Versionsnoter

 

Version 159

NoteProgramType
Version 159: Indeholder først og fremmest forfininger til henholdsvis honorardisponering og kapacitetPalletteNyhed
Værdianalysen: Da værdiopgørelserne alene er baseret på værdien af timeforbrug har udgifter eller indtægter på delsager uden timeforbrug hidtil ikke optrådt i værdiopgørelserne. Fremover vil udgifter og indtægter på delsager uden timeforbrug blive medtaget i værdiopgørelserne, men først når de pågældende delsager lukkesAL, DIRÆndring
Honorardisponering: En samlet forventet slutfaktor vises nu på tværs af alle de delsager, der medtages i en given filtrering. Filtreres der eksempelvis på et givet forretningsområde eller en given opgavetype, vises den samlede forventede slutfaktor for det givne forretningsområde eller den givne opgavetypeAL, DIR, PLNyhed
Honorardisponering: Der er tilføjet to nye filtrerbare kolonner. Den ene kolonner viser, om de enkelte delager i liste er en akkvisitionsdelsag eller ej. Den anden om de enkelte delsager i listen er en pipeline delsag eller ejAL, DIR, PLNyhed
Kapacitet: Ny kolonne med sumbudgetterAL, DIR, PLNyhed
Kapacitet: Ny kolonne der viser, om alle budgetter er henført til tidAL, DIR, PLNyhed
Kapacitet: Listen for neden i skærmbilledet, der summerer kapacitet og budget, er nu forsynet med en eksportmulighedAL, DIR, PLNyhed
Hastighedsforbedring: Udarbejdelse af fakturaforslagAdmin, PLNyhed
Værdianalyse kan nu grupperes efter bygherreAL, DIRNyhed
Beløb i statusudskrift for ferie/afspadsering beregnes nu ud fra medarbejdernes timeløn, som de var på status datoenAdminÆndring
Timeopgørelser: Beløb beregnes nu ud fra medarbejdernes nøgne timeløn - ikke ud fra debiterbar kostprisAdminÆndring
Uhensigtsmæssigheder fra version 158 fixet og løstAdmin, AL, Basis, DIR, PL, TSBugfix

Version 158

NoteProgramType
I basis > organisation > medarbejdere kan en medarbejder nu tildeles ret til direkte i projektledermodulet at bogføre og fremsende sagsfakturaerBasisNyhed
Det er nu i projektledermodulet muligt at bogføre og fremsende sagsfakturaerPLNyhed
Honorardisponering og kapacitet: Det er nu muligt at filtrere på udvalgte felter med F9. Dette giver mulighed for f.eks. at vise alle delsager med et bestemt honorarprincip eller alle sager for en bestemt kunde. De enkelte filtreringer kan aflyses ved klik på filtreringen øverst i billedet - alle filtreringer kan aflyses med F12. Den valgte filtrering vises øverst i alle eksporter.AL, DIR, PL, TSNyhed
Honorardisponering: Ny summeringstabel hvor summer er gældende for den valgte filtrering.AL, DIR, PLNyhed
Dækningsbidrag: Rapporten åbner ikke længere automatisk så det nu er muligt at vælge filtrering før visning.DIR, PLÆndring
Rettet fejl i dækningsbidragsrapporten: Grupperingsoverskrift er nu igen korrekt.DIRBugfix
Kapacitet: Nye kolonner indeholdende medarbejdertype og "har budget" der kan benyttes til filtrering før eksport. F.eks eksporter kun egne medarbejdere med budgetter.AL, DIR, PL, TSNyhed
Kapacitet: "Udfold alle"-funktionaliteten er tilbage. Det er nu muligt at vælge detaljeringsgrad før udfoldning - f.eks. vis kun aktiviteter for debiterbare delsager.AL, DIR, PL, TSNyhed
Kapacitet: Hvis en medarbejder har arbejdet mere end planlagt på en aktivitet, bliver det nu igen vist som negativt budget på aktivitetslinjen. OBS: Der skal være planlagt for den pågældende medarbejder på aktiviteten før der vises negative budgetter og de negative budgetter medtages ikke i beregningen af medarbejderens ledige kapacitet.AL, DIR, PL, TSNyhed
Kapacitet: Fratrådte medarbejdere bliver vist i kapacitet, hvis der er lagt budget på dem.AL, DIR, PLNyhed
Honorardisponering og kapacitet: Det er nu muligt at fjerne linjeskift ved eksport så f.eks. et delsagsnotat med linjeskift ikke ændrer rækkehøjde i eksport til Excel.AL, DIR, PL, TSNyhed
Vinduer åbner ikke længere udenfor programmets hovedvindue hvilket førhen kunne forekomme hvis man ændrede skærmopsætning - f.eks. frakobling af ekstern skærm på en laptop.Admin, AL, Basis, DIR, PL, TSBugfix

Version 157

NoteProgramType
Vi har bygget grundstenene til honorardisponeringsmodulet op på ny og optimeret alle funktioner. Alle kunder vil opleve en mærkbar forbedret hastighed i åbning og øvrig betjening af modulet. Modulet er endvidere udvidet til også at vise forventet slutøkonomi for alle delsager. De enkelte delsagers honorardisponering er således efterfulgt af delsagernes nuværende forbrug og færdiggørelsesbudget samt prognosen for delsagernes slutøkonomi. Vi har bygget grundstenene til kapacitetsmodulet op på ny og optimeret alle funktioner. Alle kunder vil opleve en mærkbar forbedret hastighed i åbning, udfoldning af medarbejdere og i øvrig betjening af modulet. Endvidere er grafik og grafer forbedret. Kapacitetsgrafen viser nu kapacitet i forhold til budget, hvor budget er opdelt i debiterbart arbejde, udebiterbart arbejde, fravær samt arbejde i pipeline. Du har seneste version af AutoPilot hvis programmerne har følgende versionsnumre: Program                 Version         Seneste patch dato      Fil Administration:         157.6           2019.05.21              Staff.exe Projektleder:           157.6           2019.05.21              PL.exe Afdelingsleder:         157.5           2019.05.21              DL.exe Direktion:              157.5           2019.05.21              Dir.exe Maintenance:            157.4           2019.05.21              Maintenance.exe Konfiguration:          157.0           2019.05.21              Config.exe Pallette:               157.1           2019.05.21              Pallete.exe Timeseddel:             157.5           2019.05.21              Hour.exe Adressestyring:         157.0           2019.05.21              Hour.exe Basis:                  157.2           2019.05.21              Structure.exe Fraværsplan:            157.0           2019.05.21              Absence.exeAL, DIR, PLNyhed
Kapacitetsmodulet: Eksport og Preview er nu samlet i højrekliksmenuen som punktet Eksport. Dette punkt dækker de gamle muligheder og nogle nye. Blandt andet eksport til Excel.AL, DIR, PL, TSÆndring
Kapacitetsmodulet: Antallet af perioder, der vises er nu automatisk samtlige perioder med kapacitet og eller budget. Samtidigt er indført en mulighed for opsplitning, således at medarbejderlisten har en fast plads til venstre, samtidig med at man til højre kan scrolle frem og tilbage i perioderne. Opsplitning skal slås fra, hvis man ønsker at eksportere/printe samtlige perioder.AL, DIR, PL, TSÆndring
Kapacitetsmodulet: Budgetmedarbejdere findes som sædvantligt nederst i listen. Dette er nu suppleret med en sumlinie for delsager, hvor budgettet ligger på delsagsniveau og en sumlinie for delsager, hvor budgettet ligger på aktivitetsniveau. Begge sumlinier kan udfoldes i detaljer. Desuden er lånemedarbejdere inkluderet nederst i listen.AL, DIR, PLNyhed
Kapacitetsmodulet: Grafen der viser kapacitet versus budget. Her er budgettet nu opdelt i debiterbart, udebiterbart, fravær og arbejde i pipeline.AL, DIR, PL, TSÆndring
Kapacitetsassistent planlægning. Assistenten viser nu såvel fremmødekapacitet som budget fordelt på debiterbart arbejde, udebiterbart arbejde og fraværAL, DIR, PLÆndring
Det er nu muligt at oprette en ny delsag direkte i planlægningAL, DIR, PLNyhed
Faktureringsnotat på kundekort. Det er nu muligt på kundekortet at notere, hvad man altid skal huske, når den givne kunde faktureresBasisNyhed
Dannelse af fakturaforslag. Hvis der på fakturaforslagets kunde er oprettet et "husk ved fakturering" - notat på kundekortet, så vises det her.Admin, PLNyhed
Bogføring af faktura. Hvis der på fakturaens kunde er oprettet et "husk ved fakturering" - notat på kundekortet, så vises det her.AdminNyhed
Faktureringskladder: Information om, hvem der har dannet det bagvedliggende fakturaforslag, fremføres nu til oversigten over fakturakladder.AdminNyhed
Fakturaarkiv: Information om, hvem der har dannet det bagvedliggende fakturaforslag, fremføres nu til arkivets oversigt over fakturaer.AdminNyhed
Oprettelse af aktivitetsplaner. Brug af faglig afdeling Det er nu ikke længere muligt at indvælge en afdeling, der er markeret lukketBasisBugfix
Ved sagsoprettelse: Hvis der ikke laves honorarspecifikationer på tilhørende delsager, oprettes der ikke længere en "tom" honorarpostering på disse.DIR, PLÆndring
Forbrugs statistik timer: Det er nu muligt at gruppere timer efter samarbejdspartner.AdminNyhed
Omsætningskorrektion eget arbejde. For kontrakter i fremmed valuta kan systemet nu sættes op til at danne en finanspostering - omsætningskorrektion for eget arbejde - ved bogføring af debitor fakturaer indeholdende eget arbejde. Omsætningskorrektionen beregnes på grundlag af differencen i valutakurs mellem datoen for kontraktindgåelse og dags dato.AdminNyhed
Forbrugskorrektion fremmed arbejde. For kontrakter i fremmed valuta kan systemet nu sættes op til at danne en finanspostering - forbrugskorrektion fremmed arbejde - ved bogføring af debitor fakturaer indeholdende fremmed arbejde. Forbrugskorrektionen beregnes på grundlag af differencen i valutakurs mellem datoen for kontraktindgåelse og dags dato.AdminNyhed
Fiksere konto for "omsætningskorrektion eget arbejde" Dette aktiverer dannelsen af finansposteringen - omsætningskorrektion eget arbejde - ved bogføring af debitor fakturaer indeholdende eget arbejde - dette på delsager med kontrakt i fremmed valutaBasisNyhed
Fiksere konto for "forbrugskorrektion fremmed arbejde" Dette aktiverer dannelsen af finansposteringen - forbrugskorrektion fremmed arbejde - ved bogføring af debitor fakturaer indeholdende fremmed arbejde - dette på delsager med kontrakt i fremmed valutaBasisNyhed
Statistik mærker i honorardisponering har nu beskrivelsesfelter igenAL, DIR, PLBugfix

Version 156

NoteProgramType
Vi har bygget grundstenene til planlægningsmodulet op på ny og optimeret alle funktioner. Alle kunder vil opleve en mærkbar forbedret hastighed i åbning, udfoldelse af projektplaner, udfoldelse af bemandingsplaner og øvrig betjening af moduletAL, DIR, PLNyhed
Worst of all worst cases. Det opdaterede planlægningsmodul indregner på en delsag alle uforbrugte budgetter såvel som enhver budgetoverskridelse i den forventede slutøkonomien. AutoPilot viser således den værst mulige slutøkonomi for delsagen og gør sig eksempelvis ikke længere forestillinger om, at overskridelser i indeværende periode udlignes af fremtidige budgetter. Ved at vise den værst mulige slutøkonomi, giver det projektledelsens mulighed for så tidligt som muligt at udvise rettidig omhu ved at revidere delsagens færdiggørelsesbudget.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet indholder nu et samlet område, der giver et tydeligt overblik over delsagens forventede slutøkonomi. Området består af kolonnerne: Honorar, Forbrug, Nuværende rest, Pris for færdiggørelse samt Prognose for delsagens slutøkonomi. Data for honorar og forbrug kommer som hidtil automatisk fra honorarmodulet og medarbejdernes timesedler. Kolonneområet er udtryk for almindelig købmandsregning: Hvor stort et honorar har vi, Hvad har vi brugt til nu, Hvad er der så tilbage til færdiggørelsen, Hvad koster den planlagte færdiggørelse og rækker de resterende penge til denne.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Ny kolonne: Honorar %. Har I fordelt honoraret til delsagens aktiviteter, viser den nye kolonne den procentvise fordeling.AL, DIR, PLNyhed
Udvidet mulighed for delsagsfiltrering i planlægningsmodulet: Der kan nu filtreres på: Den markerede sag Den markerede delsag Debiterbare delsager Udebiterbare delsager Akkvisitions delsager Sandsynligheds delsager Delsager med færdiggørelsesbudgetter FavoritterAL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: 2 nye genveje: Alt-t: Filtrer til markeret delsag F5: Genopfrisk Home: Første periode i planlægning End: Sidste periode i planlægning Ctrl-Home: Første medarbejder i listen Ctrl-End: Sidste medarbejder i listenAL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Antal af fortidskolonner og antal af fremtidskolonner: Nu kan man indtaste det antal kolonner, man ønsker at få vist.AL, DIR, PLNyhed
Favoritter i planlægning: Man kan nu i valg af favoritter markere og afmarkere alle.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Ny differencekolonne. Den nye differencekolonne er en aflivning af det princip, der af nogen er kaldt ‘sneploven’. Kolonnen tydeliggør, hvor mange af de timer I havde planlagt at bruge frem til indeværende periode, I ikke har nået at bruge. Den viser også hvis der er brugt flere timer end planlagt. Differencen er dokumenteret ved 2 andre kolonner: Samlet budget frem til indeværende periode. Forbrugt frem til indeværende periode.AL, DIR, PLNyhed
Redigeringsvalg i planlægningsmodulet. Der er nu afhængig af den enkelte kundes opsætning flere redigeringsvalg vedrørende inddatering af færdiggørelsesbudgetter. Den bestående og klassiske, hvor inddatering i færdiggørelseskalenderen opdaterer færdiggørelsesbudgettet. 3 nye redigeringsindstillinger som alle har det til fælles at de flytter budgetter: Fra den nye difference kolonne ind i kalenderen Frem og tilbage mellem budgetmedarbejder og medarbejder Frem og tilbage mellem ikke fordelt og kalenderAL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Inddatering af et budget der skal gælde i mange perioder: Det er nu via en genvej muligt at gøre dette direkte i planlægningskalenderen: Indtast antal perioder og det ønskede budget. Funtionen spiller sammen med alle redigeringsvalg.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Begræns efter kapacitet: Funktionen aktiveres ved at sætte et flueben. Er funktionen aktiv, vil programmet under indtastningen automatisk reducere budgetter, der overskrider den givne medarbejders ledige kapacitet.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Ny funktion der kan slette alle budgetter. Der er nu en genvej, som kan slette alle de budgetter, der måtte være på det planlægningsniveau man konkret arbejder på. Eksempelvis slette alle budgetter for samtlige medarbejdere bemandet på en given aktivitet.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningmodulet: Flytning af budgetområde. Flytning fra sumbudget til kalenderfodelt budget aktiveres nu ved at trykke på en venstrepil. Budgettet placeres i kolonnen "ikke fordelt". Tilsvarende den anden vej på ved at trykke på en højrepil. Flytning fra aktivitetsbudget til medarbejderbudget aktiveres på tilsvarende vis ved at trykke på en nedpil. Budgettet placeres som hidtil på en gul hjælpelinje. Som noget nyt tælles budgetterne her ned efterhånden som de placeres på medarbejderne. Tilsvarende fra delsagsniveau til aktivitetsniveau.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Fremskynd og udskyd budgetter. Ny funktion, hvor bruger med udgangspunkt i en periode kan vælge den dato som budgetter skal rykkes frem til/udskydes til. Den nye funktion kan også - under visse betingelser - udskyde budgetter, der måtte ligge i fortiden.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Ny funktion, hvis start af budgetlægning falder efter forbrugsstart. Programmet udbalancerer automatisk alle indleverede timer med tilsvarende budgetter for samtlige medarbejdere på den givne aktivitet. Selvbemandede medarbejdere vil altid optræde med et overforbrug og give en advarsel.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Ny funktion som for en budgetrække enten kan tillægge et givet antal timer eller fratrække et givet antal timer. Hvis "begræns til medarbejders ledig kapacitet" er slået til, vil funktionen spille sammen med denne.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Forbedret graf for virksomhedskapacitet og budget. Grafen viser nu de samlede budgetter opdelt efter debiterbar, udebiterbar og pipeline. Desuden vender grafen tilbage for de kunder, der benytter lånemedarbejdere.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Ny grafisk markering af om delsagen har primotal. Hvis delsagen har primotal, er der en særlig grafisk markering i kolonnen forbrugt. Et tooltip viser størrelsen af primo forbrugt.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Ny grafisk markering af om delsagen har lånemedarbejdere. Hvis delsagen har lånemedarbejdere, er der en særlig grafisk markering i kolonnen "forventet slutfaktor".AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Farvning af medarbejdere i bemandingsplaner: Baggrundsfarven varierer nu afhængig af: Budgetmedarbejder Egen medarbejder Lånemedarbejder Fratrådt egen medarbejderAL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Udråbstegn for overforbrug er nu opdelt i 3: Overforbrug frem til indeværende periode Overforbrug i indeværende periode Overforbrug for sumbudgetter (ikke kalenderfordelte budgetter)AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Ny højrekliksfunktion: Print forventet slutfaktor for aktuel sag: Funktionen danner en udskrift, der indeholder alle delsager - åbne som lukkede - for den givne sag. Udskriften kan på vanlig vis grupperes efter ønskede dimmensioner.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Ny funktion til Preview funktionen. Man kan nu gemme planlægningsbilledets opsætning hvad angår valg af synlige kolonner samt bredder på disse. På denne måde kan I genbruge den opsætning, der passer jer.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Hvis I bruger lånemedarbejdere. Økonomikolonnerne hvad angår forbrugt og færdiggørelsesbudget: Det er nu valgfrit muligt: At få dem vist samlet for egne medarbejdere og lånemedarbejdere. At få dem vist opdelt efter egne medarbejdere og lånemedarbejdere.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningsmodulet: Pipeline delsager står nu sammen med eventuelle andre delsager på samme sagAL, DIR, PLÆndring
Planlægningsmodulet: Ny filtreringsfunktion, der er afhængig af hvorledes aktivitetslinjer er konfigureret. I sin yderste konsekvens gør funktionen det muligt at styre et vilkårligt stort sagskompleks med 1 delsag. Dette skyldes at aktiviteter kan sættes op til at indeholde en fase dimmension og en afdelingsdimmension (for kunder der har afdelinger). Filtreringsmuligheden gør at planlægningsbilledet kan arbejde med en given fases andel af en delsag, ligesom den for kunder med afdelinger kan arbejde med en given afdelings andel af delsagen.AL, DIR, PLNyhed
Administration - behandling af fakturaforslag. Listen over fakturaforslag indeholder nu information om, hvem der har dannet fakturaforslaget og hvem, der har fremsendt det til endelig faktureringAdminNyhed
Administration - Fakturaarkivet. Listen over fakturaer indeholder nu information om, hvem der har bogført fakturaenAdminNyhed
Afleveringsstatus. Lånemedarbejdere, der er markeret "Lukket", vises ikke mereAL, DIR, PLNyhed
Delsag - U mærkat. Det er nu muligt, at låse en delsags U-mærkat, så det kun er givne medarbejdere -der sættes ind på en liste - der kan ændre det. Dette kan eksempelvis anvendes til at projektledelsen i første omgang bestemmer en delsags U mærkat, hvorefter en controller kan kvalitetssikre opmærkningen og låse af for, at projektledelsen kan ændre værdienAL, DIR, Konfig, PLNyhed
Fakturaforslag. Loader nu hurtigereAdminNyhed
Sagskortet. Loader nu hurtigereAdmin, AL, DIR, PLNyhed
Efteruddannelsesmodul. Rapporten viser nu valutasymbol for systemets basisvalutaAdminBugfix
Specifikation af notatpligt. Det er nu muligt at specificere notatpligt pr aktivitetAL, DIR, PLNyhed
Startdato for ny prislister for lånemedarbejdere. Det er nu muligt at oprette en vilkårlig startdatoBasisNyhed
Maintenance. Programmet indeholder nu en oversigt over hvilken version af de enkelte AutoPilot moduler, I har i driftMaintenanceNyhed
Performance timeaflevering. Grafisk overblik til brug for controllere. Samlet overblik over middet antal dage mellem forbrug og aflevering for de enkelte medarbejdere.Web employeeNyhed
Adgange Grafisk overblik til brug for controllere. Samlet overblik over tildelte programadgange til de enkelte medarbejdere.Web employeeNyhed
Projektleder arbejdsopgaver Grafisk overblik til brug for controllere. Samlet overblik over de enkelte projektlederes tildelte arbejdsopgaver: Sagsoprettelse Honorardisponering Palnlægning FakturaforslagWeb employeeNyhed
Nyt cloud service controller system: Systemet udfærdiger en to do og opmærksomhedsliste til projektledere og controllere. Listen opbygges for den enkelte kunde som et udpluk af en lang række forskellige kontroller, servicen kan udføre på sagsstyringsgrundlaget. Alt afhængig af den enkelte kundes behov.Web projectNyhed
Nyt web baseret grafisk overbliksbillede, der for en given delsag viser den tidslige udvikling i en række nøgleparametre: Aftalegrundlaget, forbrug og færdiggørelsesbudget for eget arbejde, forbrug og restbudget for underrådgivere, forbrug af omkostninger, samt den tidslige udvikling i delsagens forventede slutfaktor. Hvilke delsager, der er adgang til, er bestemt af brugerens rolle - controller, afdelingsleder eller projektleder.Web projectNyhed
Business performance. Grafisk forretningsoverblik til brug for direktion afdelingsledelse og bestyrelse. Overblikket viser udviklingen over tid af centrale økonomiske nøgletal, herunder: Forbrugt medarbejder kostpris - pr periode og akkumuleret til dato. Skabt værdi - pr periode og akkumuleret til dato. Udvikling i dækningbidrag - pr periode og akkumuleret til dato. Udvikling i produktionsfaktor - pr periode og akkumuleret til datoWeb CompanyNyhed
Performance timeaflevering. Grafisk overblik til brug for direktion afdelingsledelse og bestyrelse. Overblikket viser udviklingen over tid af middel antal dage mellem forbrug og aflevering - dette for den samlede medarbejderstab.Web CompanyNyhed
Udvikling i ferie/afspadsering Grafisk overblik til brug for direktion afdelingsledelse og bestyrelse. Overblikket viser udviklingen over tid af medarbejderstabens samlede ret til ferie og afspadseringWeb CompanyNyhed
Kapacitet i forhold til planlægning. Grafisk forretningsoverblik til brug for direktion, afdelingsledelse og bestyrelse. Overblikket viser udviklingen over tid af den fremtidige kapacitet holdt op mod den fremtidige planlægning, Desuden viser overblikket pipeline delsagers indflydelse på kapacitetssituationen, alt afhængig af deres sandsynlighed. Overblikket viser en liste over de gældende sandsynligheder for de enkelte pipeline delsager.Web CompanyNyhed

Version 155

NoteProgramType
Der er nu muligt på den enkelte delsag at specificere, om den er debiterbar eller udebiterbar. Ved opdatering til version 155 af AutoPilot indstilles alle eksisterende delsager af opdateringssystemet svarende til den indstilling, de tilhørende sager har. På en ny delsag, som I opretter, indstilles Debiterbar/Udebiterbar svarende til indstillingen af Debiterbar/Udebiterbar på den tilhørende sag. Indstillingen på delsagen kan I så ændre, hvis der er behov for det.Admin, AL, DIR, PL, TSÆndring
Delsager kan nu henføres til lokationAdmin, AL, DIR, PLNyhed
Notatpligt kan nu indføres på den enkelte aktivitet. Der kan således på samme tid være aktiviteter med notatpligt og aktiviteter uden notatpligt på en given delsag. Notatpligt kan som hidtil specificeres på delsagskortet, hvorved alle delsagens aktiviteter får notatpligt. Notatpligt på aktivitet specifieceres på aktivitetsplanen. Denne aktiveres i højrekliksmenuen i planlægning.TSNyhed
Diverse forbedringer vedrørende den nye funktionalitet omkring special prislister.BasisÆndring
Igangværende arbejde kan nu vise forandring i værdi og kost år til dato. I forbindelse med at du danner årets første opgørelse af igangværende arbejde, skal du trykke på en knap, som afstedkommer aflæsning af foregående opgørelses ultimo værdier for værdi og kostpris af eget arbejde.AdminNyhed
I forbindelse med at I kan opfylde persondataforordningens krav vedrørende mulighed for at slette personhenførbare data for medarbejdere, der ikke længere er ansat, har vi på lukkede medarbejdere gjort det muligt at slette ansættelsesforhold for medarbejdere, der er fratrådt for mere end 5 år siden.BasisNyhed
Det er nu muligt at tilknytte en E-mail signatur til de e-mails, som AutoPilot sender fra hhv. farktureringssystemet og fraværsplanen.AdminNyhed
Diverse forbedringer i det rykkersystem, der tilbydes i forbindelse med integration til cloudbaserede finanssystemer.AdminNyhed
Mulighed for at lave værdiopgørelser på aktivitetsniveau. Funktionen skal slås til i konfiguration. Anvendelse af funktionen fordrer, at delsagernes aftaler konsekvent fordeles på delsagens aktiviteter.DIRNyhed
Diverse layout og formulerings forbedringerAdmin, AL, Basis, DIR, PL, TSÆndring
Rettet fejl i tildeling af efteruddannelse vedrørende fratrådte medarbejdereAdminBugfix

Version 154

NoteProgramType
Du har seneste version af AutoPilot hvis programmerne har følgende versionsnumre: Program                Version    Seneste patch dato    Fil Basis                  154.8      2018.01.25            Structure.exe Administration         154.7      2018.01.24            Staff.exe Projektleder           154.13     2018.01.23            PL.exe Afdelingsleder         154.10     2018.01.23            DL.exe Direktion              154.10     2018.01.23            Dir.exe Timeseddel             154.2      2018.01.15            Hour.exe Pallette               154.2      2018.01.08            Pallete.exe Fraværsplan            154.1      2017.12.18            Absence.exe Maintenance            154.0      2017.11.29            Maintenance.exe Konfiguration          154.0      2017.11.29            Config.exeMaintenanceNyhed
Ny brugerflade til oprettelse og vedligeholdelse af specialprislister. Ved specialprislister forstås kundeprislister, sagsprislister og delsagsprislister. Brugerfladen giver en samlet oversigt over eksisterende specialprislister. Det er muligt at komplettere prislister. Det er muligt at regulere prislister i tid. Det er muligt at lukke en given specialprisliste fra en given dato.BasisNyhed
Nyt layout på lånemedarbejder prislister. Med det nye layout er det effektivt at vedligeholde priser. Du kan i en arbejdsgang vedligeholde prislister for alle samarbejdspartnere, der deltager i en given delsag. Eller du kan i en arbejdsgang vedligeholde prislister for samtlige delsager, som en given samarbejdspartner deltager i.BasisNyhed
Kapacitetsassistent i planlægning. Med version 154 af AutoPilot får du i planlægningen et nyt værktøj, der giver dig overblik over dine medarbejderes ledige kapacitet. Mens du planlægger kan du se hver enkelt medarbejders ledige kapacitet måned for måned eller du kan vælge at se ledig kapacitet for én måned for alle tilknyttede medarbejdere. Dette gør det let at bemande jeres aktiviteter og planlægge på medarbejderniveau. Du har løbende overblik over, hvilke medarbejdere, der har ledig kapacitet og hvilke, der har nok at lave. Du har således overblik over, hvem der har ledig kapacitet til at udføre de nye opgaver, I tager ind og hvornår.AL, DIR, PLNyhed
Opsplitning i planlægning. Fortidskalender, identifikationsområde, fremtidskalender samt område for økonomiberegning og early warnings er nu placeret i fire uafhængige splits. Dette giver et langt bedre overblik og en bedre betjening ved et højt antal perioder i planlægningskalenderen.AL, DIR, PLNyhed
Mulighed i planlægning. Det er nu muligt at se ambitionsfaktor og forventet slutfaktor i identifikationsområdet. På denne måde er disse essentieelle informationer kommer tættere på den planlægning, der indtastes. AF og SF kan fortsat ses yderst til højre sammen med øvrige økonomital. De to sæt af AF og SF kan individuelt slås til og fra.AL, DIR, PLNyhed
Forbedret overblik i fordeling af honorar på aktiviteter. Man kan nu vælge, at kun kolonnerne til den aktuelle aftaleregulering samt kolonnerne til sum af alle aftalereguleringer er synlige. Det forbedrer overblikket i forhold til, at samtlige honorarreguleringers kolonner er synlige. Det sidste kan man dog fortsat vælge.AL, DIR, PLNyhed
Ny funktionalitet til godkendelse af fremtidige fraværsplaner. Den nye funktionalitet kan konfigurativt slås til. Givne medarbejdere kan på medarbejderkortet tildeles retten til at udføre godkendelse. Godkendelsen foregår på fraværsplanen, hvor alle planlagte fravær står. På timesedlen kan medarbejderen se om de fravær vedkommende har planlagt - om der er taget stilling til dem og i givet fald, om de er godkendt eller afvist.Admin, TSNyhed
Graf i kapacitet. Oversigten over ledig kapacitet for medarbejdere har nu fået en ny graf, der viser fremmødekapacitet og budget for den givne filtrering af medarbejdere.AL, DIR, PLNyhed
Nye kolonner i Værdianalyse -> Faktorer i nyt snapshot: Delsagens afdeling og delsagsnotatAL, DIRNyhed
Visning i timeseddel. Timesedlen viser nu med en farvekode, om man registrerer på en akkvisitions delsag. Ligeledes vises det med en farvekode, om man registrerer på en sandsynligheds delsag (pipeline)TSNyhed
Filtrering af lister i projektleder. Honorardisponering, planlægning, økonomikalender samt fakturaforslag kan nu filtreres med hensyn til hvilke delsager, der bliver vist. Filtreringsmulighederne er: Kun delsager hvor din rolle er delsagsprojektleder Kun delsager hvor din rolle er sagsprojektleder Kombinationen af ovennævnte.PLNyhed
Hent opdaterede adresseoplysninger fra CVR.dk via en knap på kundekortet.Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Kontaktstyring, PLNyhed
Ny grupperingsmulighed i Print forventede slutfaktorer: Der kan nu grupperes efter delsagens afdeling.AL, DIR, PLNyhed
Mulighed for at filtrere på medarbejderstatistik 1 og 2 i kapacitetAL, DIR, PLNyhed
Ny funktion i afleveringsstatus for en given delsag. Afleveringsstatus viser nu per medarbejder hvorledes salgsprisen er fremkommet.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt at indsætte danske, norske og svenske helligdage for 2018 i Basis->Diverse->HelligdageBasisNyhed
I timesedlen kan medarbejderen nu se på baggrundsfarven af kolonnen for honorarprincip om det er en akkvisitions- eller sandsynlighedsagTSNyhed

Version 153

NoteProgramType
PLD i timeseddel Der er rettet en fejl der gjorde at PLD ikke altid blev vist korrekt i timesedlen.TSBugfix
Ny fraværsplan I den nye fraværsplan er det valgfrit, hvor mange uger man ønsker at se. Man kan vælge at se fra 1 til 15 uger. Herudover kan man vælge startuge for oversigten.Admin, AL, PLNyhed
Ny visning i fraværsplan. I administrationsmodulet kan man nu bagud i tid se medarbejdernes realiserede fravær. Fremad i tid kan man som sædvanligt se medarbejdernes planer for fravær. Skilledato for visning af realiseret og planlagt fravær er naturligvis seneste afleveringsdato for hver medarbejder.AdminNyhed
Fraværsplanen kan nu vises i planlægning. Her viser den de fremtidige fraværsplaner for de medarbejdere, der er bemandet på den givne delsag. Man aktiverer den via højrekliksmenuen i planlægningAL, DIR, PLNyhed
Skrivning af fakturaer, der ikke er knyttet til nogen sag: Såfremt fakturaen ikke vedrører nogen sag benyttes standard-faktura-email-adresse fra kunden nu.AdminNyhed
Mulighed for aflevering af timeseddel fremad i tid for medarbejdere der fratræder med udgangen af indeværende måned. Det er en betingelse at samtlige registreringer er fravær.Web employeeNyhed
Automatisk aflevering af timesedler for medarbejdere der er på ferie eller er borte på andre typer af fravær.Web employeeNyhed
Automatisk opmærksomheds mail til medarbejdere, der ikke har afleveret timseddel de sidste X dage. X kan sættes valgfrit - eksempelvis til 2.Web employeeNyhed
Default værdi for "Delsagsnavn på faktura" I konfiguration - faktura - kan man nu angive om fakturaopsætningen på en ny delsag automatisk skal stå til "Delsagsnavn vises på faktura" eller ej.Admin, PLNyhed
API baseret link til cloud baserede finanssystemer: Automatisk opdatering af betalingsstatus på fakturaer i AutoPilot baseret på betalingsstatus i finansenWeb CompanyNyhed
API baseret link til cloud baserede finanssystemer: Automatisk overførsel af kreditor fakturaer fra finansen til AutoPilotWeb CompanyNyhed
API baseret link til cloud baserede finanssystemer: Automatisk overførsel af debitor fakturaer fra AutoPilot til finansenWeb CompanyNyhed
Hastighedsforbedring ved opdatering af alle typer af stamdata. Vi har forbedret databasens procedurer for opretholdelse af integritet i databasen. Dette bevirker en markant hastighedsforbedring ved opdatering i alle typer af stamdata.Admin, BasisNyhed
Ny visning i planlægning Ved udfoldning af en delsag i aktiviteter og videre i bemandingsplaner står aktivitetsnavne og medarbejdernavne nu i samme kolonne som delsagsnavnet. Dette giver et bedre og mere roligt overblik over delsagens opbygning i aktiviteter og bemanding af aktiviteter. Endvidere er visning af den sidste mulige udfoldning - udfoldning i hvad medarbejderen i øvrigt er budgetteret på - stærkt forbedret i sit udtryk.AL, DIR, PLNyhed
Mulighed for visning af salgspriser i timebilaget. Det er nu muligt at vise salgspriser i timebilaget. Muligheden skal generelt slås til i konfiguration - diverse 1 under rammen timebilag. Herefter aktiveres muligheden under fakturaopsætning for den enkelte delsag.Admin, PLNyhed
Kostpris i fremmed valuta, Valutakode og Kurs er tilføjet til visningen i bilagslistenAdminNyhed
Mulighed for at vælge notatpligt på ny delsag ved flytning af timer.AdminNyhed
Forenklet fejlmeddelelser ved "Fjern medarbejder" i planlægningAL, DIR, PLNyhed
Planlægning: Delsagsnotat-kolonne er tilføjetAL, DIR, PLNyhed

Version 152

NoteProgramType
Forbedring vedrørende timeseddel for medarbejdere der genansættes. Timesedlen er nu automatisk afleveret frem til dagen før genansættelsen.TSNyhed
Linjenumre er nu vist ved vedligeholdelse af produkterBasisNyhed
Værdianalyse: Visning af dimensioner er nu betinget af at disse er aktiveret i konfigurationAL, DIRBugfix
Det er nu muligt at slette en procentfordeling (på aktiviteter) samtidig med at man sletter en aftale.DIR, PLNyhed
Forbrugsstatistik: Filtrene "Kun fremmøderegistreringer", "Kun fraværsregistreringer" og "rådighedstimer" vises nu ikke længere som overskrifter ved rapporter vedr. fremmed arbejde.AdminBugfix
Det er nu muligt at ændre kontaktperson (att.) på en fakturakladde (kreditnota) med tilbageføring.AdminNyhed
Planlægning: Salgspriser opdateres nu når ambitionsfaktor ændres på delsagskortet.DIR, PLBugfix

Version 151

NoteProgramType
Værdianalyse skal være låst før fakturering i analysens periode bliver låst. Med andre ord: Tidligste dato for fakturering bestemmes ikke længere af dato for seneste værdianalyse men af dato for seneste LUKKEDE værdianalyse.AdminNyhed
Fakturaforslag: Det er nu muligt at få vist advarsler i form af røde udråbstegn hvis der er oprettet fakturaforslag på en delsag men disse ikke er sendt videre til fakturering.Admin, PLNyhed
Fakturaforslag: Det er nu muligt at få vist advarsler i form af lilla udråbstegn hvis der på en given fastpris-delsag er forskel på beløb i aftale og rateplan.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Priskategorier: Det er nu muligt for udvalgte medarbejdere at angive en anden priskategori end deres default på kunde, sags- og delsagsprislister.BasisNyhed
Aftalegrundlaget: Intern overførsel mellem delsager. Det er nu muligt at vedligeholde den fulde aftale og fakturere den fulde aftale på en given fast pris delsag, samtidig med at dele af honoraret kan planlægges og forbruges på andre delsager.AL, DIR, PLNyhed
Medarbejderkortet: Angivelsen af om en given projektleder har adgang til honorar disponering tages nu rent faktisk i betragtning af projektlederprogrammet.PLBugfix
Brug af finansenheder. Det er nu muligt at fakturabilag fra en given finansenhed er påtrykt finansenheds specifikke informationer.AdminNyhed
Link til E-conomic. AutoPilot understøtter nu link til E-conomic uden brug af filer. Det nye link indeholder link af debitorer og kreditorer samt link af køb og salg - alt sammen fra AutoPilot til E-conomic. Desuden indeholder det nye link en synkronisering fra E-conomic til AutoPilot af om givne fakturaer er betalt. Brug af det nye link kræver tilmelding til vores AutoPilot Community samt køb af en mentorpakke til igangsætning.AdminNyhed
Udbetalingskladde afspadsering. Kan nu i forbindelse med selvbetalt afspadsering anvendes til at indsætte et antal timer på en given medarbejders afspadseringskonto.AdminNyhed
Email af fakturaer: Det er nu i al almindelighed muligt at vedhæfte filerAdminNyhed
Registrering af udlæg på efteruddannelsessagen: Der advares nu ved registrering af et udlæg på efteruddannelsessagen som ikke er henført til en medarbejder.AdminNyhed
Hvis I bruger finansenheder i AutoPilot: Registrering af udlæg og fremmed arbejde. Registreringskladden kan nu indstilles til at bogføre udgifterne i en given forvalgt finansenhed.AdminNyhed
Registrering af fremmed arbejde. Ved indvalg af budgetposter kunne en post under særlige omstændigheder stå der flere gange. Nu står alle poster kun 1 gangAdminBugfix
Ny frontend til forbrugs statistik. Mængden af data, der kan afrapporteres bliver herved forøget med 300%AdminNyhed
Controller rapport vedrørende fremmed arbejde afsat i honoraraftaler.DIRNyhed
Controller rapport vedrørende honorar aftalers fordeling på aktiviteter/faserDIRNyhed
Hvis delsagen afvikles i fremmed valuta Indtastes delsagens eventuelle prisliste nu i valutaBasisNyhed
Delsagsprognose i valuta Delsagsprognosen kan nu valgfrit vises i basis valuta eller i den fremmede valuta der eventuelt gælder for delsagen.Admin, AL, DIR, PLNyhed

Version 150

NoteProgramType
Kontrol om notat feltet er udfyldt når dette er et krav, inden timer bliver afleveretWeb timesheetNyhed
Muligt at indtaste notater på samme popupfane som timerne tastes påWeb timesheetNyhed
Forbedret tastaturet på mobile enheder ved indtastning af timerWeb timesheetNyhed
Ved opdatering, integrity, counters og safety - de kommer alle med et sort vindue som ender med at have en hvid kommandoprompt. Herudover kan der - hvis det ikke går godt - komme diverse fejlmeddelelser i det sorte vindue MaintenanceNyhed
Tildeling af efteruddannelse: Bruger gøres opmærksom på at startdato for eft.udd. regnskab skal fastsættes - hvis dette ikke er gjort AdminNyhed
Bug fix - sumfelter i fakturaforslag står nu igen korrekt under de kolonner de hører til AdminBugfix
Forbrugsstatistik i sagslister - datalisten viser nu kun dimensioner der er konfigureret AL, DIR, PLNyhed
AutoPilot Community er nu indført som tekst på medarbejderkort BasisNyhed
Bug fix vedr. suppression i forbrugsstatistiker - ved et uheld var det slået fra og der blev vist alt for mange datalinier ved gruppering. Admin, AL, DIR, PLNyhed
Norske helligdag for 2016 og 2017 kan nu indsættes i helligdagskema via knap i basis diverse BasisNyhed
Underrådgiverstyring registrerer nu hvem og hvornår en bruger knytter en kreditorrate til en debitorrate AL, DIR, PLNyhed
Fordeling af aftale - hvis beløbet var fordelt korrekt kunne programmet påstå at sum af procenter ikke var 100. Dette er rettet AL, DIR, PLNyhed
Fordeling af aftale - er nu lidt mere tolerant og der kommer ikke fejl a'la sum er 100 - det skal være 100 AL, DIR, PLNyhed
Synlighed af pdf-knap - den er nu altid synlig i fakturaforslag og fakturakladde - den nye funktionalitet er kun aktiv i faktura arkiv.AdminNyhed
I fakturaarkiv sag/delsag kan man nu bruge F9 og F12 til filtrering og aflysning af samme AL, DIR, PLNyhed
Man kan nu godt gemme en medarbejder uden ansættelsesforhold, hvis bare medarbejderen er markeret som lukket BasisNyhed
Bug fix - print forventede slutfaktorer. Delsagsnavnet på rapporten blev ved en fejltagelse ikke trykt - det gør det nu (igen) AL, DIR, PLNyhed
I afleveringsbilledet er der nu en tydelig markering, hvis brugeren har indtastet timer på fridage. TSNyhed
På kundekortet findes nu et felt til kundens standard e-mail adresse for modtagelse af fakturaer. BasisNyhed
Fakturaarkiv - kopi - afsendelse af faktura som e-mail. Hvis delsagen har en modtager e-mail adresse bruges denne. Hvis ikke anvendes kundens standard faktura e-mail-adresse - som nu findes på kundekortet. AdminNyhed
Ferie/afspadsering - statusudskrift. Udskriften medtager nu ALLE medarbejdere der er ansat pr statusdagen. AdminNyhed
Efteruddannelse - statusudskrift. Som udgangspunkt er nu dags dato valgt - når man åbner. Desuden bug fix vedr. visning af datoknapper afhængig af om det er status eller periode. Ved status vises nu kun 1 datoknap og ved periode 2. AdminNyhed
Bug fix - oprettelse af ny aftaleregulering - kunne gå ned med OverFlow fejl AL, DIR, PLNyhed
Bug fix - udlæsning af kunder - eksistens af debitor fil var omvendt - fandtes den så gjorde den som om den ikke fandtes og omvendt Admin, BasisNyhed
Det kan nu ikke længere lade sig gøre hverken at rette eller slette en budgetpost for fr. arbejde, hvor den tilhørende indtægstreservering ER faktureret eller ER på et fakturaforslag AL, DIR, PLNyhed
Medarbejder profil statisk - lagkagediagram - sygdom er nu medtaget under den debiterbare andel TSNyhed
Bug fix - vis detaljer under efteruddannelse print i timeseddel vises nu igen. TSNyhed
Bug fix - registrering af udlæg. Efter indvalg af budgetpost kunne det lade sig gøre at vælge en aktivitet fra en ANDEN delsag via aktivitetslisten. Nu bliver såvel sagslisten som aktivitetslisten filtreret til budgetpostens delsag - så det er ikke længere muligt - dejligt. AdminNyhed
Bug fix - ved oprettelse af fakturalinier direkte i fakturakladde blev tilhørende honorarprincip fra delsag ikke registreret - hvilket havde indflydelse på fakturaens udseedne. Dette er nu rettet AdminNyhed
Bug fix - aftalestatistik - gruppering efter delsagsdato eller aftaledato - månederne er nu sorteret kronologisk (og ikke længere alfabetisk) AdminNyhed
Bug fix: Økonomikalender/resultat/likviditet - budget for fr. arbejde - hvis der var decimaler i budget beløb - så blev det tilknyttede beløb på en evt. tilknytning til debitorrate en faktor 100 forkert AdminNyhed
Viser ikke fraværsttype når den kaldes fra palletten. Andre steder er den uændret PalletteNyhed
Bug fix: Ferie/afspad statusrapport pr given dato. Hvis medarbejder havde et fratrædelsesforhold dagen før AutoPilot start - kom de fejlagtigt med. AdminNyhed
"Funktionen: Ved opdatering: Formularen oplyser nu fildato på den sql fil som hver enkelt knap vil afvikle når brugeren trykker på dem. For nuværende skal disse datoer være: 28-06-2016; 28-04-2015; 01-07-2009. Desuden viser tooltipteksten på datoerne sti og filnavn på sql-script-filen" KonfigNyhed
Planlægning - kolonnen eget honorar yderst til højre - omkostning afsat i aftalen er nu tillagt aftalen hvis delsagen er medgået tid eller medgået tid med loft AL, DIR, PLNyhed
Kompromis: Medarbejdere der ikke har afleveret i 1,5 år medtages ikke i statusudskrift ferie/afspadsering - heller ikke hvis de ifølge ansættelsesforhold stadig er ansat (hvad de givetvis ikke er) AdminNyhed
Bug fix: Primotal sager - farvemarkering af honorarprincip i ctrl-f søgeliste var notorisk orange - nu følger den delsagernes honorarprincipper BasisNyhed
Bug fix - Planlægning: faktorberegning fast pris sager hvor der er et lånemedarbejder forbrug og eller budget. AL, DIR, PLNyhed
Bug fix - Planlægning: Kostprisberegning fungerede ikke ved planlægning på lånemedarbejdere der NETOP var valgt ind AL, DIR, PLNyhed
Afleveringsstatus: Priser vises nu som udgangspunkt i valuta hvis delsagen da har en særlig valuta. Bruger kan stadig se priserne i basisvaluta - ved tryk på en option AL, DIR, PLNyhed
Oprettelse af primotal. Bug fix - efter oprettelse stod de oprettede tal en kolonne forskudt i den underliggende hovedoversigt. Dette er rettet. BasisNyhed
Bug fix - brugernavn smtp under fakturaopsætning - ved genåbning af formular blev det altid forkortet til længde 20 KonfigNyhed
Bug fix - Oprettelse af fratrædelsesforhold: mindste akceptable dato for fratrædelsesforhold stod 1 for højt. Fratrædelsesdato er jo til og med - en tiltrædelse er fra og med. Derfor. BasisNyhed
Ved gemning af gruppering i faktureringsstatistik kunne det ske at gruppering sprang til "Ingen" lige efter oprettelse (gemning) af aktuelt grupperingsvalg vha gemme knappen AdminNyhed
Det er nu muligt at få danske helligdage for 2017 ind ved tryk på knappen under helligdage. BasisNyhed
Forbrugsstatisk - fremmed arbejder - visse kolonner (herunder a-grupperingskolonne) var fejlagtigt ikke synlig selv om statistikmærket var i brug AdminNyhed
Det kan ikke længere lade sig gøre at specificere straksafskrivning på kørsel og øvrige udlæg på delsagskortet, hvis delsagen tilhører efteruddannelsessagen. AdminNyhed
Det kan ikke længere lade sig gøre at straksafskrive omkostninger i fr. Arb./udlægskladden, hvis de registreres på efteruddannelsessagen. AdminNyhed
Forbedring af farvning af liste for budgetposter. Det er nu tydeligt hvis en tilknyttet debitorrate ER faktureret. AL, DIR, PLNyhed
Link til AutoPilots side på LinkedIn PalletteNyhed
Bug fix - delsagsprognose kunne gå ned med invalid use of null, hvis max dato var sat tilbage til udgang af sidste måned AL, DIR, PLNyhed
Budgetfordeling: Hvis medarbejder er joblønner blev (jobløns) kostprisen fejlagtigt ikke beregnet AL, DIR, PLNyhed
AutoPilot udfører nu selve data registreringen vedr. logning af ændring i AF AdminNyhed
Efteruddannelse - det er nu ikke længere muligt at angive en FREMTIDIG transaktiionsdato ved multible fordelinger på flere medarbejdere AdminNyhed
Nu undersøges om DB og applikation har samme "version" - hvis ikke nægtes programmet at køre. DIRNyhed
Debiteringsgradsrapport indeholder nu tal og procenter for alle begreber i medarbejder profil: Akkvisition, Udebiterbart, Sygdom, Debiterbart DIRNyhed
Flere kolonner i "lille" forbrugsstatistik datalister - hvor visning er afhængig af konfigurative ting er nu er korrekt sat op. AL, DIR, PLNyhed
Fixet et problem som visse kunders it system kunne have med at aflæse program version i programfilerne. BasisNyhed
Desuden - drop downs har fået en tooltip tekst AdminNyhed
Status udskrift ferie - filtrerings drop downs viser nu nøgleværdierne for afdelinger og lokationer - ikke beskrivelsen AdminNyhed
PDF knap står nu korrekt ved visning af fakturaforslag AdminNyhed
Ved sletning af aftaler hvor aftalen er fordelt på aktiviteter - der får man nu en tydelig anvisning af at denne fordeling først skal slettes AL, DIR, PLNyhed
Efteruddannelse: En fratrådt medarbejder anses nu i programmet for at tilhøre den uddannelsesgruppe han havde da han senest var ansat - Før havde han gruppen Ingen AdminNyhed
Afleveringsstatus: Pengekolonner har nu symbol for basisvaluta hhv. udenlansk valuta - hvis delsagen da ellers har en anden valuta. Det nye er at basisvalutaen vises i kolonne overskrifter hvis basisvaluta visning er valgt AL, DIR, PLNyhed
Afleveringsstatus: Kostpriskolonne vises nu kun hvis bruger har ret til at se kostpriser. AL, DIR, PLNyhed
Redigering af fr. arbejde: Bug fix: programmet gik ned i flyttekladden hvis bruger gik ind i valglisten for ny aktivitet mere end 1 gang AdminNyhed
Timeopgørelser: Der manglede differentiering af overskrifter afhængig af månedslønnet/timelønnet samt Fravær/fremmøde AdminNyhed
Debiteringsgrad: Bug fix: Sygdom var talt med under udebiterbar også - ud over at have sin egen kolonne DIRNyhed
Afskrevne udlægs omkostninger i omkostningsregnskab indholdt ikke afskrevne udlæg fra eventuelle primo tal- det gør det nu AL, DIR, PLNyhed
Ugenumre kunne stå forkert på tilvalg af medarbejder i planlægning - det er nu rettet. AL, DIR, PLNyhed
Bug fix - værdianalyse - faktorer i ny opgørelse - højrekliks menu - enabling/disabling af lås/lås op virkede ikke korrekt AL, DIRNyhed
Bug fix - Ferie afspadserings status - efter ændring af filter kunne bruger ikke trykke på vis - for at se resultatet. Det kan brugeren nu AdminNyhed
Ved udarbejdelse af fakturaer kan der ikke længere skiftes kategori på en fakturalinie hvis fakturaen er på en delsag i fremmed valuta AdminNyhed
Lånemedarbejder: Lidt mere profilerede informationer vedr. manglende mulighed for sletning af samarbejdspartner er indført. AL, DIR, PLNyhed
Lånemedarbejder: Ved sletning af samarbejdspartner hos køber kunne der opstå en forkert afkobling hos sælger AL, DIR, PLNyhed
Ved faktura uden bagvedliggende fakturaforslag: Nu aflæses delsagens indstilling vedr. aftale historik og hononrar historik og fakturaen vises derefter.AdminNyhed
Lånemedarbejdere vises nu ikke længere i debiteringsgrads- og effektivitetsgrads rapporterDIRNyhed
Bug fix medgået tid med loft - faktor beregning - skiftet mellem medgået tid bergning og fast pris beregningsmetode blev foretaget ved et forkert beløbAL, DIR, PLNyhed
Mulighed for på delsagskort at markere med Danske Ark transaktions IDAL, DIR, PLNyhed
Aftalestatistik - gruppering efter pl støttefunktion nu muligAdminNyhed
Mulighed for at slå delsagsID til som kolonne i Igangværende arbejdeAdminNyhed
Genberegning af budgetter afspejlede ikke fremtidige ændringer i prislisten.BasisNyhed
Det er nu muligt at sende faktura e-mail direkte i forbindelse med bogføring af faktura. Samtidig er det nu blevet muligt at vedhæfte time og udlæsgsbilæg i samme momentAdminNyhed

Version 149

NoteProgramType
Lånemedarbejderlicens: I Administration > Afleveringsstatus > Medarbejdere er det nu muligt at se en afleveringsstatus for lånemedarbejdere AdminNyhed
Fakturaarkiv -> Kopi/bilag: Knappen "PDF kopi" er nu kun til rådighed, hvis den viste faktura ikke i forvejen har en PDF-kopi liggende i arkivet. AdminNyhed
Genvejstaster til forbrugsstatistik. Der er nu genvejstaster til forbrugsstatisk i honorardisponering, planlægning, resultat og likviditet samt kapacitet. AL, DIR, PLNyhed
Mulighed for oprettelse af standarddelsager. Der kan etableres en liste over standard navne på delsager. Listen kan underinddeles efter hononrarprincip. Basis, DIR, PLNyhed
Debiterings- og effektivitetsrapport opgraderet i forhold til ny rådighedsprofil. Kolonnerne i debiterings- og effektivitetsgrads rapporterne er nu kompletteret således at rådighedsprofil slår fuldt igennem. DIRNyhed
Forbedret hastighed i planlægning på visning af medarbejder graf for ledig kapacitet. AL, DIR, PLNyhed
Ny kolonne PL støttefunktion (SA) kan ses i Administration > Fakturering > Fakturering. Der kan nu filtreres så man kan klare faktureringen SA-vis. AdminNyhed
Farvning af trykknapper i direktion, projektleder og afdelingsleder. Det er nu blevet let at se hvilken knap der er trykket ned i knappanelet. AL, DIR, PLNyhed
Medarbejderstatistik i højrekliksmenuen i kapacitet. Giver adgang til en forbrugsstatistik hvor samtlige timeregistreringer for den pågældende medarbejder er til stede. AL, DIR, PLNyhed
Ikke afdækket fast pris fakturering - ny kolonne i fakturaforslag. Den nye kolonne viser salgsprisværdien af de timer der er kommet til på fastpris delsager siden sidste faktura. AdminNyhed
Hastighedsforbedring oprettelse af prislister. Der foregik en række unødvendige beregninger ved oprettelse af ny prisliste. Disse er fjernet med en betragtlig hastighedsforbedring til følge. BasisNyhed
Procentfordeling af aftaleposteringer på aktiviteter. Det er nu muligt individuelt at procentfordele enhver aftaleregulering ud på delsagens aktiviteter. AL, DIR, PLNyhed

Version 147

NoteProgramType
Planlægning: Det er nu muligt at indskifte en anden medarbejder på et eksisterende budget. Det er en forudsætning at der endnu ikke er et forbrug.AL, DIR, PLNyhed
I planlægning er det nu muligt via højrekliksmenu at registrere en stribe budgettal fordelt i tid, hvor man indtaster størrelse og antal perioder, hvorefter tallene oprettes i det ønskede antal perioder (måneder/uger)AL, DIR, PLNyhed
En ny søgefunktion (kaldes med Ctrl-F) er indført følgende steder: Timeseddel, Timeseddel tilvalg af sager, Honoradisponering, Planlægning, Resultat og likviditet, Fakturaforslag, Igangværende arbejder samt primotal sager.Admin, AL, Basis, DIR, PL, TSNyhed
Delsagsprognose. Rapporten er nu tydeligt afmærket hvis det er en akkvisitionsdelsag eller hvis det er en sandsynlighedsdelsag.AL, DIR, PLNyhed
Værdianalyse: Ny mulighed fo gruppering: Delsags navnAL, DIRNyhed
Ny mulighed for grupperng i rapporten forventede slutfaktorer: Delsags navnAL, DIR, PLNyhed
Ny grupperingsmulighed i fakturerings statistik: Delsags navnAdminNyhed
Ny grupperingsmulighed i forbrugs statistik: Delsags navnAdmin, AL, DIR, PLNyhed
Administration > redigering > Timer > "Flytning mellem aktiviteter" og "flytning til ny delsag": Der er indsat en sletteknap, der kan slette en enkelt af linjerne i flytningskladden. AdminNyhed
Igangværende arbejde: Finansenhed og kundegruppe er nye mulige kolonner. Der kan sorteres efter begge kolonner.AdminNyhed
PL: Adgang til honorardisponering kan nu reguleres via medarbejderkortet.BasisNyhed
Administration > registrering> Bilagsnumre> Ny kolonne "Delsagens afdeling" indsat før honorarprincip. AdminNyhed
Delsagens afdeling er indsat i diverse lister.AdminNyhed

Version 146

NoteProgramType
Vedr. tilknytning til sager hos samarbejdspartner. En delsag kan nu kun knyttes til en delsag hos samarbejdspartner på samme sag som andre delsager på egen sag allerede har tilknytning til.AL, DIR, PLNyhed
Den engelske udgave er stærkt forbedret vedrørende korrekt anvendelse af faglige udtryk.Admin, AL, Basis, DIR, Konfig, PL, TSNyhed
Timesedlen har fået en søgefunktion hvor du lynhurtigt kan finde den sag og aktivitet, du vil føre timer på. Aktiveres i højrekliksmenu eller ved Ctrl-F.TSNyhed
Ved dannelse af en automatisk kreditnota for en faktura i udenlandsk valuta kunne systemet finde på at indskifte aktuel kurs på valutaen som omregning mellem basisvalutaen og fakturaens valutabeløb. Denne fejl er nu rettet og den automatiske kreditnota bogføres nu altid med den kurs der var på den oprindelige faktura.Admin, PLNyhed
Vi har i version 145 indført at ved gruppering efter delsag i grupperingsniveau 2 eller 3 i værdianalysen - ja så viste afrapporteringen kun selve delsagens navn. Vi har nu indført at denne forkortede udgave kun anvendes hvis grupperingen i niveauet lige over er sag. Ellers vises (som det var før) delsagens navn i sammenhæng med øvrig sagsinfo, herunder sagens navn.AL, DIRNyhed
Vi har i version 145 lavet et mere enkelt interface til forbrugsstatistik i projektleder, afdelingsleder og direktion. Lidt for enkelt. Vi har nu genindført at man kan sub-filtrere i en dataliste og på den måde genindført den fleksibilitet med hensyn til datafiltrering, der altid har været.AL, DIR, PLNyhed
Ved oprettelse af delsager i forbindelse med sagsoprettelse kan man nu straks tilknytte delsagen til en afdeling (hvis dette da er konfigureret)DIR, PLNyhed

Version 145

NoteProgramType
For omkostninger der oprindeligt er registreret i et eksternt system (finans system) og derefter overført i kopi til AutoPilot: Det er nu muligt i redigering af udlæg og fremmed arbejde at flytte sådanne omkostninger til en anden sag.AdminNyhed
I planlægning er der nu en ny formular, man kan anvende, hvis man skal lægge det samme timetal ind i flere perioder. Formularen aktiveres via højrekliksmenuen og der skal angives antal perioder og timetal. Startperioden er den man højreklikkede i - men den kan også ændres direkte i formularen. AL, DIR, PLNyhed
Ny front til forbrugsstatistik når den aktiveres på grundlag af en sags eller medarbejder liste. Statistiken er automatisk begrænsset til den pågældende sag, delsag eller medarbejder og rapporten vises med det samme. Rapporten har fået en ny knap - valgmuligheder, der giver mulighed for diverse sekundære filtreringer.AL, DIR, PLNyhed
Under licens er der nu en knap der bevirker at puljetimer m.v. beregnes med tilbagevirkende kraft fra og med 01. april 2015.KonfigNyhed
Danske Ark Overenskomt. De nye regler vedr. puljetimer er indarbejdet i programmet.Admin, TSNyhed
Under aftalereguleringer ses nu et regnskab der viser differencen mellem afsat til omkostninger og realiserede omkostninger.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt at angive brugernavn og password for den smtp server, der ekspederer faktura e-mails. Dette er der brug for hvis Office 365 anvendes som mail ekspedient. KonfigNyhed
Resultat og likviditet.Alle valgfrie dimmensioner er nu tilgængelige som mulige kolonner i resultat og likviditet. Brug vis-menuen for at få dem frem. AL, DIR, PLNyhed
Resultat og likviditet.Flere sorteringsmulighederAL, DIR, PLNyhed
Diverse småforbedringer og smårettelserAdmin, PLNyhed

Version 144

NoteProgramType
I de fleste statistiker kan man nu gemme sine favorit grupperinger inklussiv valg af grafisk visning. Ved fornyet visning af statistiker kan man herefter vælge mellem sine favorit grupperinger, eller med andre ord sine favorit visningerAdmin, AL, DIR, PLNyhed
Alle statistiker har fået en grafisk overbygning. Grupperinger i 1 niveau kan således vises i form af lagkage diagram eller histogram. Grupperinger i 2 niveauer kan vises i 3D histogram eller som en krydstabuleringAdmin, AL, DIR, PLNyhed

Version 143

NoteProgramType
Forbrugsstatistik> Gruppér/print Det er nu muligt at fravælge visning af salgspriser.Admin, AL, PLNyhed
Adm> Fakturering> Fakturaarkiv> "F.incl. moms" indsat.AL, DIR, PLNyhed
Adm> Fakturering> Fakturaarkiv> "F.incl. moms" indsat.AdminNyhed
Der er nu adgang til budget statistik fra direktion.DIRNyhed
Honorardisponering> Ny kolonne sagsnotat, indsat efter delsagsnotatAL, DIR, PLNyhed
PL> Godkend udlæg> Kun PL har hidtil kunnet godkende udlæg, men det er PLD’erne, der kender til sagens forløb : Derfor hvis PLD er udfyldt på delsagen, så er det PLD’en, der får udlæggene ind i sin liste. Hvis der ikke er nogen PLD på delsagen, vises de hos PL. PLNyhed
Honorardisponering, Rediger aftale : Det er muligt at rette ’Linie’ og ’Beskrivelse’, selvom Konfig> Diverse2> Tillad at redigere og slette i aftaler ikke er slået til. AL, DIR, PLNyhed
Forbrugsstatistik: Der er kommet en ny grupperingsmulighed :'Delsagens honorarprincip'.Admin, AL, PLNyhed
Planlægning: "Print SF" og "Print SF+" . "Kontraktstatus" indsat. Synlighed afhænger af Konfig> Statistik aktivering> Kontraktstatus.AL, DIR, PLNyhed
Vedr. Forbrugsstatistik og Budgetstatistik: Der er indført en ny bullit : Rådighed (=fremmøde registreringer plus sygdoms registreringer)Admin, AL, DIR, PLNyhed
Hvis Konfig> Timeseddel> "Mulighed for notat om aktivitet som tooltiptekst" er slået til, kan der skrives notat indefra timesedlen. Kaldes fra højrekliksmenu : Aktivitetsnotat (Alt-n) TSNyhed
Vedr. Fakturaarkiv : Det er ikke muligt at anvende knappen kreditnota udligning, hvis den aktuelle faktura ligger på en delsag efter medgået tid eller medgået tid m. loft. AdminNyhed
Vedr. Fakturaarkiv : Det er ikke muligt at anvende knapperne under kreditnota og ny faktura, hvis den aktuelle faktura ligger på en lukket delsag. AdminNyhed
Vedr. Fakturaarkiv : Der er kommet en ny kolonne der viser om den tilhørende delsag er åben / lukket.AdminNyhed
Fakturerings statistik kan nu grupperes efter Månedsnummer.AdminNyhed
Basis> Priser meda.> Lånemedarbejdere> Muligt at oprette og slette regul.dato. Ved oprettelse indsættes medarbejdere som kopi af foregående liste. Sletning er ikke mulig, hvis der kun er 1 regul. dato. BasisNyhed
Værdianalyse> mulighed for gruppering efter Akkvisitionsdelsag.AL, DIRNyhed
Tildeling af efteruddannelse - Autofudfyld kladde Hvis ansættelsesforholdet for en medarbejder ændres midt i en måned, og hvis medarbejderens normtider ændres, så justeres tildelingen nu også, således at den svarer til de normtider, der er gældende før og efter ændringen i ansættelsesforholdet. AdminNyhed
Rateplan: Kursen på rater låses fast ved bogføring, dvs. prisen på allerede bogførte rater, ændres ikke.AdminNyhed
Akkvisitionsdelsag indsat flg. steder : - Forbrugsstatistik, Timer, Fremmed arbejde, Udlæg og Fremmed arbejde og udlæg, Varer - Budgetstatistik - Planlægning> Print SF og Print SF+ - Aftalestatistik - Dækningsbidrag - Værdianalyse Admin, AL, DIR, PLNyhed
Efteruddannelse, Statusudskrift : Ved valg af sideskift, laves der sideskift pr. person. Teksten 'Ingen' er lavet om til 'Medarbejder'. 'Fuld skærm' er ny. AdminNyhed
Aftalestatistik, Værdianalyse og Planlægning> "Print SF" og "Print SF+": Nye grupperingsmuligheder.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Honorar dispoonering> Aftalereguleringer> Rediger aftale> Muligt at ændre 'Eget honorar' til 0, så udråbstegn kan forsvinde.AL, DIR, PLNyhed
Igangværende arbejde> Selvom delsagsnavn og honorarprincip er ens på 2 sager, klappes cellerne ikke længere sammen.AdminNyhed
Igangværende arbejde> "Opret ny dato" Dato må højest være dags dato. AdminNyhed
Menu-strukturen er ændret i Planlægning, Resultat Likviditet og Medarbejder kapacitet. Print menupunkter er flyttet til de Nye menuer : "Eksport" og "Preview".AL, DIR, PLNyhed
Nyt felt, CRMkundenr. i Basis> Organisation> Kunder og leverandører> "Kundekort" Feltet gør CRM kundenr. obligatorisk ved oprettelse af nye kunder. CRMkundenr. kan vælges på kundelisten (står ved siden af KundeCVR). Opsætning i Konfig> Diverse 1> "CRM kundenummer" BasisNyhed
Planlægning : Print menuerne og er flyttet til og AL, DIR, PLNyhed
Adm> Fakturering> Fakturaforslag> "Fakturaarkiv" : Visning af kolonnerne : KundeID og Betaler, som i Adm> Fakturering> Fakturaarkiv.AdminNyhed
Ved genberegning af priser for alle medarbejdere i aktive prislister bliver lånemedarbejderpriser nu beregnet korrekt.BasisNyhed
Fakturaforslag : Det interne notat vises altid både under Fakturaforslag og i Fakturakladde.Admin, PLNyhed
Fakturering> Fakturaforslag> Ny kolonne Delsagsnotat, kan vælges i Vis. Kolonnen viser Notat fra delsagskortet. Admin, PLNyhed
Akkvisitionsdelsager er markeret med grøn farve i Delsager aftaler,'Resultat og likviditet', Igangværende arbejde og Værdianalyse. AL, DIR, PLNyhed
Medarbejderkort: Effektivitetsprofil er ny, indeholder 4 felter, der skal give 100% i alt. Debiterbar pct., Udebiterbar pct, Akkvisition pct samt sygdoms pct. BasisNyhed
Adm> Fakturering> Fakturering> Ny kolonne : KundeCVR AdminNyhed
Adm> Finans> Kørselsarkiv> "Udskriv finanstransaktioner" Bilagsnummer er indsat.AdminNyhed
Forsøger man at redigere sagsnummeret på en sag, der er fixeret, så bliver man bedt om at bekræfte, at det er det, man vil, og der mindes om genfixering af sagen.BasisNyhed

Version 142

NoteProgramType
I delsager og aftaler er der indført 2 grafiske visninger: Den ene viser hvorledes en delsags samlede aftale er disponeret. Den anden viser tilbageværende honorar til eget arbejde på delsagen. Den samlede disponering af alle delsager og det samlede beløb der er tilbage til eget arbejde vises nu også.AL, DIR, PLNyhed
I PL/DIR > "Delsager aftaler" kan du nu se risikopuljen udtrykt i % af det samlede eget honorar. Der er indsat en ny kolonne: "Risikopulje i % ", som aktiveres i Vis-menuen. Du kan sortere efter kolonnen. Det kræver, at risikopuljen er aktivieret i Konfig> Diverse 1> "Ved oprettelse af sager" > "Anvend risikopulje i aftalen" AL, DIR, PLNyhed
Risikopulje indført i ADM > Igv arb. Der er to nye kolonner, som viser beløbet i risikopuljen, og hvor stor en del af det samlede eget honorar risikopuljen udgør. Det kræver at risikopuljen er aktiveret i Konfig > Diverse 1 > "Ved oprettelse af sager" > "Anvend risikopulje i aftalen" AdminNyhed
Budgetters ajourføringsdato kan nu ses i "Delsager aftaler". For at se kolonnen skal du først aktivere den i Vis-menuen. Du kan sortere efter ajourføringsdato. AL, DIR, PLNyhed
Budgetmedarbejdere kan nu fjernes fra tilvalgslisten, hvor man tilføjer medarbejdere til en aktivitet. Gå i Basis> Organisation> Medarbejdere> dobbeltklik på budgetmedarbejderen og fjern fluebenet "Valgbar ved budgettering af sager".BasisNyhed
I delsagens fakturaarkiv kan du nu se fakturabeløbene i valuta. Adm > Fakturering > Fakturaforslag > Højreklik og vælg Fakturaarkiv. Øverst findes en ny dropdown til valg af valuta.AdminNyhed
Hvis du vil redigere et timenotat inden fakturering, kan du nu se både orginalteksten og den rettede tekst. Fakturering > Fakturaforslag > Timer > "Rediger notat". Admin, PLNyhed
Igangværende arbejde: Nu kan du aktivere en ny kolonne i Vis-menuen, som angiver om delsagen er en akkvisitionsdelsag eller ej. AdminNyhed
Efteruddannelse : Der er kommet en ny knap i ADM > Efterudd.> Tildeling. Nu kan du både gå frem og tilbage i tid en måned ad gangen. Det er kun muligt at tildele efteruddannelse for indeværende måned og tidligere.AdminNyhed
Forbrugsstatistikken for "Fremmed arbejde" og "Fremmed arbejde og udlæg" har fået nye kolonner: "FikID" og "Forfald". Kolonnerne vises kun hvis købsidentifikationer i forbindelse med registreringer er aktiveret i konfigurationen: Konfig> Valgmuligheder> "Muligt at registrere bet.ident.nr. i forb. med købsregistreringer?". Admin, AL, DIR, PLNyhed
Forbrugsstatistikkens rapport har fået en ny funktion. Nu kan du gemme et sæt grupperinger ved at trykke på knappen "Gem gruppering". Du kan herefter fremover vælge blandt de gemte grupperinger.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Når du skal godkende fremmed arbejde til fakturering, kan du nu se hvad det har kostet i valuta, hvis det er købt i udlandet. Fakturering > Fakturaforslag > "Fremmed arbejde" Nye kolonner : "Valutakode", "Valutakurs", "Kost i Valuta".Admin, PLNyhed
Det er nu muligt at kalde aktivitetsplanen fra højrekliksmenuen i "Delsager aftaler".AL, DIR, PLNyhed
Igangværende arbejde model 4 har fået et nyt summeringsfelt i bunden: "Værdi eget i alt". AdminNyhed
Værdianalyse kan nu grupperes efter om aktiviteten er en akkvisitionsaktivitet eller ej. AL, DIRNyhed
Forbrugsstatistik og Budgetstatistik : Der er kommet en ny kolonne, som viser, om en aktivitet er en akkvisitionsaktivitet. Findes også som grupperingsmulighed i rapporten. Admin, AL, DIR, PLNyhed
I højrekliksmenuens punkt "Rediger Aktivitetsplan" kan du nu markere en aktivitet som en akkvisitionsaktivitet. AL, DIR, PLNyhed
Statusudskriften i ADM > Ferie afsp > Statusudskrift har fået en ny funktion, så du kan vælge datoen og trykke "Vis" før rapporten bliver hentet. AdminNyhed

Version 141

NoteProgramType
Administration > Fakturering > Fakturakladde > Delsagsnavn er indsatAdmin, PLNyhed
Administration > Fakturering > Fakturaarkiv > Kunde rettet til betaler Admin, PLNyhed
Delsager og aftaler samt Delsager og aftaler > Opret delsag: Synlighed af "Delsagens afdeling"(=ALD) bestemmes af Konfig > Valgmuligheder > "Anvend ALD" AL, DIR, PLNyhed
"Delsager og aftaler" kolonnen "Samarb. partn." ændret til "Antal Samarb. partn." AL, DIR, PLNyhed
Konfiguration > Valgmuligheder > "Anvend ALD" indsat. (ALD = afdeling delsag) .KonfigNyhed
Det er nu muligt at lukke varer, der ikke længere skal anvendes. Se Basis > Varer > "Lukket".BasisNyhed
Delsager og aftaler : Hidtil har man kunnet vælge mellem en oversigt over åbne delsager og en oversigt over lukkede delsager. Nu kan man også vælge "Alle delsager"AL, DIR, PLNyhed
Fakturering > Fakturaforslag > Aktuelle fakturaforslag > Ny kolonne : "Afventende" Admin, PLNyhed
Betalingsbetingelser kan nu anføres særskilt på den enkelte delsag.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Ny konfiguration, der giver mulighed for at vælge om timenotater skal vises på timebilag eller ej.Admin, PLNyhed
Fakturering > Fakturaforslag > Rateplan, Valuta indsat, hvis beløb ikke er i basisvaluta.Admin, PLNyhed
Fakturering > Fakturaforslag > Kontraktstatus indsat efter V gruppering. Kan vælges i Vis. Admin, PLNyhed
Timeseddel > Ny kolonne, der indeholder en blyant, hvis PL på den givne delsag har stillet krav om udfyldelse af timenotat. TSNyhed
Administration > Ferie/Afsp. > Kontroludskrifter > Ny funktionalitet : Først trykkes på indstillinger og derefter knappen : "Dan rapport" AdminNyhed
"Fraværsplan" : Det er nu muligt at sende en "e-mail rykker" til alle, der ikke har afleveret timeseddel frem til given dato - månedslønnede så vel som timelønnede.Admin, AL, PLNyhed
Administration > Fakturering > Fakturaarkiv > "Kopi/bilag" Vedrørende "E-mail faktura" : Hvis fakturaen allerede er blevet fremsendt som mail og der trykkes på send, kommer advarsel, at fakturaen allerede er sendt pr. email. "Ønsker du at sende igen ?" AdminNyhed
Forbrugsstatistik fremmed arbejde og udlæg kan nu også grupperes efter Medarbejdernavn AdminNyhed
Medarbejderkortet. Privat adresse > Nyt felt "Land".BasisNyhed
Forbrugsstatistik : De forskellige statistiker kan nu også grupperes efter Kunde Id.AdminNyhed

Version 140

NoteProgramType
Timeseddel : FerieFridage kan bruges på alle dage med normtid, også på helligdage.TSNyhed
"Sagsadresse" er ny kolonne i "Planlægning",indsat efter kunde og kan vælges i Vis. AL, DIR, PLNyhed
FakturastatistikGruppering efter fakturaernes faktuelle betaler er nu en mulighedAdminNyhed
Delsagskort > Tilknyt samarbejdspartner > "Sag til oprettelse" Indstilling af "Timenotat skal udfyldes" følger nu med på sagen i Sagsoprettelse hos samarbejdspartner. Admin, AL, DIR, PLNyhed
Forbrugsstatistik timer:Muligt at vælge dimZ i vis menuAdmin, AL, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt pr delsag at specificerer følgende:Timenotat skal udfyldesSelvbemanding tilladt Dette betyder at projektlederen pr delsag kan bestemme om selvbemanding er tilladt og hvorvidt timeregistreringer på delsagen kun accepteres hvis de følges af et notatAL, DIR, PLNyhed
Igangværende arbejde:Ny knap: "Hent notat", der kopierer notater fra forrige opgørelse. Dog ikke på delsager hvor der allerede er lavet et notat på den aktuelle opgørelse.AdminNyhed
Delsager og aftaler > Det er nu muligt at sortere på samarbejdspartner AL, DIR, PLNyhed

Version 139

NoteProgramType
Et hastighedsproblem i planlægning - introduceret i version 138 - er løst. Først og fremmest kunder hvor databasen er en access database var berørt.AL, DIR, PLNyhed
Igangværende arbejde: Ny højrekliksmenu, kald af: - Delsagskort (Alt X) - Delsagsplan - Sagskort (Alt-Z) - Fakturaarkiv - Vis forbrugsstatistik sag - Vis forbrugsstatistik delsag - Vis delsagsstatus AdminNyhed
Planlægning:Tooltiptekst på "!" "Færdiggørelsesbudgettet er overskredet" AL, DIR, PLNyhed
Vedrørende delsagskortet: Tekst i bunden med hvem, der sidst har ændret AF og hvornår. AL, DIR, PLNyhed
Værdianalyse - nye kolonner :"AF sidst ændret af" "AF sidst ændret" DIRNyhed
Adm> Fakturering> Fakturaforslag>: "Internt notat vedr. fakturering af dette fakturaforslag" Flere linjer er mulig + scrollbar indsat. AdminNyhed
Belastningsoversigt: Der er indført en særskilt kolonne til visning af "Afleveringsdato". Desuden er Kunde indsat i identifikationslinje.AL, DIR, PLNyhed
Dækningsbidrag:Det er nu muligt at gruppere rapporten efter Sandsynlighedssag.AL, DIR, PLNyhed
Faktureringsgraf i fakturaarkiv vises nu sprogversioneretAdmin, PLNyhed
Grupperingsniveau 3 er nu indført i print forventede slutfaktorerAL, DIR, PLNyhed
Rettet en fejl i genberegining af priser under priser medarbejdere - lånemedarbejdere. Jobløns costpris blev ikke opdateret.BasisNyhed
Rettet fejl der havde sneget sig ind, der fik konfigurationsprogrammet til at gå ned ved redigering af bilags nummerserieKonfigNyhed
Timebilag og udlægsbilag vises nu i samme sprog som selve fakturaen.Admin, PLNyhed

Version 138

NoteProgramType
Jobløn: Funktionaliteten vedr. jobløn går i korte træk ud på at man bagudrettet pr. måned kan genberegne timernes kostpriser for medarbejdere, der har overtidsmodellen 'Jobløn'. Deres timers kostpris vil blive genberegnet, så kostprisen afspejler forholdet mellem månedslønnen og det præsterede antal timer. Det betyder at medarbejdere, der arbejder rigtig meget på sagerne i en periode går ind med en anden kostpris end den, der ligger i prislistens debiterbare kostpris. Det vil alt andet lige betyde, at sagsøkonomien belastes relativt mindre, når medarbejderne i perioder overarbejder meget. Antallet af forbrugte timer vil fremgå af delsagerne, men timernes kostpris kan variere. Derfor har vi indført en overtidsmodel, der indikerer at medarbejderens timekostpris kan genberegnes.Admin, AL, Basis, DIR, PLNyhed
Igangværende arbejde: Beregningen af SF baserer sig nu på den allernyeste viden om delsagens restbudget og fakturering, selvom opgørelsesdatoen ligger før vi havde denne viden. Herved opnåes at SF er overenstemmende med den SF der fremgår af planlægningsbilledet og værdianalysen og den er således altid baseret på den nyeste viden om delsagen.AdminNyhed
Igangværende arbejde: Introduceret ny kolonne der for alle honorarprincipper viser værdi af fremmed arb. svarende til kostpris af fremmed arb. regningerne på delsager efter fast pris og salgspris af ikke afskrevne fremmed arb. regninger på medgået tid og medgået tid med loft. Samtidig er beregningsmetode for hvordan igangværende fremmed arb. beregnes på medgået tid med loft ændret, så den beregnes på samme måde som på medgået tid. AdminNyhed
Graf for virksomhedskapacitet er genindført i planlægningsbilledetAL, DIR, PLNyhed
Delsager aftaler: DIR, SA, SAD, PL, PLD er som default IKKE synlige.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Notat og udlæg Overskrifter rettet: Notat er erstattet af "Distance (fra og til)" Erhvervsmæssigt formål er erstattet af "Formål (erhvervsmæssigt)"TSNyhed
Forbrugsstatistik: "Faktureret" er ny kolonne vedrørende statistik for fremmed arbejde. Admin, AL, DIR, PLNyhed

Version 137

NoteProgramType
Det er nu muligt for en given bruger at angive en specifik mappe, hvor "file-dumps" fra AutoPilot placeres.Admin, AL, Basis, DIR, PLNyhed
Nyt godkendelsessystem for kørselsudlæg. For kørselsudlæg med skattefri godtgørelse er det nu muligt at konfigurere systemet således at hhv. PL og administration skal godkende udlæg af nævnte type før udbetaling kan finde sted.Admin, PLNyhed
Ny licens - lånemedarbejdere: Lånemedarbejdersystemet gør det muligt i faktureringssammenhæng og i planlægningssammenhæng at håndtere arbejde udført af medarbejdere ansat i et andet firma som eget arbejde. Udført arbejde og planlagt arbejde registreres i AutoPilot på lige fod med udført og planlagt arbejde for egne medarbejdere. Samtidigt med dette registreres regninger for det eksterne arbejde på sædvanlig vis i AutoPilot.Systemet eliminerer typisk en del manuel administration og dobbeltindtastninger. Systemet imødekommer følgende behov: Egne medarbejderes og lånemedarbejders timer inklussiv timenotater kan faktureres og dokumenteres samlet til slutkunden på sædvanlig vis. Egne medarbejdere og lånemedarbejderes fremtidige arbejde kan planlægges samlet i AutoPilots planlægningsbillede. Lånemedarbejdernes økonomiske belastning af sagen bestemmes i sidste ende af de regninger som lånemedarbejdernes firma fremsender for udført arbejde.I hele processen har AutoPilot styr på forventet slutfaktor på eget arbejde. Lånemedarbejderes timer kan komme ind i AutoPilot på 3 forskellige måder: Lånemedarbejderne får en AutoPilot timeseddel i samme AutoPilot system som egne medarbejdere. Lånemedarbejderne har en AutoPilot timeseddel i deres eget moderfirma.Denne AutoPilot er herefter i stand til maskinelt at overføre en kopi af disse registreringer til AutoPilot'en i det firma, der køber timerne. Lånemedarbejderne har en timeseddel i et andet system end AutoPilot og deres moderfirma uploader timerne til AutoPilot i det firma der køber timerne, ved hjælp af et upload program som vi stiller til rådighed.Systemet er velegnet for:Virksomheder som betaler eksterne konsulenter efter regning, men som gerne vil føre og viderefakturere timerne på linje med egne medarbejderes timer.Virksomheder som har et løbende samarbejde.Virksomheder som er koncernforbundne.Konsortier som i et joint venture udfører et projekt i fællesskab.Admin, AL, Basis, DIR, PL, TSNyhed
Dækningbidragsrapporten kan nu vises i fuldskærm.AL, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt på medarbejderkortet at angive registreringsnummeret på medarbejderens bil. Kørselsudlæg med skattefri godtgørelse mærkes herefter op med dette nummer.Admin, BasisNyhed
Medarbejder lokation og medarbejder afdeling. Systemet gør det nu muligt, at man vedligeholder disse 2 størrelser i tid. Det vil sige at man kan angive fra og med hvilken dato medarbejderen var på en given lokation eller sad i en given afdeling.BasisNyhed
Det er nu muligt at lukke momskoder, der ikke længere skal anvendes.BasisNyhed
I forbindelse med reverse link, hvor sagsreleveante kreditorregninger overføres til AutoPilot går deres momskode nu igennem en moms-switch. På denne måde behøver man ikke i AutoPilot at oprette momskoder, som er uden relevans i AutoPilot.BasisNyhed
Dækningsbidragsrapporten : Gruppering på "Kundegruppe" mulig.AL, DIR, PLNyhed
Planlægning: "Tilføj aktivitet" Hvis der allerede findes en aktivitet med samme navn, spørges om der ønskes oprettet en til. AL, DIR, PLNyhed
Medarbejder navn og omkostnings navn er nye grupperingsmuligheder vedrørende statistik for udlæg og fremmed arbejde AdminNyhed
Afdeling delsag er ny mulig kolonne i planlægningsbilledetAL, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt for en given medarbejder at vælge om vedkommende må se kostpriser i planlægning m.v.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Att. og e-mail adresse er nye mulige kolonner i delsager og aftaler.AL, DIR, PLNyhed
Delsagens afdeling er ny grupperingsmulighed i budgetstatistikAdminNyhed
Delsagens afdeling er ny grupperingsmulighed i faktureringsstatistikAdminNyhed

Version 135

NoteProgramType
Det er nu muligt i planlægning at udelukke en medarbejder fra at registrere timer på en given aktivitet. Funktionen fungerer på samme måde som hvis selve aktiviteten lukkes blot er det kun den valgte medarbejder der udelukkes fra timeregistrering.AL, DIR, PLNyhed
Print forventede slutfaktorer har nu mulighed for gruppering i 2 niveauerAL, DIR, PLNyhed
Rapporterne i værdianalyse kan nu foruden afdeling præ-filtreres på A, B, C, S, T, U og V dimmensionerne.AL, DIRNyhed
Igangværende arbejde: Flg. kolonner er indsat : "Lukkefaktor", "lukket/åben" med tooltip på lukkede delsager, hvornår delsagen sidst er lukket. AdminNyhed
Statistik -> Eksport af tal for indtægter og udgift. "Lukkefaktor" indsatAdminNyhed
Opmærkning af favoritter i planlægningsbilledet er nu separat for den enkelte bruger. Favoritlisten er desuden separat for projektleder-, sagsadministrator-, afdelingsleder- og direktions rollen.AL, DIR, PLNyhed
Timesedlens månedsrapport: Tekst vedrørende sammentælling af overtid, viser nu Puljetimer, hvis medarbejderen er sat op med overtidsmodellen SR1. Ellers er teksten Overarbejde.TSNyhed
Vedligeholdelse af prislistesystem er nu blevet mere effektivt. Prislister vises straks man aktiverer funktionen. Ved redigering af prislister har programmet brug for at beregne, hvilke medarbejdere, der er relevante for den pågældende reguleringsdato og prisliste og denne beregning foretages nu først, når denne liste rent faktisk skal anvendes.BasisNyhed
Tildeling af efteruddannelsesmidler tager nu højde for den reduktion af tildelingen, der følger af at medarbejderen kun har været ansat en del af tildelingsmåneden eller er fratrådt inden en måneds udgang.AdminNyhed
Statistik for fakturaer. Mulighed for at vise rapporten i fuldskærm.AdminNyhed
Faktureringsstatistik. Det er nu muligt at vælge startmåned for den graf, der viser akkumuleret fakturering i løbet af 1 år = 12 kalendermåneder.AdminNyhed
Filplacering. For link til nye debitorer og link til finanstransaktioner kan man nu vælge en særlig tegnkombination som skilletegn i linkfilen.KonfigNyhed
Generelt. For statistikgrupperinger vises nu i alle skærmbilleder, de betegnelser, som den enkelte virksomhed har knyttet til en given gruppering. Dette betyder, at der ikke længere står A, B, C, S, T, U, V-gruppering men derimod virksomhedens valgte betegnelse. I det enkelte felts tooltip kan man se hvilken gruppering (A, B, C, S, T, U, V) der er tale om, hvilket kan være rart at vide for vores hotline.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Generelt. Hvis en vis-menu, der anvendes til tænd og sluk af kolonner i en liste, er tilstrækkelig stor, vises den nu automatisk i bredformat.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Administration > Igangværende arbejde > Ny kolonne der viser projektlederes dato for seneste ajourføring af delsagens færdiggørelsesbudget. Kan opdateres ved tryk på "Dan/revider sagslisten" AdminNyhed
Sagsliste og Delsagsliste på paletten. - Rækkefølge ændret i billede - Sagsliste har fået 2 nye kolonner:SA og oprettelsesdato sag - Delsagsliste har fået 7 nye kolonner: Sagsafdeling, Sagsadministrator, SAD, V-gruppering, Oprettelsesdato sag, Delsagsnotat, Betaler TSNyhed
Delsager aftaler. Rækkefølge er ændret i liste og tilsvarende i Vis-menu Listen er kompletteret med følgende kolonner: Delsagsnotat, Direktion, SAD, A-gruppering, B-gruppering, C-gruppering, samt Bygherre De nye kolonner kan til- og fravælges i Vis-menuen.AL, DIR, PLNyhed
Fakturakladde > Knappen Bogfør fakturakladde, er nu ikke længere synlig hvis "Tilbud" eller "Ordrebekræftelse" er valgt. Ved valg af "Faktura/kreditnota" er "Bogfør fakturakladde" naturligvis fortsat synlig. AdminNyhed

Version 134

NoteProgramType
Adm> Statistik> "Export af tal for indt. og udg. til regneark": Skærmbilledet indeholder nu også kolonne med beløb for afskrevet eget arbejde. AdminNyhed
Dir/PL > Belastning > Print > Udskrift med sideskift: Identifikationsfeltet, kan nu vokse med op til 3 linier.AL, DIR, PLNyhed
Opgørelser > Timeopgørelse - hvis der anvendes Lessor fraværsstatistik er det nu muligt at udskrive en rapport der viser de timer vedrørende fravær, der overføres til Lessor. Udskrivningsmuligheden findes nederst i dropdown "Vælg udskrift"AdminNyhed
Opgørelser > Timeopgørelse - her vælges rapport vedr. Timelønnede, ferie u. løn, Ferie m. løn m.v. nu i en dropdown: "Vælg udskrift"AdminNyhed
Direktion/Projektleder/Afdelingsleder> Delsager aftaler> "Delsagsplan" Delsagsnavn på faktura er ny kolonneAdmin, AL, DIR, PLNyhed
Nyt ansættelsesforhold : Indført overtidsmodel 1:1 Akkumuleret overtid. Fungerer ligesom 1:1 - men teksten over medarbejderens pulje på timesedlen er ikke afspadsering - men akkumuleret overtid.BasisNyhed
Direktion/Projektleder/Afdelingsleder> Delsager aftaler> "Opret delsag" Bruger-initialer opdateres ved oprettelse. Se Aftale, "Hvem"AL, DIR, PLNyhed
Administration> Statistik> Export af tal for indt. og udg. til regneark: PL-støttefunktion(SA,PC,PS) , V-gruppering, Ambitionsfaktor og Lukkedato er nye kolonnerAdminNyhed
Ny kolonne "Kontraktstatus" i Planlægning. Kan vælges i Vis.AL, DIR, PLNyhed
Administration> Igangværende arbejde> Nye kolonner : S, T, U, VAdminNyhed
Delsagskort, Salgsprisberegning. Visningsfejl rettet. Det der bestemmer om en delsag afregnes efter en kundeprisliste er om der findes en prisliste på sagens kunde ikke delsagens betaler.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Delsager aftaler Synlighed af kolonnen "Afsat til varer" er konfigurationsafhængig, se Konfig> Diverse> "Varer i aftaler?" AL, DIR, PLNyhed
Planlægning Muligt at vælge kunde i Vis. AL, DIR, PLNyhed
Budgetstatistik Visning af S% Kolonnerne S.sag og S% er flyttet til efter "Salg i alt". AdminNyhed

Version 133

NoteProgramType
Timeseddel> Print> Timer og udlæg> Liste efter dato. Rettet fejl der bevirkede at Sagsnummer blev vist istedetfor dato.TSNyhed
For kunder, som planlægger i uger: Dato for ugestart vises nederst i ugekolonnen i PlanlægningAL, DIR, PLNyhed
Opgørelser > Udlægsopgørelse - her bliver lønnummeret vist på rapporten, hvis det er skrevet på medarbejderkortetAdminNyhed
Det er nu muligt selv at ændre bankinfo i fakturalayout. Kræver at det er konfigureret i Konfiguration > Faktura > Anvend særlig bankinfo til trykte fakturaer. Basis > Finans > Bankinfo eller Basis > Diverse > Bankinfo, her kan redigeres i kontonumre på layoutet. Derudover skal fakturalayoutet ændres til at rumme de nye felter.Admin, Basis, PLNyhed
Delsager aftaler > Oprettelse af ny delsag. Her kan der ved oprettelse af ny delsag sættes EAN.nr på med det sammeAL, DIR, PLNyhed
Fraværsplanen kan vises via Palette > Vis > Fraværsplan. Kræver at der på medarbejdermedarbejderkortet (Basis > Org. > Medarbejder) er flueben i Fraværsplan?BasisNyhed
Belastning > ny Vis-menu med mulighed for at indvælge kolonnerne PLD og SandsynlighedAL, DIR, PLNyhed
Belastning > muligt at fravælge budgetmedarbejdere.AL, DIR, PLNyhed
Belastning > nye linjer nedest: Ledig kapacitet i % og Debiterbar tid i % af kapacitetenAL, DIR, PLNyhed
PL > Planlægning > Højre klik Godkend færdiggørelsesbudget (Alt+D). Her kan PL tilkendegive, at budgettet er gennemgået og godkendt. Kolonnen Dato kan vises ved flueben i Vis > DatoPLNyhed
Konfiguration > Valgmuligheder > Planlægning > Bemandingsplan farvelægning - her kan det fra- eller tilvælges om der skal være farveskift i planlægningen pr bemandingsgruppeAL, DIR, Konfig, PLNyhed
Konfiguration > Valgmuligheder > Grupperinger > Inddeling af medarbejdere i bemandingsgrupper - ved valg af 1 pr medarb. kan man i planlægning benytte genvejstasten CTRL+H og få en sum pr bemandingsgruppe AL, DIR, Konfig, PLNyhed
Konfiguration > Diverse > Supplerende delsagsidentifikationer - mulighed for at få ekstra nøgler og tekstfelter på delsagskortetAL, DIR, Konfig, PLNyhed
Konfiguration > Diverse > Det er nu muligt at konfigurere at Sagsadministratio/Partner> Projetchef/ Projektansvarlig har mulighed for at ændre AFKonfig, PLNyhed
Konfiguration > Filplacering - nye muligheder for at sætte Sti- og filnavne op (specielt i forbinelse med Reverse link)Konfig, TSNyhed
Muligt i konfiguration at indtaste en webadresse, hvor brugeren af timesedlen kan hente kørselsafstande.Konfig, TSNyhed
Muligt at konfigurere at Formål SKAL udfyldes ved registrering af kørselsudlæg. Det eri kke muligt at registrere kørsel på timesedlen uden at angive det erhvervsmæssige formål.Konfig, TSNyhed
Mulighed for at konfigurere timesedlen så delsagsnavn og sagsnavn står sammen i en kolonne.Konfig, TSNyhed
Mulighed for at angive ønske om udbetaling af afspadsering via timesedlenKonfig, TSNyhed
Ved kald af Konfiguration : Konfiguration kan nu kun startes hvis brugeren er tildelt ret til dette. Retten tildeles i Basis > Organisation > Medarbejdere.KonfigNyhed
Økonomikalender > Rateplan > Højreklik + Print er nu muligt.AL, DIR, PLNyhed
Delsager aftaler > "Kun lukkede sager". Det er nu muligt at aktivere delsagskortet fra højrekliksmenuen. Da delsagen er lukket er alle felter som udgangspunkt låst. Felterne kan låses op ved hjælp af knappen "Tillad redigering".AL, DIR, PLNyhed
Debiteringsgrad, Det er nu muligt at filtrere rapporterne til kun at indeholde medarbejderne fra en bestemt afdeling.DIRNyhed
Belastning > PLD (hvis konfigureret) kan nu vises i belastningssoversigten. AL, DIR, PLNyhed
Delsager og aftaler > Afsættelse i aftalen af et beløb til varer er nu kun muligt, hvis det er konfigureret.Slås til i Konfig > Diverse > Registrering af aftaler > "Varer i aftaler?"AL, DIR, PLNyhed
Værdianalyse. Værdianalysen kan nu låses så den kun viser data for den givne afdeling.Funktionen slås til i Konfig > Diverse > Værdianalyse > "Lås værdianalyse til aktuel afdeling".ALNyhed
Statistik > Budget > Det er nu muligt at vælge om statistiken skal være vægtet med delsagernes sandsynlighed eller ej.AdminNyhed
Delsager og aftaler > Aftale : Det er nu som udgangspunkt ikke længere muligt at redigere eller slette en aftale. Dette gælder dog ikke for aftaler på sager af typen sandsynlighedssag. Ønskes der mulighed for fortsat at kunne slette og redigere aftaler kan dette slås til i Konfiguration > Diverse > "Registrering af aftaler" : "Tilladt at redigere og slette i aftaler"AL, DIR, PLNyhed
Priser udlæg. Knappen for antalsafhængige udlæg findes kun hvis det er konfigureret.Slås til i Konfiguration > Valgmuligheder > "Diverse" > "Anvend antalsafhængige udlægspriser?"BasisNyhed
Delsager aftaler > Opret delsag. Nyt felt : "Husk ved fakturering"AL, DIR, PLNyhed
Sagskortet: Det er nu muligt at skjule feltet "Direktion".Aktiveres i konfiguration > Valgmuligheder > "Diverse" > "Slå direktion fra".Admin, AL, Basis, DIR, PLNyhed
Sagsoprettelse: Det er nu muligt at bestemme hvilken type fast pris sag og hvilken type medgået tid sag, systemet som udgangspunk skal foreslå når brugeren tilvælger delsag.Indstilles i Konfiguration > Standardværdier > Nye drop down bokse: Default princip, medg. tid Default princip, fastprisDIRNyhed
Fakturering > Fakturaforslag > Det er nu muligt at få vist "Sagsafdeling" (hvis konfigureret) og "Ordrereference".Admin, PLNyhed
Forbrugsstatistik: Nye kolonner: "Med.stat1" og "Med.stat2".De nye kolonner er placeret foran kolonnen "Priskategori".Admin, AL, DIR, PLNyhed
Dækningsbidrag : Det er nu muligt at gruppere rapporten efter sagsadministrator.AL, DIR, PLNyhed
Dimensioner > Medarbejder > Bemandingsgruppe : Der er kommet en ny kolonne. "Rækkefølge". Værdien bestemmer i hvilken rækkefølge medarbejdere nævnes i bemandingslister afhængig af deres bemandingsgruppetilhørsforhold.BasisNyhed
Delsager og aftaler : Der er nu mulighed for at vise "Lokation" (hvis konfigureret), "Afdeling" (hvis konfigureret), "Arkiv" (hvis konfigureret) og "Afregningsfaktor".AL, DIR, PLNyhed
"Fraværsplan". Initialer vises nu i fraværsplanen.Desuden kan timelønnede nu vises i fraværsplanen ved at de registrerer 0 timers fravær på relevante dage.Admin, PLNyhed

Version 132

NoteProgramType
Konfigurering> Diverse> Ny ramme :"Arkivfelt" ( Sag, Delsag ) Flg. steder er "Arkiv" afhængig af konfig. 1) Ny delsag, 2) Delsagskort, 3) SagskortAL, DIR, Konfig, PLNyhed

Version 131

NoteProgramType
Sagens lokation er nu en grupperingsmulighed i dækningsbidragsrapporten.AL, DIRNyhed
Sagens lokation er nu en grupperingsmulighed i print forventede slutfaktorer.AL, DIR, PLNyhed
Ny konfiguration: Tillad alternativ faktureringsadresse på kundekort.KonfigNyhed
Basis > organisation > kunder og leverandører: Kundes EAN-nummer vises nu i listen.BasisNyhed
Administration > fakturering: Valg af om delsagsnavn skal vises på faktura kan nu også ændres direkte i fakturakladden.AdminNyhed
Administration > fakturering: Nu vises såvel projektleder som delsagsprojektleder i listen over fakturakladder.AdminNyhed
Administration > fakturering: Det er nu muligt direkte at inddatere/rette EAN-nummeret på en fakturakladde.AdminNyhed
Basis > prislister > delsagsprislister: Delsagens projektleder vises nu i listen.BasisNyhed
PL/DIR > Delsager og aftaler > oprettelse af aftaler: Der er to nye kolonner der viser hvem og hvornår.AL, DIR, PLNyhed
Basis > organisation > sager: Sagsserie vises nu i listen.BasisNyhed
Oplysning om autoafskrivning af kørselsudlæg og oplysning om autoafskrivning af øvrige udlæg er nu flyttet fra sagsniveau ned på delsagsniveau.AL, DIR, PLNyhed
Forbrugsstatistik: Sandsynlighedssag er indført som ny kolonne i alle lister.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Administration: Faktureringsstatistik kan nu grupperes på kundegruppe.AdminNyhed
Basis > organisation > kunder: Kunde-CVR vises nu i listen.BasisNyhed
Basis > organisation > medarbejdere: Medarbejderens eventuelle afdelingstilhørsforhold vises nu i listen.BasisNyhed
For de kunder hvor såvel medarbejdere som aktiviteter er henført til en faglig afdeling: Ved tilvalg af aktiviteter på timeseddelen kan brugeren vælge kun at se de aktiviteter som har samme afdeling som brugeren selv.TSNyhed
Standardaktivitetsplan: Der kan oprettes flere alternative planer, som tager deres udgangspunkt i den samme samling af aktiviteter.AL, Basis, DIR, PLNyhed
Bemanding: formularen for tilføjelse af medarbejdere til en given aktivitet. Grafen for medarbejderens ledige kapacitet og grafen for virksomhedens/gruppens ledige kapacitet kan nu hver især slåes til og fra.AL, DIR, PLNyhed
Bemanding: formularen for tilføjelse af medarbejdere til en given aktivitet. Det er muligt at bevæge sig mellem de givne aktiviteter på den givne delsag uden at lukke formularen.AL, DIR, PLNyhed
I forbindelse med konfigurering af anvendelse af afdelingsdimension ved registrering og budgettering af timer, kan angivelse af afdeling nu gøres obligatorisk.KonfigNyhed
Ved oprettelse af ansættelsesforhold der følger SR1 (Danske Ark) er 1,5 ferie fridage pr kvartal nu default-værdi. I en drop down kan man i givet fald vælge 1,75.BasisNyhed
For de kunder der trykker projektlederens navn på fakturaen: Det er muligt på en given faktura at indvælge en anden projektleder end den der permanent er projektleder på den givne delsag.Admin, KonfigNyhed
Ved redigering af afleverede udlæg og fremmed arbejde vises nu de eksisterende bilags bilagsnumre.AdminNyhed
Sagsadministratorfunktionen er nu ændret til PL støttefunktion, hvor tituleringen kan konfigureres: Der kan vælges mellem sagsadministrator, projektchef eller partner.Konfig, PLNyhed
Vedrørende delsagsstatistikdimensionerne S, T, U og V: Der er nu indført en ny kolonne ("Lukket") så uaktuelle mærker kan lukkes.Admin, AL, Basis, DIR, PLNyhed
Medarbejderkortet. Det anvendte helligdagsskema for medarbejderens aktuelle ansættelsesforhold er nu trukket frem så det kan ses på selve medarbejderkortet.BasisNyhed
Ved særskilt mærkning af aktiviteter med faglig afdeling er følgende forbedret: Ved indvalg af medarbejdere til aktiviteten vises forlods kun de medarbejdere, der er ansat i den afdeling aktiviteten tilhører. Denne filtrering kan brugeren fjerne hvis der skal bruges en medarbejder fra en anden afdeling.AL, DIR, PLNyhed
Ny konfiguration vedr. bemandingsgrupper: - Bruges ikke- Bruges men hver medarbedjer kan kun tilhøre 1 bemandingsgruppe- Bruges og hver medarbejder kan tilhøre 1 eller flere bemandingsgrupper. I det tilfælde, hvor medarbejder kun kan tilhøre 1 bemandingsgruppe er bemandingslisten i planlægning nu opdelt således at medarbejdere står bemandingsgruppevis.AL, DIR, PLNyhed
Oprettelse af delsager: Man kan nu direkte ved delsagsoprettelsen angive om der er tale om en sandsynlighedssag.AL, DIR, PLNyhed
Vedrørende fakturakladder i valuta: Fakturalinier udfyldes nu med beløb i den givne valuta.AdminNyhed
Vedrørende budgetter for fremmed arbejde. Budgetformularen har nu fået en ramme der for en given leverandør viser såvel modtaget i alt, restbudget i alt samt aftalt i alt.AL, DIR, PLNyhed
Oplysningen om at en sag skal afregnes efter kostpris tillagt et givet dækningsbidrag er nu flyttet fra sagsniveau ned på delsagsniveau.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Nyt felt på delsagerne: Delsagsnavn på faktura. På linie med sagsnavn på faktura får delsagerne nu også et særskilt felt til delsagsnavn på faktura.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Ny statistik: Budgetstatistik. Viser en statistik over de fremtidigt planlagte timer inkl. kost- og salgspris. Statistikken kan grupperes efter samtlige kunde-, sags- og medarbejderdimensioner samt i tid.AdminNyhed

Version 129

NoteProgramType
Vedrørende igangværende arbejder. Der er kommet en menu, hvor man kan afgøre hvilke kolonner der skal vises i listen over igangværende arbejde.AdminNyhed
Vedrørende pdf-kopier af faktuaer: Det er nu muligt at konfigurere systemet således at man fra fakturaarkivet kan maile kunden en pdf-udgave af en given faktura. Det kræver at man har adgang til en smtp-server.AdminNyhed
Vedrørende delsagskortet: Man kan nu på delsagskortet redigere de samme informationer som på delsagsplanen.AL, DIR, PLNyhed
Ny licens Reverse Link: Dette modul gør følgende: Hvis man registrerer sine kreditorfakturaer i sit finanssystem og ved registreringen mærker dem med et sagsnummer. Så kan de med modulet automatisk indlæses til AutoPilot, hvor de så belaster de pågældende sager. Modulet findes kun til Navision og til FakturaboksAdminNyhed
Vedr. efteruddannelsesmodul: Ved print kan man nu vælge mellem en statusrapport og en perioderapportAdminNyhed
Vedrørende SR1 overtidsmodel: Kladder til flytning mellem puljetimer og udbetalingspulje er nu forfinet. Desuden er kladde for flytning af timebank til udbetalingspulje genindført af hensyn til afvikling af timebank.AdminNyhed
Vedrørende SR1 overtidsmodel: Status på puljetimer vises nu på medarbejderens print af timeseddelTSNyhed
Vedrørende fakturerings statistik: Statistikken kan nu grupperes i op til 3 niveauer mod før 2.AdminNyhed
Vedrørende elektronisk fakturering: Den nye standard OIOubl er nu implementeret.AdminNyhed

Version 128

NoteProgramType
Vi har fra Danske Ark modtaget diverse præciseringer vedrørende tolkning af arkitekternes nye overenskomst, Vi har nu implementeret disse præciseringer i AutoPilots SR1 overtidsmodel. Du skal således opdatere til version 128 for at få en SR1 overtidsmodel, der er i overensstemmelse med den nye overenskomst pr. 1. maj 2011.Admin, TSNyhed
Det er nu muligt at fixere en debitor som "Diverse debitorer". Denne debitor vælges automatisk ved skrivning af en faktura, hvor man bare taster adressen ind.Admin, PLNyhed
Medarbejder statistik 2. Medarbejderne har fået endnu en valgfri dimension. Den virker på samme måde som medarbejder statistik 1.Admin, Basis, DIRNyhed
V-gruppering. Delsagerne har fået endnu en valgfri dimension. Den virker på samme måde som S, T og U grupperingerne.Admin, AL, Basis, DIR, PLNyhed

Version 127

NoteProgramType
Administration Ferie/afspadsering: Statusrapporten har nu pr. 01. maj 2011 fået en ny kolonne, der viser status af puljetimer.AdminNyhed
Konfiguration licens: Der er kommet en ny knap der aktiverer en genberegning af ferie/afspadseringsregnskabet fra og med 1. maj 2011 og fremefter. Knappen er relevant for de kunder der ikke inden 08. maj 2011 fik installeret særlig opdatering af timeseddel.KonfigNyhed
Resultat og likviditet: Eksport til fil. Kode for delsagens honorarprincip kommer nu med i html-filen.AL, DIR, PLNyhed
Planlægning: Eksport til fil. Kode for delsagens honorarprincip kommer nu med i html-filen.AL, DIR, PLNyhed
Delsager og aftaler: Eksport til fil. Kode for delsagens honorarprincip kommer nu med i html-filen.AL, DIR, PLNyhed
Dækningsbidragsrapporten kan konfigureres til at kunne vise ændringer i en given periode.KonfigNyhed
Dækningsbidragsrapporten kan konfigureres til også at kunne medtage åbne sager.KonfigNyhed
Dækningsbidragsrapporten har nu ikke længere mulighed for at blive vist i en periode. Den er nu en ren statusrapport.AL, DIR, PLNyhed
Dækningsbidragsrapporten viser nu kun lukkede sager.AL, DIR, PLNyhed
Danske postnumre for Århus rettes nu til at hedde Århus i stedet.BasisNyhed
Basis organisation medarbejdere: Hver enkelt medarbejder kan nu tilknyttes en værdi af statistik 2.BasisNyhed
Værdianalyser kan nu grupperes efter medarbejder statistik 2.AL, DIRNyhed
Forbrugs statistiker kan nu grupperes efter medarbejder statistik 2.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Basis dimmensioner: Medarbejder statistik 2 er nu en mulighed hvis den er slået til i konfiguration.BasisNyhed
Medarbejder statistik 1 og medarbejder statistik 2 kan nu hver især tilknyttes en valgfri betegnelse.KonfigNyhed
Statistik og Bussiness Inteligence har nu fået mulighed for anvendelse af endnu en valgfri medarbejderdimmension: Statistik 2.Admin, AL, DIR, Konfig, PLNyhed
Administration: Kladde til flytning af udbetalingstimer til timebank er fjernet.AdminNyhed
Administration: 1 ny kladder der flytter afspadsering ud over puljetimer fra afspadsering til udbetaling.AdminNyhed
Administration: 2 nye kladder vedr. udbetaling af puljetimer. En kladde der pr en given opgørelsesdato flytter puljetimer over 50 til udbetaling samt en kladder der pr en given opgørelsesdato flytter puljetimer under 50 til udbetaling.AdminNyhed
Timeseddel. Nyt status felt: Heraf puljetimer. Feltet viser præsteret arbejdstid der ugevis ligger ud over 37 timer.TSNyhed
SR1: Modellen er nu tilrettet således at den i alt væsentligt kan administrere de nye regler der inden for arkitektområet er fastsat i ny overenskomst pr. 01. maj 2011.Admin, TSNyhed

Version 126

NoteProgramType
Administration - ferie/afspadsering. Der er kommet en række grafer, der i tid viser udviklingen af de forskellige puljer.AdminNyhed
Delsagslister. Alle delsagslister giver nu i højrekliksmenuen adgang til at se afleveringsstatus for de medarbejdere der er bemandet på den givne delsag. Dette er bla.a. nyttigt, når man som PL skriver fakturaforslag eller når man som PL skal vurdere en statusrapport for delsagen.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Delsager og aftaler. Der er nu kommet 2 advarselskolonner (udråbstegn). Det ene udråbstegn betyder at der ikke er oprettet en aftale. Det andet udråbstegn betyder at aftalens beløb for eget arbejde er overskredet.AL, DIR, PLNyhed
Prislistesystemet. Ved automatisk indsættelse af alle medarbejdere på en ny prisliste medtages nu alle almindelige medarbejdere, der har et aktivt ansættelsesforhold på den givne dato. Desuden medtages budgetgrupper som har markeringen aktiv. Alle andre medarbejdere og budgetgrupper medtages ikke.BasisNyhed
Prislistesystemet. Der er nu mulighed for pr kalenderår at udpege en given prisreguleringsdato som hovedreguleringsdato. Ved oprettele af nye medarbejdere i organisation, medarbejdere kan den nye medarbejders prisdata indsættes direkte på hovereguleringsdatoens generelle prisliste.BasisNyhed
Prislistesystemet. Ved redigering af salgspriser på en delsagsprisliste er der nu kommet en knap, der kan genberegne salgsprisen på alle timeregistreringer på den pågældende delsag.BasisNyhed
Prislistesystemet. Ved redigering af salgspriser på en sagsprisliste er der nu kommet en knap, der kan genberegne salgsprisen på alle timeregistreringer på den pågældende sag.BasisNyhed
Prislistesystemet. Ved redigering af salgspriser på en kundeprisliste er der nu kommet en knap, der kan genberegne salgsprisen på alle timeregistreringer på den pågældende kunde.BasisNyhed

Version 125

NoteProgramType
Fakturaforslag -> Godkendelse af timer: Kostprisen for summen af timerne i listen vises nu også.Admin, PLNyhed
Registrering af udlæg: Man kan altid vælge momskode for køb kolonnen har tidligere været skjult under visse omstændigheder. AdminNyhed
Vareregistrering Man kan nu vælge medarbejder. AdminNyhed
Det er nu muligt at flytte timer på fratrådte medarbejdere op til et år efter de er fratrådt. AdminNyhed
Medarbejderkortet: Det er nu muligt at oprette og prissætte en nyansat medarbejder på den gældende generelle prisliste i en arbejdsgang.BasisNyhed
Medarbejderkortet: En medarbejders første ansættelsesdato kan ikke ændres, hvis medarbejderen allerede har et ansættelsesforhold. BasisNyhed
Generelt: Faneblade er blevet erstattet af option bullits. Admin, AL, DIR, PLNyhed
Rediger delsagsplan: Her kan man ved op og ned pile skifte til næste sag. AL, DIR, PLNyhed
Rediger aktivitetsplan: Her kan man ved op og ned pile skifte til næste delsag. AL, DIR, PLNyhed
Minusknapper i toolbar f.eks. på delsagsplanen er blevet erstattet af en hkliksmenu hvor man kan fjerne eller tilføje et valg.AL, DIR, PLNyhed
Planlægning: Mulighed for at søge på sagsnr., kunde og identifikation ved hjælp at ctrl+F eller højreklik og søg (allernederst).AL, DIR, PLNyhed
Planlægning. Kolonnen Identifikation der før bestod af kunde + identifikation er nu delt i to 1.Kunde 2. Identifikation. AL, DIR, PLNyhed
Der er nu adgang til forbrugsstatistik for den givne delsag og den givne sag - fra højrekliksmenuen i Delsager og aftaler.AL, DIR, PLNyhed
PLD er indført som kolonne i listen Aktuelle fakturaforslag.Admin, PLNyhed
Sagsadministrator er indført som kolonne i Delsager og Aftaler og i listen Aktuelle fakturaforslag.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Statistik - Forbrug og Statistik - fakturering: Ved print via højrekliksmenuen er det nu listens aktuelle indhold der printes AdminNyhed
Statistik - Forbrug: Gruppering på PLD er nu muligt. Ligesom det er muligt at filtrere på PLD i den foranliggende liste. AdminNyhed
Statistik - Forbrug: Gruppering på ugedag er nu muligt. AdminNyhed
Flytning af timer: I Konfiguration -> Diverse konfigureres begrænsning mht flytning af timer. Der kan flyttes timer fra en aktivitet til en anden aktivitet: 1. indenfor samme delsag 2. indenfor samme sag 3. sag og delsag indenfor samme kunde 4. alle sager AdminNyhed
Fakturalinier på medgået tid sager kan nu indstilles til automatisk at indeholde kombinationen medarbejdernavn suppleret med medarbejder priskategori.Admin, PLNyhed
For arkitekter: AutoPilot kan nu administrere en timebank, hvor den enkelte medarbejder efter nærmere regler kan parkere afspadseringstimer, der ellers skulle have været udbetalt.Admin, TSNyhed
For dem der har medarbejdere siddende i flere lande: Den enkelte medarbejders timeseddel kan nu via ansættelsesforholdet underlægges alternative helligdagsskemaer.Basis, TSNyhed
Dækningsbidragsrapporten kan nu grupperes efter finansenhed.AL, DIR, PLNyhed

Version 124

NoteProgramType
Igangværende arbejde: Der er kommet en ny kolonne, der viser beløb i aftalen afsat til ikke fakturerbare udlæg. Kolonnen findes lige før "Kost udlæg".AdminNyhed
Det skal nu konfigureres hvem der må ændre ambitionsfaktorer. Må projektlederne gøre det? Må afdelingslederne gøre det? Må direktionen gøre det? Opsætningen udføres i Konfiguration -> Diverse.AL, DIR, PLNyhed
Delsagens realiserede faktor vises nu på delsagsstatusrapporten for lukkede delsager.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Ved dannelse af en automatisk kreditnota i fakturaarkivet tildeles kreditnotaen nu dags dato som fakturadato.AdminNyhed
I resultatoversigten er indeværende måneds månedsløn nu opdelt i den del der er brugt og i den del der mangler at blive brugt.DIRNyhed
Vedrørende avanceret efterbehandling af udgiftsposter for efteruddannelse: Man kan nu lave en samlet behandling af en vilkårlig brugervalgt samling af udgiftsposter.AdminNyhed
Resultat- og likviditets oversigten medtager nu også indtægter fra fakturaer uden sagsnummer. Indtægtsbilledet er hermed komplet.DIRNyhed
Der var en fejl i betalingsbetingelsen løbende måned + x dage. Dette er rettet.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Statusrapporten for en delsag dokumenterer nu hvorledes delsagens ambitionsfaktor har ændret sig igennem de enkelte værdiopgørelser. Dokumentationen forudsætter naturligvis, at I med jævne mellemrum danner en værdiopgørelse på jeres sagsportefølje.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Færdiggørelsesbudgettet på statusrapporten for en delsag kan nu på samme måde som det forbrugte foldes ud efter aktivitetsplan, medarbejder eller måned, samt i kombinationer af disse.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt at registrere udlæg og fremmed arbejde inklusiv moms. Muligheden aktiveres i Konfiguration -> DiverseAdminNyhed
Ratebeløb der er en kombination af eget og fremmed arbejde vises nu - på linie med fakturalayoutet - samlet i OIO-udgaven af fakturaen.AdminNyhed
Det kan nu sættes op, at medarbejderne afkræves et timenotat til timer forbrugt på medgået tid sager. Aktiverer I denne option, så nægtes medarbejderen at aflevere timesedlen, så længe der findes medgået tid registreringer uden notat. Muligheden aktiveres i Konfiguration -> TimeseddelTSNyhed
Efteruddannelsesregnskab: Statusudskriften medtager nu kun medarbejdere hvis efteruddannelsessaldo er forskellig fra nul. Desuden medtages medarbejdere hvis saldo godt nok er nul men som var ansat på opgørelsesdatoen.AdminNyhed
Ved indtastning af ean numre kontrollerer programmet nu om nummeret er et gyldigt ean nummer.Admin, AL, Basis, DIR, PLNyhed
AutoPilot opdateringsprogrammet og AutoPilot maintenance programmet. Ved tilpasning af databasen vises nu løbende en række informationer, der fortæller hvad der foregår.KonfigNyhed
Faktureringsmodulet viser nu den samlede salgsprisværdi af fakturaforslag, der er oprettet, men som ikke endnu er fremsendt af projektlederne.AdminNyhed
Budget for fremmed arbejde på en delsag. Formularen har nu fået en liste, hvor man angiver tidsplanen for modtagelse af regninger på fremmed arbejde. Desuden vises nu en række nøgletal vedr. aftalesum for fr. arbejde, tidsplanens sum samt allerede modtaget i alt. Endelig vises allerede modtagne fremmed arbejdsregninger i en liste.AL, DIR, PLNyhed
Planlægningskalenderen har nu fået en særlig kolonne til angivelse af et antal timer, hvor der ikke er taget stilling til hvilken kalenderperiode timeforbruget forventes at falde.AL, DIR, PLNyhed
Ved redigering af timer, kan det nu lade sig gøre at flytte timer beliggende i et lukket produktionsår - bare de ikke ligger på en lukket delsag.AdminNyhed
Værdianalysen kan nu også grupperes efter finansenhed og efter om sagerne er lukket.DIRNyhed
Det er nu ikke længere muligt at inddatere timetal på samme dag, medarbejder og aktivitet ved samtidig brug af 2 udgaver af timesedlen - typisk ved samtidig brug af 2 PCTSNyhed
Ved fakturering: Det er nu muligt at rette forfaldsdato til en tidligere dato end den dato der gælder jævnfør kundens betalingsbetingelser.AdminNyhed
I listen aktuelle fakturaforslag vises nu fakturadato og forfaldsdato i 2 nye kolonner.Admin, PLNyhed
Sagsadministrator er nu en mulig kolonne i fakturaforslagsbilledet.Admin, PLNyhed
Budgetter for fr. arbejde mærkes nu med momskode - i første række ud fra leverandørens standard momskode.AL, DIR, PLNyhed
Ved lukning af aktivitet: Udvidet sæt af meddelelser, der klargør årsagen hvis lukning ikke er muligt.AL, DIR, PLNyhed
Formular for rediger aktivitetsplan har nu fået op- og nedpil, således at der kan skiftes til andre delsager direkte.AL, DIR, PLNyhed
Prislister: Det er nu muligt at printe en eventuel liste over priskategorier.BasisNyhed
Resultat og likviditet: Realiseret og forventet lønudgift til timelønnede medarbejdere opgøres nu måned for måned i en særskilt udgiftsrække.DIRNyhed
Leverandøroplysninger: En leverandør kan nu tildeles en default momskode.BasisNyhed
Aftalestatistik: Tilføjet følgende nye grupperingsfelter: Kundegruppe, Sagsserie, Akkvisition, Delsag og Honorarprincip AdminNyhed
Tilføjelse af medarbejder i planlægning: Graf for ledig kapacitet kan nu permanent slås fra eller til.AL, DIR, PLNyhed

Version 123

NoteProgramType
Rater og Likviditet: vedr. Medgået tid med loft, der er indført en sumlinie, der særskilt viser fakturering på medgået tid med loft. På delsager efter medgået tid med loft, hvor loftet er overskredet indgår værdien af ikke faktureret timeforbrug og værdien af færdiggørelsesbudgettet ikke længere som fremtidig likviditet. AL, DIR, PLNyhed
Efteruddannelseregnskab: Det er nu muligt at lave manuelle tildelinger til fratrådte medarbejderes efteruddannelsespuljer ved at taste deres navn i initialefeltet i tildelingskladden, og sige [Ja] til at man vil bruge disse initialer. Initialer på fratrådte medarbejdere optræder ikke i medarbejderlisten.AdminNyhed
Ved forsøg på fakturering på en udebiterbar sag er fejlmeldingen ændret til: Du kan ikke bogføre på sagen. Den er enten lukket eller udebiterbar. AdminNyhed
Autooprettelse af aktiviteter ved udtagning af sagsnummer virker nu sådan, at på udebiterbare delsager autooprettes kun de aktiviteter, der er markeret som udebiterbare OG autoopret. Tilsvarende ved oprettelse af debiterbare sager autooprettes kun debiterbare autoopret-aktiviteter. AL, DIR, PLNyhed
Fremskrivning af fakturadato er nu rettet så forfaldsdatoen ikke kan komme til at ligge før fakturadatoen.AdminNyhed
Hornorar- og størrelsesintervaller på delsagerne. Det er nu muligt at få vist værdiopgørelsen grupperet på de honorarintervaller sagerne falder indenfor. Anvendelsen af honorarintervaller aktiveres i Konfiguration > Statistik aktivering > Honorarintervaller. Honorarintervallerne er defineret i Basis > Dimensioner > Delsag. Basis, DIRNyhed
Vedrørende elektronisk fakturering: momsbeløb er nu sat til kun at indeholde 2 decimalerAdminNyhed
Man kan nu i Finans > Finansenheder knytte sagsserie til finansenhed, så når man på sagskortet vælger finansenhed, vil programmet finde den tilsvarende sagsserie. Admin, Basis, PLNyhed
At man kan oprette og føre timeseddel for materiel i AutoPilot er nu blevet til en konfigurationsmulighed. Sæt flueben i Konfiguration > Timeseddel > Mulighed for materieltimesedlerBasis, KonfigNyhed
Rettet fejl der bestod i at det kunne lade sig gøre at oprette en aftale med et aftalebeløb i fremmed valuta uden at aftalebeløbet blev regnet om til basisvalutaen.AL, DIR, PLNyhed
Rettet fejl der betød at forfaldsdato på et fakturaforslag ikke blev ændret når man ændrede fakturadato.AdminNyhed
Det er nu muligt at sætte programmet op til at tillade automatisk afskrivning af timer på givne aktiviteter. Dette er praktisk, hvis I har aftaler efter medgået tid, hvor timeforbrug på bestemte aktiviteter ikke honoreres. Eksempelvis hvis I ikke fakturerer transportid. Tilladelsen aktiveres i Konfiguration > Timeseddel > Mulighed for autoafskrivning af timer på aktivitet. I standardaktivitetsplanen kan transport-aktiviteten så sættes til automatisk afskrivning. På de kørende sager skal aktiviteten sættes til autoafskrivning på aktivitetsplanen. Selve markeringen af timerne som afskrevet sker ved aflevering af timesedlen.AL, Basis, DIR, PL, TSNyhed
Timeredigering: Det er nu muligt at flytte flere timeregistreringer mellem aktiviteter, der tilhører den samme delsag eller sag i en arbejdsgang.AdminNyhed
Brugerfladen i timeredigering er fornyet.AdminNyhed
Brugerfladen i udlægsredigering er forbedret.AdminNyhed
Redigering: Der er indført mulighed for at redigere fremmed arbejde. AdminNyhed
Værdianalyse: Formularens udseende er forbedret så opgørelsesdatoen vises som første kolonne og de enkelte produktionsår adskilles fra hinanden i listen ved en rød markering.DIRNyhed
Brugerfladen vedrørende sagslukning er forbedret. Bla. præsenteres sagens realiserede faktor, som gemmes i forbindelse med lukningen. Den realiserede faktor anvendes i værdianalysen til opgørelse af en lukket delsags værdi, hvad angår eget arbejde.AdminNyhed
Delsager Aftaler: Listen kan nu sorteres efter oprettelsesdato.AL, DIR, PLNyhed
Delsager Aftaler: Listen kan nu som noget nyt vise lukkede delsager. Dette giver PL mulighed for at oprette nye delsager på en sag, der ellers er lukket. Endvidere giver det PL mulighed for at få en delsagsstatus på de delsager, der er lukkede. Som udgangspunkt vises de åbne delsager. De lukkede vælges ved hjælp af et nyt faneblad.AL, DIR, PLNyhed
Timesedlen kan nu sorteres efter delsagens navnTSNyhed
I Listen Bilagsnumre i Administration > Registrering > Bilagsnumre er købsmomskode indsat efter Kost i alt. Delsag er indsat efter sagsnavn og Afskrevet er indsat efter AFD.AdminNyhed
Faktureringsstatistik indeholder nu også kundens cvr-nummerAdminNyhed
Print forventede slutfaktorer kan nu også grupperes efter sagsadministratorAL, DIR, PLNyhed
Forbrugsstatistik timer, fremmedarbejde, udlæg samt fremmedarbejde & udlæg kan nu også grupperes efter sagsadministrator.AdminNyhed
Der er tilføjet et faneblad mere i forbrugsstatistik så det nu er muligt at lave en fælles forbrugsstatisik for udlæg og fremmed arbejdeAdminNyhed
Faktureringsstatistik kan nu også grupperes efter kundens landekodeAdminNyhed
Forbrugsstatistik fremmedarbejde, udlæg samt fremmedarbejde & udlæg kan nu også grupperes efter leverandørens landekodeAdminNyhed
Redigering: Der er indført mulighed for redigering af registrerede varer AdminNyhed
Forbrugsstatistik udlæg kan nu også grupperes efter købsmomskodeAdminNyhed
Forbrugsstatistik fremmed arbejde kan nu også grupperes efter købsmomskodeAdminNyhed
Faktureringsstatistik kan nu også grupperes efter salgsmomskodeAdminNyhed

Version 122

NoteProgramType
En delsag kan nu indstilles således, at accept af en leverandørfaktura (fremmed arbejde) på delsagen er betinget af fakturering af en en given kundefaktura.AdminNyhed
Budget for fremmed arbejde indgår nu i likviditetsrapporten.DIRNyhed
Budget for fremmed arbejde vises nu i rate- og likviditetsbilledet i fremtidskalenderen.AL, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt for hver enkelt delsag at udarbejde et budget for fr. arbejde fordelt på leverandører og fordelt i tid. Ved registrering af en given leverandørfaktura i kladden for fremmed arbejde kan en budgetpost plukkes fra en liste. Ved bogføring slettes budgetposten og erstattes med realiseret fr. arbejde.Admin, AL, DIR, PLNyhed
At Bygherre feltet vises på sagskortet er nu afhængigt af konfigureringen af AutoPilot. Det slåes til i Konfiguration > Diverse > Anvend bygherreAdmin, AL, DIR, PLNyhed
Sagslisten: Eksport til CSV fil. I sagslisten kan man markere sager og få dem eksporteret til en fil ved at klikke på 'Eksport af sagsliste'. Der medtages kun de kolonner, som er vist på sagslisten. I delsagslisten kan man markere delsager og få dem eksporteret til en fil ved at klikke på 'Eksport af delsagsliste'. Der kan vælges mellem standard eksport og eksport til Océ plotter. Ved standard eksport medtages kun de kolonner, som er vist på delsagslisten. Eksportfilens sti-og filnavn angives i Konfiguration > Filplacering under 'Linkfil til eksport af delsagsliste'.BasisNyhed
Sagslisten: Der er tilføjet en kolonne (1 og 5 års eftersyn) til sagslisten.BasisNyhed
Medgået tid med loft: Det er nu muligt at oprette delsager i AutoPilot med honorarprincip medgået tid med loft. Beregningen af slutfaktoren på en delsag efter dette honorarprincip adskiller sig fra de andre honorarprincipper ved at skifte beregningsmetode i det øjeblik forbrug plus planlagt rammer loftet. Indtil loftet nås beregnes slutfaktoren som på en almindelig medgået tid delsag. Herefter beregnes slutfaktoren som på en fastpris delsag, hvilket betyder, at slutfaktoren falder ved yderligere forhøjelse af færdiggørelsesbudget. Farvekoden for det nye honorarprincip er pink.AL, DIR, PLNyhed
Basis > Organisation > Medarbejdere: Der er indført validering ved indtastning af CPR - nummer på medarbejder. BasisNyhed
Maintenance: 'Program opdatering' har fået en selvstændig knap i stedet for et menu-punkt.KonfigNyhed
Opgørelse af igangværende arbejde: Ambitionsfaktoren (AF) vises nu også udfor delsagen i opgørelse af igangværende arbejde. I model 3 er det som noget nyt muligt at få vist forventet slutfaktor (SF). For model 4 er det også muligt at anvende ambitionsfaktoren som opgørelsesfaktor.AdminNyhed
Aftalestatistik: Lukkestatus for delsagen er nu med i listen, så aftaler på lukkede delsager kan undtages. AdminNyhed
Mappe/filstyring: Rettet fejl i Mappe/filstyring, så ikke-Word dokumenter også kopieres korrekt.MappeNyhed
Administration > Fakturaforslag > Faktureringsopsætning: Der er indført et forstørrelsesglas på feltet Husk ved fakturering. Forstørrelsesglaset giver et større tekstfelt til indtastning/redigering. Admin, PLNyhed
Administration > Fakturaforslag : Der er indført et forstørrelsesglas på felterne indledende og afsluttende fakturatekst. Forstørrelsesglaset giver et større tekstfelt til indtastning/redigering. Admin, PLNyhed
Timeseddel> Registrer fraværsplaner (i budgetsystemet) > De nye fraværssager: Orlov med løn, Orlov uden løn samt sygdom 2 er med her.TSNyhed
Basis> Organisation> Fixering> Sygdom 2, orlov, orlov uden løn, diverse intern tid er nye mulighedeer for at fiksere udebiterbare sager. De bruges alle i den nye effektivitetsgradsrapport. Sygdom 2 giver desuden mulighed for at fiksere en fraværssag, som ikke er omfattet af den normtidsrestriktion, der normalt gælder for fraværssager. De nye fraværssager indgår i fraværsplanen. BasisNyhed
Administration> Registrering> Udlæg og fr. arb.> Ved tryk på "Aktivitet", fåes "Vælg delsag - og aktivitet". Denne liste er nu som udgangspunkt sorteret efter "Nr."(Fra aktivitetsplanen). Der er kommet 2 nye kolonner med i listen yderst til højre: "Lukket" og Lukkedato", det er således muligt at afgøre om en aktivitet er åben, lukket eller forhåndslukket. Er en aktivitet lukket er der flueben i "Lukket" og "Lukkedatoen" er udfyldt. Er en aktivitet forhåndslukket, er der flueben i "Lukket" og "Lukkedatoen" er blank.AdminNyhed
Administration> Fakturering> Fakturaforslag> Man kan nu kopiere "indledende tekst" og "afsluttende tekst" fra tidligere faktura fra 2 forskellige lister. En liste der indeholder samtlige fakturaer på sagen og en liste der kun indeholder samtlige fakturaer på delsagen.Admin, PLNyhed
Administration> Fakturering> Fakturering> Man kan nu kopiere "indledende tekst" og "afsluttende tekst" fra tidligere faktura fra 2 forskellige lister. En liste der indeholder samtlige fakturaer på sagen og en liste der kun indeholder samtlige fakturaer på delsagen.Admin, PLNyhed
Dir> Planlægning> Rediger aktivitetsplan> Ved fordeling af aftalen på aktiviteter, er det nu valgfrit om man vil indtaste procenter eller beløb.AL, DIR, PLNyhed
Basis> Organisation> Kunder og leverandører> Hvis AutoPilot er konfigureret til opdeling af kunder i kundegrupper kan 'Kundegruppe' nu vises som kolonne. BasisNyhed
Elektronisk fakturering: Fortegnsproblem vedr. elektroniske kreditnotaer er nu løst.AdminNyhed
Delsagsstatusrapport: - Sektion 7, varer: Overskriften 'Faktureret varer ændret til 'Faktureret beløb' Admin, AL, DIR, PLNyhed
Maintenance: Funktionalitet: Valg af database og ændring af stier er ikke længere muligt. Alle felter er nu skrivebeskyttede. Der henvises til det særlige program ApSystemInit.KonfigNyhed
Maintenance: Design: Nye ikoner og ændringer af størrelse og udseende på tekstfelterne.KonfigNyhed
Adm > Ferie/Afsp > Kontroludskrifter > Kontroludskrift Ferie: Her er tilføjet en rapport for hhv. feriefridage og feriefritimer.AdminNyhed
Udlægsopgørelsen er tilføjet adresse og CPR nummer efter navnet.AdminNyhed
Ny Medarbejderrapport: Effektivitetsgrad: I denne rapport opdeles både debiterbar og udebiterbar tid i akkvisitionssager og ordresager. Der opereres med rådighedstid som begreb og i modsætning til debiteringsgradsrapporten opgøres efteruddannelse, sygdom og ferie/afspadsering i egne kolonner, og indgår i beregningen af en effektivitetsgrad.DIRNyhed
Forbrugsrapport for Udlæg : Kolonnen 'Formål' kan nu vise tekst på flere linier.AdminNyhed
Summering af de fremtidige budgetter i planlægningsbilledet er nu opdelt i sum for debiterbare sager, sum for udebiterbare sager samt sum for akkvisitionssager.AL, DIR, PLNyhed
Tilpasning af en slq server database kunne ikke gennemføres fra en Vista-PC. Det kan den nu. Det gælder også Windows 7.KonfigNyhed
Programmet kunne gå ned ved aktivering af en sagsprisliste på en fremtidig reguleringsdato. Fejlen er rettet.BasisNyhed
Forbrugsstatistik kan nu også grupperes så den giver en statistik pr dag.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Forbrugsstatistik kan nu også grupperes efter kundenavn, kundeId og kundegruppe.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Rate/likviditetsbilledet kan nu sorteres efter PL og PLD.DIRNyhed
Timesedlen kan nu sorteres efter aktivitet.TSNyhed
Program kunne gå ned ved udblankning af aftaleprocent i aktivitetslisten under planlægning. Fejlen er rettet.AL, DIR, PLNyhed
Medarbejder statistik1: I forbrugstatistik er det nu muligt at gruppere på statistik1 mærket på medarbejderen.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Belastningsoversigten: Det kunne forekomme i Projektlederprogrammet at kun en delmængde af medarbejderne blev vist i belastningsoversigten. Fejlen opstod, hvis AutoPilot tidligere har været sat op til at køre med afdelingsopdeling af medarbejderne, så var det kun de medarbejdere med samme afdelingstilhørsforhold som den aktuelle projektleder, der blev vist. Fejlen er rettet så alle medarbejder vises i listen, når medarbejderafdeling er slået fra i Konfigurationen.PLNyhed
Forbrugsstatistik: På rapporten for fremmed arbejde blev antalskolonnen fejlagtigt afrundet til hele tal. Fejlen er rettet.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Fakturering: Tidligere var det muligt via fakturaarkivet at danne en kopi af en faktura eller danne en kreditnota på en lukket delsag og bogføre disse. Det er nu ikke længere muligt at bogføre på en lukket delsag. Der er også lukket af for at endnu ikke bogførte fakturaer/kreditnotaer på lukkede delsager kan markeres klar til massefakturering.AdminNyhed
Fakturering: Rettet fejl der bevirkede at idet man rettede datoen på en kreditnota på en sag med aftalekurs ændrede kreditnotaens valutakurs sig til dagskursen. Fejlen er rettet.AdminNyhed
Kontraktstatus: Det er nu muligt selv at opsætte hvilken betegnelse "Kontraktstatus" skal have i brugerfladen. Betegnelsen angives i Konfiguration > Statistikaktivering.AL, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt at oprette en standardtekst til delsagsnotatet. I Basis > Diverse > Standard tekster vælges fanebladet "Standard notattekst". Når der efterfølgende oprettes en ny delsag, kopieres standard notatteksten ind i delsagens notatfelt.AL, DIR, PLNyhed
Sagsadresser: Udfyldelse af feltet Sagsadresse på sagskortet kan nu konfigureres til at være obligatorisk: Konfiguration > Diverse > der sættes flueben i forbindelse med valg af sagsadresser.AL, Basis, DIR, PLNyhed
Sagsafdeling: Udfyldelse af feltet afdeling på sagskortet kan nu konfigureres til at være obligatorisk: Konfiguration > Valgmuligheder > der sættes flueben i Obligatorisk-kolonnen ud for "Tillad tilknytning af sager til afdelinger". AL, Basis, DIR, PLNyhed
Efteruddannelse: Efteruddannelsessagen medtages nu også i fraværsplanen.Admin, AL, PLNyhed
Internt faktureringsnotat på det aktuelle fakturaforslag bevares nu ved opdatering af fakturaforslaget.Admin, PLNyhed
Debiteringsgradsrapporten kan nu grupperes efter medarbejderafdeling, efter medarbejderlokation, efter medarbejder valgfri dimension samt i kombinationer af disse.DIRNyhed
Ved sletning af et fakturaforslag kunne programmet gå ned, hvis der var apostrof i fakturaforslagets indledende eller afsluttende tekst. Fejlen er rettet.Admin, PLNyhed

Version 121

NoteProgramType
Faktureringshorisont dagsdato blev ved med at huske den dato, man sidst havde indstillet faktureringshorisonten til at følge dagsdato. Fejlen er rettet.Admin, PLNyhed
Værdianalyse. Hvis AutoPilot start dato ligger i indeværende år var det ikke muligt at oprette det første produktionsår. Det er det nu.DIRNyhed
Vedrørende rate og likviditetsbilledet. Hvis delsager er ordnet med lininumre med decimaler var der visningsproblemer. Det er der ikke mere.AL, DIR, PLNyhed
Vedrørende planlægningsbilledet havde der sneget sig en visningsfejl ind vedr. sumbudgetter på medarbejderniveau. Den er nu elimineret.AL, DIR, PLNyhed
Vedrørende brug af ambitionsfaktor til beregning af nominel salgsprisværdi af fast pris sager var der visse visningsfejl. Disse er nu elimineret.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Timeopgørelse. Knap til print af ferie uden løn virkede ikke der blev stående et timeglas på skærmen. Fejlen er rettet så begge printknapper nu virker.AdminNyhed
Basis - priser medarbejdere - aktive prislister: Knappen genberegn budgetter kunne fejlagtigt blive usynlig når bruger vælger mellem prisliste datoer. Nu er - som det er korrekt - knappen altid synlig. Knappen har hele tiden fungeret korrekt - d.v.s genberegnet pris på alle budgetter. BasisNyhed
Der er nu adgang til delsagskort i højrekliksmenuen i fakturaforslagAdmin, PLNyhed
Der er nu adgang til delsagskort i højrekliksmenuen i rater og likviditet.AL, DIR, PLNyhed
Der er nu adgang til delsagskort i højrekliksmenuen i delsager og aftaler.AL, DIR, PLNyhed

Version 120

NoteProgramType
Det kan nu konfigureres, at den nominelle salgspris på fast pris delsagers timer nu i alle sammenhænge beregnes som kostprisen på timerne gange den pågældende delsags ambitionsfaktor.AL, Basis, DIR, PL, TSNyhed
I værdianalysen får man 3 valgmuligheder vedrørende akkvisitionssager: 1 Akkvisitionssager medtages ikke. 2. Samtlige akkvisitionssager indregnes i værdien for indeværende og fremtidige år men med en værdi, der er vægtet med den enkelte sags sandsynlighedsprocent. 3. Akkvisitionssager med sandsynlighed større end eller lige med en specificeret procentsats indregnes i værdien for indeværende og fremtidige år med den enkelte sags fulde værdi.AL, DIRNyhed
Der er kommet et nyt databasevedligeholdelsesprogram.I dette program findes funktionalitet flyttet fra andre programmer, men også ny funktionalitet. Følgende er flyttet fra andre programmer: - AutoPilot opdatering er flyttet fra Konfiguration - Tilpasning af database er flyttet fra Konfiguration - Genberegn kapacitet er flyttet fra Direktion - Planlægning - Genberegn lønudgifter er flyttet fra Direktion - Rater og likviditet - Integritetsanalyse for budgetter og Fix af disintegriteter i budgetter er flyttet fra Direktion - Planlægning. Nye funktioner: Opdatering af postnumre med nye postnumre og med grønlandske bynavne. Anvendes MS SQL Server, kan man bruge programmet til at installere databasefunktionalitet vedrørende integritet, tælleværker og sikkerhed. Anvendes MS SQL Server kan der foretages kontrol af tællerværker mht timer, budget og fakturaer, og om nødvendigt kan tælleværkerne opdateres. KonfigNyhed
Værdianalysen har nu fået en fremtidsdel.Redskabet kan nu også analysere fremtidig planlagt produktion. Desuden kan redskabet præsentere en prognose for den samlede produktion i indværende produktionsår. Prognosen kan dannes med eller uden den værdi som akkvisitionssager vil give, hvis de kommer i ordre. Redskabet kan også beregne produktionsværdien hvor den kun medtager de akkvisitionssager, der har en sandsynlighed over en bruger defineret størrelse. Desuden præsenterer prognosen kostprisen på årets resterende fremmøde summeret på tværs af alle medarbejdere.AL, DIRNyhed
Timeopgørelse: Det er nu muligt at få en rapport over afleverede timer på sagen 'Ferie med løn'AdminNyhed
Afleverings/fraværsplanen: Det er nu muligt at afsende email rykker for aflevering af timesedler direkte fra afleverings/fraværsplanen.Admin, AL, PLNyhed
Sagslisten på AutoPilot paletten. Man kan nu valgfrit se en samlet liste over sager eller en samlet liste over delsager.TSNyhed
Delsagens aftaler summeres nu og summen vises til højre foroven på formularen: Projektleder/Afdelingsleder/Direktion >Delsager aftaler> Højreklik + Reguler aftale.AL, DIR, PLNyhed
Projektleder/Administration > Fakturering > Fakturaforslag > Rateplan.Raterne summeres nu og sumtallet vises for neden. Her vises også en sum af "heraf godkendt", som derfor er fjernet fra højre side af billedet.Admin, PLNyhed
Summering af aktuelle fakturaforslag er opgivet nederst i højre hjørne på formularen: Projektleder/Administration > Fakturering > Fakturaforslag > Aktuelle fakturaforslag. Admin, PLNyhed
Rettet fejl der betød at i Projektleder/Afdelingsleder/Direktion > Planlægning > Tilføj medarbejdere kunne programmet melde fejl ved valg af bemandingsgruppe uden medarbejdere.AL, DIR, PLNyhed
I fraværsplanen var genansatte medarbejdere markeret med lyserødt, fejlen er nu rettet.AdminNyhed
Informationstekst vedr. opgørelsesmodel 3 igangværende arbejde er tilrettet og udvidet med visning af formel for beregning af igangværende i alt.DIRNyhed
Ved oprettelse af en medarbejder kan der tages stilling til om vedkommende skal overføres til Lessor Løn. Ønskes medarbejderen ikke linket sættes flueben i "Linkes ikke".BasisNyhed
I Fakturering kan fakturadato ændres på alle faktura i listen på en gang til en valgfri dato, som indstilles ved at spole datoen frem eller tilbage i forhold til dags dato.AdminNyhed
Faktureringshorisonten kan nu indstilles til en valgfri dato ved at spole datoen én dag tilbage ad gangen i forhold til den dato, der står til at være faktureringshorisont.Admin, PLNyhed
Overførsel til SAP: Forbrugsstatistik kan nu vise en oversigt over timeforbrug der endnu ikke er overført til SAP.Admin, AL, DIR, PLNyhed
S, T og U gruppering er nu muligt på rapporten forventede slutfaktorer.AL, DIR, PLNyhed
S, T og U gruppering er nu muligt på dækningsbidragsrapporten.AL, DIR, PLNyhed
Link til Finans: Det er nu muligt at overføre lokation istedet for afdeling ved overførsel af salgs- og købsregistreringer til finansprogrammet.AdminNyhed
For projektlederen vises belastningsoversigten som udgangspunkt for de medarbejdere, der er tilknyttet den afdeling projektlederen er ansat i. Som noget nyt kan filtreringen ændres til at vise andre afdelingers medarbejdere eller alle medarbejdere.PLNyhed
For afdelingslederen vises belastningsoversigten som udgangspunkt for de medarbejdere, der er tilknyttet afdelingen. Som noget nyt kan filtreringen ændres til at vise andre afdelingers medarbejdere eller alle medarbejdere.ALNyhed
Belastningsoversigten kan nu filtreres efter hhv. medarbejder afdeling, medarbejder lokation og medarbejder bemandingsgrupper samt i kombination.AL, DIR, PLNyhed
Vedr. SR1. Ved genansættelse var puljen timer før tillæg ikke nulstillet. Det er den nu.Admin, TSNyhed
Vedr. automatisk tildeling af feriefridage. Ved genansættelse blev den kvartalsmæssige tildeling foretaget ud fra den oprindelige ansættelsesdato. Nu foretages tildelingen i forhold til genansættelsesdatoen.Admin, TSNyhed

Version 119

NoteProgramType
Planlægning: I Aktivitetsplanen er der kommet et nyt felt "Aftale % i alt", der løbende opdateres med summen af rækkernes værdi i feltet "Aftale %". Det er kun muligt at låse vha. knappen "Låst", hvis tallet i "Aftale % i alt" enten er lig 100 eller blankt. Hvis der i en række tastes en værdi i "Aftale %", så summen giver mere end 100, nedsættes tallet, så summen giver 100 i alt.AL, DIR, PLNyhed
Vedr. Efteruddannelse: Administration> Efterudd.> Fordeling af forbrug: Tidligere var der i billedet for "Fælles behandling" en linje, der hed "Egen %". Denne linje er fjernet, da den altid har samme værdi som feltet "Egen % sats". AdminNyhed
Vedr. Efteruddannelse: Administration> Efterudd.> Fordeling af forbrug> Vælg "Fælles behandling" Der findes nu et tekstfelt, "Tekst", der er forudfyldt med dags dato + aktivitet. Det er muligt at rette teksten. Den samlede tekst gemmes, når der trykkes på Aflever og vises på statusudskriften i Administration> Efterudd.> Statusudskrift. Datofeltet er til angivelse af den dato forbruget skal trække fra i efteruddannelsesregnskabet. Udfyldes datoen ikke anvendes dagsdato.AdminNyhed
Elektronisk fakturering: Tilføjet delsagsnavn i den elektroniske fakturas notatfelt.AdminNyhed
Elektronisk fakturering: OIO-filen gemmes nu i format UTF-8.AdminNyhed
Vedr. statusudskrift for ferie/afspadsering: Rettet en fejl, der i visse tilfælde gjorde, at pris på ikke afholdt ferie og afspadsering blev beregnet efter den videredebiterbare kostpris i stedet for - som rigtigt er - efter den nøgne kostpris.AdminNyhed
Faktureringsstatistik kan nu grupperes på såvel sagens kunde som på faktura betaler. AdminNyhed
Faktureringsstatistik kan nu grupperes på udlægs-ID og/eller udlægsbeskrivelse.AdminNyhed
Rettet en fejl i likviditetsmodulet, der gjorde at indtægtssummen vedrørende viderefaktureret fremmed arbejde var forkert i skærmbilledet. I den tilhørende rapport for resultatprognose og den tilhørende rapport for likviditetsprognose er og var tallene korrekte.DIRNyhed
Afspadseringsmodel SR1. I overgangsperioden fra 8 ugers opgørelse til 4 måneders opgørelse (januar-april 2009) kan der stå en forkert startuge i rubrikken afventer 50% på timesedlen. Dette er nu rettet.TSNyhed
Værdianalyse er nu også tilgængelig i afdelingslederprogrammet. Analyseredskabet er som udgangspunkt filtreret til den givne afdelings sager, men filteret kan ændres til andre afdelingers produktionstal eller alle produktionstal.AL, DIRNyhed
Værdianalysen kan nu filtreres til kun at vise produktionen for sager, der tilhører en given afdeling. Den videre værdianalyse kan derfor koncentrere sig om den givne afdeling.AL, DIRNyhed

Version 118

NoteProgramType
Elektronisk fakturering: Sagsnavn, fakturaens indledende tekst og afsluttende tekst placeres nu i fakturanotefeltet i den elektroniske faktura.AdminNyhed
Elektronisk fakturering: Fakturalinier er nu mærket enten VAT (med moms) eller ZERO RATED (uden moms). Det betyder at fakturaer der tidligere blev afvist pgra. manglende momskode på beløbslinierne, nu ikke afvises længere. AdminNyhed
Elektronisk fakturering: Der er nu tilføjet sælger oplysninger: Tlf. nr, Fax. Nr, Kontaktperson (den aktuelle sags projektleder), Banknavn. Oplysningerne udfyldes i Konfiguration -> Faktura. AdminNyhed
Administration: Eksport af indtægter og udgifter - der er indført en ny kolonne med salgspris af egne timer. Kolonnen står ved siden af kolonnen med kostpris egne timer.AdminNyhed
Opgørelse af igangværende arbejde der er kommet overskrift foran sumfelt i bunden af opgørelsen. Summerne angår enten igv. eget eller igv. ialt afhængig af opgørelsesmodel. DIRNyhed
Opgørelse af igangværende arbejde model 3: det er nu muligt at anvende den reduktionsmetode, hvor man reducerer med et beløb også i model 3. Reduktionsmetode vælges i Konfiguration -> Valgmuligheder og der vælges ml. 0 og 1, hvor metode 0 er reduktion efter procentsats og 1 er reduktion ved et beløb.DIRNyhed
Opgørelse af Igangværende arbejde model 4 udfylder nu igv. eget, igv. fremmed arbejde og igv. udlæg på fast pris sager som værdi minus faktureret for igv. eget´s vedkommende og omkostning minus faktureret for igv. fremmed arbejdes vedkommende og omkostning minus faktureret for udlægs vedkommende.DIRNyhed
Markering af en udlægstype som værende kørsel er nu delt i to. Den ene markering giver adgang til kørselsafstandslisten samt adgang til automatisk afskrivning af udlægget. Den anden markering bevirker at registreringer af den givne type medtages på opgørelsen over kørselsgodtgørelse.Admin, TSNyhed
Oversigten over medarbejdere er nu opdelt i hhv. aktive og lukkede.BasisNyhed
Hvis systemet er sat op til automatisk at droppe en PDF-kopi af en bogført faktura: Før bogføring undersøger programmet nu, om der teknisk er adgang til arkiv med PDF-kopier. Hvis der ikke er det afvises bogøring.AdminNyhed
Før bogføring af en faktura med EAN nummer undersøger programmet nu, om der teknisk er adgang til arkiv med elektroniske fakturaer. Hvis der ikke er det afvises bogføring.AdminNyhed
Rettet en fejl i værdianalysesystemet. Fejlen bevirkede, at forrige periodes produktion fejlagtigt blev trukket fra den aktuelle periodes produktion - fra og med den 3. opgørelse.DIRNyhed
Vedr. placering af en sags dokumenter: Det er nu muligt at inkludere et sagsbestemt årstal i den sti, der bestemmer dokumenternes placering.Adresse, AL, DIR, Mappe, PL, TSNyhed
Nu muligt at anføre en særskilt betaler på en given delsag.Admin, AL, DIR, PL, TSNyhed

Version 117

NoteProgramType
Valg af terminologi for afdelingsbegrebet. Vi har indført muligheden for at vælge mellem 4 alternative betegnelser for afdelingsbegrebet i AutoPilot. De 4 muligheder er Afdeling, Jobmanager, Funktionsområde og Gruppe. Valget af terminologi slår igennem i alle skærmbilleder og på alle rapporter.Admin, AL, Basis, DIR, PL, TSNyhed
Vi kan nu tilbyde mulighed for at få sagens/delsagensafdeling med på fakturaen.Admin, PLNyhed
Afdeling på delsag. Det er nu muligt at indvælge en anden afdeling end sagens afdeling på den enkelte delsag. Det betyder at en delsag med afdeling på delsagsniveau optræder i sagslisterne både hos afdelingslederen på sagsniveau og hos afdelingslederen på delsagsniveau.ALNyhed
Projektleder på delsag. Det har længe været muligt at have en særskilt projektleder på delsagsniveau, nu kan initialer på projektlederen på delsagsniveau vises i en kolonne i de relevante skærmbilleder. Overskriften på kolonnen er PLD.Admin, AL, DIR, PL, TSNyhed
Værdianalyse. AutoPilot tilbyder et nyt system til opgørelse af værdien af eget arbejde. Systemet baserer sig på produktionsprincippet. Systemet indeholder en rapport, der på et givet tidspunkt i et regnskabsår opgør den i regnskabsåret producerede værdi af eget arbejde. Værdien opgøres ved at udregne forskellen mellem den værdi som sagerne blev vurderet til ved regnskabsårets start og den værdi som sagerne vurderes til på opgørelsestidspunktet. Begge disse værdier er for fast pris sagers vedkommende udregnet som den afholdte kostpris gange den ambitionsfaktor, der var gældende på opgørelsestidspunktet. For medgået tid sager er værdierne opgjort som salgsprisværdien af ikke afskrevne timer. Forandring af tidligere års produktionsværdi (gennem ændring af ambitionsfaktor/afskrivning af timer) indregnes således løbende i det aktuelle regnskabsårs produktionsværdi. Systemet tilbyder at gruppere værdien efter samtlige indbyggede nøgler - i op til 3 niveauer. Dette betyder at virksomhedens produktion kan analyseres efter samtlige nøgler på kunde, sags, delsags, aktivitets og medarbejderniveau og i kombination. DIRNyhed
SR1 overtidsmodellen. Ændringen af normperioden fra 8 uger til 4 måneder er nu indarbejdet i programmet med virkning fra 1. januar 2009. Overgangen til den nye normperiode er udformet således, at hvis den sidste 8 ugers periode i 2008 først udløber i 2009 forlænges perioden til udløb af den første 4 måneders periode i 2009. I øvrigt er modellen bygget op således at opgørelse af overtidstillæg fortsat udføres ved udgang af en uge. Datoerne for de 3 årlige opgørelser er de uge-slut datoer, der ligger tættest på 30. april, 31. august og 31. december.Admin, TSNyhed
Sagsadresser. Hidtil har sagsadresse været et fritekst felt. Dette kan man forsætte med, men der er kommet et alternativ. Nu kan du vælge at stedfæste en sag ved hjælp af et hierarki af 3 opslagslister. Betydningen af hver af de 3 niveauer er valgfri, men kan eksempelvis være Land, Område og Bygning. På denne måde kan hver enkelt sag stedfæstes ud fra valg i listerne. AutoPilot tilbyder med dette som grundlag en sikker metode til at identificere hvilke sager virksomheden tidligere har haft på et bestemt sted. AL, Basis, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt at indvælge et selvdefineret statistikmærke på den enkelte medarbejder. Statistik1-mærket anvendes udelukkende i statistiske sammenhænge som grupperingsmulighed i forskellige rapporter.Admin, BasisNyhed
Det er nu muligt at indvælge et lokationsmærkat på den enkelte medarbejder. Lokation anvendes udelukkende i statistiske sammenhænge som grupperingsmulighed i forskellige rapporter.Admin, BasisNyhed
Ved oprettelse af medarbejder ved nyansættelse er det muligt at indvælge medarbejderens priskategori. For eksisterende medarbejders vedkommende vedligeholdes priskategori som hidtil i prisliste programmet.BasisNyhed
I forbindelse med introduktionen af et efteruddannelsesregnskab i AutoPilot er det muligt på medarbejderens ansættelsesforhold at indvælge en uddannelsesgruppe.Admin, BasisNyhed
Der er kommet 2 nye kostpriser pr. medarbejder. En kostpris som er den "nøgne" kostpris og en kostpris til timer afholdt på efteruddannelsessagen og som indgår i efteruddannelsesregnskabet. BasisNyhed
Igangværende arbejde model 3 og 4 er modificeret således at der for fast pris sagernes vedkommende beregnes ET samlet igangværende beløb, det er igangværende i alt. Igangværende ialt beregnes således: Værdi eget arbejde(Model 4 beregnet som faktor*kostpris egne timer/ Model 3 beregnet som Dir% * aftale eget honorar) + kostpris fremmed arbejde + kostpris udlæg minus faktureret i alt. En forudsætning for at beregningen bliver rigtig er, at aftaler på fast-pris-sager vedligeholdes med beløb afsat til fremmed arbejde og beløb afsat til ikke fakturerbart udlæg. Afskrivning af timer/udlæg/fremmed arbejde har ingen betydning for beregningen.DIRNyhed
Periodetekst fra fakturaen vises nu i fakturalisten på formularen til dannelse af fakturaforslag.Admin, PLNyhed
Vedrørende link af køb fra AutoPilot til finansprogram: Hvis finanstransaktioner komprimeres sættes leverandørnavnet ind som beskrivelsestekst på den komprimerede post, medmindre man har valgt "Specialtekst på kreditorposteringer".Admin, BasisNyhed
På sagskortet er attentionperson, ordrenummer og sprogkode genindført. Det vil sige at i det omfang disse felter IKKE er udfyldt på delsagsniveau, så anvendes værdierne fra sagskortet.Admin, Basis, DIR, PLNyhed
Vedrørende print af status for flere delsager på en gang: Statusrapporterne printes nu sorteret efter sagsnummer.Admin, AL, DIR, PLNyhed

Version 116

NoteProgramType
Ordrenummer og attentionperson kunne ikke længere vedligeholdes på sagskortet, det kan de nu igen.Admin, AL, Basis, DIR, PLNyhed
Ved sagsoprettelse kan foretrukken indstilling vedr. aftalehistorik, fakturahistorik, faktureringsnotat, attentionperson m.m udfyldes. Denne indstilling overføres ved sagsoprettelse til den eller de to delsager der oprettes.DIR, PLNyhed
Teksten "Alle beløb er ekskl. moms" er tilføjet til delsagsstatusrapporten.Admin, AL, DIR, PLNyhed
I fakturaarkivet er der kommet en kolonne, der fortæller om en given faktura har en elektronisk udgave i form af en oio-xml-fil.AdminNyhed
Der er indført en mulighed for at programmet ved bogføring automatisk danner en oio-xml kopi af fakturaen og placerer filen i et forud defineret arkiv.AdminNyhed
Vi introducerer nu et nyt koncept vedrørende den enkelte kundes registrering af udviklingsønsker til AutoPilot. I får nu alle adgang til en web-side, hvor I kan registrere, redigere og prioritere behov for renovering/udvikling af AutoPilot. Ved hjælp af dette værktøj kan I løbende selv registrere, redigere og prioritere de behov netop jeres virksomhed har for udviklinger. Når vi frigiver en ny version af AutoPilot kan I bruge samme værktøj til at reducere eller opdatere jeres liste i det omfang punkter på jeres liste er løst. Konceptet afløser det hidtidige system, hvor I har kunnet ringe ind til os og få os til at registrere udviklingsbehov.Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Konfig, Kontaktstyring, PL, TSNyhed
Udlægshistorik vises nu kun, hvis den konkrete faktura indeholder udlæg. Udlægshistorik skal stadig vælges til på faktureringsopsætningen for at blive vist.Admin, PLNyhed
Aftale-og honorarhistorik vises nu kun, hvis den konkrete faktura indeholder honorar. Aftale- og honorarhistorik skal stadig vælges til på faktureringsopsætningen for at blive vist.Admin, PLNyhed
Adresseformatet i AutoPilot er nu udviddet med 2 felter - hus nummer og supplerende stednavn. Udviddelsen er til brug for elektroniske fakturaer, der kræver et særkilt felt til husnummer. Udviddelsen er konfigurerbar. Aktivering af denne facilitet kræver en opdatering af jeres fakturalayout.Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Kontaktstyring, PLNyhed
Fakturastatistik: finansenhed på fakturalinier hentes nu fra fakturaen fremfor fra sagen.AdminNyhed
I fakturaarkivet er der nu indført en mulighed for at sende en e-mail vedhæftet en pdf-kopi af en faktura til en mail-adresse tilknyttet delsagen.AdminNyhed
Der er indført en mulighed for at programmet i bogføringsøjeblikket automatisk arkiverer en pdf-kopi af fakturaer.AdminNyhed
Det er nu muligt at have 10 alternative modkonti fikseret i Basis -> Finanslink -> Fiksering.BasisNyhed
Efter filtrering af sagslisten til "udvalgte sager" gik programmet ned ved tilvalg af flere måneder i fremtidskalenderen. Dette er nu rettet.AL, DIR, PLNyhed
Ved oprettelse af ansættelsesforhold for ny timelønnet medarbejder sættes den daglige normtid som udgangspunkt til 0.BasisNyhed
Bruger nu den korte udgave af kundenavn i forbrugsstatistik timer.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Ny opgørelse, der udviser medarbejderopdelt forbrug af ferie uden løn siden sidste lønopgørelse.AdminNyhed
Vedrørende fakturering af udlæg eller fr. arbejde. Ved delgodkendelse af en postering fik den nye "restpostering" fejlagtigt ikke det oprindelige bilagsnummer. Dette er nu rettet.Admin, PLNyhed
Sagsnavn er nu en kolonne i kontaktoversigten.KontaktstyringNyhed
Overskriften på beløbskolonner i detaljeafsnittet for medgået tid timer på sagsstatusrapporten er nu ændret fra "beløb" til "salgspris"Admin, AL, DIR, PLNyhed
Samtlige tomme timesedler for timelønnede medarbejdere kan nu tvangsafleveres frem til en given dato ved tryk på en knap.Admin, ALNyhed
Ved dannelse af linkfil for salg eller for køb for en given finansenhed kunne posteringer for andre finansenheder fejlagtigt blive flyttet over i kørselsarkivet. Dette er nu rettet.AdminNyhed
Sagens afdeling er nu en mulig kolonne i planlægningsbilledet.AL, DIR, PLNyhed
Grafen for fremtidig ledig medarbejderkapacitet i planlægningsbilledet er nu automatisk slået til eller fra afhængig af brugerens sidste valg.AL, DIR, PLNyhed
Der kan nu knyttes en fakturerings husketekst til den enkelte delsag.Admin, PLNyhed
Opsætningen af faktura hvad angår gruppering, valg af fakturahistorik samt sprog foregår nu på den enkelte delsag.Admin, PLNyhed
Antal dage der ikke er afleveret står nu anført på den enkelte medarbejders timeseddel.TSNyhed
Hvis et fakturaforslag slettes og dannes påny får det nye fakturaforslag en kopi af en eventuel indledende og afsluttende tekst indtastet på det oprindelige forslag.Admin, PLNyhed
Rettelser og tilføjelser til en fakturas indledende og afsluttende tekst, der foretages af administrationen, bevares nu ved eventuel returnering af fakturaforslag til projektleder.Admin, PLNyhed
Timelønnede medarbejdere kan nu i timesedlen udprinte en liste over timer, der er afregnet på en given lønopgørelse.TSNyhed
Den enkelte medarbejder kan nu i timesedlen udprinte en liste over udlæg, der er afregnet på en given lønopgørelse.TSNyhed
AdresseID er nu synlig som den første kolonne i alle valglister, hvorfra der kan vælges kunde/leverandør.Admin, AL, Basis, DIR, PLNyhed
Planlægning: "Fravalg af sager" er nu vendt om så man istedet for at fravælge nu tilvælger sager, man ønsker at få vist.AL, DIR, PLNyhed
Belastningsknappen på timesedlen er nu kun en mulighed hvis medarbejderen er valgbar ved budgettering.TSNyhed
Belastningsoversigten for en given afdeling kan nu - i lighed med belastningsoversigten for hele virksomheden - filtreres ned på bemandingsgrupper.AL, PLNyhed
Muligheden for at opdele leverandører i leverandørgrupper og få den individuelle leverandørgruppe med i linkfil til finanssystem er nu en selvstændig konfigurationsmulighed. Konfiguration > Valgmuligheder > Tillad opdeling af leverandører i leverandørgrupper?Admin, BasisNyhed
Listen med aktuelle fakturaforslag kan nu hentes frem via menupunkt øverst i skærmbilledet Faktureringsgrundlag.Admin, PLNyhed

Version 115

NoteProgramType
Man skal nu aktivt svare ja på et par spørgsmål, hvis man ønsker at komplettere en aktiv prisliste til at omfatte samtlige medarbejdere.BasisNyhed
Restbudgetter kan nu kun ses på timesedlen, hvis timesedlen specifikt er konfigureret til dette.TSNyhed
Aflevering af mere end 24 timer på en dag kan nu kun foregå, hvis timesedlen specifikt er konfigureret til dette.TSNyhed
Ved dannelse af flere fakturaforslag på samme sag kunne periodefeltet være udfyldt forkert. Dette er nu rettet.Admin, PLNyhed
Statusudskriften for ferie/afspadsering kan nu valgfrit forsynes med medarbejder navn eller kombinationen af medarbejdernummer og medarbejdernavn.AdminNyhed
Belastningsoversigten. Totalsummen af budgetter på sagsniveau og totalsummen af budgetter på aktivitetsniveau blev ikke korrigeret for eventuelle sandsynlighedsprocenter. Dette er nu rettet.AL, DIR, PLNyhed
Hvis en faktura har honorar fakturalinier uden moms virkede de fakturalayouts, der klapper honorarlinier sammen til een fælles tekst, ikke som forventet. Dette er nu rettet.Admin, PLNyhed
Budgetter i belastningsoversigten summeres nu i debiterbare sager, udebiterbare sager og som det nye i akkvisitions sager.AL, DIR, PLNyhed
En række muligheder på faktureringsbilledet er nu kun til stede hvis de aktiveres i konfiguration. Det drejer sig blandt andet om anvendelse af samlefakturaer og mulighed for massefakturering.AdminNyhed
Renoveret ikonografi og øvrig brugerflade på det objekt der anvendes til bogføring af fakturaer.AdminNyhed
Nu mulighed for at se en samlet fraværsplan for samtlige medarbejdere. Planen er månedsvis og kan filtreres ned til kun at vise medarbejdere i en bestemt afdeling eller medarbejdere i en bestemt bemandingsgruppe. Planen er også velegnet til at få overblik over afleveringsstatus for medarbejderne.Admin, ALNyhed
Renoveret ikonografi og øvrig brugerflade på det objekt der anvendes til dannelse af fakturaforslag.Admin, PLNyhed
Ved dannelse af fakturaforslag er det nu muligt at skrive en besked til den der skal bogføre den tilhørende faktura.Admin, PLNyhed
Det er nu muligt at markere enhver sag i planlægningsbilledet som "uønsket på udskrifter". Tidligere kunne man kun fravælge sager uden budget.AL, DIR, PLNyhed
Ved anvendelse af funktionen "Indsæt alle medarbejdere" på en prisliste indsættes nu automatisk de priser, der er på den tilhørende priskategoriliste - også hvis denne allerede er lavet og udfyldt.BasisNyhed
Delsagens honorarprincip er nu en filtreringsmulighed i faktureringsstatistik.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Delsagens honorarprincip er nu en filtreringsmulighed i forbrugsstatistik.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Faktureringsstatistik kan nu afgrænses til forrige måned ved valg af en option.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Forbrugsstatistik kan nu afgrænses til forrige måned ved valg af en option.Admin, AL, DIR, PLNyhed
I planlægningsbilledet summeres budget for ordre sager og budget for akkvisitionssager nu i 2 separate linier.AL, DIR, PLNyhed
Statusudskrift ferie/afspadsering viser nu ferie uden løn med 2 decimaler på linie med alle øvrige tal på udskriften.AdminNyhed
Rettet en fejl introduceret i release 114, der gjorde at månedssum for de enkelte sager var forsvundet fra månedskalenderen i timeseddel, print.TSNyhed
Rettet en fejl, der gjorde at ved ÆNDRING af priskategori på en medarbejder blev der byttet om på lav og høj salgspris.BasisNyhed

Version 114

NoteProgramType
Rettet fejl vedr. forkert visning af de 2 uger der ligger henholdvis før og efter årsskiftet 2007/2008.Admin, AL, Basis, DIR, PL, TSNyhed
Ved inddatering i købskladderne vises der 3 afstemningsfelter som indenfor samme bilag summere linierne og udfra momskoden beregnes et momsbeløb, der skal stemme overens med momsbeløbet på købsfakturaen.AdminNyhed
Det er nu muligt at indtaste i købskladderne i udenlandsk valuta.AdminNyhed
Er der angivet en valutakode og en kurs på en delsag, så kan rateplanen oprettes ved indtastning i delsagens valuta og beløbene i DKK omregnes udfra delsagens kurs.Admin, PLNyhed
Man kan nu angive en valutakode og kurs på en delsag, hvorved fakturaforslag på den pågældende delsag bliver dannet med delsagens valuta og kurs.PLNyhed
mulighed for at til- og fravælge visning af kolonner i udlægs/fremmedarbejdskladdenAdminNyhed
Medarbejderens udskrift af timeseddel (månedskalenderen) viser nu den daglige normtid samt optjent flex og/eller overarbejde dag for dag.TSNyhed
Prgrammet kunne gå ned ved redigering af medarbejderpriser. Fejlen kunne opstå ved redigering af prisen på en medarbejder, der lige var tilføjet til prislisten. Fejlen er nu elimineret.BasisNyhed
Der er nu kommet scrollbars på feltet "Husk ved fakturering" på fakturaforslagsformularen.Admin, PLNyhed
Det er nu muligt at mærke en kunde med sprogkode.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt at straksafskrive udlæg og fremmedarbejde allerede ved registreringen i kladderne i Administration.AdminNyhed
I belastningsoversigten er farveskalaen skiftet ud, så skalaen nu bevæger sig fra grøn til rød, fremfor tidligere fra blå til rød.AL, DIR, PL, TSNyhed
I belastning får man ved udfoldning af medarbejdere nu mulighed for en grafisk visning af belastningens udstrækning i tid.DIR, PL, TSNyhed
I planlægningsmodulet, når en aktivitet foldes ud og man ser listen med de medarbejdere, der arbejder på aktiviteten, så står der ud for den enkelte medarbejders navn også den dato vedkommende har afleveret sin timeseddel til og med.AL, DIR, PLNyhed
Igangværende arbejde: det er nu muligt at angive reduceringsprocent = 0, således at delsagens værdi kan optages til 0 kr.DIRNyhed
Faktureringsoversigten viser nu fakturerbart fremmed arbejde til salgsprisværdi i modsætning til tidligere hvor det var kostpris der blev vist.AdminNyhed
Kunder der linker til Navision eller Axapta: Ændring af debitor eller kreditor-informationer i AutoPilot medfører nu at ændringerne automatisk medtages i synkroniseringen af Navision/Axapta.Admin, BasisNyhed
Man skal nu ikke længere tage stilling til valg af printer og valg af antal kopier ved massefakturering.AdminNyhed
Rettet en fejl, der gjorde at 0 i SR1-modellens udbetalingspulje kunne stå med et meget lille tal i videnskabelig notation. Eks 5,55179852E-17TSNyhed
Det kan nu på den enkelte medarbejder konfigureres at eksport filer fra AutoPilot automatisk placeres i den særlige "Windows my documents" mappe.Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Kontaktstyring, PLNyhed
Login til AutoPilot kan nu - for den enkelte bruger - begrænses til at foregå med de initialer brugeren er logget ind til Windows med.Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Kalender, Konfig, Kontaktstyring, Mappe, PL, TSNyhed
De enkelte medarbejderes status som værende månedslønnet eller timelønnet kan nu ses i den liste der viser hvor langt frem medarbejderne har afleveret deres timeseddel.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Notat kolonne vises nu i liste over forbrugt fremmed arbejde under forbrugs statistik.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Rettet en fejl introduceret i 7.201.113, der fejlagtigt låste antalskolonnen af ved opskriv/nedskriv funktionen i timeredigering.AdminNyhed
Rettet en fejl der gjorde at virksomhedens ledige kapacitet i indeværende periode blev vist med et for lille tal i projektlederens planlægningsbillede. Fejlen optrådte, hvis projektlederen er pl på en delsag, hvor en anden er projektleder for sagen som sådan.PLNyhed
Rettet en fejl i delsagsstatusrapporten, der gjorde at sumtekster kunne se mærkelige ud hvis aktivitetsplan var valgt som gruppering 2.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Ved tilvalg af aktiviteter i sagsplanlægningen kan man nu stave sig frem i listen.AL, DIR, PLNyhed
Sagens arkivfelt er nu med i eksportlisten i Administration -> Statistik -> Eksport af tal for indt. og udgift.AdminNyhed

Version 113

NoteProgramType
Mulighed for at opsætte en medarbejder, så vedkommende kan registrere vareforbrug via timesedlen.Basis, TSNyhed
Mlighed for at vise ordrenummer og EAN nummer i listen over delsager og aftaler.AL, DIR, PLNyhed
Mulighed for at slå udvalgte kolonner fra i udlægsregistrering og i registrering af fremmed arbejde.AdminNyhed
Sagens afdeling kan nu vises i pallettens sagsliste.KonfigNyhed
Registrering af udlæg og fremmed arbejde i udenlandsk valuta kan nu foregå direkte i den pågældende valuta.AdminNyhed
Fejl introduceret i 7.201.112, vedr. flytning af et udlæg til en anden sag/aktivitet er rettet.AdminNyhed
Delsags statusrapporten kan nu ud over at vise sagens nuværende status vise sagens forandring i et valgfrit tidsinterval.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Kostpriser kan nu slås til og fra i forbrugsstatistik timer.AdminNyhed
Mulighed for print af delsager og aftaler på en A3-printer.AL, DIR, PLNyhed
Mere fleksible muligheder for til- og fravalg af kolonner, der vises i delsager og aftaler.AL, DIR, PLNyhed
Mulighed for print af belastningsoversigten på en A3-printer.DIRNyhed
Mulighed for print af planlægningsbilledet på en A3-printer.AL, DIR, PLNyhed
Mulighed for print af likviditetsoversigten på en A3-printer.DIRNyhed
Mere fleksible muligheder for til- og fravalg af kolonner, der vises i likviditetsbilledet.DIRNyhed
Delsagsplan har nu op/ned-pil så man kan bladre alle sagers delsagsplaner igennem.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Fakturaforslagsbilledet indeholder nu summen af de beløb der er parat til fakturering.Admin, PLNyhed
Rediger delsagsplan er nu en mulighed i fakturaforslagsbilledet.AdminNyhed
Rediger delsagsplan er nu en mulighed i planlægningsbilledet.AL, DIR, PLNyhed
Rediger delsagsplan er nu en mulighed i rate/likviditets billedet.AL, DIR, PLNyhed
Ny udskrift der pr. en given dato viser samtlige eksisterende delsagsprislister. Hver enkelt prisliste indeholder de medarbejdere der var ansat på datoen.BasisNyhed
Det er nu muligt at oprette en særlig prisliste for en given delsag.Admin, AL, Basis, DIR, PL, TSNyhed
Sagskortet viser nu såvel type som dato på den prisliste der aktuelt er gældende for sagen.AL, Basis, DIR, PLNyhed
Indsæt alle medarbejdere på en prisliste virker nu også selv om prislisten allerede indeholder en eller flere medarbejdere.BasisNyhed
Ny udskrift der pr. en given dato viser samtlige eksisterende sagsprislister. Hver enkelt prisliste indeholder de medarbejdere der var ansat på datoen.BasisNyhed
Ny udskrift der pr. en given dato viser samtlige eksisterende kundeprislister. Hver enkelt prisliste indeholder de medarbejdere der var ansat på datoen.BasisNyhed
Ny udskrift der pr. en given dato viser den generelle prisliste. Prislisten indeholder de medarbejdere der var ansat på datoen.BasisNyhed
Rettet en fejl introduceret i 7.201.112, der bevirkede, at valg af layout i Administration Fakturering så mærkeligt ud.AdminNyhed
Rettet en fejl introduceret i 7.201.112, der bevirkede at delsags statusrapporten ikke kunne vises uden kostpriser.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Det er nu kun muligt at ændre udebiterbar/debiterbar på sagskortet i BasisAL, Basis, DIR, PLNyhed
Sagens oprettelsesdato er nu med i eksportlisten i Administration -> Statistik -> Eksport af tal for indt. og udgift.AdminNyhed
Ugenummer vises nu på fælles dagskalender.KalenderNyhed
Kalender starter nu som den blev forladt. Enten vises den fælles dagskalender eller også vises de individuelle ugekalendere.KalenderNyhed
Fakturaens timebilag viser nu en eventuel gruppering efter aktivitetsplan og en eventuel gruppering efter medarbejder priskategoriAdmin, AL, DIR, PLNyhed
S,T,U grupperinger vises nu i listen Delsager & AftalerAL, DIR, PLNyhed
Afdeling kan nu linkes til C5AdminNyhed
Statusrapport for ferie/afspadsering sorteres nu primært efter medarbejderinitial og sekundært efter status dato.AdminNyhed

Version 112

NoteProgramType
Ny overtidsmodel: I ansættelsesforholdene er der nu mulighed for at vælge en overtidsmodel der giver medarbejderen 1:1 afspadsering af overtid kombineret med en vis procentdel udbetaling.Admin, TSNyhed
Elimineret fejl introduceret i version 7.201.111 som bevirkede at samtidig print af status for flere delsager var holdt op med at virke.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Faktureringsstatistikken kan nu også grupperes efter kundernes land.AdminNyhed
Hver delsag kan nu forsynes med en ambitionsfaktor. Denne udtrykker ved delsagens oprettelse hvilken forventning der er til sagens slutfaktor. Sagens forventede slutfaktor kan i planlægningsbilledet hele tiden måles op imod ambitionsfaktoren.AL, DIR, PLNyhed
Formålskolonnen vises nu i fakturagrundlag for udlæg.Admin, PLNyhed
Sagens sandsynlighedsprocent kan nu vises i likviditetsbilledet.DIRNyhed

Version 111

NoteProgramType
Rettet en fejl. Ved redigering af en rate i likviditetsbilledet blev sagens sandsynlighed ikke taget med i regning. Dette er nu rettet.AL, DIR, PLNyhed
Eksport til html-fil af såvel listen med sager som listen med summer er nu en mulighed såvel i planlægningsbilledet som i rate/likviditetsbilledet.AL, DIR, PLNyhed
Vedrørende igangværende arbejde: Delsager står nu i korrekt rækkefølge.DIRNyhed
Det er nu muligt at konfigurere inddateringskladderne for udlæg og fremmedarbejde, så en særlig salgspris kan indtastes. Udfyldes salgsprisen ikke bliver den sat lig med kostprisen.KonfigNyhed
Det er nu muligt at inddatere "Øvrige omkostninger" i likviditetsbilledet i et valgrfrit antal måneder bagud og et valgfrit antal måneder fremover.DIRNyhed
Ud fra de enkelte ansættelsesforhold og eventuelle ændringer i disse samt månedslønningerne fra medarbejder prislisterne beregner programmet nu den samlede månedlige lønudgift for samtlige medarbejdere i et valgfrit antal måneder bagud og i et valgfrit antal måneder fremover.DIRNyhed

Version 110

NoteProgramType
Mulighed for at få delsagsstatusrapporten i en udgave uden kostpriser og forventet slutfaktor.Admin, AL, Basis, DIR, PLNyhed
Mulighed for at åbne kundens web-side ved at taste Alt-W i faktureringsbilledet eller i fakturaarkivet.AdminNyhed
Mulighed for at åbne kundens web-side ved at taste Alt-W i fakturaforslagsbilledet.Admin, PLNyhed
Restfaktureringen på en %færdig sag kan nu fordeles i tid. Restfaktureringen kan således indgå på indtægtssiden i den fremtidige likviditetsoversigt.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Rettet en fejl vedr. inkludering af det interne sagsnavn i sagsmappenavnet. Hvis systemet konfigureres til at inkludere sagsnavnet i sagsmappenavnet - så sker det faktisk nu.Admin, Basis, DIR, PL, TSNyhed
Mulighed for at starte en stifinder i sagens hovedmappe ved at taste Alt-E i faktureringsbilledet eller i fakturaarkivet.AdminNyhed
Mulighed for at starte en stifinder i sagens hovedmappe ved at taste Alt-E i fakturaforslagsbilledet.Admin, PLNyhed
Ved inddatering af kørselsudlæg i timesedlen kan bruger nu kun inddatere i kolonnerne antal, notat og formål.TSNyhed
Rettet en fejl der betød at man ikke kunne oprette primotal på en sag, hvis kundens navn ikke var udfyldt.BasisNyhed

Version 109

NoteProgramType
Vedrørende afsendelse af multi emails: Det er nu valgfrit om programmet skal placere mail-adresser i Til, Cc eller Bcc feltetAdresseNyhed
Renoveret ikonografi i programmets knap-panelAdminNyhed
Renoveret ikonografi i programmets knap-panelBasisNyhed
Udgivet ny manual til ferie/afspadseringTSNyhed
Udgivet ny manual til timeseddelTSNyhed
Rettet en fejl der betød at man ikke kunne oprette en ny delsag på en sag, hvis kundens navn ikke var udfyldt.AL, DIR, PLNyhed
Belastningsoversigten indeholder nu et histogram der viser medarbejderens ledige kapacitet.TSNyhed
Mulighed for grafisk visning af budget og forbrug på aktivitet og medarbejder.TSNyhed
Mulighed for grafisk visning af indberettet tid i forhold til dagens normtid.TSNyhed
Renoveret ikonografi og øvrig brugerflade.TSNyhed
Muligt at filtrere listen over alle personer og adresser ned på et givet adressemærke.AdresseNyhed
Det er nu muligt at ændre en debiterbar sag til at være udebiterbar eller omvendt uden at skulle skifte sagsserie.BasisNyhed

Version 108

NoteProgramType
Linkfil til kassekladde kunne indholde tal i en notation, som linket ikke kunne håndtere. Dette er nu rettet.AdminNyhed
Renoveret ikonografi i programmets knap-panel.AL, DIR, PLNyhed
I opgørelse af igangværende arbejde er kolonnen kostpris egne timer nu synlig. DIRNyhed
Kontraktstatus kan nu vælges allerede ved sagsoprettelse, samt når der oprettes en ny delsag på en kørende sag. Derudover kan kontraktstatus vedligeholdes på delsagsplanen.AL, DIR, PLNyhed
Kontraktstatus kan nu gøres obligatorisk at udfylde ved sagsoprettelse. Aktiveres i Konfiguration > Statistik aktivering.AL, DIR, PLNyhed
AdresseID er nu synlig i opslagslisten ved indvælgelse af klient (bygherre/installationsnr.) på aktivitetsplanen, HVIS regelsæt for vedligehold af adresser er = 1. Sættes op i Konfiguration -> Valgmuligheder -> Diverse.AL, DIR, PLNyhed
AdresseID vises nu i kolonne i aktivitetsplanen, hvis man anvender at mærke aktiviteter med klient (bygherre/installationsnr.).AL, DIR, PLNyhed
Eksport af "Delsager & aftaler" til fil sker nu "unmerged" dvs. sagsidentifikation vises i alle linier.AL, DIR, PLNyhed
Det er nu muligt at udføre link af kunder og leverandører samme sted som link af finanstransaktioner finder sted.AdminNyhed
Det er nu muligt at få sorteret listen "Delsager & aftaler" efter aftalens størrelse.AL, DIR, PLNyhed
Ny formular til vedligeholdelse af mærkater på adresser. Funktionaliteten er identisk med den funktionalitet, der allerede findes vedrørende vedligeholdelse af mærkater på personer.AdresseNyhed
Ved registrering af udlæg og fremmedarbejde i kladderne i Administration er det nu muligt både at indtaste en kostpris og en salgspris. Udfyldes salgsprisen ikke bliver den sat lig med kostprisen.AdminNyhed
Det er nu muligt at få grupperet udlægslinierne på en faktura efter udlægsfinansgruppen. Funktionen slås til i Konfiguration - Valgmuligheder - Sagsfakturaen - sæt flueben ved "Skal udlæg grupperes efter finansgruppe?"Admin, PLNyhed
Hvis delsagsnavn ikke var udfyldt kunne det forekomme at der stod "0" som delsagnavn på fakturaen. Denne fejl er rettet.Admin, PLNyhed
Funktion der kan forskyde en rateplan et valgfrit antal måneder frem eller tilbage i tiden.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Ved tilvalg af sager får man nu som udgangspunkt alle åbne sager at vælge imellem.TSNyhed

Version 107

NoteProgramType
Renoveret ikonografi og øvrig brugerflade i kontaktstyring.KontaktstyringNyhed
Renoveret ikonografi og øvrig brugerflade i adressestyring.AdresseNyhed
Indstilling af datointerval for print af timelister og udlægslister for et datointerval virker nu korrekt.TSNyhed
Det er nu muligt at konfigurere link til finans så sagsnummer føjes til debitorposteringens beskrivelsestekst. Konfigurationen foretages i Konfiguration > Valgmuligheder > Finans.Admin, KonfigNyhed
Stabsprogrammet er omdøbt til Administration.AdminNyhed
Strukturprogrammet er omdøbt til Basis.BasisNyhed
Mulighed for at åbne web-side ved at højreklikke på en kunde eller taste Alt-W.TSNyhed
Mulighed for at starte en stifinder i sagens hovedmappe ved at højreklikke på et sagsnummer eller ved at taste ALT-E.TSNyhed
Fejl rettet der betød at antalsafhængigt udlæg fik forkert pris ved negativt antal.AdminNyhed
Ved indvalg af en ydelse på en rate, blev totalen ikke beregnet, det gør den nu.Admin, PLNyhed
Mest af interesse for kunder under opstart: Udbygget og renoveret systemet til inddatering af sagernes status pr skæringsdatoen.BasisNyhed
Nu muligt at konfigurere om man tillader at fordele færdiggørelsesbudgetter i fremtidskalenderen eller om man kun tillader færdiggørelsesbudgetter som fremtidige summer.AL, DIR, Konfig, PLNyhed
Implementeret 3 alternative udskrifter vedrørende sagernes status pr skæringsdatoen. Udskrifterne kan anvendes til kontrol af inddaterede statustal hhv. for eget arbejde, fremmedarbejde og udlæg. Hver udskrift kombinerer de faste statustal med løbende registreringer hvis datering ligger før AutoPilot start dato.BasisNyhed
Fejl rettet vedrørende oprettelse af en kreditnota eller fakturakopi ved brug af knapperne i fakturaarkivet. Den nye kreditnota/faktura manglede CVR-nummeret på kunden som det stod på den originale faktura.AdminNyhed
Registrering af planer for fravær via timesedlen kunne give forkerte tal i budgetsystemet. Dette er nu rettet.AL, DIR, PL, TSNyhed
Fejl rettet vedrørende Finans link C5. Nu virker overførslen vedr. valuta korrekt. Afhængig af konfiguration overføres beløb i kr. sammen med valutakode DKK - eller beløb i valuta og fakturaens valutakode. AdminNyhed
Linie nummer kan nu udfyldes med det samme, når man opretter en delsag.AL, DIR, PLNyhed
En given medarbejders kapacitet genberegnes nu med det samme, hvis man ændrer medarbejderens kapacitets procent.AL, Basis, DIR, PL, TSNyhed
Nu muligt at eksportere listen under delsager og aftaler til en html-fil.AL, DIR, PLNyhed
Notat er nu tilføjet til listen bilagsnumre i Administration.AdminNyhed
Vedrørende overtidsmodeller hvor overtid giver ret til et tillæg. Nu mulighed for i konfiguration at vælge om overtid som udgangspunkt opfattes som beordret overarbejde (tillægsberettiget) eller om overtid som udgangspunkt opfattes som forskudt arbejdstid (ikke tillægsberettiget).KonfigNyhed
Vedrørende overtidsmodeller hvor overtid giver ret til et tillæg. Afhængig af konfiguration opfattes overtid som udgangspunkt enten som beordret overarbejde (tillægsberettiget) eller som forskudt arbejdstid (ikke tillægsberettiget).TSNyhed
Rettet en fejl vedr. Bemandingsgrupper . Fejlen opstod hvis ny bemandingsgruppe var oprettet hvor der var opstået spring i id numrene.DIRNyhed
Fakturaforslag, fakturering og fakturaarkiv findes nu i Administration (Stab). Fakturaforslag findes naturligvis fortsat også i Projektleder.AdminNyhed
Fakturering og fakturaarkiv flyttet fra Direktion til Administration (stab).Admin, DIRNyhed
Print af en fælles ugekalender er nu en mulighed.KalenderNyhed
Delsager og aftaler er nu en mulighed også i afdelingslederprogrammet.ALNyhed
Delsager og aftaler. Det er nu muligt at tilknytte en "Kontraktstatus" fra delsagsmærkatsamlingen "Kontraktstatus" til en delsag. Det er muligt at sortere delsagslisten efter denne status. Faciliteten aktiveres i Konfiguration > Statistik aktivering.AL, DIR, Konfig, PLNyhed
Mærkater - delsag - har nu fået en samling benævnt kontraktstatus.BasisNyhed
Nu muligt at konfigurere AutoPilot så periodefeltet på fakturaen efterlades uudfyldt ved dannelse af fakturaforslag.KonfigNyhed
Nu mulighed for at programmet lader være med at udfylde periodefelt ved dannelse af fakturaforslag.Admin, PLNyhed
Statistik > Forbrug > Udlæg. Der findes nu en kolonne, der viser om udlægget er faktureret eller ej. Der kan således nu filtreres ned på ikke fakturerede udlæg.AdminNyhed
Ny knap under antalsafhængige priser, der kan forhøje samtlige priser i prislisten med 5 %.BasisNyhed

Version 106

NoteProgramType
Rettet fejl introduceret i 104, der gjorde at sager ikke kan lukkes.DIRNyhed
Rettet fejl ved sletning af kontaktperson, som optrådte på en personlig adresseliste.AdresseNyhed
Indført 2 nye kolonner i det nye statistik modul i Stab: AFD og PL.AdminNyhed

Version 105

NoteProgramType
Rettet fejl opstået i forbindelse med introduktion af mulighed for PL på delsag. Fejlen bevirkede at andre projektlederes budgetter ikke blev talt med i sum for andre projektlederes budgetter medmindre delsagen havde en PL der var en anden end den aktuelle. Alle delsager hvor der ingen PL var angivet på delsagsniveau kom ikke med.PLNyhed

Version 104

NoteProgramType
Forbrugs statistik - Nu muligt at gruppere på delsag. Grupperingen vises sorteres efter sagsnummer, delsagens linie nummer og hvis dette ikke har afgjort det - til sidst efter delsagens oprettelses nummer.Admin, AL, DIR, PLNyhed
Mulighed for i højrekliksmenu at vælge forbrugsdetaljer sag - på linie med det eksisterende forbrugsdetaljer delsag. Hent data henter så alt forbrug på samtlige delsager på sagen.AL, DIR, PLNyhed
Der er kommet en ny knap i Statistik afsnittet: "Adm. status". Her vises i en liste delsagernes økonomiske nøgletal . Listen kan sorteres og filtreres og endelige kan listens indhold eksporteres til Excel.AdminNyhed
Man kan nu i timesedlen registrere planer om fravær. Dette gælder alle former for fravær, ferie, afspadsering, ferie fridage, fleks og sygdom. Man indtaster de fremtidige planer direkte i timesedlen. Herefter aktiverer man det nye rullegardin "Registrer ferieplaner". Funktionaliteten skal slåes til i Konfiguration -> Timeseddel -> sæt flueben ved "Mulighed for at indberette ferieplaner via timesedlen".TSNyhed
Registrering af kørsel - antalskolonnen: Nu muligt at slå op i en liste over kørselsafstande. I listen kan man vælge mellem eksisterende afstande, man kan oprette nye, slette uaktuelle og rette i eksisterende. Kørselsafstande er knyttet til den aktuelle sag og er fælles for alle medarbejdere.TSNyhed
Belastningsoversigten: delsagens sandsynlighed ganges nu på delsagens budget på medarbejderen. Et budget hvor sandsynligheden ikke er 100 vises med en mørkegul farve.AL, DIR, PL, TSNyhed
Faktor på aktivitetsniveau beregnes nu korrekt - også for medgået tid sager.AL, DIR, PLNyhed
Delsagsnavn vises nu som en del af sagsidentifikationerne på en udfoldet belastningsoversigt.AL, DIR, PL, TSNyhed
Rettet en fejl, der gjorde at en farve for aflevering af en given dag var rød, hvor gul var det rigtige.TSNyhed
Rettet en fejl, der afstedkom forvirring om dublering af sidst afleveret dag, hvis uge var den første uge i forhold til AutoPilot start dato.TSNyhed
Ferie/afspadserings status vises nu også selvom timesedlen aldrig har været afleveret.TSNyhed
Hvis en dag er splittet i 2 - så vises den originale normtid - som hidtil - nederst i den afleverede kolonne. I den ikke afleverede kolonne vises nu kun den normtid, der endnu ikke er gjort rede for.TSNyhed
For de overtidsmodeller der har en fleks-mulighed: Vendt "Heraf fleks" om således at overtid som udgangspunkt er fleks. Databasen gemmer stadig "heraf fleks" records - det er kun i brugerfladen, at det opleves som "vendt om". Derfor kan alle eksisterende kunder køre uændret videre.TSNyhed
Rettet en fejl, der gjorde at delsager fejlagtigt kunne vise sig dubleret i primotal sager - sagsoversigten.BasisNyhed
Ved overtidsmodel 1:X kan der nu differentieres på X afhængig af om overtiden falder på en hverdag eller om overtiden falder på en ikke hverdag. Differentieringen opsættes på den enkelte medarbejders ansættelsesforhold.TSNyhed
Det er nu muligt at aflevere flere gange på den første endnu ikke afleverede dag.TSNyhed
Ved lukning af aktiviteter slettes alle aktivitetens budgetter i databasen - nu vises det også korrekt på skærmen.AL, DIR, PLNyhed
Nu udfyldes liniens faktureringstype ved oprettelse af fakturaforslag.PLNyhed
Muligt at indsætte projektleder på delsagsniveau. I projektleder programmet vil en projektleder der er sat på en delsag kunne se delsagen i sine delsagslister. Muligheden aktiveres i Konfiguration -> Valgmuligheder.PLNyhed
Fejl rettelse: Delsager og aftaler - programmet gik ned hvis man i rediger sagskort trykkede på ned eller op-pil. Dette er nu rettet.AL, DIR, PLNyhed
Fejl rettelse: Hvis ferie uden løn var den eneste tildeling undervejs blev tildelingsvinduet fejlagtigt IKKE vist i timeseddel. Det er nu rettet.TSNyhed
Delsager og aftaler. Nu muligt at sortere efter sagsnr., kunde eller sagsnavn. Nu muligt at stave sig frem igennem en af de nævnte 3 kolonner.AL, DIR, PLNyhed
Fakturaarkiv: Fjernet en fejl, der gjorde at flere linier kunne være "oplyst" efter visning af faktura - hvor man så vælger en anden faktura direkte i visnings-billedet.DIR, PLNyhed
Planlægning af fakturering. Nu muligt at sortere efter sagsnr., kunde eller sagsnavn. Nu muligt at stave sig frem igennem en af de nævnte 3 kolonner.AL, DIR, PLNyhed
Det kan nu sættes op i konfiguration -> Diverse at delsagsnavn SKAL udfyldes ved oprettelse af delsag.KonfigNyhed
Valgt layout bevares nu også ved opdatering af fakturaforslag i Projektleder.PLNyhed
Indført kolonne lokation i Stab -> Forbrugsstatistik, herved er det muligt også at filtrere på lokation i listerne.AdminNyhed
Sagslukning forhindres nu hvis der findes et fakturaforslag på delsagen.DIRNyhed
Fakturastatistik kan nu grupperes efter faktura nummer.AdminNyhed
Rettet en fejl i udskrift af kladde for regulering af DANSKE ARK-puljer der gjorde, at kun den sidst inddaterede record kom med i udskriften.AdminNyhed
Viser nu den korte udgave af adressen i forbindelse med valg af bygherre på sagsoprettelseskortet.DIR, PLNyhed
I "Valgmuligheder" er det muligt at vælge mellem to reducerings metoder vedr. opgørelse af igangværende arbejder. Metode 0=værdien for eget arbejde reduceres med en procentangivelse, metode1= igangværende eget arbejde reduceres med beløb som brugeren angiver. Metode 1 virker kun sammen med model 4 for opgørelse af igangværende arbejde. Det giver ingen mening at reducere igv. eget i model 3, da denne model ikke opgør igv. eget separat på fast pris sager. Model 1 og 2 giver mulighed for udskrivning på rapporter og disse rapporter skal tilpasses for at de kan udskrive det reducerede beløb.KonfigNyhed
Det er ikke længere muligt at fakturere på en lukket delsag. DIR, PLNyhed
Indført kolonne med special ressource (medarbejder=0, maskine=1) til filtrering i Stab -> Forbrugsstatistik.AdminNyhed
Opgørelse af igangværende arbejde: Ny metode til at reducere igv. eget med et beløb som brugeren indtaster i selvstændig reduktionskolonne. Denne reduktionsmetode virker kun sammen med model 4 for opgørelse af igangværende arbejde. Det giver ingen mening at reducere igv. eget i model 3 da denne model ikke opgør igv. eget separat på fast pris sager. Model 1 og 2 giver mulighed for udskrivning på rapporter og disse rapporter skal tilpasses for at de kan udskrive det reducerede beløb.DIRNyhed
Opgørelse af igangværende arbejde: Flueben i "Udelad" bevares ved revidering af opgørelsen.DIRNyhed
Erstatningsansvar er ændret til at kaldes Ansvarsbegrænsning.AL, DIR, PLNyhed
Fejlrettelse vedr. Bemandingsgrupper - fejl opstod hvis ny bemandingsgruppe var oprettet hvor der var opstået spring i id numrene.DIRNyhed
Landekode kan skrives på den enkelte faktura i Direktion - Fakturering.DIRNyhed
Nu muligt at konfigurere at et specialbilag skal være en mulighed ved visning af fakturaforslag/ordre/faktura.KonfigNyhed
Vis fakturaforslag - implementeret mulighed for specialbilag vedr. timeforbrug. Hvis der indtastes et Crystal rapport navn i konfiguration faktura specialbilag så dukker en option op der viser specialbilaget. DIR, PLNyhed
Ved sletning af adresse - Nu kan man få en liste, der viser hvilke adresselister adressen står på.AdresseNyhed
Tilføjet et indeks til kontakttabellen, der gør at lukning af kontaktformularen holder op med at virke langsommelig.KontaktstyringNyhed
Rettet en fejl, der medførte at ikke alle nye index blev tilføjet til destinationsdatabasen ved tilpasning af database.KonfigNyhed

Version 103

NoteProgramType
Tildelingsdato låses ikke selvom der er linier i kladden.AdminNyhed
Det er gennemført i alle kundelister overalt i programmet at det er søgenavn der vises.Admin, Adresse, AL, Basis, DIR, Kontaktstyring, PL, TSNyhed
I opgørelse af igangværende arbejde er det medtages nu IGEN alle sager også sager med oprettelsesdato senere end opgørelsesdatoen, da det kunne bevirke at sager oprettet senere end afholdelsen af forbrug på sagen ikke kom med i opgørelsen af den grund alene at sagen er oprettet med en vis forsinkelse.DIRNyhed
Igangværende arbejder ændret beregning af PL% så det er kostpriserne og ikke salgspriserne der ligger til grund for beregningen af færdiggørelsesprocenten=PL%DIRNyhed
Muligt at opsætte systemet så der er krav om at erstatningsansvar og risikovurdering og kvalitetsplan og 1- og 5 års eftersyn tages stilling til.AL, DIR, PLNyhed
Muligt at opsætte systemet så der er krav om at A,B,C,S,T,U altid udfyldes.KonfigNyhed
Aktiveret den nye udgave af kalender så alle licensholdere får det nye program på banen.KalenderNyhed
Det er muligt at sætte systemet op så det er et krav at totalhonorar udfyldes ved oprettelse af ny delsag efter fast pris.KonfigNyhed
Muligt selv at bestemme tooltiptekst på A,B,C gruppering samt S,T,U gruppering. Tooltipteksterne vises når musen hviler på valgknapperne eller på labels. De vises også i Statistik i grupper/Print når musen hviler på grupperingsnøglerne.KonfigNyhed
Rettet fejl i delsagsstatusrapport når der vælges sidste månedsslut som ultimodato blev faktorberegningen ikke rigtig fordi timer faktureret efter ultimodatoen ikke talte med som ikke fakturerede, de blev heller ikke vist i detaljesektionen - det er nu rettet i programmet.AL, DIR, PLNyhed
Mulighed for at tilknytte et notat til hver aktivitet - Dette foregår under planlægning timer - rediger projektplan. Herefter vises notat som tooltiptekst når bruger hviler mus over aktivitet i timeseddel. Muligheden skal slåes til i konfiguration timeseddel.Konfig, TSNyhed
Muligt at angive erstatningsansvarbeløb på delsagerne under sagsoprettelsen.KonfigNyhed
Muligt at vælge s,t,u gruppering på delsagerne under sagsoprettelse.AL, DIR, PLNyhed
Muligt at angive om der skal udføres 1års og 5 års eftersyn og om der skal udarbejdes kvalitetsplan på sagskortet under sagsoprettelse.KonfigNyhed
Muligt at angive risikovurdering på sagskort under sagsoprettelse.KonfigNyhed
Muligt at se erstatningsansvarsbeløb og redigere det, muligt at skifte s,t,u gruppering i delsagsplanen.AL, DIR, PLNyhed
Muligt at udfylde delsagsnavn allerede ved sagsoprettelse. Det har samtidig den betydning at delsagsnavn ikke automatisk udfyldes med "Fast pris" eller "Medgået tid".DIR, PLNyhed
Muligt i Basis at oprette og vedligeholde adresse og kontaktmærker under mærkater-Adresser og Mærkater-kontakter.Adresse, Basis, KontaktstyringNyhed
Planlægning af fakturering (rater): denne facilitet er nu også en mulighed i afdelings leder programmet - objektet viser alle debiterbare sager, der er tilknyttet den aktuelle afdeling.ALNyhed
Aftale statistik: Implementeret A, B, C, S, T og U gruppering.AdminNyhed
Fejl rettelse - Mystiske linier kunne opstå i planlægning timer ved tilvalg af forhistoriske måneder - det skulle være væk nu.AL, DIR, PLNyhed
Forbrugs statistik: Implementeret S, T, U samt uge-gruppering.AdminNyhed
Fakturerings statistik: Implementeret S, T, U samt uge-gruppering.AdminNyhed
Igangværende arbejder: Beregning af slutfaktor for medgået tid delsager er nu identisk med den beregning der foregår i delsags status rapporten. Det vil sige, at der tages hensyn til faktuelt faktureret, ikke faktureret beløb samt reservationer i delsagens aftalegrundlag af beløb til øvrige omkostninger.DIRNyhed
S-,T- og U-mærkater er med i statistik listerne under Statistik-Forbrug og Statistik-Aftaler og Statistik-Fakturering.AdminNyhed
Muligt at oprette S-, T- og U-mærkater til mærkning af delsager under Mærkater - delsag.BasisNyhed
muligt at indvælge S-, T- og U-gruppering på en delsag i Delsager og aftaler - Rediger delsagsplan.AL, DIR, PLNyhed
Planlægning timer: Beregning af forventet slutfaktor for medgået tid delsager er nu identisk med den beregning der foregår i delsags status rapporten. Det vil sige, at der tages hensyn til faktuelt faktureret, afskrevet beløb samt reservationer i delsagens aftalegrundlag af beløb til øvrige omkostninger.AL, DIR, PLNyhed
Aktiveret den nye udgave af adresse og kontaktstyring så alle licensholdere får det nye program på banen.Adresse, KontaktstyringNyhed
Feriekladde: Ændringsdato kan nu kun sættes til noget, der minimum er autopilot startdato.AdminNyhed
Sagsoprettelse muligt at vælge ml. alle adresser.DIR, PLNyhed
Ved bogføring af faktura sættes der flueben i kunde på adressen.DIRNyhed
Alle programmer: Ændret central datorutine, så datoer i tekstbokse anses for OK også hvis Windows er sat op med kun at vise 2 cifre i datoformat.Admin, AL, Basis, DIR, PL, TSNyhed
Fakturaforslag - det kunne lade sig gøre at blanke fakturadatoen ved at indskrive fakturadato i tekstboks og så trykke på disketten - lostfocus på tekstboksen der validerer/formaterer datoen blev ikke kaldt og dermed så datoen ikke gyldig ud.PLNyhed
Helligdage: Nu 2 knapper, der kan indsætte standard helligdage for indeværende år og næste år.BasisNyhed
Fejl rettelse: Nu kan man ikke ved en fejl inddatere helligdage til tidligere år. Man kan nu godt slette helligdage i indeværende år Man kan sætte grænsen et år tilbage ved CTRL-R.BasisNyhed
Sagsadresse lister : Markant hastighedsforbedring ved initial load af formular.AdresseNyhed
Hvis konfigureret: Bruger tvinges til at udfylde til-fra ved registrering af kørselsudlæg på timesedlen.TSNyhed
Timeseddel konfiguration: Nu muligt at angive at brugere af autopilot timeseddel skal udfylde til og fra ved registrering af kørselsudlæg.KonfigNyhed
Belastning: Der kan i en drop-down vælges mellem at se belastning for samtlige medarbejdere eller bare for en given bemandingsgruppe.DIRNyhed
Planlægning timer: Den grå farve, der indikerer at man ikke kan indtaste budgetter er nu mørkere på delsagsniveau, lidt lysere på aktivitetsniveau og lysere endnu på medarbejderniveau.AL, DIR, PLNyhed
Udfyldelse af periodefelt foregår nu med månedsnavne, der følger brugerens locale. Nordatlantiske kunder var irriteret over at der stod danske månedsnavne i periodefeltet.PLNyhed
Konfiguration standardværdier: Nu muligt at vælge at der forlods IKKE er valgt en bestemt type delsag ved oprettelse af en ny sag i PL eller DIR. KonfigNyhed
Rettet en fejl, der fik programmet til at gå ned ved aktivering af virksomhedsgraf i planlægning af timer. Fejlen opstod hvis der ikke var lagt et eneste budgettal på nogen sag overhovedet.AL, DIR, PLNyhed
Rettet den fejl, at programmet viste et blankt revideret budget for aktiviteter, hvor færdiggørelsesbudget er blankt.. Revideret budget bliver nu lig forbrug for disse aktiviteter.AL, DIR, PLNyhed

Version 102

NoteProgramType
Fejl rettelse faktureringskortet: Aktivitets IDs blev udblanket på fakturalinier hvis brugeren gik ind og valgte den samme sag som fakturaen allerede tilhørte. Dette gav forkerte tal for "tidligere faktureret" på næste %færdig faktura.DIRNyhed
Fejl, introduceret i forbindelse med indførelse af mulighed for udblankning af a, b, og c-gruppering, der gjorde at der blev problemer med valg af sagsadministrator, elimineret.DIR, PLNyhed

Version 101

NoteProgramType
Delsagsnavn vises i fakturaarkiv.AdminNyhed
Planlægning fakturering: Delsager med sandsynlighed forskellig fra 100 vises nu hvad angår identifikationskolonnerne med en gul farveskala Desuden reduceres faktureringsbudgettet svarende til sandsynligheden.AL, DIR, PLNyhed
Delsagsnavn gemmes nu også på den enkelte faktura. Indført aht. korrekt kopi selvom delsagsnavn efterfølgende ændres på en delsag.AdminNyhed
Medarbejder print af timeseddel: Ferie afspadseringsregnskab vises nu altid på medarbejderens print - også selv om situationen er den at medarbejderen kun delvis har afleveret dags dato.TSNyhed
Ansættelsesforhold på medarbejder kartotekskortet er renoveret. Der kan nu kun oprettes og slettes forhold. Der er 4 forskellige typer forhold, ansættelse, ændring, fratrædelse og genansættelse. I forbindelse med oprettelse skal der for hver type indtastes en dato: Første mødedag, første dag med ændring, sidste arbejdsdag og første mødedag ved genansættelse. For kunder med planlægningsmodul beregnes ny kapacitet, ændret kapacitet, fratrædelse af kapacitet og genkomst af kapacitet med det samme, så det indgår i belastnings- og planlægningsbilleder.BasisNyhed
Planlægning timer: Delsager med sandsynlighed forskellig fra 100 vises nu hvad angår identifikationskolonnerne med en gul farveskala.AL, DIR, PLNyhed
Valg af om antalsafhængige priser kan vises på timeseddel er nu flyttet til selve formularen for antalsafhængige udlæg.BasisNyhed
Rettet fejl vedr. valutakurs og fakturahistorik. Tidligere blev der på fakturahistorikken også anvendt den aktuelle kurs, nu anvendes den kurs de enkelte fakturaer er faktureret med.AdminNyhed
Opgørelse af Igv. ny knap der gennemløber sagslisten og sætter flueben i "udelad", hvis igv. eget er lig med 0 kr. på model 3 sættes flueben hvis igv. honorar er lig med 0 kr.DIRNyhed
Belastningsoversigten: Der er nu indført en særskilt kolonne til visning af aktivitet - samtidig følger sorteringen af aktiviteter de linienumre, brugeren har bestemt.AL, DIR, PLNyhed
Statistik: Filtrering efter indtastningsskabelon virker nu korrekt - før kom der en tom rapport - nu er den ok.AdminNyhed
"Husk ved fakturering" er nu også tilgængelig på sagsoprettelse.DIR, PLNyhed
Faktureringshorisontens dato vises nu på fanebladet "ikke faktureret" under godkendelse af timer, fr. arb., udlæg og varer.Admin, PLNyhed
Notatfelt er nu med i udskrifter af registreringskladderAdminNyhed
Højrekliksmenuer i planlægning, rater og delsager er gennemgået, omrokeret så de er mere ens i deres opbygning - Faktura arkiv er blevet en mulighed på dem alleAL, DIR, PLNyhed
Nu muligt kun at genberegne een medarbejders kapacitet under planlægning - forudsætninger - beregning af kapacitetDIRNyhed
I planlægningsbilledet nu mulighed for at fordele aftalen procentmæssig ud på delsagens aktiviteter. Gør man det vises aftale og slutfaktor når delsagen foldes ud. Funktionaliteten skal slås til i Konfiguration > Valgmuligheder > Planlægningsrammen.AL, DIR, PLNyhed
Nu adgang til forbrugsstatistik der forud er filtreret ned på afdelingens sagerALNyhed
Ferie/afspadseringskladderne er revideret. Der er indført faneblade med hver sin kladde, så det er mere klart, hvad man er i gang med. Kladderne indeholder desuden en effekt kolonne, der forklarer hvilken vej tildelingen går. Desuden aflivet fejl vedr. fornyet indtastning efter slet kladdeAdminNyhed
Forhåndslukning forhindres nu kun af om der ligger ikke afleverede timer på aktivitetenAL, DIR, PLNyhed
Synlighed af kolonner ved første opstart af timeseddel på frisk PC er nu bestemt af konfiguration - timeseddel - synlighed af kolonner.KonfigNyhed
Mulighed for historiske budgetter genindført i planlægningsbillede.AL, DIR, PLNyhed
Ctrl-Shift-R skifter nu også honorarprincip i Delsager og Aftale billedet.AL, DIR, PLNyhed
Overtidsgruppe "Ingen" + Timelønnet => bruger kan aflevere timeseddel selv om normtid ikke er opfyldt.TSNyhed

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...