu også en mulighed i afdelings leder programmet – objektet viser alle debiterbare sager, der er tilknyttet den aktuelle afdeling. AL Nyhed
Aftale statistik: Implementeret A, B, C, S, T og U gruppering. Admin Nyhed
Fejl rettelse – Mystiske linier kunne opstå i planlægning timer ved tilvalg af forhistoriske måneder – det skulle være væk nu. AL, DIR, PL Nyhed
Forbrugs statistik: Implementeret S, T, U samt uge-gruppering. Admin Nyhed
Fakturerings statistik: Implementeret S, T, U samt uge-gruppering. Admin Nyhed
Igangværende arbejder: Beregning af slutfaktor for medgået tid delsager er nu identisk med den beregning der foregår i delsags status rapporten. Det vil sige, at der tages hensyn til faktuelt faktureret, ikke faktureret beløb samt reservationer i delsagens aftalegrundlag af beløb til øvrige omkostninger. DIR Nyhed
S-,T- og U-mærkater er med i statistik listerne under Statistik-Forbrug og Statistik-Aftaler og Statistik-Fakturering. Admin Nyhed
Muligt at oprette S-, T- og U-mærkater til mærkning af delsager under Mærkater – delsag. Basis Nyhed
muligt at indvælge S-, T- og U-gruppering på en delsag i Delsager og aftaler – Rediger delsagsplan. AL, DIR, PL Nyhed
Planlægning timer: Beregning af forventet slutfaktor for medgået tid delsager er nu identisk med den beregning der foregår i delsags status rapporten. Det vil sige, at der tages hensyn til faktuelt faktureret, afskrevet beløb samt reservationer i delsagens aftalegrundlag af beløb til øvrige omkostninger. AL, DIR, PL Nyhed
Aktiveret den nye udgave af adresse og kontaktstyring så alle licensholdere får det nye program på banen. Adresse, Kontaktstyring Nyhed
Feriekladde: Ændringsdato kan nu kun sættes til noget, der minimum er AutoPilot startdato. Admin Nyhed
Sagsoprettelse muligt at vælge ml. alle adresser. DIR, PL Nyhed
Ved bogføring af faktura sættes der flueben i kunde på adressen. DIR Nyhed
Alle programmer: Ændret central datorutine, så datoer i tekstbokse anses for OK også hvis Windows er sat op med kun at vise 2 cifre i datoformat. Admin, AL, Basis, DIR, PL, TS Nyhed
Fakturaforslag – det kunne lade sig gøre at blanke fakturadatoen ved at indskrive fakturadato i tekstboks og så trykke på disketten – lostfocus på tekstboksen der validerer/formaterer datoen blev ikke kaldt og dermed så datoen ikke gyldig ud. PL Nyhed
Helligdage: Nu 2 knapper, der kan indsætte standard helligdage for indeværende år og næste år. Basis Nyhed
Fejl rettelse:
Nu kan man ikke ved en fejl inddatere helligdage til tidligere år.
Man kan nu godt slette helligdage i indeværende år
Man kan sætte grænsen et år tilbage ved CTRL-R.
Basis Nyhed
Sagsadresse lister : Markant hastighedsforbedring ved initial load af formular. Adresse Nyhed
Hvis konfigureret: Bruger tvinges til at udfylde til-fra ved registrering af kørselsudlæg på timesedlen. TS Nyhed
Timeseddel konfiguration: Nu muligt at angive at brugere af AutoPilot timeseddel skal udfylde til og fra ved registrering af kørselsudlæg. Konfig Nyhed
Belastning: Der kan i en drop-down vælges mellem at se belastning for samtlige medarbejdere eller bare for en given bemandingsgruppe. DIR Nyhed
Planlægning timer: Den grå farve, der indikerer at man ikke kan indtaste budgetter er nu mørkere på delsagsniveau, lidt lysere på aktivitetsniveau og lysere endnu på medarbejderniveau. AL, DIR, PL Nyhed
Udfyldelse af periodefelt foregår nu med månedsnavne, der følger brugerens locale. Nordatlantiske kunder var irriteret over at der stod danske månedsnavne i periodefeltet. PL Nyhed
Konfiguration standardværdier: Nu muligt at vælge at der forlods IKKE er valgt en bestemt type delsag ved oprettelse af en ny sag i PL eller DIR. Konfig Nyhed
Rettet en fejl, der fik programmet til at gå ned ved aktivering af virksomhedsgraf i planlægning af timer. Fejlen opstod hvis der ikke var lagt et eneste budgettal på nogen sag overhovedet. AL, DIR, PL Nyhed
Rettet den fejl, at programmet viste et blankt revideret budget for aktiviteter, hvor færdiggørelsesbudget er blankt..
Revideret budget bliver nu lig forbrug for disse aktiviteter.
AL, DIR, PL Nyhed

Version 102

Note Program Type
Fejl rettelse faktureringskortet: Aktivitets IDs blev udblanket på fakturalinier hvis brugeren gik ind og valgte den samme sag som fakturaen allerede tilhørte. Dette gav forkerte tal for “tidligere faktureret” på næste %færdig faktura. DIR Nyhed
Fejl, introduceret i forbindelse med indførelse af mulighed for udblankning af a, b, og c-gruppering, der gjorde at der blev problemer med valg af sagsadministrator, elimineret. DIR, PL Nyhed

Version 101

Note Program Type
Delsagsnavn vises i fakturaarkiv. Admin Nyhed
Planlægning fakturering: Delsager med sandsynlighed forskellig fra 100 vises nu hvad angår identifikationskolonnerne med en gul farveskala Desuden reduceres faktureringsbudgettet svarende til sandsynligheden. AL, DIR, PL Nyhed
Delsagsnavn gemmes nu også på den enkelte faktura. Indført aht. korrekt kopi selvom delsagsnavn efterfølgende ændres på en delsag. Admin Nyhed
Medarbejder print af timeseddel: Ferie afspadseringsregnskab vises nu altid på medarbejderens print – også selv om situationen er den at medarbejderen kun delvis har afleveret dags dato. TS Nyhed
Ansættelsesforhold på medarbejder kartotekskortet er renoveret. Der kan nu kun oprettes og slettes forhold. Der er 4 forskellige typer forhold, ansættelse, ændring, fratrædelse og genansættelse. I forbindelse med oprettelse skal der for hver type indtastes en dato: Første mødedag, første dag med ændring, sidste arbejdsdag og første mødedag ved genansættelse. For kunder med planlægningsmodul beregnes ny kapacitet, ændret kapacitet, fratrædelse af kapacitet og genkomst af kapacitet med det samme, så det indgår i belastnings- og planlægningsbilleder. Basis Nyhed
Planlægning timer: Delsager med sandsynlighed forskellig fra 100 vises nu hvad angår identifikationskolonnerne med en gul farveskala. AL, DIR, PL Nyhed
Valg af om antalsafhængige priser kan vises på timeseddel er nu flyttet til selve formularen for antalsafhængige udlæg. Basis Nyhed
Rettet fejl vedr. valutakurs og fakturahistorik. Tidligere blev der på fakturahistorikken også anvendt den aktuelle kurs, nu anvendes den kurs de enkelte fakturaer er faktureret med. Admin Nyhed
Opgørelse af Igv. ny knap der gennemløber sagslisten og sætter flueben i “udelad”, hvis igv. eget er lig med 0 kr. på model 3 sættes flueben hvis igv. honorar er lig med 0 kr. DIR Nyhed
Belastningsoversigten: Der er nu indført en særskilt kolonne til visning af aktivitet – samtidig følger sorteringen af aktiviteter de linienumre, brugeren har bestemt. AL, DIR, PL Nyhed
Statistik: Filtrering efter indtastningsskabelon virker nu korrekt – før kom der en tom rapport – nu er den ok. Admin Nyhed
“Husk ved fakturering” er nu også tilgængelig på sagsoprettelse. DIR, PL Nyhed
Faktureringshorisontens dato vises nu på fanebladet “ikke faktureret” under godkendelse af timer, fr. arb., udlæg og varer. Admin, PL Nyhed
Notatfelt er nu med i udskrifter af registreringskladder Admin Nyhed
Højrekliksmenuer i planlægning, rater og delsager er gennemgået, omrokeret så de er mere ens i deres opbygning – Faktura arkiv er blevet en mulighed på dem alle AL, DIR, PL Nyhed
Nu muligt kun at genberegne een medarbejders kapacitet under planlægning – forudsætninger – beregning af kapacitet DIR Nyhed
I planlægningsbilledet nu mulighed for at fordele aftalen procentmæssig ud på delsagens aktiviteter. Gør man det vises aftale og slutfaktor når delsagen foldes ud. Funktionaliteten skal slås til i Konfiguration > Valgmuligheder > Planlægningsrammen. AL, DIR, PL Nyhed
Nu adgang til forbrugsstatistik der forud er filtreret ned på afdelingens sager AL Nyhed
Ferie/afspadseringskladderne er revideret. Der er indført faneblade med hver sin kladde, så det er mere klart, hvad man er i gang med. Kladderne indeholder desuden en effekt kolonne, der forklarer hvilken vej tildelingen går. Desuden aflivet fejl vedr. fornyet indtastning efter slet kladde Admin Nyhed
Forhåndslukning forhindres nu kun af om der ligger ikke afleverede timer på aktiviteten AL, DIR, PL Nyhed
Synlighed af kolonner ved første opstart af timeseddel på frisk PC er nu bestemt af konfiguration – timeseddel – synlighed af kolonner. Konfig Nyhed
Mulighed for historiske budgetter genindført i planlægningsbillede. AL, DIR, PL Nyhed
Ctrl-Shift-R skifter nu også honorarprincip i Delsager og Aftale billedet. AL, DIR, PL Nyhed
Overtidsgruppe “Ingen” + Timelønnet => bruger kan aflevere timeseddel selv om normtid ikke er opfyldt. TS Nyhed

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...